9 Kleine basisscholen in Zeeland veilig gesteld Oud-staatssekretaris sprak over behoud Chr. onderwijs PUNTGAVE PIJPEKOP OPGEGRA VEN IN BRU Scholenprojekt „de boer op" start in oktober in Zeeland Nieuwe verordening voor het rioolrecht Hoe houden we de school Christelijk? LESCOPINES, WAAR ZIJN JULLIE TE ZIEN? STREEKNIEUWS Wens NZR: versneld redaktieplan ziekenhuisbedden Verzetspensioen voor oorlogsmisdadiger Drie scholen van Schouwen-Duiveland Jaar verslag- Provinciale Onderwijsraad ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 28 september 1982 Nr. 23190 3 ZIERIKZEE - „Hoe houden we de school Christelijk?", vroeg drs. K. de Jong Ozn. zich af vrijdagavond tijdens zijn inleiding op de vergadering van de Vereniging tot bevordering van het Christelijk schoolonderwijs in Zie- rikzee. Drs. De Jong, voormalig staatssekretaris van on derwijs, is thans voorzitter van de Unie „School en Evangelie". Deze unie werd in 1879 opgericht en zette zich tot 1920 in voor de ge lijkstelling van bijzonder en open baar onderwijs. Tot 1970 waren de aktiviteiten voornamelijk gericht op de unie-kollekte ten behoeve van de Chr. Scholen en de verdeling van de gelden. Na die tijd kwam er een radi- kale ommezwaai en kreeg de unie een veel bredere doelstelling. Het behoud van de Chr. school, niet als instituut, maar wat betreft de in vulling daarvan, noemde drs. De Jong nu één van zijn belangrijkste opdrachten. Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. <<r Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19. Zienkzee \fE7cC5\j Telefoon 01110-2816 AlVrM ZIERIKZEE Jan Tuinder voor K.R.O.-radio De heer Jan Tuinder, draaiorgel- kenner bij uitstek en in deze regio ook bekend door zijn poëtisch ont boezemingen, is vrijdagochtend op K.R.O.-radio op Hilversum I te be luisteren in de rubriek „Mensen en Medeklinkers" tussen 10.30 - 11.00 uur. De heer Tuinder zal een passage voorlezen uit zijn roman „Gouden Hart Serenade". Verder zal Gerard Cox het lied „Pierement op de kade" zingen. De tekst van dit lied staat ook op naam van Jan Tuinder, de mu ziek is van Cor Coenen. Gekombineerde vergadering VVD Maandag 11 oktober wordt in het Huis van Nassau een gekombineerde fraktie- bestuursvergadering ge houden. Voor tijd: zie agenda. BURGH-HAAMSTEDE Bezoek aan bakker De Nederlandse Bond van Platte- Het projekt heeft tot doel leerlin gen van lagere scholen in Zeeland en Noord-Brabant kennis te laten ma ken met het leven op het platteland en met name de agrarische bedrijfs voering. Het projekt wordt begeleid door het Regionaal Pedagogisch Cen trum Zeeland (RPCZ). Voor deelname hebben zich 41 scho len aangemeld met in totaal 1.222 kinderen. Het projekt gaat officieel woensdag 6 oktober van start en loopt tot en met juli van het volgend jaar. Van Schouwen-Duiveland doen mee: 't Stoofje (Ouwerkerk) en de Theo Thijssenschooi en de Beatrix- school (Zierikzee). Informatie De scholen krijgen door de ZLM Informatie-materiaal toegestuurd zo als: - een weekabonnement op het ZLM Land- en Tuinbouwblad gedurende de loop van het projekt; „Er is echt wel iets met die Chr. school aan de hand", meende de in leider. Hij vergeleek de situatie van het begin der jaren vijftig met de hui dige. Gesloten klub „Het was toen heel simpel, de Chr. ouders vormden een gesloten klub; de ene helft stemde A.R. de andere C.H.U.; we hadden allemaal een ei gen stijl van leven; het was een kwestie van overdraging op het vol gende geslacht". Hij konstateerde, dat juist dat geslotene nu volledig was opengebroken. „De ouders beho ren niet meer tot dezelfde kuituur kring, ze hebben verschillende ge dachten over bijv. vraagstukken als kernbewapening" Het Chr. onderwijs is derhalve