Kruisraketten struikelblok voor de kabinetsformatie Waterschappen bezorgd over gevaar van overstromingen Lubbers niet optimistisch Italiaanse en Franse troepen in Beiroet Anna Walentynowicz gearresteerd Thatcher bereid tot besprekingen FDP gaat beslissen over motie Schmidt Oproep tot ontruiming Lucky Luijk Drie bekentenissen in moordzaak Motor tegen tractor: twee doden F 120 miljoen meer nodig voor dijken AGENDA 2 DEN HAAG - CDA-fraktievoorzitter Lubbers ziet niets in de formulering die informateur Van Kemenade hem maandag heeft voorgelegd om de verschillen van opvatting van PvdA, CDA en D'66 inzake de plaatsing van kruisraketten te overbruggen. „Als de nu door de in formateur uitgestippelde weg niet verandert, is het geen begaanbare weg", zo zei Lubbers na afloop van zijn gesprek met Van Kemenade. BEIROET TEL AVIV - Franse en Italiaanse troepen hebben maandag op verzoek van de Libanese presi de t, Amin Gemayel, posities inge- non. n bij de Palestijnse vluchtelin- genk. npen Sabra en Chatila in West-Beiro et. Het Amerikaanse contingent van de internationale troepenmacht zal pas voet op Libanese bodem zetten als alle Israëlischt troepen zich uit heel Beiroet hebben u -uggetrokken. In welingelichte kringen rond de Is raëlische premier Begin werd verno men dat hij dinsdag in een speciale kabinetszitting alsnog een voorstel zal doen om een integraal juridisch onderzoek te laten instellen naar de massa-executie in Beiroet. Vliegveld De Franse en Italiaanse militairen kwamen drie dagen geleden in Bei roet aan, maar weigerden hun posi ties in te nemen totdat de Israëlische soldaten West-Beiroet zouden heb ben verlaten. De Israëliërs verlieten zondag al hun posities behalve bij het internationale vliegveld van de Libanese hoofdstad en de haven. Rond het middaguur begonnen Fran se militairen in het kamp Shatila naar mijnen te zoeken, terwijl men met een graafmachine nog steeds zocht naar lijken. Italiaanse mari niers namen later posities in bij het vluchtelingenkamp Sabra. DEN HAAG - In de Poolse ha venstad Gdansk is Anna Walentyno wicz, een van de meest populaire fi guren van het verboden Poolse vak verbond Solidarnosc, gearresteerd. Dit heeft de Nederlandse vertegen woordiging van het vakverbond So lidariteit maandag bekendgemaakt. De arrestatie vond reeds op 31 au gustus plaats maar werd pas een paar dagen geleden in het westen be kend. Anna Walentynowicz is de al bijna legendarische stakingsleidster van de Lenin-scheepswerf in Gdansk. Zij was eind juli vrijgelaten uit een in terneringskamp in Goldap. Anna Walentynowicz is in staat van be schuldiging gesteld voor het organi seren van een staking op de Lenin- scheepswerf van 13 tot 16 december 1981. Snelrecht Volgens de Nederlandse afdeling van Solidariteit is jegens haar snel recht toegepast. Dit is ,,een drasti sche rechtsverkrachting die een aan zienlijke verhoging van de strafmaat mogelijk maakt en het recht van be roep uitsluit", aldus de Nederlandse afdeling van het verboden Poolse vakverbond. Anna Walentynowicz verblijf top dit moment in de gevan genis van Gdansk. De formulering voldoet niet aan de wens van het CDA tot het vormen van een hecht en daadkrachtig kabi net, zo zei Lubbers. Hij wilde niet zeggen welke oplossing Van Keme nade aan hem had voorgelegd. „Erg genoeg" De formulering die Van Kemenade heeft gevonden voor het kernwapen- vraagstuk bevatte voor Lubbers geen verrassingen, ,,en dat is al erg genoeg", zo zei hij na afloop van het gesprek. Volgens Lubbers zal het trouwens voor wie dan ook buitenge woon moeilijk zijn om een zodanige formule te vinden dat die zowel voor PvdA als voor het CDA acceptabel is. De kern van het probleem ligt bij de PvdA, aldus Lubbers. Lubbers voelt er niets voor om al leen procedure-afspraken te maken, zoals D'66-fraktievoorzitter Brink horst heeft gesuggereerd. Het CDA vindt dat niets moet worden gedaan of nagelaten dat Nederland dwingt tot een bepaalde