Neem Hollandse winters niet langer voor lief HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Operette „Viktoria und Ihr Husar" opent theaterseizoen HUURDERS VAN NEDERLAND Reizende tentoonstelling Kunst uit Zeeland '83" Dinsdag 5 oktober Opening dokumentatiecentrum van de Zeeuwse kerken Waarschuwing van Commissie Gelijke Behandeling G Woensdag 6 oktober ZIERIKZEE - Woensdag 6 oktober wordt het theater seizoen 1982/1983 van de S.C.Z./Uit in Zeeland in de Concertzaal te Zierikzee geopend door de Hoofdstadope rette met een voorstelling van Paul Abrahams „Viktoria und ihr Husar". Advertentie De overheid geeft subsidie op de isolatie van huurwoningen. Haal deze brochure op postkantoor of gemeentehuis. En bekijk wat isolatie u aan stookkosten kan besparen en hoe u dat aan moet kaarten! De van Schouwen-Duiveland af komstige Jacco van Renesse viert met deze voorstelling zijn zilveren toneeljubileum. Onder de grote rij medewerkers treft men ook nu weer de bekende namen aan van: Marga de Boer, Ton Hofman, Jan Handerson, Anita Heins, Lilly Loerkens en Anto- ni Wink. De geschiedenis van .Viktoria und Ihr Husar" speelt zich af in Siberië, Japan en Hongarije, na afloop van de Eerste Wereldoorlog. De Hongaarse ritmeester Koltay, die door de Russen krijgsgevangen is gemaakt, slaagt erin met zijn oppas ser Janczy te ontsnappen. Ze komen in Tokio terecht, waar de Ameri kaanse gezant Cunlight, die met de Hongaarse gravin Viktoria is ge trouwd, een afscheidsfeest organi seert: zij is de vroegere geliefde van Koltay. Vroegere relatie Tijdens de oorlog is haar verteld Door Zeeuws Culturele Raad MIDDELBURG - Op woensdag, 23 september, heeft een selektiekommis- sie, samengesteld door de Zeeuwse Culturele Raad, de werken gekozen voor een nieuwe reizende ten toonstelling van beeldende kunst die onder de naam „Kunst uit Zeeland'83" in en buiten de provincie gaat rondreizen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT De federatieraad bondsparlcmcnt - van de grafische bond FNV (Druk en Papier) heeft zich vrijdagmiddag achter de FNnota ..Maak werk" geschaard en besloten bij de CAO-onderhandelingen in de grafische industrie van volgend jaar arbeidstijdverkorting tot hel voor naamste punt van inzet te maken De bond wil de werknemers aan die ver korting mee laten betalen, maar dan moeten er garanties komen dat inle veren ook inderdaad meer werk schept DEN HAAG - De 39-jarige O. Stolp uit Delft heeft zaterdag op het Bin nenhof in Den Haag 30.000 handteke ningen van Nederlanders aan het parlement aangehoden die nog eens onderstrepen dat alle chemische mid delen in de land- en tuinbouw en fruitteelt moeten verdwijnen. De Delftenaar heeft de handtekeningen in ruim drie jaar tijd verzameld. dat Koltay gesneuveld was. Noch Viktoria noch Koltay vertelt Cun light over de vroegere relatie. Cun light is bereid de vluchtelingen te helpen en hen onder diplomatieke hoede mee naar Sint Petersburg te nemen. In Sint Petersburg probeert Koltay Viktoria te oyecrecien met hem weg te gaan. Viktoria wil haar man, aan wie ze veel te danken heeft, niet in de steek te laten. Cunlight ervaart wat er aan de hand is. Desniettemin is hij bereid Koltay., die door de Russen wordt ge zocht, te beschermen. Deze echter le vert zichzelf uit. Na een jaar treffen allen elkaar in het Hongaarse dorp Doroszma: Vik toria, die inmiddels van haar man ge scheiden is, Koltay, die beganidigd is, en Cunlight. Hoewel Viktoria be reid is opnieuw met Cunlight door het leven te gaan bemerkt ze dat haar hart Koltay toebehoort. Cunlight, die slechts Viktoria gelukkig wilde maken, blijkt zelf deze ontmoeting tussen