Aantal leerlingen L.B.O. in Zeeland bleef stabiel Koninklijke Harmonie „Kunst en Eer" naar nieuw repetitielokaal PvdA TEVREDEN: CDA EN D'66 WILLEN MEER DUIDELIJKHEID G.S. VERONTRUST OVER RIJDRAGE BEDRIJVEN AAN BODEMSANERING Gegevens voortgezet onderwijs Bruinisse Nieuwe gemeenteraadsleden bezoeken Bruse bedrijven „Kunst en Eer koncerteerde te Antwerpen Oorlogsmisdadiger in Heerlen aangehouden Demonstratie tegen massamoord Met surfplank Noordzee over Kabinetsformatie Milj oen schade door brand in groenteveiling Brand kost honderden varkens het leven Vergiftigde kippen gestolen Wereldtribunaal beslissingsrecht van vrouwen Ook Friesland tegen vertraging dijkverzwaringen Brief aan Staatssekretaris STREEKNIEUWS Dit jaar geen kerstboter Subsidieregeling woonwagen standplaatsen Verdeling woningbouw en stadsvernieuwing 4 MIDDELBURG - De scholen voor lager beroepsonder wijs bleven in aantallen leerlingen vrijwel gelijk: 1981/'82 9996,1980/'81 9993. In het eerste leerjaar liep het leerlingenaantal terug van 2289 tot 2181, of wel met 4,7%. Deze daling is voornamelijk terug te vinden bij de scholengemeenschappen en de scholen met een meervou dig programma-aanbod. Per augustus 1981 startten drie afdelingen LEAO aan bestaande scholen voor LBO, t.w. twee in Goes en een in Hulst. Het aantal LEAO- afdelingen in de provincie kwam hierdoor van drie op zes. Dit staat vermeld in de gegevens betreffende de deelname aan de Zeeuwse scholen voor voortgezet on derwijs in het schooljaar 1981/1982. Deze gegevens werden samengesteld door Provinciaal Opbouworgaan/ Stichting Zeeland en E.T.I. voor Zee land. In het middelbaar beroepsonder wijs nam het aantal jongeren toem met 5het aantal meisjes met 10%. Nieuwe onderwijsvormen als het kort middelbaar beroepsonderwijs en de éénjarige appplikatiekursus voor kleuterleidsters, gericht op het nieuwe basisonderwijs, leverden een belangrijke bijdrage aan de groei. Het aantal meisjes dat MEA en MMO volgde van 260 tot 310, een toename met bijna 20%. Overigens deelden al le opleidingen in het middelbaar be roepsonderwijs in de groei. De be langstellingspercentages - het aantal studenten in van het aantal 17 t/m 21 jarigen - was voor Zeeland 16,1% voor de mannen en 14,4% voor de vrouwen. De overeenkomstig lande lijke gemiddelden per september 1981 lagen op respektievelijk 14,6% en 10,8%. Het hoger beroepsonderwijs breid de uit met een verpleegkundigeno pleiding (HBO-V). Er werd een eerste leerjaar gevormd met 57 studenten, wat een goede aanzet is voor deze vierjarige opleiding. Het aantal stu denten aan de HTS steeg met 15%. Voor de vergelijkbare studierichting HBO is landelijke het belangstel lingspercentage in 1981 7,1% voor de mannen en 3,4% voor de vrouwem. De percentages voor Zeeland zijn respektievelijk 7,1% en 3,2%. Partime-onderwijs In het partime-onderwijs kwamen er meer studierichtingen. Dit gold met name voor de docentenopleidin gen en voor het hoger sociaal pedago gisch onderwijs. Het kursusaanbod aan het Avond-MTO werd uitge breid. De streekschool voor beroeps begeleidend onderwijs in Middel burg maakte een begin met oleidin- gen voor jeugdige werklozen. In totaal volgeden 698 buitenland se leerlingen in Zeeland opleidingen in het AVO en het beroepsonderwijs. Voor het LBO komt dit neer op 3,2% ZIERIKZEE - De sloop van de school in de Nieuwe Boogerdstraat heeft konsekwenties met zich meege bracht voor de Koninklijke Harmonie „Kunst en Eer". Jarenlang werden de repetities van deze vereniging im mers in het gymnastieklokaal van deze school gehouden. Het bestuur .van de harmonie en drupaband was genoodzaakt n,a,ar een andere lokaliteit uit te zien, hetgeen nog niet zo'n eenvoudige opgaaf