keuze, zo zei Lub bers. HONGKONG - De verdragen uit China's keizerlijk verleden die Hongkong tot Brits bezit maakten, zijn geldig en kunnen niet eenzijdig worden opgezegd. Ze kunnen wel worden veranderd, zo heeft de Britse premier, Margaret Thatcher, maandag op een perskon- ferentie in de Britse kroonkolonie verklaard. Mevrouw Thatcher was de vorige week in China waar de toe komst van Hongkong het hoogtepunt van haar besprekingen met de Chine se leiders was. Omvangrijke verkopen Bezorgdheid dat die besprekingen niets tastbaars hebben opgeleverd leidde maandag tot omvangrijke ver kopen op de plaatselijke, qandelen- beurs en een koersdaling van de Hongkong-dollar tot een rekorddiep- tepunt. Thatcher en de Chinese lei ders kwamen overeen „onmiddel lijk" intensieve besprekingen te voe ren met als doel „de welvaart en sta biliteit van Hongkong" te waarbor gen. Tegelijkertijd maakte de Chine se premier, Zhao Ziyhang, echter dui delijk dat China voornemens is de soevereiniteit over Hongkong terug te vorderen. Het gaat daarbij niet alleen om be paalde procedures maar ook om het bouwen van bunkers voor de kruis raketten als dat tijdstip gekomen is. De CDA-onderhandelaar zei de he le kwestie intensief met Van Keme nade te hebben doorgesproken. Lub bers liet er echter geen misverstand over bestaan dat hij het vrijwel uit gesloten acht dat Van Kemenade er in zijn definitieve voorstel aan de frakties in zal slagen de verschillen van mening tussen PvdA en CDA te overbruggen. BONN - Na het slechte verkiezings resultaat in de deelstaat Hessen beslissen de Westduitse Liberale par lementsleden heden dinsdag in een interne stemming over het aanblij ven van de sociaal-democratische bondskanselier Helmut Schimdt. Volgens de leider van de FDP, Hans-Dietrich Genscher, die dit maandag bekendmaakte zal Helmut Kohl, de leider van de christen democraten, afhankelijk van het re sultaat van deze stemming beslissen of hij vrijdag een „constructieve mo tie van wantrouwen" indient in de bondsdag. Grote twijfel Wordt deze motie aangenomen dan is Kohl vrijdag de nieuwe Bondskanse lier met steun van de FDP. Bij de li beralen die eerder voor een overstap van SDP naar Christen-Democraten stemden bestond maandag grote twijfel of deze actie wel verstandig was. Met de CDU is overeengekomen om pas in maart 1983 algemene ver kiezingen te houden, maar vele libe ralen twijfelen eraan of de FDP dan beter in staat zal zijn de kiesdrempel van vijf procent te halen. Het touw trekken om de machtswisseling in Bonn spitste zich maandag toe op de vraag hoeveel leden van de FDP de motie van Kohl zullen steunen. ALGIERS - Het bevrijdingsfront voor de Westelijke Sahara, Polisario, heeft afgelopen zondag een Marok kaans gevechtsvliegtuig neergescho ten. Volgens een in Algiers gepubli ceerd communiqué V&n hèt Polisario front werd het toestel, een lyiirage Fl, in het noorden van de Westelijke Sahara neergehaald en de piloot ge vangen genomen. LUANDA - Angola en China heb ben elkaar diplomatieke erkenning verleend, aldus een mededeling van de angolese radio. De twee landen zullen op korte termijn ambassa deurs uitwisselen en besprekingen beginnen over een verdere uitwer king van hun besluit. BLOEMENFONTEIN - Het hof van beroep in het Zuidafrikaanse bloe- menfontein heeft maandat de zaak in hoger beroep afgewezen dat de huur ling Mike Hoare had aangespannen tegen zijn vonnis. Hoare wrd in juli jl. na een proces van ruim drie maan den tot tien jaar gevangenisstraf ver oordeeld wegens het kapen van een vliegtuig waarmee in november vo rig jaar deelnemers aan een mislukte coup op de Seychellen-eilanden naar Zuid-Afrika vluchten. AMSTERDAM - De Amsterdamse wethouder voor bestuurskontakten, Walter Etty, heeft de krakers van de Lucky Luijk maandag schriftelijk dringend verzocht dit pand te verla ten, waardoor B. en W. van de hoofd stad in de gelegenheid worden gesteld het definitief te verwerven. Vorige week woensdag