X Blijvende bestrijding van het bakterievuur van groot belang WERKGROEP AMNESTY SCHOUWEN-DUIVELAND INTERNATIONAL BOEKT SUKSES Peter Hoogstrate haalt Silver City Daily Press Hoofdbestuursvergadering C.B.T.B. Nieuwbouw Vismijn te Vlissingen Emiel Vernet weer vrij Consumentenbond voert aktie NCW wil extra ombuigingen Landbouwplan volgens de methoden jaren dertig Amerikaanse krant Uitgezonden door Hollandse Rotary Wereldwinkel en „Atoomvrie" presenteren cabaret over „Vrede en Ontwikkeling" Kerkkoncert Noordgouwe 4 ZIERIKZEE - „Blijvende bestrijding van de bakterie- vuurbesmetting is van groot belang". Dat zei de heer W. J. Sanderse, voorzitter van de sektor akkerbouw vorige week tijdens de hoofdbestuursvergadering van de C.B.T.B. West-Nederland. Het bestuur nam uitvoerig kennis van de ontwikkelingen die mede na het bezoek van de minister De Ko ning en De Boer aan Zeeland op gang zijn gekomen. „Nog steeds moeten takken of gehele bomen worden ver wijderd en nog steeds blijken Mei doorns en andere waardplanten toch te zijn aangetast of nu pas te zijn aan getast", aldus de heer Sanderse. Hij wees ook nog eens op het be lang om als collega's in de landbouw elkaar te helpen en besmettingsbron nen op het eigen erf ook te verwijde ren. Hij noemde nog eens duidelijk de grote inzet van de Plantenziekten- kundige Dienst zowel in Wageningen als in de regio. „De P.D. heeft snel en duidelijk gewerkt, maar juist een aantal beherende instanties meenden dat het wel even kon wachten". Als voorbeeld van een probleemgebied noemde hij Walcheren, dat vrijwel letterlijk zwart ziet van de aange taste meidoorns. Pogingen worden in het werk gesteld om extra middelen vrij te maken om hier de bestrijding, ook buiten de 500 meter, aan te pak ken. Met name van de verschillende overheidslichamen, die verantwoor delijk zijn voor het beheer vroeg hij nadrukkelijk een snelle medewer king, in het belang van landbouw en landschap. Akkerbouw De heer Sanderse ging tijdens deze vergadering vooral ook in op de posi tie van granen in de E.G. en het be leid dat wordt gevoerd. In de sektor- vergadering was hierover, na een uit eenzetting van de heer W. Ooster huis, sekretaris van de Hoofdafde ling Akkerbouw van het Landbouw schap, uitvoerig gesproken. „Het graanbeleid, zoals dat sinds dit voor jaar op tafel ligt, is voor de akker bouw en veehouderij in de gehele E.G. een bijzonder slechte zaak. Enerzijds de plannen om de interven tieprijs te verlagen in de richting van de Amerikaanse steunprijs en ander zijds de medeverantwoordelijkheid van de telers wanneer de produktie de doelstelling overschrijdt, zullen een ontwrichting van de akkerbouw tot gevolg hebben. De granen vormen de basis van het bouwplan in de E.G. Wanneer de prijs zal dalen zal de te ler zich meer gaan richten op andere teelten (met name de vrije produk- ten) of op andere, sektoren (o^a. vee houderij), De achtergronden van dit E.G.-beleid zijn. de financiële positie van de E.G. depositie van de graanvervangen- de produkten de G.A.T.T.-partners (met name de V.S.) dringen aan op prijsverla ging in de E.G." De heer Sanderse wees erop dat op deze wijze de doelstellingen van de E.G. geweld worden aangedaan. Hij stelde dat het graanbeleid er juist op gericht moet zijn de interne prijs op peil te houden met daarnaast een sta bilisatie van de import van graanver- vangers. „Het graanbeleid is de basis voor het gehele E.G.