bleek. Uiteindelijk is men er in geslaagd, de gymzaal van de voorma lige Rijks Scholen Gemeenschap in de Manhuisstraat te huren, welke na een beste „opknapper", belangeloos door de leden, hun ega's en vrienden uitgevoerd, bijzonder geschikt bleek voor dit doel. Officieel tintje De ingebruikname van het nieuwe repetitie-lokaal zal een officiëel tint je krijgen: Op woensdag 29 septem ber 1982 zal „Kunst en Eer" namelijk in de nieuwe zaal een „workshop"- achtig koncert geven van half acht tot half negen voor genodigden, buurtbewoners, familie van de leden en verdere belangstellenden en fans van de vereniging. Na het koncert zal tijdens een kopje koffie gelegenheid zijn om met bestuur en leden een praatje te maken over het funktione- ren van een muziekgezelschap in het algemeen en Harmonie en drumband van „Kunst en Eer" in het bijzonder. Een uitstekende gelegenheid voor een kennismaking voor diegenen die al langer met het voornemen rondlo pen om tot „Kunst en Eer" toe te tre den. Op maandag 4 oktober zullen de lessen vor nieuwe drumband-leden worden hervat. Wie ervoor voelt om lid van de drumband te worden kamn zich voor nadere informatie richten tot de heer C. Struyk, Een- drachtstraat 14 (telefoon 6214) te Zie- rikzee. BRUINISSE - Vrijdagmiddag hebben zeven gemeenteraadsleden, burge meester T. C. Hekman, de beide wethouders H. Schot en M. J. v.d. Velde en de direkteur gemeentewerken, de heer F. P. B. van Wijchem, en B. de Groot ge meente secretaris een kennismakingsbezoek o.avoor de nieuwkomers in de raad) gebracht aan zeven bedrijven in Bruinisse. Tijdens dit kennismaking/oriëntatiebezoek kon het bedrijfsleven tevens wensen of ver langens kenbaar maken en hun eventuele klachten spuien. Het gezelschap startte in het kan toor van de Technische dienst, het werkdomein van de heer Van Wij- chen. Daarna ging het achtereenvol gens naar de loods van de jachtwerf van D. van Duivendijke, de scheeps werf van de fa. van Duivendijke, de machinefabriek Maaskant, de beton- fabriek Ruitenbeek. Carrosseriefa- briek Booi, de fa. M. A. Mol 6c Zn en Maaskant T.M.S. Bij Maaskant machinefabriek werd o.a. de geheel nieuwe pneuma- 99 ZIERIKZEE Op uitnodiging van het Stadsbestuur van Antwerpen verzorgde de Koninklijke Harmonie „Kunst en Eer" van Zierikzee zater dagmiddag 25 september een concert aan de Steenpiaats in Antwerpen. Dit optreden vond plaats in het ka der van de door deze stad georgani seerde zomerevenementen, waarvoor koprsen uit verschillende landen worden uitgenodigd Het was zater dag een typisch Hollandse dag met diverse korpsen uit Zeeland, West- Brabant en Zuid-Holland, het gebo- dene door de Harmonie (o.l.v. de vaste dirigent R. J. van Soest) en de drumband oogstte veel lof van de or ganisatoren. tisch bediende vislier gede monstreerd. Deze geheel door Maas kant ontwikkelde lier kan, op af stand bediend, geheel automatisch de korren ophalen, leegschudden en andere handelingen verrichten. Inpakmachine In de*loodsen van de fa. M. A. Mol 8c Zn, de groothandel in aardappelen en uien, werd de automatische inpak machine voor aardappelen of uien bekeken. Deze in vol bedrijf zijnde machine kan vanaf een gesloten rol de polyzakken op de gewenste maat (van 5 tot 25 kg inhoud) smelten en vullen. Naast de staartmachlne en de sor- teerinrichting trok vooral deze in pakmachine de aandacht van het ge meentelijke gezelschap. Ook in de gespecialiseerde betonfa- briek van Ruitenbeek werden de ver schillende produktielijnen bekeken. Naast de normale betonproduktie, waarvan tegels slechts een onderdeel vormen, is deze zwaargewicht van het Bruse bedrijfsleven dit jaar be gonnen met de produktie van funde ringen voor grafplaatsen, een