GEMEENTE BRVINISSE HERZIET HEFFING TOERISTENBELASTING „VERKORTING VAN VISTUIG LEIDT TOT ENERGIEBESPARING" Extra aandacht voor de natuur Diploma bijenteelt voor zeventien kursisten Nieuw type Maaskant-kotter i k f Op raadsvergadering a.s. vrijdag: Haringvangst vanaf 1 oktober UK 135 Een schip met veel komfort Bezetting Surinaamse ambassade INGEZONDEN STIKKEN ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 27 september 1982 Nr. 23189 BRUINISSE - De gemeenteraad van Bruinisse zal op de vergadering van vrijdag zich het eerst buigen over de nieuwe verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting. Drie nieuwe gezichtspunten bij deze nieuwe regeling zijn: een verfijning van de heffing, geen vrijstellingen meer en een verlaging van 0,36 naar 0,35. Voorzitter Fed. Visserijverenigingen: De motivatie voor de afschaffing van vrijstelling is volgens het kolle ge, dat het in de praktijk vrijwel on doenlijk is toeristen te scheiden van anderen, die beroepshalve of voor het volgen van lessen in de gemeente aanwezig zijn. Dit betekent onder meer, dat met ingang van 1 januari 1983 de zeil- school en de jeugdherberg „De Stoof- polder" onder de nieuwe toeristenbe lasting zullen vallen. De verlaging van de belasting komt voor rekening van de afschaffing van de cent; was 0,36 en zou met een veelvoud van een cent (5 dus) verhoogd moeten worden, maar overwegende, dat de gemeente besloten heeft geen be lastingverhogingen toe te passen stelt het kollege derhalve voor terug te gaan naar 0,35. De totale op brengst toeristenbelasting wordt voor het jaar 1983 geschat op 100.000,—, 23.000,— meer dan 1982. Verder op de raadsagenda een voorstel van het kollege om tot aan koop over te gaan van een perceel tuingrond in het Rikusweelgebied van de heer L. van de Bos voor een bedrag van 16.125,—. Verder drie begrotingswijzigingen (1982), waar de raad wordt verzocht mee in te stemmen. Delegeren Een ander voorstel: het verzoek van het kollege de bevoegdheden tot het verhuren of ingebruikgeven van tuingronden en woningen, waaron der krotwoningen, aan het kollege te delegeren. Dit is een bevoegdheid die aan de raad toebehoort. In 1979 gaf de raad deze bevoegdheid aan het kollege, tot 1 januari 1983. Welzijnsplanning Het kollege stelt de raad voor in te stemmen met een nieuwe procedure en inspraakregels voor de wel zijnsplanning en een wijziging veror dening advieskommissie voor dit be leid. Oorzaak hiervoor is volgens het kollege, dat als uitgangspunt was ge kozen dat het partikulier initiatief zoveel mogelijk betrokken diende te worden bij de opstelling van een plan, maar in de praktijk bleek, dat deze procedure ondoorzichtig en om slachtig is. De ingewikkeldheid van de wel- zijnsmaterie vormt een strukturele barrière, aldus het kollege. De nieu we regeling gaat er van uit, dat het kollege de ontwerpen van de ver scheidene stukken opstelt, en pas daarna advies vraagt aan de wel- zijnskommissie. In de inventarisatiefase wordt voortaan de hoorzitting weggelaten. Het evalueren is niet langer een apart verhaal, maar opgenomen als onderdeel van het programma. Voorbereidingsbesluiten Aangezien op 30 oktober twee voorbereidingsbesluiten vervallen stelt het kollege de raad voor te ver klaren dat voor deze gebieden een bestemmingsplan en een herziening van het herbouwplan Bruinisse wordt voorbereid. De twee gebieden zijn: ten oosten van de dorpskern en het gebied gelegen nabij de Beursstraat, Kerkstraat en Bergstraat. Dit om ongewenst plano logische ontwikkelingen tegen te gaan. Tot slot nog twee punten: de inge bruikneming van museale voorwer pen in het Oorlogsmuseum en de be noeming van leden voor de welzijns- kommissie. Voor tijd: zie agenda. Imkers in spé? Volgens de beide leraren werd de kursus met enthousiasme ontvangen en een vervolgkursus voor gevorder den zal dan ook zeker komen. De heer Lantinga feliciteerde de kursisten met het behalen van het di ploma en prees tevens Theo de Kui per en Louis van Geffen om hun vak kundigheid. Hij sprak de hoop uit dat meer kursisten zullen volgen. Na