haar en Koltay te hebben ge- arangeerd. Vijftig beeldende kunstenaars uit de provincie hebben werk voor deze selektie ingezonden. In de ten toonstelling zal werk worden opge nomen 11 kunstenaars: Barbara Jean. West-Souburg, Wies de Bles, Heinkenszand; Piet Dieleman, Arne- muiden; Peter Jansen, Zierikzee; Sander Littel, Oudelande; Bob Pin gen, Vlissingen; Ed Reebergen, Wis- stnkcrke; Frits van Til, Middelburg, en William Verstraeten. Middelburg. De tentoonstelling zal tekeningen, schilderijen, kollages, foto's en ob- jekten bevatten. Selektiekommissie De selektiekommissie bestond uit drs. Josien de Bruin-Kops, direktrice stedelijke musea te Gouda, Franck Gribling, beeldend kunstenaar en kunstkritikus te Amsterdam; Aarjen Rijnders, sekretaris programmae- ringskommissie binnenlandse ten toonstellingen te Den Haag, en Lydia Schouten, beeldend kunstenaar te Schiedam. Drs Jacques van Aspert van de provinciale griffie te Middel burg fungeerde als sekretaris van de kommissie. De tentoonstelling zal eind 1982 of begin 1983 gereed zijn. HEERLEN - Het algemeen burge- lijk pensionfonds in Heerlen zal vrij wel zeker een uitspraak van de amb tenarenrechter in Den Haag aanvech ten. die erop neerkomt, dat het ABP ten onrechte kortte op het vakantie geld van gepensioneerden. Die uit spraak houdt in, dat ruim 350.000 ge pensioneerde ambtenaren die hun pension krijgen van het ABP nog veertig miljoen gulden tegoed zou den hebben van het pensionfonds. MIDDELBURG - Dinsdagavond 5 oktober van 19.00-21.00 uur wordt het dokumentatiecentrum opnieuw in gebruik gesteld. Er heeft een ver bouwing plaats gevonden in het Pro vinciaal Kerkcentrum, waarbij de ruimte van het dokumentatiecen trum werd betrokken. De diverse takken van kerke werk, speciale uitgaven en maatschappe lijke aktoveringspublikaties zijn in speciale boeken en rekken onderge bracht. Tijdens de open-huis-avond zullenb de funktionarissen van het Provinciaal Hervormd Kerkcentrum aanwezig zijn voor zowel de rondlei ding als verdere informatie over hun KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND VOLKEL - Volgens een schatting van de politie hebben zondagmiddag ongeveer duizend mensen gede monstreerd bij de hoofdpoort van het vliegveld Volkel. De aktie richtte zich onder meer tegen de mogelijke uitrusting van de F-16-vliegtuigen met atoomwapens en tegen de plaat sing van kruisraketten. HILVERSUM - De NOS gaat in sa menwerking met de radio Volks Uni- verstiteit vanaf donderdag 7 oktober een radioserie van 53 dokumentaires over conventionele bewapening uit zenden. Daarvoor is dr. Frank Bar- naby aangetrokken, tot 1981 direk- teur van het Zweedse vredesinstituut Sipri en gastdocent in de polemolo gie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. BIDDINGHÜIZEN - Nederland is Europees kampioen „Trekker Trek" geworden zaterdag op de Felvohof te Biddinghuizen. Deelnemers uit En geland, Duitsland en Nederland kwamen tegen elkaar uit in de vrije klasse en zitter-standaardklasse. On verdeeld in verschillende gewichts klassen. Bij deze wedstrijden gaat het om een zwaar opgevoerde land- bouwtraktor een met beton beladen sleepwagen over een zo groot moge lijke afstand te verplaatsen. KOPENHAGEN/DEN HAAG - Twee onbekende Nederlanders heb ben onlangs in de Deense hoofdstad Kopenhagen met 135 valse duizend gulden biljetten (Nederlands geld) gouden en zilveren munten alsmede antieke zakhorloges gekocht. Vol gens de Deense politie waren de ver valsingen dermate goed, dat ze moei teloos geaccepteerd werden door een bank. Flitsen uit het buitenland MÜNCHEN - Twee politiemannen zijn in de nacht van woensdag op