c P.v.d.A. Westerschouwen tegen grondverkoop voor stacaravans Vijftig jaar Leger des Heils wordt met feestweek gevierd DE ZIERIKZEESCHE COURANT „Bevoorrechting oogluikend toegestaan" Kamerkommissie wil visserijplan Oosterschelde Een aktief korps in Zierikzee jiiitnliM ZffiRIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 28 september 1982 139ste jaargang Nr. 23190 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Ziekenomroep brengt nieuwsbulletin BURGH-HAAMSTEDE - Het voorstel van het kollege van b. en w. van de gemeente Westerschouwen een stuk grond van 3.08.95 ha te verkopen aan de heer A. Kenters voor de prijs van 75.000,— heeft maandagavond tijdens de raadsvergadering heel wat stof tot diskussie gegeven. Tot voorheen pachtte de heer Kenters het stuk grond, maar hij had een verzoek ingediend het perceel te kun nen kopen. Voor de gemeente was het niet van belang het stuk grond in eigendom te houden. De kommissie Grond- en Pachtza ken adviseerde op basis van een door het Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam te verrichten taxatie van de grond tot verkoop over te gaan. De stichting taxeerde de grond op 75.000, De heer S. Roos, fraktievoorzitter van de P.v.d.A. had nogal moeite met het feit dat de pachter caravans op het terrein had staan en dat deson danks de waarde van de grond op driekwart ton was getaxeerd. ,,De waarde bedraagt meer als we uit gaan van meer toegestane caravans. HILVERSUM - De vaste kommis sie voor de visserij uit de Tweede Ka mer gaat bij demissionair minister De Koning aandringen op de totstandkoming van een visserijbe leid voor de Oosterschelde. De voor zitter van deze kommissie drs. H. Eversdijk (CDA) heeft dit maandag aangekondigd in Hilversum, waar hij de internationale vakbeurs VIS 82 opende. Eversdijk vindt dat het visserijbe drijfsleven in Zeeland - en dan met name de oesterkwekers - er recht op heeft om zo spoedig mogelijk te we ten te komen wat het kan verwach ten als de pijlerdam in de Ooster schelde over een jaar of vier, vijf ge reed zal zijn. Niet wachten De voorzitter van de Kamerkom missie zei dat hij niet wil wachten op zo'n toekomstplan totdat de pijler- dam er definitief ligt. Eversdijk wil met de minister onder meer afspra ken maken over de uitgifte van ge bieden in de Oosterschelde waar oesters kunnen worden gekweekt. WENEN - Ministers van defensie van het Warschaupakt zijn maandag in Bulgarije aangekomen voor geza menlijke militaire manoeuvres on der de codenaam ..Schild 82". Deze zomer stonden er meer caravans dan toegestaan. De heer Kenters wordt bevoorrecht op grond van de gemeente Westerschouwen en dat wordt oogluikend toegestaan," aldus Roos. Via A.P.V. Wethouder J. C. de Feiter zei dat de gebeurtenissen waar de heer Roos op doelde wel via andere wegen op het goede spoor konden worden ge bracht, bijvoorbeeld via de Algeme ne Politie Verordening. De heer H. J. van Zuylen vertelde dat de VVD-fraktie wel gelukkig was met het voorstel van het kollege. ,,We moeten de zaken trouwens niet mengen. Het al of niet plaatsen van caravans op dit terrein heeft niets te maken met de verkoop van de grond," sprak Van Zuylen. Fraktie voorzitter van het CDA L. Tieleman vond de hele gevoerde diskussie overbodig. ,,Deze diskussie is in de kommissie Grond- en Pachtzaken ge voerd. Het gaat nu om de verkoop van de grond we verkopen wel of we verkopen niet,' zei Tieleman. De P.v.d.A. wenste stemming. Met acht tegen drie stemmen werd het voor stel van het kollege aangenomen. Sta-caravans In verband met de bouw van het sportkomplex aan de Kraaijestein- weg dienen de op dit terrein aanwezi ge sta-caravans te worden verwij derd. Het kollege gaat akkoord met de verplaatsing van zes van de zeven caravans naar een terrein van de Stichting Renesse aan de Rampweg. Voor dit gebied geldt geen bestem mingsplan. Op 19 april van dit jaar is hiervoor een voorbereidingsbesluit genomen om te voorkomen dat er ontwikkelingen optreden waardoor het gebied minder geschikt wordt voor de te zijner tijd daaraan te ge ven bestemmingen. Rekreatieve ontwikkeling Hoewel een toekomstige rekreatie ve ontwikkeling te verwachten is, kan voor de plaatsing van