gespe cialiseerd werk. Volle orderportefeuilles Het algemeen beeld wat de ge meentebestuurders kregen over het bedrijfsleven in Bruinisse was, in de ze tijd toch van een dalende conjuc- tuur. dat de struktuele aard van de bedrijven goed in elkaar en de order portefeuilles goed tot zeer goed van werk zijn voorzien. voor het MBO en 2,1% voor het HBO op 1,3% van het totaal aantal stude rende. Het percentage voor het AVO is 1,4%. Het aantal leerlingen bij het alge meen voortgezet onderwijs (VWO- HAVO-MAVO) is vorig jaar met 2,7% toegenomen (het jaar daarvoor: 1,8%). Evenals vorig jaar is de toena me vooral toe te schrijven aan het verhoudingsgewijs groot aantal meisjes dat AVO volgt. Landelijk steeg het aantal AVO-leerlingen ten opzichte van vorig jaar met 0,6% Voor wat betreft de instroomcij- fers kan het volgende worden opge merkt: Bij scholengemeenschappen een stijging met 10,5% en bij de Ma vo's is de instroom (na een geringe daling in 1980) vorig jaar met 1,2% gestegen. De demografische progno se ten behoeve van het AVO laat zien dat voor het schooljaar 1984-1985 een daling van het leerlingenaantal valt te verwachten (zowel absoluut als re latief). DEN HAAG/HEERLEN - In Heer len is vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van het plegen van oorlogsmisdrijven. De verdach te, van wie de identiteit nog niet is bekendgemaakt, zou zijn misdrijven tijdens de tweede wereldoorlog in een Duits kamp hebben gepleegd. Dit heeft een woordvoerder van mr. P. M. Brilman, landelijk officier van justitie belast met opsporing van oorlogsmisdadigers en andere poli tieke delingquenten, vrijdagmiddag meegedeeld. Nadere bijzonderheden worden eerst vrijdagavond tijdens een perskonferentie op het hoofdbu reau van politie in Heerlen meege deeld. AMSTERDAM - In Amsterdam is zaterdagmiddag gedemonstreerd te gen de massamoord op Palestijnen in West-Beiroet. Naar schatting van de politie liepen drie tot vierduizend mensen mee in de stoet, die rond half twee van het Museumplein vertrok. De demonstratie stond onder auspiciën van onder meer C.P.N., P.S.P. en P.P.R., organisaties van buitenlandse arbeiders, het Neder lands Palestina Comité, de Palestijn se vereniging en Pax Christi. Neder land. In een verklaring stellen de organi satoren de Israëlische regering en het Israëlische leger medeverantwoorde lijk voor de uitroeiing van een deel van de bevolking in de Palestijnse vluchtelingenkampen. DEN HAAG - Enkele honderden fans hebben zondagmiddag om even voor half vijf meervoudig wereld kampioen surfewn Stephan van den Berg en surfer John van der Starre op feestelijke wijze op het Scheve- ningse strand ingehaald nadat het tweetal een geslaagde poging had ge daan per surfplank de Noordzee over te steken. Het is de eerste maal dat deze verre van gemakkelijke surftocht tot een goed einde wordt gebracht. Andere Nederlandse surfers probeerden het reeds drie maal maar steeds zonder sukses. De toch van de 20-jarige Step han en de 21-jarige John komt nu in aanmerking om te worden opgeno men in het Guiness Book of World- Records. Advertentie CURSUS BLOEMENSCHIKKEN In uw omgeving te: ZIERIKZEE In de Technische School „Schouwen- Duiveland", Vrije 31. Aanvang: ma. 4 okt. 1982 en dl. 5 okt. 1982. De wekelljk»e cureus bloemenschlkken •taat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De curaua beataat uit 8 leaavonden. Na Iedere lea van 19.30- 21.30 uur neinen de deelnemera een haal bioematuk mee naar hula. Het curauageld bedraagt 156.-. In- clualef bloemen en het materiaal, als mede een overzicht van de leaatof. de curaua Is dus volledig verzorgd. In september start ook nog de vesti- glngaopleldlng bloemenechlkken en binden (bloemist-winkelier). Opgave binnen 10 dagen door een (brieDkaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwas senen (SBOV), Sir Winston Churchlll- weg 2. 