donderdag in de buurt van München om het leven gekomen bij de achter volging van de ontvoerder van een 13-jarige scholier. Die werd, na zes dagen, vrijgelaten. De lijken van de politiefunctionarissen werden tus sen de resten van een om onverklaar bare reden neergestorte helikopter aangetroffen. De ontvoerder wilde, ook met aanslagen op metrostations in München, van de plaatselijke ver- keersautoriteiten ongeveer 2 miljoen gulden afpersen. NEW YORK - Het is absoluut nood zakelijk dat de partikuliere banken een rol blijven spelen bij de financië le hulpverlening aan ontwikke lingslanden die niet aan hun beta lingsverplichtingen kunnen voldoen. De president van de wereldbank, Tom Clausen, heeft dit donderdag meegedeeld in een bijeenkomst van de Amerikaanse raad voor buiten landse betrekkingen, een particulie re studiegroep, in New York. BOGOTA - Onbekenden hebben donderdagochtend een bomaanslag gepleegd op het huis van dc Israëli sche ambassadeur in Bogota. Nadat de bom was ontploft, werd er op het huid geschoten vanuit een auto, zo is gemeld. De echtgenote van de ambas sadeur zelf was niet thuis op het mo ment van de aanslag. MOSKOU - In de Sowjet-Unie moe ten klubs voor jongeren worden op gericht waar geen alkoholhoudende dranken worden verstrekt om het „drankprobleem" onder tieners het hoofd te bicden. Dat heeft het kom- munistisehe jeugdblad Komsomols- kaja Pravda donderdag voorgesteld. BRUSSEL - De Belgische nationale bank heeft, voor het eerst sinds maanden, de afgelopen week de Bel gische frank weer moeten steunen. werkzaamheden. De Dokumentatie centrum is gevestigd in Singelstraat 19 te Middelburg en is dagelijks tij dens kantooruren geopend. Aanwezig is o.a.: materiaal van en over: vredesopvoeding; katechese; jeugdwerk; toerustingswerk; wer kloosheid; diakonaat en zending; Middenoosten Afrika Z.-Ameri ka; eredienst en liturgie; jaargangen van tijdschriften; NOVIB; Kath. Bij bel Stichting; Stichting Oude Zeeuw se kerken; Ned. Zondagsschoolver.; Amnesty International; Audio- en vi suele dienst. DEN HAAG - De commissie die moet toezien op de uitvoering van de wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in de burgelijke openbare dienst, heeft de overheden in ons land gewaarschuwd dat het feit dat een sollicitant gehuwd is met een partner die een eigen inkomen verdient, geen reden mag zijn om betrokkene niet in dienst te nemen. Sinds kort krijgt de commissie veel klachten over dit punt niet aangeno men worden omdat de partner een betaalde baan heeft De wet verbiedt echter uitdrukkelijk bij aanstelling of ontslag onderscheid te maken tussen gehuwden of ongehuwden. „De com missie acht het nuttig dit standpunt te publiceren, om te voorkomen dat meer overheden op deze manier in strijd met de wet gaan handelen", aldus een medeldeling van het ministerie van Binnenlandse zaken. Weer Strip-proces AMSTERDAM - De Amsterdamse boek handelaar W. Verkuil heeft bij de hoge raad cassatie aangetekend tegen de uit spraak van het Amsterdamse gerechtshof, dat de Suske-en Wiskestrips „De glunde rende gluurder" en „De keizerkraker" re gelrechte nabootsingen zijn van de echte Suske-en- Wiskeverhalen en daarmee in breuk maken op het auteursrecht Het hof bepaalde op 9 september tevens dat de verkoop van beide nabootsingen moestwor- den gestaakt Het betrof de behandeling in hoger be roep van het kort geding, dat uitgeverij Scriptoria en auteur Willy Vondersteen van de echte Suske-en- Wiske-albums tegen Verkuil hadden aangespannen, In eerste instantie vond de vice-president van de Amsterdamse rechtbank, Mr. Asscher, dat de omstreden stripuerhalen als parodieën op