vol gens hem voor een totaal nieuwe op gave komen te staan. Hij wees erop, dat het de taak van het Chr. onder wijs is het de kinderen mogelijk te maken als Christenen in de maat schappij van morgen te leven. De verwetenschappelijking van de huidige samenleving, waardoor het gevoel voor het bovenzinnelijke ver loren gaat, signaleerde hij daarbij als een probleem. Drs. De Jong wees er op, dat de Bijbel een hoofdplaats moet innemen in het Chr. onderwijs. „Kinderen van een Chr. school ken nen die Bijbel en weten er mee om te gaan". Bijkomend probleem vormt daarbij echter weer de pluriforme bijbeluitleg, waar men thans mee wordt gekonfronteerd. Hij was van mening dat de verschillen in konser- vatieve en progressieve meningen in dit verband vaak tot principiële ver schillen worden gemaakt. Hij pleitte ervoor als Christenen niet bang te zijn compromissen met elkaar te slui ten. Sekularisatie Een volgend probleem, dat het Chr. onderwijs bedreigt is volgens de in leider de sekularisatie: het toene mende spanninsveld tussen dat wat zich in de wereld ontwikkelt en dat gene wat je op grond van je geloof wel of niet zou mogen doen. Ondanks dat vele zaken in de wereld wars staan op de Bijbelse dingen, achtte hij het niet juist de jeugd af te sluiten voor die buitenwereld. „Als Christe nen moet je echter wel antwoord zien te geven op die ontwikkelingen in de wereld", aldus drs. De Jong. Vervolgens ging hij in op de prakti sche aanpak van deze problemen. „Laat de kinderen op school het ge loof ervaren, bijvoorbeeld door veel met elkaar te zingen", luidde zijn ad vies. Aan de inhoud van het onderwijs zie je dat een school Christelijk is, was zijn mening en hij achtte het dan ook van belang, dat docenten bijeen komen en de leerplannen vaststellen. Met de komst van de nieuwe basis scholen zal die mogelijkheid volgens hem worden geboden. landsvrouwen, afdeling Schouwen brengt woensdag 6 oktober een be zoek aan de fa. M. Hogenaar te Burgh-Haamstede. Deze bakker wordt bezocht ter gelegenheid van de week van het brood. - een twee-maandelijks abonnement op „Het Kleine Loo", een uitgave van de Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw, ook gedurende de loop van het projekt; - de werkboekjes, samengesteld door het RPCZ. Bezoek Wanneer een schoolklas een bedrijf wil bezoeken kan de school terecht bij de ZLM. Ook bestaat de mogelijk heid dat de school op eigen initiatief een „vast" bedrijf zoekt. Tijdens de bezoeken aan de bedrijven is een be geleider per zes kinderen gewenst. Woensdag 6 oktober wordt in restau rant „De Caisson" te Kapelle een in- troduktiemiddag gehouden. De algemeen sekretarls van de ZLM, mr. J. Oggel opent de bijeen komst, waarna een uiteenxetting van het projekt en mededelingen over de komende ZLM Manifestatie 1983, Omdat de komende tien vijftien jaar beslissend zullen zijn voor het voortbestaan van het Chr. onderwijs achtte spreker het ook van belang dat ouders zich inzetten voor funk- ties in het schoolbestuur. „Het gaat om de opvoeding van de kinderen; er is niks belangrijkers in het in het le ven". Als ooit zou blijken, dat er wei nig verschil is tussen het openbaar en Chr. onderwijs, zou dat het einde be tekenen van het bijzonder onderwijs, meende drs. De Jong, nogmaals aan gevend hoe belangrijk de inhoud van het onderwijs op de Chr. scholen is. In zeer positieve bewoordingen rondde hij zijn inleiding af. Hij noemde het een geweldige zaak, dat Nederland al zo lang Chr. onderwijs kent. Enerzijds zag drs. De Jong dit als een grote verantwoordelijkheid, anderzijds ook als de grote belofte van de zegening. SEROOSKERKE Naaikursus In het bericht over een naaikursus te Serooskerke, die dinsdag 5 okto ber