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam, adrea en cursusplaats vermelden. Na opgave ont vangt u een bevestiging. Voor informatie en/of opgave: Bel 01717 - 2010- DEN HAAG - In de militaire ge vangenis van Diyarbakir, in het zuidoosten van Turkije, zijn vijf le den van de Koerdische arbeiderspar tij PKK overleden. Zij maakten deel uit van een groep van ongeveer veer tig gevangenen die op 15 juli voor on beperkte tijd in hongerstaking wa ren gegaan om te protesteren tegen martelingen en executies die in deze gevangenis zouden worden uitge voerd. BEVERWIJK - Een felle brand heeft zaterdagmiddag in Beverwijk voor ongeveer een miljoien gulden schade aangericht in de groente opslag van de veiling. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting, aldus de politie. De politie adviseerde om wonenden de ramen te sluiten in verband met giftige gassen uit isolatiemateriaal. Enkele brandweerlieden moesten voor onderzoek naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Een groot aantal geparkeerde auto's in de nabijheid van het veilinggebouw liep schade op door de forse rookontwik keling. ELST - Door een brand in een var- kensschuur in Eist zijn zaterdagmid dag 600 mestvarkens om het leven ge komen. De schade wordt geraamd op ruim een half miljoen gulden. De brand is volgens de politie waarschijnlijk veroorzaakt door las- werkzaamheden aan een verwar mingspij p in de schuur. Door over verhitting van de buis is de tempex isolatie van het dak gaan branden. De meeste varkens kwamen in de vlammen om, een aantaal door rook- verstikking en een gedeelte moest worden afgemaakt. ROTTERDAM - Onbekenden heb ben zaterdag op een stuk land aan de Schuttevaarsweg in de Spaanse Pol der in Rotterdam dertien vergiftigde kippen gestolen. De dieren hadden volgens de eigenaar eerder deze week, eveneens door onbekenden, rattengif toegediend gekregen maar badden deze vergiftiging overleefd, zo heeft de Rotterdamse politie zater dagavond meegedeeld. De uitwer king van het gif in de kippen kan vol gens de politie zeer schadelijke ge volgen hebben voor de mens. DEN HAAG - F.v.d.A.-fraktievoor- zitter Den Uyl kan zich vinden in de strekking van het concept-voorstel dat informateur Van Kemenade don derdag aan de fraktieleiders van P.v.d.A., C.D.A. en D'66 heeft ge daan. Den Uyl gaf vrijdagochtend zijn reaktie op het sociaal-ekonomische concept-voorstel aan informateur Van Kemenade. Hij liet weten het stuk een goede poging te vinden om voor de komende jaren een beleid van de grond te krijgen dat perspek- tief biedt voor het tot staan brengen van de werkloosheid. „Het gaat wat dat betreft wat ongebaande wegen", aldus Den Uyl. Afwijkingen C.D.A.-fraktievoorzitter Lubbers heeft informateur Van Kemenade vrijdag gevraagd dienst „praatstuk" over sociaal-ekonomische vraagstuk ken op een aantal punten konkreter te maken. Lubbers zei na afloop van zijn be zoek aan de informateur het van groot belang te vinden, dat het ver schil van opvattingen tussen de drie partijen duidelijk wordt gemar keerd. Hij heeft de informateur ge wezen op enkele punten waar Van AMSTERDAM - In 1984 zal er waarschijnlijk in Londen - een we reldtribunaal worden gehouden, waarop vrouwen aantonen dat hun het recht wordt ontzegd om zelf te beslissen over hun eigen lichaam en leven. Dit is dit weekeinde in Amsterdam besloten, waar vrouwen uit dertien Europese landen hebben vergaderd over de „verslechterende situatie met betrekking tot abortus, voorbe hoedsmiddelen en sterilisatie". Dit heeft een