de albums van Vondersteen konden worden beschouwd. Van hem mocht de verkoop doorgaan, maar dan wel met een andere omslag. Wat biedt de BEELDBUIS? DINSDAG 28 SEPTEMBER NED. 1: Leven op aarde neemt de kijker mee naar de Galapagos eilan den. Herman de zes is een verhaal over een robot. De teksten en de lied jes werden geschreven door Herman van Veen. De EO wendt zich tot de kleuters met D'r kan nog meer bij. John Boy wordt door een schrijver aangemoedigd om zijn schrijftalen ten te ontwikkelen. Dit is te zien in De Waltons. Het ontstaan van Israël richt dit keer de schijnwerpers op Noach. Drugsproblemen komen aan de orde in het programma Nederland negeert harde softdrugsfeiten. Na de rubrieken van de NOS Den Haag Vandaag en Op zicht een korte Ne derlandse speelfilm met als titel Als de wind je komt halen. Het is gebrui kelijk dat de kinderen Malena en Marcel de vakantie doorbrengen met hun vader, die van hun moeder ge scheiden is. Terwijl ze zich enorm er op verheugd hebben wordt het geen succes. Studio Sport brengt beelden van basketballwedstrijden. NED. 2: Mickey Mouse en kornui ten verschijnen als eerste op het scherm. Tumult ontstaat als een van de dames van het vakantiekamp bij de heren afdeling wordt gesignaleerd dit is te aanschouwen in Hi de Hi. Van de hand van Fons Rademakers is tweedelige tv film De rechter een moordenaar", gebaseerd op de langste rechtszaak die zich afspeelde in België. Het handelt over de moord op de vrouw van een rechter, die aan gewezen werd als dader. Laurens van Rooyen en de clown Enrico werkten mee aan het programma TV-show, die gepresenteerd wordt door Ivo Niene. Na Aktua tv een nieuwe serie over de wijngaarden in Californië met als titel Falcon Crest. DINSDAG 28 SEPTEMBER NED. 1: 10.00 en 14.00 Schooltelevi sie; 16.00 Leven op aarde; 16.55 Her man en de zes; 18.20 Nieuws voor do ven; 18.58 Nieuws; 19.00 D'r kan nog meer bij19.15 De Waltons; 20.05 Hel ontstaan van Israël; 20.40 Nederland negeert harde softdrugsfeiten; 21.25 Tenslotte; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Op zicht; 22.25 Het korte spel; 23.00 Journaal; 23.05 Studio Sport; 23.30 Nieuws voor do ven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.55 Mickey en Donald; 19.20 Hi de hi; 20.00 Jour naal; 20.25 De rechter een moorde naar; 21.20 tv-show; 22.20 Aktua; 22.50 Falcon crest; 23.45 Journaal. -- Hj jVT.-U'S.-jjgr SjfcïïSy JV&.« iv •>l:ï Dinsdag 28 september, 16.00 uur, Ned. 1: „Leven op aarde", waarin een be zoek aan de draken op de Galapagos eilanden. SCHARENDIJKE Opbrengst kollekte De opbrengst van de inzameling ten bate van het Koningin Wilhelmi- na Fonds voor de kankerbestrijding is door een nagift van 10,— geste gen tot het fraaie bedrag van 3.367,97. SCHARENDIJKE/ELLEMEET Start bejaardensociëteiten De bejaardensociëteiten te Scha- rendijke en Ellemeet gaan woensdag 29 september a.s. weer van start. Te Scharendijke om 14.30 uur in het Herv. Verenigingsgebouw en te Ellemeet op dezelfde dag en uur in Het Durpsuus te Ellemeet. De leiding deelt nog mede. dat de genen die 60 jaar en ouder zijn. wor den verwacht. MIDDENSCHOUWEN Raadsvergadering verzet De voor donderdag 7 oktober aan gekondigde raadsvergadering van de gemeenteraad Middenschouwen is verzet naar dinsdag 26 oktober. De raad komt bijeen in het gemeente huis te Scharendijke. Voor tijd: zie agenda. 