begint in het dorpshuis, is een foutje geslopen. De telefoonnum mers voor opgave of inlichtingen zijn: 01119-1367 of 01117-1351. OUWERKERK Sleepboot Jean Louis aangekocht Het bergings- en sloopbedrijf M. van der Marei te Viane (bij Ouwer kerk) is door aankoop in het bezit ge komen van een sterke Duitse zeesleepboot de Jean Louis. Men wil dit sterke schip (trekkracht 13 ton) onder meer inzetten, bij de uit te voe ren werken voor de Deltadienst (af sluiting Oosterschelde), in samen werking met de vorig jaar gekochte drijvende bok. De nieuwe aanwinst van de firma Van der Marei ligt thans in de Schelphoekhaven. Het schip is 25.48 m lang, 6.25 m breed en 3.20 m hol. De grootte is 108 b.r.t. (bruto register ton). In het schip een M.A.K. Diesel motor van 1000 p.k. Het schip is dooi de heer M. van der Marei sr. persoon lijk uit Hamburg opgehaald en naar de Schelphoek gevaren, natuurlijk met enkele opvarenden als perso neel. Onder leiding van de heer D. I. v. d. Velde werd gekollekteerd voor de Mbuma-zending. De opbrengst be droeg 294,70. De gevers en koliek- tanten wordt dank gezegd. Koncert „Oosterlands Fanfare" geeft sa- volgt. De heer J. Elkstgecst, mede werker van de RPCZ, geeft toelich ting op de mogelijke werkwijzen bin nen het projekt. Voor de kinderen unit ueel te vragen op en rond de boederiy (Illustratie uit: werkboek ZLM/RPCZ) men met de drumband zaterdag 2 ok tober een sluitingskoncert in de zaal van het dorpshuis „Oosterhof". Ook de brassband „Wilhelmina" uit Co- lijnsplaat verleent medewerking. Voor tijd: zie agenda. Oud papier Ten bate van het Zendingswerk van de Ger. Gemeente wordt zater dag 2 oktober in Oosterland oud pa pier opgehaald. Negen uur 's och tends wordt het ophalen begonnen. Verzocht wordt het papier gebundeld gereed te zetten. VATICAANSTAD - De omstreden president van de bank van het Vati- caan, de Amerikaanse aartsbisschop Paul Marcinkus, zal paus Johannes Paulus II niet vergezellen op diens tiendaagse reis naar Spanje die op 31 oktober begint. Dit heeft het Vati- caan maandag meegedeeld. UTRECHT - De sektie ziekenhui zen van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) wil dat de provinciale, bestu ren en ziekenhuizen een versneld re- duktieplan voor ziekenhuisbedden indienen. Volgens berekeningen van de N.Z.R. komt de beddenreduktie met hantering van de norm 3,7 bed per duizend inwoners op 4500 bed den, 3500 minder dan minister Gar deniers (volksgezondheid) heeft voorgesteld. Eind 1983 moeten de plannen voor beddenreduktie zijn afgerond, stelt de N.Z.R. Daarmee kunnen de voor stellen van minister Gardeniers om het aantal ziekenhuisbedden met achtduizend te verminderen, komen te vervallen. De N.Z.R. baseert zich bij de nieuwe voorstellen, evenais de minister, op de Wet Ziekenhuisvoor zieningen, maar komt 3500 bedden lager uit dan de minister. Voortbestaan verzekerd Verder maakt het jaarverslag med- ling van het verzekerd voortbestaan van kleine basisscholen in Zeeland: in de nieuwe wet op het basisonder wijs werd vastgelegd dat in gemeen ten met minder dan 25.000 inwoners geen scholèn hoeven te worden opge heven met 29 of meer leerlingen, als op een afstand van drie kilometer geen school van dezelfde richting is. Voor gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners is dit cijfer 49 leerlingen. De werkloosheid onder het onder wijzend personeel steeg in de ver slagperiode snel. Studenten komen moeilijker of in het geheel niet aan de slag. Dc al genoemde stuurgroep heeft in overleg met dc afdeling basisonderwijs een speciaal onder wijsplan opgesteld, dat voorziet in het scheppen van arbeidsplaatsen bij het kleuter- cn lager onderwijs, voor werkloze onderwijskrachten die jon ger zijn dan 27 jaar. De beperkte hulpmogelijkheden voor kinderen met leerproblemen in het primaire onderwijs was voor de raad aanleiding voor een gesprek. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op advies van de raad moge- AMSTERDAM De afgelopen vrij dag in Heerlen aangehouden A. T. (Talens). die ervan wordt verdacht pnkele tientallen joodse dwangarbei ders in een bijkamp van Dachau, het kamp Kaufbeuer-Riederioh, te heb ben doodgckneupeld, heeft in 1975 van de buitengewone pensionraad een buitengewoon verzetsspension toegekend gekregen wegens invalidi teit. Het bestuur van de stichting 1940-1945 heeft dit maandagavond meegedeeld. Deze stichting adviseert de buitengewone pensionraad, die ressorteert onder het ministerie van CRM, over aanvragen om verzetspen- si oenen. Geen wereldschokkende archeolo gische vondst maar een wellicht en kele honderden jaren oude puntgave pijpekop heeft de Bruse bodem prijs gegeven. De stenen pijpekop werd door Jo- han Jonker gevonden bij grondwerk in de tuin achter z'n huis in de Noordstraat. Het is een pijpekop met aan de voorkant een prachtig ge beeldhouwde mannekop met aristo- kratische trekken. Op dezelfde plaats heeft Jonker enige tijd gele den een muntje gevonden uit 1714. De plaats van Jonkers erf en huis was vóór 1870 weiland, Stein's weide ge naamd. De Kerkstraat was er wel in die tijd. Langs de huidige Noordstraat liep, als begrenzing van het weiland, een sloot. Over die sloot het huidige huis van Jonker. Jonker, toch wel benieuwd naar het verleden van de pijp, heeft hiernaar geïnfor meerd bij het Pijpemuseum in Gou da. Hem werd gevraagd een foto op te sturen zodat aan de hand daarvan een studie gemaakt kan worden naar de herkomst. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) lijk heden voorgelegd aan de gemeen ten en het bestuur van het R.P.C.Z., met hieraan verbonden de vraag wel ke subsidie voor de gewenste oplos singsmogelijkheden beschikbaar kan worden gesteld. Afdeling basis onderwijs en speciaal onderwijs zal over de uitkomsten aan de raad rap port uitbrengen. Voortgezet onderwijs In het verslagjaar heeft de raad veel aandacht besteed aan het voort gezet onderwijs. Ook landelijk zijn op dit gebied ontwikkelingen gaande Voor 52 appartementen van de Burght is wegens gebruik door confe rentie-deelnemers geen rioolrecht verschuldigd. Het is niet waarschijn lijk dat de 28 appartementen, die mo menteel ook voor rekreatief gebruik benut worden, in een later stadium uitsluitend door conferentie- deelnemers worden gebruikt. De ver ordening moet dus aangepast wor den, omdat anders het rioolrecht voor het hele komplex slechts 145,—zou bedragen. Het tarief voor appartementen, die niet worden ge bruikt voor woon-ot rekreatieve doe leinden, wordt bepaald op 48,33. Het tarief voor de Burght werd door het kollege op 4011,40 gesteld. Voor Motel de Zeeuwse Stromen worden 82 appartementen door het overgrote deel door conferentie- deelnemers gebruikt. Voor het Motel werd het tarief op 4615,56 gesteld. De raad besloot unaniem tot het voorstel van het kollege. Natuurmuseum De raad besloot geen éénmalige su- bisidie te verstrekken aan de heer H. en nota's verschenen, die nadere bestudering verdienen. Onder meer om te zien welke de gevolgen zijn voor het Zeeuw^ onderwijs. Het dalend aantal léerlingen bij kleuter- en lager onderwijs en later ook bij het voortgezet onderwijs, was aanleiding voor het provinciaal bestuur om in samenwerking met het ministerie een proefprojekt voor het voortgezet onderwijs op te zetten. Het ministerie was bereid dit pro jekt financieel te ondersteunen, waardoor voor een periode van twee jaar een fuii-time medewerker kon worden