woordvoerster van „Wij vrouwen eisen" zondagavond meege deeld. Netwerk Tijdens de bijeenkomst werd ver der besloten een Europees netwerk van adressen op te richten, waar vrouwen worden geïnformeerd over de mogelijkheden van abortus. De vrouwen hebben in een brief aan mi nister Gardeniers (volksgezondheid en; milieuhygiëne) geprotesteerd te gen het negatieve advies van de Zie kenfondsraad om abortus die in een kliniek wordt uitgevoerd niet in het ziekenfondspakket op te nemen. LEEUWARDEN - Op dijkverzwa ring mag niet bezuinigd worden. Dat schrijven gedeputeerde staten van Friesland aan de minister van ver keer en waterstaat als reaktie op de ontwerpnota „Voortgang Deltawer ken" van het ministerie. In deze nota wordt het gereedkomen van de ver hoging van zeedijken uitgesteld tot 1995 in plaats van 1985. Ook de bestu ren van Noord-Holland en Zeeland hebben bezwaren tegen deze nota. Gs van Friesland wijzen met name op de toelaatbaarheid van de vertra ging wat betreft de verhoging van het dijkvak Sjoukeshoek- Noorderleegpolder. Dit dijkvak is door de dunne kleilaag op de uit zand bestaande dijkkern het slechtste en zwakste dijkvak in Friesland. Driemaal zo groot Globaal genomen is een kans op dijkdoorbraak hier drie maal zo groot als de kans die men in 1953 in het Deltagebied had op een storm- vloedpeil waarbij de stormvloe dramp plaats vond, schrijven gs aan de minister. MIDDELBURG - Gedeputeerde staten van Zeeland zijn verontrust over de plannen die het rijk heeft om drie Zeeuwse bedrijven te laten meebetalen aan de bodemsa nering in Nederland. Ze hebben dit kenbaar gemaakt in een brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid en milieuhygiëne en aan de vaste kamerkommissie voor milieuhygiëne en ekonomische zaken. Volgens een apihtclljkc notitie van de ministeries van Volksgezondheid en milieuhygiëne en Ekonomische zaken zouden DOW Chemical, NSM en Zuid-Chemie 9,25 miljoen gul den per Jaar gedurende vijf jaar moe. ten opbrengen. Het gaat om een heffing per volu me of gewichtseenheid van bepaalde In Nederland geproduceerde dan wel geïmporteerde rosp. in de handel ge brachte basisehemlcaliën. Acht Ne derlandse bedrijven vallen onder de ze heffing; in totaal zouden zij 25 miljoen op tafel moeten brengen Negatieve gevolgen Het is voor gs zonneklaar dat de huidige positie van de drie Zeeuwse bedrijven geen extra kosten van oen dergelijke omvang toelaat. Het colle ge verwacht dat de voorgestelde hef fing stellig negatieve gevolgen zal hebben voor de internationale con currentiepositie en andere sectoren van het ekonomisoh leven. Het toch al negatieve vestigingsklimaat voor de basisehemie kan er verder door verslechteren. Het lijkt er ook op dat de ekonomische gevolgen van de hef fing voor deze bedrijven in een eko- Kemenade's notitie afwijkt van het C.D.A.-verkiezingsprogramma. D'66-fraktielieder Brinkhorst heeft bij informateur Van Kemenade aangedrongen op konkretisering van zijn voorstellen voor het sociaal- ekonomisch beleid van het eventueel te formeren kabinet van C.D.A., P.v.d.A. en D'66. nomisch gezien reeds vrij kwetsbaar gebied nis Zeeuws-Vlannderen zijn onderschat. Gedeputeerde staten achten het bo vendien niet acceptabel dat slechts enkele bedrijven individueel aan sprakelijk worden gesteld voor de fi nanciering van dc saneringsoperatie terwijl anderzijds voor enkele be drijven (zoals Hoogovens IJmuiden voor een heffing op metaalertsen) een uitzondering wordt gemaakt al leen op grond van het feit dat „een dergelijke heffing vermoedelijk voor dit bedrijf niet te dragen zal zijn". Zo wordt het principe „de vervui ler betaalt" met voeten getreden. Dit geldt te meer omdat de drie Zeeuwse