ging de meerderheid van de gemeenteraad akkoord met het voorstel van B. en W. de Lucky Luijk voor een bedrag van 350.000 gulden te kopen om het te verbouwen tot vier driekamerwonin gen. Voorwaarde voor de koop is ech ter wel, dat de krakers het pand ver laten. NIJMEGEN - Drie mannen uit Nij megen en Boxmeer hebben tegenover de Nijmeegse politie bekend verant woordelijk te zijn voor de geweldda dige dood van de 84-jarige mevrouw F. van Kleef-Smits. De vrouw werd op 8 september levenloos aangetrof fen in haar huis aan de Nijmeegse Graafseweg. Ze was vastgebonden op haar bed en haar mond was met plastictape dichtgeplakt. Uit sectie bleek dat de bejaarde vrouw door verstikking om het leven is gekomen. De drie man nen hebben bekend de vrouw bij een inbraak te hebben gekneveld. Dit deelde de Nijmeegse politie maandag tijdens een perskonferentie mee. De mannen, een 43-jarige inwo ner van Nijmegen, een 39-jarige in woner van Boxmeer en een 50-jarige neef van de om het leven gekomen vrouw, eveneens uit Nijmegen, wer den vorige week al gearresteerd. Bij huiszoekingen vond de politie toen onder meer een plattegrond van het huis van de vrouwgemaakt door haar neef. MAASBREE - Twee mensen uit Beesel (L.) zijn op de Midden- Peelweg in de gemeente Maasbree om het leven gekomen bij een bot sing tussen een motor en een overste kende tractor met aanhangwagen. Beide slachtoffers zaten op de motor. De rijkspolitie, die dit pas maandag bekend maakte, wil de namen van de slachtoffers in verband met onder zoek niet meedelen. Er wordt nog ge zocht naar getuigen. DEN HAAG - De Nederlandse waterschappen maken zich ernstige zorgen over het gevaar van overstromingen in ons land. De Unie van Waterschappen heeft berekend, dat het rijk per jaar 120 miljoen gulden meer moet uit trekken voor de versterking van dijken en andere water keringen. Als dat niet gebeurt zal het rijk niet de eerder geformuleerde veiligheidsnormen waar kunnen maken. OOSTERSCHELDE - Garnalen kotter TH 16 tijdens de uangtt op de Oosterschelde In de cijfers van de of fidéle instan ties wordt melding gemankt van een overvloedige vangst dit jaar Een situatie die tot lage prijzen leidt (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Voor het eerst in haar geschiedenis zal de Unie haar zorgen mondeling toelichten tegenover de vaste kamer kommissie voor verkeer en wa terstaat in de Tweede kamer. De be treffende kamerleden zijn bovendien uitgenodigd voor een oriënterend be zoek aan de „probleemgebieden" Waddenkust, Deltagebied en rivie rengebied. Verschillende waterschappen heb ben in de loop van dit jaar van het ministerie te horen gekregen, dat er onvoldoende middelen zijn om de uitvoering van de door hen ingedien de bestekken goed te keuren. Voor de Unie van Waterschappen was dat aanleiding om de zaken eens op een rij te zetten. Daaruit volgde de kon- klusie dat per jaar 68,5 miljoen gul den meer uitgetrokken moet worden voor de Deltawerken dan nu voor zien is en voor de nodige versterkin gen van de rivierdijken minstens 49 miljoen gulden meer. Voor 1990 Volgens gegevens van Rijkswa terstaat is van de circa 1300 kilome ter hoofdwaterkeringen, die op de vereiste Deltahoogte moesten wor den gebracht, inmiddels 1000 kilome ter uitgevoerd van de resterende 300 kilometer is 180 kilometer in beheer bij de waterschappen. Volgens de waterschappen kunnen bij voldoende beschikbare middelen de versterkingen voor 1990 worden uitgevoerd met uitzondering van en kele projekten achter in het getijde- gebied van de Rotterdamsche Water weg. Volgens een recente ontwerp- nota van Rijkswaterstaat zijn er ech ter onvoldoende middelen om het richtjaar van 1990 nog te handhaven. Met de thans beschikbare middelen zou het zeker tot 1995 duren voordat de versterking van de hoofdwaterke ringen op grond van de Deltawet ge reed zou kunnen zijn. Om de verster king alsnog op tijd uit te voeren is voor de komende acht jaar 548 mil joen gulden meer nodig dan nu be schikbaar is. Dat komt dus nee op 88.5 miljoen gulden op jaarbasis. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. E enesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Dinsdag 28 september Zierikzee „Huis van Nassau". Najaarsleden vergadering VARA-afdeling Schou wen-Duiveland. 19.30 uur. Westerschouwen Konditerei van A. Hoogenaar. Kof fieochtend van de Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen, afdeling Westerschouwen. Lezing over „Flora aan de Zeeuwse dijken", door me vrouw Huge. 10.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Vergadering Wel- zijnskommissie. 19.30 uur. Renesse Koor Hervormde Kerk. Bijeenkomst bejaardensoos. 14.30 uur. Oosterland „Oosterhof". Verkopingsdag zen- dingskrans. 14.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. Woensdag 29 september Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag. 14.30 uur. Gymnastiekzaal Manhuisstraat. Concert „Kunst en Eer". 19.30 uur. Verenigingsgebouw, 't Vrije, zaal 1. Algemene Ledenvergadering TTV Scaldina. 20.00 uur. „De Zeeuwschc Herberghe". Start kursus cafébedrijf. 19.00 uur. Bruinisse Bibliotheek, Molenstraat. Schrijf- avond Amnesty International. 19.00 Donderdag 30 september Zierikzee Stadhuis. Kommissie financiën. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Confessionele Vereniging in de Hervormde Kerk, met lezing van dr. W. Aalders. 19.45 uur. UW ontmoetingscentrum. Kontakt- avond. 19.30 uur. WeMerschouwen Hotel Bom. Aanvang Bridge-klub. 09.30 uur. Zonnemalre Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis Gemeenteraadsver gadering Duiveland. 20.00 uur Vrijdag 1 oktober Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond, Bond voor op zichzelfs staan- den. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Toneeluitvoering „Bed den" van Dimitri Frenkel Frank. Bal na Trio 1. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Zaterdag 2 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 14.00 uur. Burghsluis Neeltje Jans. Excursie stormvloed kering. 10.30 - 16.45 uur. Noordgouwe Ned. Herv. Kerk. Concert ensemble „Cambiata" en organist Anton den Boer. 20.00 uur. Oosterland Dorpshuis. Sluitingskoncert. 19.30 Maandag 4 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 20.00 uur. Dinsdag 5 oktober Zierikzee 's Landskamer, Havenpark. Verga dering Waterschap. 15.00 uur. Stadhuis. Kennismakingsbijeen komst nieuw ingezetenen. 20.00 uur. „Binnen de Vest". Ouderavond. 20.00 uur. Serooskerke Dorpshuis. Naaikursus. 19.00 - 21.30 uur. Woensdag 6 oktober Zierikzee Ger. Kerk. Vergadering Ger. Vrou- wenkontaktgroep. 20.00 uur, Marktzicht. P.v.d.A. ledenvergade ring. 20.00 uur. Burgh Kantine sportpark Van Zuijen. Re gio-vergadering voetbalverenigin gen. 19.30 uur. Donderdag 7 oktober Zierikzee Poststraat 25. Lezing metamorfose. 19.30 uur. Dagverblijf „Brugzicht". Bijeen komst wandel- annex dierenpark. 20.00 uur. Big S. Eilandelijk Jeugdsozenbe- raad. 19.30 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee „Huis van Nassau". Gekombineerde fraktie- bestuursvergadering V.V.D. 17.00 uur. Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Bovenzaal „Huis van Nassau". Alge mene ledenvergadering Badminton club Zierikzee. 20.00 uur. Zaterdag 16 oktober Nieuwerkerk Ons Dorpshuis, Poststraat 20. Recep tie 25 jaar Zomeravondvoetbal, KNVB afdeling Zeeland rayon Zie rikzee. 17.30 tot 19.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Maandag 25 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Dinsdag 26 oktober Zierikzee Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoernooi. Badmintonclub Zie rikzee. 19.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Middenschouwen. 19.30 uur. Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 Maandag 8 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaklie (niet voor bezorging), na 17 30 uur. (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2