-landbouwbe leid, alle andere produkten zijn er op afgestemd. Wanneer het graanbeleid wordt aangetast dreigt het gehele E.G. bouwwerk in te storten", aldus de heer Sanderse. Hij drong aan op een beleid waarin: a. de prijzen voor de granen op peil worden gehouden; b. een globale heffing die de pro duktie reguleert. Een strakke regulering via een in dividuele quotering wees hij ten stel ligste van de hand. Bovendien moet elke differentiatie in een heffing worden afgewezen. Graanvervangers De heer Sanderse betoogde dat het voor akkerbouw èn veehouderij van belang is de import van graanver vangers te stabiliseren. „Ten eerste mag het niet zo zijn dat de kosten van PARIJS - De Sowjet-Unie heeft voldoende eigen middelen om de aardgasleiding van Siberië naar West-Europa op tijd, dus in 1984, klaar te krijgen, zo schrijft Petro leum Information International (Pil), een vakblad voor de olie- en gasindustrie, in de jongste uitgave. Volgens Pil zal het Amerikaanse ver bod op de levering van goederen die zijn bestemd voor de leiding niets uithalen. het graanbeleid, vervoorzaakt dooi de import van graanvervangers op de rug komen van de akkerbouw. Ten tweede zal door een toename van de import van graanvervangers de pro duktie in de veehouderij sterk toene men, door het aanbod van goedkope voederstoffen. Maar ook een daling van de graanprijs zal het zelfde ef- fekt hebben". Daarom pleitte de heer Sanderse voor een integraal beleid voor gra nen, zuivelprodukten en ook oliën en vetten, waarin de interventieprijzen op peil blijven en de produktie wordt gereguleerd via een globale heffing, zonder differentiatie. Het hoofdbestuur kon zich volledig in deze gedachte vinden en besloot unaniem in de verdere diskussie vast te houden aan genoemde beleidslij nen. Veehouderij De heer Van Herk, voorzitter van de sektor Veehouderij, drong in zijn verslag van de sektorvergadering aan op tijdig ruimen van de voorra den in Brussel. „Er is nu ruimte in het budget en deze voorraden mogen niet drukken op de prijsvoorstellen van volgend jaar". Spreker uitte wel zijn zorg over de produktie-uitbrei- ding, maar zag de oorzaak daarvan vooral in de bijzondere goede weers omstandigheden dit jaar, die in alle sektoren voor goede resultaten heb ben gezorgd. Het beleid voor de ko mende periode moet volgens de heer Van Herk zijn gericht op: geen verlaging van de interventie prijs handhaving medeverantwoorde lijkheidsheffing streven naar vrijwillige produk- tiebeperking Over de pluimveehouderij had de sektorvergadering zich duidelijk uit gesproken over de voorstellen m.b.t. de huisvesting van pluimvee. Het is niet nodig om in Nederland vooruit te lopen op E.G.-maatregelen, boven dien is het onderzoek dat wordt ge daan zodanig, dat aan een eenzijdige maatregel van Nederland geen be hoefte is. Varkenspest De sektorvergadering was blij dat de varkenspestgolf nu lijkt te zijn in gedamd. Onderstreept werd nog eens dat het zeer belangrijk is om de hy giëne op het bedrijf zeer goed te kon- troleren en te verbeteren. Steeds weer blijkt dat varkenspest ontstaat doordat onvoldoende voor zorgsmaatregelen zijn getroffen. ROME - Algerije zal Italië tot het jaar 2007 twaalf miljard kubieke me ter aardgas per jaar leveren. Een ka derovereenkomst hiertoe is maandag is Rome ondertekend door de Itali aanse minister van buitenlandse handel, Nicola Capria, en de Alge rijnse minister van energie, Belka- cem Nabi. HAGFORS, Zweden - De Sowjet- Unie heeft zondag op het proefter- rein Semjpalatinsk in Siberië zijn dertiende ondergrondse kernproef van dit jaar gehouden, zo hebben des kundigen van het Zweedse militaire observatorium te Hagfors maandag meegedeeld. De ontploffing had een kracht van 5 op de schaal van Rich ter. De bereidheid om mee te werken, dat spoedig kan worden overgegaan tot bouw van een nieuwe vismijn in Vlissingen is thans bij de Marine vol op aanwezig. Dit is de mening van ing. G. J. A. M. Adan, wethouder voor Visserijzaken in Vlissingen. De huidige vismijn is dringend aan vervanging toe, mede als gevolg van de groei van de vissersvloot, die aan de tegenwoordige vismijn geen ka derruimte genoeg heeft. Om een nieuwe vismijn op de verlangde plaats aan de Buitenhaven te realise ren is overeenstemming nodig met de N.V. Haven van Vlissingen en de Ma rine. De Marine heeft de gemeente vier vervangende terreinen voorgelegd, want grondruil