mens der kursisten sprak Collen Gra ham die vertelde dat de lessen door allen met enthousiasme werden ge volgd. Kontakt met natuur Ze wees op de sfeer van vriend- BRUfNISSE Met dc eerste van het nieuw door Maaskant ontworpen vis serijvaartuig Is onlangs met goed ge volg dc technische proefvaart gehou den. Een en ander vond plaats op het Haringvliet. Het vaartuig is ge bouwd In opdracht van de Firma L. de Nooycr en Zn. te Vliasingen, het draagt de naam Maria" en zal wor den ingeschreven in het visserijre- gister te Vlisslngen met het onder scheidingsteken VII 26. Dit type onderscheidt zich van an dere schepen door het geheel gesloten achterschip en met de akkommoda- tie gesitueerd bovendeks Door deze bouwwijze is er beneden een grote ruimte ontstaan, welke be nut wordt voor venruiming van de BROUWERSHAVEN Ouderavond ,,'t Schuitje" De jaarlijkse ouderavond van de kleuterschool ,,'t Schuitje" te Brou wershaven werd geopend door de voorzitter van de ouderkommissie, de heer R. Plu, waarna hij het woord gaf aan mevrouw B. Quant, die een jaarverslag gaf over de gang van za ken op de kleuterschool. Vervolgens was het financieel verslag aan de or de, dit was al goedgekeurd door de kaskommissie. De kaskontrole blijft in handen van mevrouw Schut en me vrouw De Graaff. Daarna kwam mevrouw Broere (mondhygiëniste te Brouwershaven) aan het woord, zij had heel wat inte ressante dingen te vertellen, o.a. de volgorde van het wisselen en hoe je kinderen interesse kunt bijbrengen voor het gebit. Want waarom is een goed gebit belangrijk? Zeker niet in de laatste plaats voor het uiterlijk, maar als het gebit niet goed is zijn er tal van klachten die daar mee samen hangen, zoals buikklachten, infek- ties in de mond en slecht praten. Zij bood ook aan de kinderen op school te komen leren poetsen', wat in dank zal worden aangenomen. Dankwoorden Na nog wat vragen van de ouders werd er koffie gedronken, na de pau ze werden de aftredende ouderkom- missieleden, te weten: mevrouw T. de Vos-Klein en mevrouw J. Kriste- lijn-Feijtel, van harte bedankt voor hun werkzaamheden en werd er overgegaan tot de verkiezing van de nieuwe ouderkommissieleden, geko zen werden: mevrouw L. van Beveren-van Beveren, en mevrouw J. Lukus-de Blinde. Na de rondvraag bedankte de voorzitter alle aanwezi gen en sloot de avond af. schap die was ontstaan tussen de kursisten en de leraren door het nau we kontakt met de natuur. Beide leraren ontvingen van de kursisten een boekenbon. De bijeen komst werd afgesloten met het verto nen van een prachtige natuurfilm over de bijenteelt. De geslaagden zijn: M. Dijkstra, A. - Gabarit, C. Graham, R. de Groot, C. Haverkort, B. Schuimer, G. Kemna, M. Klaus, B. Mertens, M. Nortier, al len uit Haamstede en C. van Eek, Re- nesse, P, de Glopper, E. de Jager, J. Kloet-Stins en P. Lubbers, allen uit Zierikzee. machinekamer, ruimte voor opstel ling van diverse werktuigen, berging van reserve-materialen, en werk plaats machinist. Ook wat betreft de stuurmachine veelal bereikbaar via een luik op het achterdek doch bij dit vaartuig via een deur in de akkom- modatie. Afmetingen De afmetingen van het vaartuig zijn alsvolgt: lengte over alles 40,00 meter, breedte 9,00 meter, holte 5,10 meter. De betimmering vAn het vaar tuig is uitgevoerd volgens eisen N.S.I. met brandvertragend mate riaal. Het achterschip is ingedeeld met GOEDEREEDE - De maximum- lengte van vistuig zou door het Pro- duktschap voor Vis en Visserijpro- dukten tot tien meter moeten worden beperkt. Dat levert de Nederlandse kottervissers een besparing op van 3000 tot 4000 liter gasolie per week en vormt en bijdrage aan vangstbeper kende maatregelen. Dit zei voorzit ter M. W. Schakel van de Federatie van Visserijverenigingen, zaterdag in Goedereede op de jaarvergadering van deze organisatie. Schakel konstateerde dat de vistui- DEN HAAG - Nederlandse vissers mogen met ingang van 1 oktober het Nederlandse quotum van 13.000 torn haring in de zuidelijke Noordzee en het oostelijke deel van het Engelse Kanaal opvissen, aldus heeft het