15 Op 19 maart trouwden Frans ter Scheure en Ina Walsoorden. Het werd een intiem feestje, want veel familie leden waren er niet Behalve Frans' vader was tante Dien er en een paar neven. Van Ina's kant was haar broer Kees er en haar getrouwde zus EeQe met haar man. Tenslotte een paar ooms en tantes. Kees Walsoorden kon al heel gauw uitstekend met zijn kersverse zwager overwegen ook Ee(je, die hem overigens wel kende, mocht hem. Van zijn moeder had Frans een schrifte lijke gelukwens ontvangen: „We hopen dat jullie gelukkig zult worden en met het voorbeeld van je vader voor ogen altijd een oppassende man zult blijven. Wellicht word je dan gelukkiger dan je vader en ik geweest zijn Frans las de brief, gaf hem daarna aan zyn bruid en toen deze hem had gelezen, frommelde hij het epistel in elkaar en stak het in zyn zak. „We laten 4ons het plezier van deze dag niet be derven, Ina", zei hy op zachte tooa „We vergeten gewoon, dat we deze brief gekregen hebben". Ondanks Joop Walsoordens absen tie - voor het oog van de wereld moest hij noodzakelijk voor zijn werk op reis naar het buitenland dat voor Ina een nare bijsmaak gaf, werd het voor bei den toch een fijne dag. Bijna vier jaar was ze nu met Frans Jetrouwd en nog geen dag spijt gehad, oop Walsoorden was langzaam bijge draaid, had na lang aandringen van z\jn dochter het huis in Hoogerveld be zocht en geprezen, stond op een keer onverwacht voor zijn schoonzoon, die zijn hand uitgestoken had en zonder aan het verleden te denken, op blijde toon had gezegd: „Wat een fijne ver rassing, vader, dat u er bent.' Hoe maakt u het?" Met enige aarzeling had Walsoorden zijn grote knuist gelegd in die van zijn schoonzoon. „Ik ehkwam eens kijke, hoe jullie 't hier hebben Frans was de voorkomendheid zelve geweest, had gedaan alsof er nooit iets geweest was tussen hem en zijn schoonvader, was met sigaren komen aandragen en later op de avond een borreltje en had aan het eind van de avond Joop Walsoorden uitgeleide ge daan tot zijn wagen. Reeds zittend achter het stuur had de oudere man zijn schoonzoon nog eens gemonsterd en gezegd: „Kom eens een avondje met je vrouw, Frans. Enneneem het een oude man maar niet kwalijk Waarna hy vol gas was weggereden. Maar terug in huis nam Ina haar man in de armen en kuste hem op heftige wijze. „Frans, mijn schat, wat ben jij een diplomaat-1 Zoals jij vader om je pink wondik heb er de hele «vond stom verbaasd bij gezeten! Hij is om gedraaid als een blad aan de boom!" Frans keek gelukkig naar zijn knap pe vrouw. „Hij heeft ons uitgenodigd een avondje te komen, schat Wat denk je, zullen we de uitnodiging accepte ren?" Ze keek hem ongelovig aan. „Wer- Door GRE DE BOER kelyk? Wat zal die overwinning hem wat gekost hebben, jongen. Ik ken hem immers? Diep in zijn hart is hij een schat, maar koppig. Nog erger dan opa Walsoorden indertijd Hy keek haar nog altijd lachend aan. „En jij? Ben jy ook koppig?" Ze speelden met zyn das. „Elke Walsoorden is koppig, Frans. Ik zal proberen me te beheersen". Ina ter Scheure sprong op van het bed, dat nog altijd opgemaakt moest worden. En passant keek ze op haar horloge en konstateerde, dat het al negen uur was. Schande, zoals ik heb zitten soezen. Opschieten, want ik moet nog met de Mercedes naar de stad. Een half uur later had ze zich ge kleed, de ontbijttafel opgeruimd en liep naar de garage. Het portier openende, keek ze naar de vloer. „Gatsie", mompelde ze, „wat ziet die wagen er van binnen weer uit! Eerst maar stofzuigen, v66r ik hem naar de stad breng. Als vader hem zo ziet, zegt hij er misschien wat van. Waarom ma ken mannen altijd zo's rommel in hun wagen?" Ze haalde de speciale auto-stofzui ger te voorschijn en ging aan het werk. Terwijl ze daarmee bezig was, dacht ze: Het handschoenen vakje zal ook wel oorlog zyn. Laat ik dat straks ook op ruimen, voor ik wegrijd (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6