is nodig om de nieu we vismijn te bouwen op een terrein dat nu nog in het bezit en eigendom is van de Marine. HAAMSTEDE - Afgelopen weekend was er grote vreugde bij de Amnesty-groep Schouwen-Duiveland toen vanuit Haïti het bericht kwam dat de door de groep geadopteerde Emiel Vernet gratie had gekregen en was vrijgelaten. Dit goede bericht bereikte hem via de missi onaris die mede voor de Amnesty-groep de kontakten onderhoudt met Haïti. Enige onzekerheid bleef er nog maar toen maandag Amnesty Inter national uit Londen het bericht be vestigde, was de vreugde definitief. De gratie werd verieend door het staatshoofd' Jean-Claude Duvalier ter gelegenheid van het feit dat de fa milie Duvalier, op Haïti, 25 jaar de macht in handen heeft. DEN HAAG - Konsumenten kun nen in oktober via een speciaal tele- foonnummer prijsverhogingen en vooral ook verhogingen van over heidstarieven bij de konsumenten- bond melden. In deze maand voert de bond de aktie Oktober: prijsalarmVolgens adjunkt-direk- teur D. Westendorp is de overheid zelf een van de grootste prijsopdrij- vers. zo zei hij maandag. De bond heeft haar 500.000 leden opgeroepen gevallen van prijsopdrij vingen van al dan niet versluierde verhogingen van overheidstarieven op te sporen en door te geven. Dezelf de oproep wordt gedaan in een krant die binnenkort bij drie miljoen gezin nen in de bus valt. DEN HAAG - Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond wil 675 miljoen gulden extra ombuigen op de rijksbegroting, naast de twee miljard die in de miljoenennota staan. Die extra ombuiging moet niet gebruikt worden om het financie ringstekort terug te brengen, zoals met de twee miljard het geval is, maar om de vennootschapsbelasting van 48 op 45 procent te laten zakken. Terugdringing van het financie ringstekort is volgens het NCW we liswaar op den duur noodzakelijk, maar heeft op korte termijn niet de effekten die lastenverlichting voor het bedrijfsleven wel heeft. De cabaretgroep „Tro.i.ielo.t" komt vrijdagavond 8 oktober naar Zierikzee met het programma „99 V'. De cabaretier» treden op in „De Lichtboeitn de Poststraat in het kader van de Leger des Heils feestweek. In hoeverre de adoptiegroep een rol heeft gespeeld zal nooit helemaal be kend worden maar zeker is dat deze groep zich de afgelopen maanden ex tra heeft ingespannen om de ge wenste vrijlating te bereiken: Vooral ter gelegenheid van het proces in, ho ger beroep, eind augustus, en daarna met het oog op de mogelijke gratie verlening. Theo Grefkens uit Haamstede, kontaktpersoon voor het adoptiewerk van de Amnesty- groep, spreekt van een ongelooflijke gebeurtenis. Het komt zelden voor dat een groep als zo snel, binnen een jaar na de start van haar aktivitei- ten, de eerste adoptie-case wegens vrijlating kan afsluiten. Hij is er vast van overtuigd dat de voortdu rende druk die op verschillende auto riteiten is uitgeoefend, mede hebben geleid tot dit resultaat. Dwangarbeid De Amnesty-groep Schouwen-Dui veland kon vorig jaar november star ten met adoptiewerk toen hen de zaak van Emiel Vernet uit Haïti werd toegewezen. Emiel Vernet, een 43-jarige schoenmaker, was in 1980 met 21 anderen, allen leden van de (verboden) Christen Democratische Partij, gearresteerd. Na een beschul diging van terrorisme en brandstich ting werden allen veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf en zware dwangarbeid. Amnesty stelde echter vast dat geen geweld was gebruikt en DALFSEN - Een groep inwoners van Dalfsen, die zonder werk zit, heeft een plan ontwikkeld om de landbouw uit de jaren dertig te laten herleven. Op een akker aan de Over ijsselse Vecht willen zij boekweit, haver, rogge, stoppelknollcn en voe derbieten volgens de methodes van weleer gaan verbouwen. In een schuur zal weer met dorsvle gels het graan uit de aren worden geslagen en als het een beetje meezit zal de ooievaar weer neerstrijken op een