mi nisterie van landbouw en visserij vrijdag meegedeeld. Vorige week vond op het IJssel- meer de officiële overdracht plaats van het nieuwe schip UK 135, Trijn tje Cornelis, een zusterschip van de enige maanden geleden in de vaart gekomen UK 145 aan de eigenaren gebroeders Harm en Sjoerd Paster kamp uit Urk. De overdracht vond plaats door de heer Hans Padmos, want het schip waarvan het casco werd gebouwd bij Velthuis in Zuidbroek, werd be drijfsklaar gemaakt bij machinefa briek Padmos in Stellendam. De UK 135 behoort tot de serie klei nere kotters die Padmos in serie laat bouwen en de gebroeders Paster kamp gaan er de spanvisserij mee uitoefenen. Het schip is daarnaast geschikt voor vele andere soorten visserij. Afmetingen De afmetingen van de nieuwe kot ter zijn lengte 24,80 meter breedte 6 meter, diepgang 2,40 m. De hoofdmo tor is een Mitsubishi van 300 pk, ook de twee hulpmotoren zijn van het zelfde merk. De Masson keerkoppe- ling heeft een reduktie van 7 De ze Masson keerkoppeling heeft enke le bijzonderheden, waardoor een laag'geluidsniveau wórdt verkregen en is'wei-fors uitgevallen door enkele andere niëuwigheden waardoor een kompakte 'én iriöderne, aandrijving van schroef en vislier is verkregen. Van Rijn uit Katwijk leverde een vangstsorteermachine en verder heeft het schip alle nautische en an der voorzieningen, die het schip alle gemakken en komfort geven die mo menteel denkbaar zijn. Westhoeve Ouddorp zorgde voor de elektriciteitsuitrusting. drie hullen waarin totaal negen slaapplaatsen (kooien). De hutten zijn voorzien van centrale verwar ming, hrandalarmering, intercom en centraal antcnncsystcein voor radio cn tv. Het gehele schip is uitgerust met centrale verwarming, elektrische alarmering en ventilatie Onder dc buiskap is een elektrisch Aangedreven vistrantsport uitzoek- SnstallaUc geplaatst met opklapba re bakken kompleet met visspoclma- chine en een afvoermogelljkheid di- rekt naar het visruim. terwijl het Af val via een afsluitbare pijp rechtstreeks over boord wordt gespoeld. gen steeds langer worden gemaakt. Er zijn nu al schepen die met zeven tien meter vistuig vissen. ,,Dat is niet alleen energieverslindend, maar er wordt zo ook meer vis op de markt gebracht dat er kan worden ver kocht", aldus Schakel. Juist door de sterk gestegen olieprijzen moet er voor de Nederlandse visserij volgens Schakel niet veel meer bij komen ,,of de heleboel spat als een zeepbel uit elkaar". Steunfonds Hij pleitte voor de oprichting van een steunfonds voor hulp aan visse rijbedrijven die in akute financiële nood verkeren. In dit steunfonds zou geld moeten worden gestopt door verschillende visserijgemeenten, de visserij en het ministerie van ekono- mische zaken. Tenslotte sprak hij zich uit voor sanering van alle visse rijverenigingen. DEN HAAG - De Haagse politie heeft zaterdagochtend omstreeks kwart over negen een einde gemaakt aan bezetting van de Surinaamse am bassade aan de Alexander Gogelweg. Dat gebeurde op verzoek van de Suri naamse zaakgelastigde Spier, aldus een woordvoerder van de Haase poli tie. De vier bezetters van de ambassa de zijn aangehouden op verdenking van lokaalvredebreuk en vernieling. Ze zijn voor verhoor overgebracht naar het hoofdbureau van politie. Het zijn de 33-jarige M. K. J. en de 39- jarige R. G. W. uit Den Haag, de 53- jarige R. A. V. uit Zoetermeer en de 34-jarige E. E. T. N. uit Amsterdam. Herstel demokratie De bezetters waren zaterdag ochtend vroeg de ambassade - waarin zich geen personeel bevond - via een achterdeur binnengedrongen. De zich aktikomité voor herstel van de de mokratie in Suriname noemende be zetters eisten kontakt met de Suri naamse machthebbers Sital en Bou- terse of met hun plaatsvervangers. Zij wilden een gesprek over het her stel van de demokratische rechten in Suriname, zo lieten zij weten. DEN HAAG - Wie in het verleden een premiewoning van de eerste eige naar heeft gekocht, hoeft er niet op te rekenen dat hij of zij met terugwer kende kracht subsidie van de over heid krijgt. Woordvoerder H. Rozie van het ministerie van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening heeft vrijdag verklaard dat er in de te wijzigen regeling geen sprake zal zijn van een dergelijk financieel ge schenk achteraf. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Baarn: J. C. van Don gen, Rossum; te Houten: J. P. Verka de, Elspeet; te Elim: W. Kok, kand.. Stolwijk. Aangenomen naar Almelo: L. West- land, Hellendoorn; naar 's-Graven- zande: J. Voordouw, Heerde; naar Bodegraven: R. J. van de Hoef, Har derwijk, die bedankte voor Kampen (toez.). Bedankt voor Groot-Ammers: G. C. Kunz, Dordrecht. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Zwijndrecht: J. de Gel der, Damwoude en Driesum. Nederlands Gereformeerde Kerken Bedankt voor Sliedrecht: J. Bou- ma, Loosdrecht. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Moerkapelle: R. Boogaard, Leiden. Kinderkledingbeurs in Poortambacht Vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober zal er een winterbeurs voor kinderkle ding worden gehouden in de Jan- Wouter v. d. Doelschool aan de Kab- belaarsbank. Aangezien het prijzen en sorteren dat door vrijwilligers gebeurt de laatse jaren tot diep in de nacht duur de is er een maximum gesteld aan het in te leveren aantal: nl. 30 stuks. De organisatie verzoekt iedereen vriendelijk vale of kapotte kleding niet aan te bieden. Tevens alle kle ding graag nakijken op gebreken en daarna wassen en zonodig strijken. Inleveren kan vrijdag 1 oktober van 19.30 - 21.30 uur. Verkoop zal za terdag 2 oktober van 10.00 - 12.00 uur plaats vinden. Zaterdag 2 oktober kan de niet verkochte kleding tussen 14.00 en 15.00 uur worden opgehaald. Tevens zal dan de afrekening plaats vinden van de verkochte goederen (- 10 voor kosten). Alle winterkleding in de maten 86 t/m 176 kunnen worden ingeleverd. Bijvoorbeeld: jurken, rokken, blou ses, broeken, truien. Tevens: sport-, nacht- en zwemkleding, kaplaarzen, pantoffels, schaatsen, voetbalschoe nen e.d. Geen ondergoed en normale schoe nen. Is er iets nog niet duidelijk? Bel ge rust een van de volgende nummers: 01110-4062, OHIO -52B0 W VAN DORP, Zierikzee Week van het Landschap HEINKENSZAND - Elf provinciale land schapsstichtingen organiseren jaarlijks een week van het landschapom meer bekend heid te geven aan hun werkDit jaar wordt de ze week van 2 tot en met 10 oktober gehouden Eén van de elf is de stichting Het Zeeuwse Landschap die in totaal 4100 ha natuurgebied beheertDoor het partikulier initiatief van de provinciale Stichtingen is de laatste decennia een zeer aanmerkelijke bijdrage geleverd aan het behoud van het provinciale natuur- en la n dsc h a pssch oon. In de provincie Zeeland concentreert zich de week van het landschap vooral op Walcheren en Zeeuws-Vlaander en. Op Schouwen-Duiveland worden er niet direkt speciale evene menten georganiseerd zoals rondwandelingen of fietstoch ten, maar er bestaat natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om (zelfstandig) een wandeling te maken door de Zeepedui- Exkursics Stichting het Zeeuwse Landschap heeft diverse excursies op het programma staan: zaterdag 9 oktober is er 's middags om half twee een excursie onder leiding naar het Verdronken Land van Saeftinge. Die dag is er tevens een excursie naar het internationale Zwinreservaat op de grens Neder land/België. Zaterdag 2 en zondag 3 oktober bestaat de mo gelijkheid om de benedenverdieping van het kasteel Ter Hooge te bezichtigen. Hier is ook een tentoonstelling inge richt over het Zeeuwse LandschapHet kasteel is tevens het vertrekpunt van een fiets- of wandeltocht. De fietstocht duurt ongeveer 2Vi uur en leidt o.alangs het Zeeuws Biolo gisch Museum. ZIERIKZEE - De kursus bijenteelt voor beginners, die de afgelopen maanden door Theo de Kuiper en Louis van Geffen in Haamstede werd gehouden, is zeer suksesvol afgerond. Vrijdagavond vond in het Huis van Nassau te Zierikzee, in bijzijn van inspekteur landbouwonderwijs ing. J. Lantinga, de diploma-uitreiking plaats aan zeven tien kursisten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5