aangetrokken. Doel; oplos singen aan te dragen voor dc proble men die zullen ontstaan door daling van het aantal leerlingen. Waar mo gelijk of wenselijk zal bij het k ree ren van oplossingen aandacht moeten worden besteed aan de ontwikkeling naar integratie, aldus het jaar verslag. Het proefprojekt is zo opge zet, dat het zwaartepunt ligt bij de besturen en docenten van dc scholen, die vertegenwoordigd zijn in een zestal regionale begeleidingsgroe pen, waarvan een op Schouwen- Duiveland. Bax ten bate van het natuurmuseum Grevelingen te Dreisehor. Burgemeester J. L. Nlcmantsvcr- driet-Lcrnhcrr lichtte toe dat het niet tot de taak van dr gemeentelijke overheid behoort om elk partikulier initiatief te subsidiëren. „Bovendien betreft het in dit geval ook geen in woner van de gemeente Westerschou- wen, noch een voorziening die op grondgebied van onze gemeente staat", aldus de burgemeester. Ook het verzoek een éénmalige subsidie van 600,— te verstrekken aan de Stichting Zeeuws Biologisch Museum werd afgewezen. In tegen stelling tot het kollege was de raad van mening dnt het Senioren Orkest Zeeland wel de sympathie-subsidie van 100,— diende te krijgen. Enke le inwoners van de gemeente Wester- schouwen spelen in het Orkest. Het kollege besloot na aandrang vanuit de raad hel voorstel tot weige ring van de subsidie terug te nemen en alsnog voor te stellen de 100.— toe te kennen. De raad ging unaniem akkoord. SCHOUWEN-DUIVELAND - Twee scholen uit Zierik zee en één uit Ouwerkerk doen mee aan het ZLM/RPCZ scholenprojekt „de boer op", dat in het kader van de ZLM manifestatie 1978 en 1997 is gestart. In dit school jaar gaat het projekt zijn vierde en waarschijnlijk laatste seizoen in. Het projekt mondt uit in de grote ZLM manifestatie 1983, die in juni wordt gehouden. XIEUWERKERK Geslaagde lampionoptocht Als besluit van het zomer-muziek- programma werd zaterdagavond te Nieuwerkerk een leuke lampionop tocht gehouden. Om 8 uur, juist nog net voor don ker, werd op het Dorpshuisplein een stoet opgesteld van muziek gevolgd door jeugd. Het muziekkorps „Oefe ning en Uitspanning" met „Nu met Hope", o.l.v. de heer A. Radewalt, trok de straten door, gevolgd door een lange stoet van kinderen met brandende lampions. Al met al was er veel volk op de been. De optocht was zeer geslaagd, de kinderen hebben echt genoten. OOSTERLAND Kollekte ZIERIKZEE - De Zeeuwse Provinciale Onderwijsraad blijft ijveren voor het belang van de kleine basisscholen t in Zeeland. Dit stelt de raad in het zojuist verschenen jaarverslag, het eerste na het instellëli van de raad op 9 juni 1980. Uitgangspunt voor de ijver voor kleine scho len is het rapport „Een perspektief voor de kleine basis scholen in Zeeland" uit 1979, uitgebracht door de provin ciale onderwijskommissie. Het is de raad gebleken dat er een grote belangstelling bestaat voor de ze nota. Dit heeft er onder meer toe geleid, dat een groot aantal scholen voor kleuter- en lager onderwijs deelneemt aan de ontwikkelingspro- jekten integratie kleuter- en lager onderwijs. Om deze aktiviteiten te kunnen overzien werd een stuur groep ingesteld, ondergebracht bij het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. Raad Westerschouwen BURGH-HAAMSTEDE - De raad van Westerschou wen besloot maandagavond een nieuwe verordening voor het rioolrecht vast te stellen, waarin opgenomen de oorspronkelijke verordening en de later vastgestelde wijzigingen. Het kollege was van mening dat een wijzi ging dient te worden aangebracht voor het Evangelisch Centrum de Burght en Motel de Zeeuwse Stromen te Re- nesse. Beide komplexen bevatten een groot aantal ap partementen. 4 T

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3