caravans niet worden vooruitgelopen op de toekomstige bestemmingen middels toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De bur gemeester en wethouders stelden voor het voorbereidingsbesluit in te trekken. Tieleman vond deze gang van zaken vooruitlopen op de toe komst. ,,Ik vind dit een griezelige zaak, we moeten tenslotte nog een bestemmingsplan maken", zei hij. Het voorstel werd toch m.a.s. aange nomen. BRUINISSE - Op de Plaat van Oude Tonge, de langgerek te zandplaat oostelijk van de Grevelingendam, zit al bij na een week de hopperzuiger .Gemma" vast. Op dit punt, centraal tussen Schouwen-Duiveland, St. Philips- land en Goeree-Overflakkee is het silhouet van dit ruim 2500 tons schip van elk der schiereilanden goed te ontwa ren. De Gemma" van de Fa. Boele uit Rotterdam is vorige week dinsdag met springtij op de plaat gezet om tijdens laag water de schroef te wisselen. Veel schepen doen het op deze manier, het spaart een dokbeurt uit. Een blik in het getijdeboek had de schipper echter kunnen vertellen dat na vorige week dinsdag de hoogwatertijen (springtij) niet meer zo hoog werden (z.g. doodtij). En inderdaad. toen het karwei was geklaard en het schip bij hoog water wilde vertrekken, stond er te weinig water op de plaat voor het zware schip. De tijen kwamen niet meer boven de twee meter terwijl het schip op het zand werd gezet met een tij van ruim 2.50 N.A.P. Zelfs het gezamenlijk trekken van enkele zusterschepen, o.a. de Rival en enkele Zagri's (zand- en grind schepen) mocht niet baten; het schip bleef muurvast zittenEr wordt nu overwogen om de brandstof uit de oliebunkers over te pompen in een ander schip, zodat het schip hoger op het water komt te liggen. Voor tijen boven de twee meter moet immers gewacht worden tot begin ok tober. ZIERIKZEE - „Een halve eeuw Leger des Heils in Zie rikzee geeft aanleiding tot dankbaar herdenken en feestelijk vieren". Dit schrijft Kommandant C. A. Ver waal in de speciale jubileumbrochure, die het korps in Zierikzee ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan uitgeeft. Op 4 oktober zal het precies een halve eeuw ge leden zijn, dat de luitenant J. A. de Pree en A. H. Beek huis met het Leger des Heils korps in Zierikzee van start gingen. Het luitenantsechtpaar - Piet en Annelies Dijkstra - dat thans de lei ding heeft over het Zierikzeese korps, is aan de vooravond van de ju- bileumweek nog zeer druk bezig met de voorbereidingen van het feest. Dat feest gaat zaterdag 2 oktober van start met een receptie in het Le ger des Heils gebouw De Lichtboei in de Poststraat en met de opening van een tentoonstelling over het Leger des Heils werk in het algemeen en het Zierikzeese korps in het bijzon der. Een toespraak van burgemeester Th. H. de Meester voor de deur van ZIERIKZEE - Vijftig jaar Leger des Heils in Zierikzee; het oouden jubileum zal van 2 t/m 10 oktober met een geva rieerde feestweek worden gevierd. Ter ere van het feest werd dit groepsplaatje gemaakt oan de leiding, korpsleden en sympathisanten op het bordes van de Grote of Nieuwe Kerk. (Foto: Zierikzecsche Nieuwsbode) De Lichtboei vormt het begin van de feestweek. Samenkomsten Zondag 3 oktober zal om tien uur een heiligingssamenkomst onder lei ding van kolonel Kruisinga worden gehouden. Om vier uur 's middags volgt een openluchtsamenkomst met medewerking van het muziekkorps uit Goes. Deze muzikanten verlenen vervolgens ook hun medewerking aan de Verlossingssamenkomst om vijf uur zondagsmiddags in De Licht boei. Op dinsdagavond 5 oktober zullen in Poortambacht Zierikzeese korpsleden optreden met straatzang. De woensdagmiddag (6 oktober) is voornamelijk ingeruimd voor de jeugd. Alle jongeren van vier tot twaalf jaar zijn welkom bij de feeste lijke Good News Club en De Licht boei. Er zal een soort folkloristisch zeskamp worden gehouden. De Gezinsbond komt donder dagsmiddags vanaf twee uur in feestelijke ontmoeting bijeen en een der hoogtepunten van de jubileum viering belooft ook het cabaret optreden van de groep ..Trosselos" te worden. Die cabaretavond op vrij dag 8 oktober, vanaf half acht, is voor iedereen toegankelijk. Het op treden vindt ook weer plaats in het gebouw