bedrijven volgens de gs ter beschik king staande gegevens hebben ge handeld in overeenstemming met de afgegeven vergunningen In hun brief vragen gs met klem al les in het werk te stellen de voor gestelde heffing niet door te laten gaan KERKWERVE Vergadering N.C.V.B. Verleden week hield de N.C.V.B. afdeling Kerkwerve de eerste verga dering van het nieuwe seizoen. De avond werd geopend door de presi dente mevrouw Viergever-Legemate, die een meditatie hield met als the ma: „Alles nieuw". Gezongen werd Gez. 138, vers 1, 3 en 8, waarna iede reen hartelijk welkom geheten werd, in het bijzonder de heer Bergsma, dierenarts te Zierikzee. Hierna volg den enkele mededelingen. De aktie „Schrijf een brief" gaat deze keer naar Rusland. Na de pauze was het woord aan de heer Bergsma over „Dieren en dierengeneeskunde". Dieren worden in twee groepen ver deeld, namelijk in: Land- en huisdie ren, zoals o.a. koeien, schapen, var kens, enz. en 2: gezelschapsdieren, zo als o.a.: honden, katten, paarden, enz. Er zijn 3000 dierenartsen in Ne derland. Na de tweede pauze vertelde de heer Bergsma over zijn studie en stu dietijd, waarover vragen konden worden gesteld. De presidente be dankte de heer Bergsma heel harte lijk voor de leerzame avond en over handigde hem een bos bloemen. Tot slot wer dhet Bondslied gezongen en ging de vice-presidente mevrouw v. d. Velde-Stouten voor in dankgebed. Er waren 39 leden aanwezig en het busje van lief en leed bracht 60,10 op. OOSTERLAND Botsing Automobiliste mevrouw J. M. v. d. W. uit ouwerkerk reed zaterdagmid dag de oprit van huisarts S. in. Op dat moment reed mevrouw J. P. S.-E. uit Oosterland achteruit de inrit uit. Beide auto's botsten tegen elkaar en liepen materiële schade op. HILVERSUM - Minister De Ko ning van landbouw en visserij acht het „niet waarschijnlijk" dat eind van dit jaar opnieuw goedkope boter op de markt wordt gebracht om zo de boterberg weg te werken. De mi nister zei zaterdag voor de radio in De Rooie Haan van de Vara dat de zo genaamde kerstboteraktie waar schijnlijk niet herhaald zal worden. Tijdens de landbouwraad in Brus sel is deze week de zaak van de oplo pende botervoorraden in de EG aan de orde gekomen. Een van de moge lijkheden die toen zijn geopperd om de voorraden weg te werken gaat meer in de richting van sociale bote- rakties onder erkende noodlijders in bij voorbeeld EG-partners als Enge land. Ierland en Italië. Het ministe rie van landbouw in Den Haag ver wacht de beslissing over de keuze vande aktie tegen eind oktober. DEN HAAG - Gemeenten kunnen voorlopig tot 10 september van het volgend jaar een bijdrage van het rijk krijgen in dc kosten van het aan leggen van tijdelijke standplaatsen voor woonwagens. Er moet dan wel duidelijk zicht zijn op de aanleg van een definitief centrum. Minister Nypels van volks huisvesting en ruimtelijke ordening heeft dit in een brief aan de gemeen ten meegedeeld. De verstrekking van de uitkering is mogelijk door het ver lengen en aanpassen van de regeling tijdelijke voorzieningen woonwa genstandplaatsen. DEN HAAG - Het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke or dening zal naar alle waarschijnlijk heid eind oktober de \*erdeling per provincie van volgend jaar te bou wen en te vernieuwen woningen be kendmaken. Dat is twee maanden vroeger dan voor dit jaar toen de verdeelsleutel rond de jaarwisseling werd gegeven Dat nu eerder bekend zal zijn welk aandeel elke provincie van de 105.000 nieuwe woningen en 33.000 op te knappen woningwetwoningen krijgt toegewezen, is van belang voor ge meentebesturen en bouwbedrijven. Zij kunnen hierdoor hun plannen be ter voorbereiden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4