nest, dat hoog op een paal wordt aangebracht. Ook een moeras, een natuurpad, een karrespoor, planten en kruiden krijgen een plaatsje op het vijftien hectare grote veld. De initiatiefnemers verwachten dat er nogal wat interesse zal bestaan voor de landbouwmethoden uit de ja ren dertig. Zij mikken onder meer op de schooljeugd die bijvoorbeeld met een flora de voor de Vechtstreek ty pische kruiden kan opzoeken. Men is ook van plan demonstraties te geven met ouderwetse dorsmachines en an dere apparatuur die niet meer in de landbouw wordt gebruikt. De twin tigduizend gulden, die nodig is voor de aanleg van het landbouwkom- plex, willen de initiatiefnemers bij een krijgen via overheidssubsidies. Het projekt zou werk kunnen bieden aan vijftien tot twintig mensen. beschouwde hen als gewetensgevan genen met als gevolg dat verschillen de adoptiegroepen werden ingescha keld om voor hun vrijlating te wer ken. Giften Nu na de nodige inspanningen het gewenste doel is bereikt heerst er vanzelfsprekend een voldaan gevoel binnen de adoptiegroep. Theo Gref kens zegt echter dat weer snel een nieuwe „case" zal worden aange vraagd. Als het aan hem ligt is er een voorkeur voor Haïti vanwege de goe de kontakten die inmiddels zijn op gebouwd. Op korte termijn' zal dé 'Amnesty- groep zich beraden over hoe de finan ciële steun aan het gezin Vernet moet worden afgebouwd. In enkele maan den is door aktiviteiten en giften daarvoor bijna 1000,— bijeenge bracht, welk bedrag inmiddels is overgemaakt. Bovendien werd on langs een groot bedrag van een be drijf te Zierikzee ontvangen zodat de steun nog enige tijd kan worden voortgezet. Alles bijelkaar reden tot grote vol doening bij dé Amnesty groep Schou wen-Duiveland, nu binnen een jaar het gewenste resultaat is bereikt en dat terwijl andere groepen soms 7a 8 jaar werken zonder enig resultaat. Volgens Theo Grefkens een goede sti mulans om het volgende, misschien een moeilijker geval, aan te pakken. Peter Hoogstrate poseerde voor de fotograaf naast Bill Colby en de voorzitter van de Rotary in Silver City, Hilton Dickson. (Silver City Daily Press) SILVER CITY/ZIERIKZEE - Weinig jongeren uit Zierikzee zullen ooit een vermelding in een Amerikaans dagblad hebben gekregen, laat staan met foto. De achtienjarige Peter Hoogstrate lukte dat wel. Naar aanleiding van zijn uitverkiezing door de landelijke Rotary voor een reis van een jaar naar Silver City in de zuidelijke staat New Mexico, heeft hij de nieuwspagina's van de plaatselijke Silver City Daily Press gehaald. Peter vertrok 19 augustus naar Silver City, waar hij verblijft bij het gastgezin Giese. Vlak na zijn aankomst maakte hij kennis met zijn gastgezin en Bill Colby, lid van de plaatselijke Rotary. Ook de voorzitter van de Silver City Rotary, Hilton Dickson was aanwezig, bij de ontmoeting. Highschool Peter wil wanneer hij weer terug is in Nederland informatica stu deren aan de universiteit in Leiden. In Silver City volgt hij de High- school op senior-nivo, waar hij ook ondericht in informatica krijgt. Peter heeft al verschillende malen sinds zijn aankomst in New Mexico de wekelijkse bijeenkomst van de Silver City Rotary Club bijgewoond^ als extraatje naast zijn bezoeken aan de Highschool. De familie Giese heeft twee kinderen, een zoon en een dochter en vooral met zoon Mark kan Peter het goed vinden. Ze hebben ook al een beiden een bezoek gebracht aan de plaatselijke Rotary. Het krantenbericht meldt dat Peter uit een betrekkelijk kleine stad komt in het Zuidwesten van Nederland en dat zijn vader meteoro loog is. NAIROBI - Een krijgsraad in Nai robi heeft maandag acht militairen van de luchtmacht van Kenia veroor deeld tot gevangenisstraffen van twaalf tot achttien jaar wegens hun aandeel in de in augustus gepleegde staasgreeppoging. Allen hadden be kend schuldig te zijn aan muiterij. ZIERIKZEE - De werkgroep „Vrede en Ontwikke ling" bestaande