aan de Poststraat. Titel van het programma van „Trosselos" is „99 1". Voor jou Ze vragen zich dan ook af: „Hoe is het met jou in deze inderdaad slecht draaiende wereld? Ken jij ook 99 angsten voor wat er komen kan, pro beer ook jij 99 wegen uit om geluk te vinden? Wijs ook jij naar 99 anderen om zelf buiten schot te blijven, voel ook jij je weieens verloren tussen al die 99?". De cabaretiers beloven tij dens hun optreden voor 100 uit te pakken, om te laten zien dat juist jij die ene bent, voor wie ze komen. Om jou kennis te laten maken met die Ene, die in hun leven de Enige is, met •Wie het leven voor 100 de moeite waard blijkt te zijn. Een hoogtijdag voor huidige en vroegere korpsleden wordt ongetwij feld zaterdag 9 oktober. Van 's och tends elf uur af zal - wederom in De Lichtboei - een reünie worden gehou den van oud heilssoldaten, korpska- detten en bevelvoerende officieren. Na een gezamenlijke broodmaal tijd zal een bezoek worden gebracht aan het werkeiland Neeltje Jans. 's Middags om vijf uur zal een feestelij ke jubileumsamenkomst worden ge houden, tijdens welke ook die man nen van het eerste uur - J. A. de Pree en A. H. Beekhuis - aanwezig zijn. Leger des Heils pionier in Zierikzee, luitenant De Pree leidt ten slotte ook de heiligingssamenkomst zondags ochtends 10 oktober om tien uur. De ze dienst geldt dan als afsluiting van de jubileum-feest week. De reeds genoemde tentoonstelling over het Leger des Heilswerk is za terdag 2 oktober vanaf 11.00 uur te bezichtigen en donderdag 7 oktober van 10.00 - 21.00 uur. Springlevend Vijftig jaar Leger des Heils in Zie rikzee is een feit, dat vojlgens betrok kenen niet ongemerkt voorbij mag gaan. Door de feestweek van 2 tot en met 10 oktober zal dan ook duidelijk onderstreept worden dat het werk dat de luitenants De Pree en Beek huis in 1932 zijn begonnen in 1982 nog springlevend is: het Leger des Heils Zierikzee, steunend op drie pijlers - korps, clubhuis en noodopvang, streeft met grote toewijding haar doelstelling na. Men weet zich daar gesteund bij door de enthousiaste heilsoldaten, korpsleden en sympa thisanten. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. l£Qh Pt Bitr Restaurant Renesse voor reservering, tel. 01116-1215 maandag gesloten FRANKFORT - Dc Internationale Vereniging voor Mensenrechten, Ï.G.F.M., in Frankfort heeft aange boden medische specialisten naar Po len te zenden om de gezond heidstoestand van Lech Walesa te on derzoeken. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 28-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Een zwakke storing trok in de nacht van maandag op dinsdag over ons land naar het noordoosten weg. Op enkele plaatsen werd 2 tot 5 milli meter regen afgetapt. Voor woensdag is een volgende occaanstoring van belang voor het weer in Nederland. Het ziet er naar uit dat deze storing woensdagmiddag boeven ons land zal liggen. De aktivi- teit lijkt momenteel niet groot en re gen van betekenis wordt daarom niet verwacht. De middagtemperatuur zal woensdag waarden bereiken tus sen 17 en 20 graden, hetgeen ongeveer de normale waarde is voor eind sep tember. Verwachting tot woensdagavond: Wolkenvelden Wolkenvelden en vrijwel overal droog; minimumtemperatuur onge veer 10 graden, middagtemperatuur omstreeks 18 graden; matige, aan de kust af en toe krachtige zuiden wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 1 okt.: Donderdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: variabel 3 Vrijdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuid 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: variabel 3 ZON- EN MAANSTANDEN 29 sept. Zon op 6.37, onder 18.22 Maan op 17.35, onder 1.54 30 sept. Zon op 6.38, onder 18.20 Maan op 17.58, onder 3.04 Volle Maan: 3 okt. (2.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 29 sept. 0.21 12.39 6.17 18.47 30 sept. 1.28 13.28 7.11 19.35 Springtij: 5 oktober DETROIT Dc produktie van auto's over de hele wereld is de eerste helft van dit jaar 4,5 procent kleiner geweest dan de eerste helft van vorig jaar, zo schrijft het vak blad voor de auto-industrie „Ward's Automotive Reports".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1