uit leden van de Vereniging Wereldwin kel Schouwen-Duiveland en de groep Schouwen-Duive land Atoomvrie presenteren morgen, woensdag in Marktzicht te Zierikzee een muzikale inleiding over kernwapens, kernenergie en ontwikkelingssamenwer king voor de vrouwen in de PvdA. Vrijdag treedt deze groep op in Brouwershaven voor de Hervormde en Gere formeerde kerk. Door middel van toneelstukjes en cabaret komen zaken aan de orde die met de wereldvrede samenhangen. Dit initiatief van de werkgroep Vre de en Ontwikkeling is vooral be doeld om een diskussie op gang te brengen na afloop van hun muzikale programma. Inleiding Deze groep heeft inmiddels diverse klubs, verenigingen, scholen en ker ken dit programma aangeboden, dat kan dienen als inleiding voor bijeen komsten. Het programma duurt on geveer een uur en een kwartier. De groep is in februari met dit ini tiatief begonnen en verleden week, tijdens de Vredeswcek, werd de in leiding voor de eerste maal gehouden in het Verenigingsgebouw te Zierik zee. Het programma werd met sukses ontvangen. Machteloos Grace Molengraaf van de Wereld winkel vertelt dat het vooral in de bedoeling ligt problemen bespreek baar te maken die „het leven op aar de bedreigen". „Velen kennen wel dat machteloze gevoel als we praten over oorlog en vrede, kernwapens en kernenergie. We kunnen niets aAn de situatie veranderen, denkt men. Met deze muzikale inleiding willen we de men sen duidelijk maken dat we met elkaar wel degelijk iets kun nen doen". NOORDGOUWE - Zaterdag 2 okto ber wordt in de Nederlands Her vormde kerk te Noordgouwe een koncert verzorgd door het vocaal en semble „Cambiata" o.l.v. Hein Prins uit Rotterdam en Anton den Boer op orgel uit Ridderkerk. Anton den Boer opent het program ma met een Prelude van William Byrd op het thans 10 jaar „oude" Van Vulpen-orgel, gevolgd door het Ave Verum Corpus van deze Engelse com ponist door het koor. Het programma vermeldt verder composities van Duitse componisten o.a. Prelude, fuga en ciaconne van Dietrich Buxtehude, het Kyrie uit de missa Brevis van Georg Telemann, het koraalvoorspel „Erbarm dich mein o Herre Gott" van Joh. Seb. Bach, het motet „Das 1st meine Freu- de" van Joh. Lor. Bach, het koraal- voorspel „Schmücke dich, o liebe Seele" van Max Reger en van Hans Fr. Micheelsen: „Ich bin das Brolt des Lebens" en zijn Prelude uit Holsteinische Orgelbüchlein. Hel programma wordt afgesloten met „1 sat down under his shadow" van de Engelse componist Edward Baistow. Amateur musici Het vocaal ensemble Cambiata o.l.v. Hein Prins houdt zich sinds haar oprichting, 15 jaar geleden als amateur musici speciaal bezig met de a-capella koorzang in een klein en semble. Als een van haar hoogtepun ten in haar bestaan beschouwt het ensemble de eerste uitvoering in Ne derland van de kamer opera „Tirsi 6 Glori" van Monteverdi. Anton den Boer studeerde orgel bij Theo Faber te Zierikzee en thans bij Folkert Grondsma in Den Haag. Hij was van 1975 t/m 1981 organist te Noordgouwe. In 1979 en 1982 heeft hij, na een voorsolektic, meegewerkt aan een koncert op het hoofdorgcl in de Laurenskerk te Rotterdam tijdens de Rotterdamse Orgelmaand Voor tijd: zie agenda. Een fragment uit bet lied getiteld „Wil je niet opstaan": Zeg niet. ach ja het zijn donkere tijden, zeg niet, nu ja 't is misschien wel Gods wil, zeg niet, altijd was er onrecht en lijden nu zijn er andere tijden op til". Mensen die geïnteresseerd zijn in het programma van deze werkgroep kunnen kontakt opnemen met Grace Molegraaf, Wereldwinkel, Zierikzee. SAO PAULO De Braziliaanse vice-president Aureliano Chaves komt donderdag aanstaande om 12 00 uur in Amsterdam aan voor een vijfdaags werkbezoek aan Neder land. Het bezoek komt min of meer in de plaats voor de reis die vorige maand premier Van Agt aan Brazilië wilde brengen en dat toen te elfder ure is afgelast.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4