Kollege van Duiveland stelt raad herziening beloning brandweer voor Tweede nummer kleine dorpen krant verschenen Vooruitzichten gesteld voor verbeteringen aan bioscoop de Concertzaal 3 Donderdag 30 september ALCANTARA,. WAAROM BEN JE ZO AANTREKKELIJK? A ilolty* njode STREEKNIEUWS Bij première geluidsinstallatie Nieuwe voorzitter Christelijke Schoolvereniging ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 27 september 1982 Nr. 23189 DUIVELAND - Het kollege van b. en w. van Duive land stelt de gemeenteraad voor de beloning van het per soneel van de vrijwillige brandweer te herzien. Dit voor stel komt aan de orde tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 30 september in het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Nescio. Overeenkomstig het advies van de welzijnskommissie stellen b. en w. voor dit verzoek af te wijzen in verband met de hoge reservepost 1200,—) op de begroting van de zie kenomroep. Het kollege stelt even eens voor afwijzend te beslissen over een subsidieverzoek van de Algeme ne Vereniging voor Patiëntenbelan gen. Gevraagd wordt om een eenma lige bijdrage van 2 cent per inwoner ter ondersteuning van het ombuds- werk in de provincie Zeeland. Voor de vervanging van een c.v.- ketel in de openbare kleuterschool te Nieuwerkerk wordt een extra kre diet van 6.000,— gevraagd. Een en ander kan goedkoper geschieden dan aanvankelijk was voorzien, daar de c.v.-ketel van de voormalige kleuter school te Ouwerkerk kan worden overgeplaatst. Aanbeveling Nu een nieuwe zittingsperiode voor de raad is begonnen, dienen voor de diverse gemeenschappelijke regelingen en overige instellingen weer vertegenwoordigers te worden aangewezen. Het kollege komt met een aanbeveling voor de diverse ver tegenwoordigingen gedurende het nieuwe zittings tijdvak. B. en w. stellen de raad verder voor te besluiten tot aanpassing van leges en tarieven drank- en horecabe- lasting. De raad zal zich ook buigen over de voorlopige vaststelling van de bedragen voor het openbaar kleuteronderwijs over 1981. Geen subsidie ziekenomroep Bij de lijst van ingekomen stukken komt een subsidieverzoek aan de or de van ziekenomroep Radio Nomen Advertentie Alcantara: een (niet zó maar!) veelbelovende naam om te onthouden. De naam Alcantara staat voor een schitterend-ogende, suède- achtige stof, die héél praktisch is in onderhoud. Alcantara het materiaal dat past bij eigentijdse mode. Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19. Zierikzee Telefoon 01110-2816 Gezien de krapper wordende mid delen zijn b. en w. van mening, dat het onmogelijk is alle subsidie aanvragen te honoreren, hoe goed de doelstellingen meestal ook zijn. Het kollege stelt de raad voor te besluiten tot aankoop van pand en perceel Zuidstraat 2 te Ouwerkerk voor 49.000,— en tot aankoop van pand en gedeelte van het perceel van Ring 22 te Ouwerkerk voor 112.432,—. Beide panden en perce len zijn in gebruik van mevrouw G. N. Vijverberg-Kuijper. Het pand aan de Ring was, volgens de toelichting van het kollege, tot voor kort in ge bruik als veestalling, koeien en kal veren. Het pand aan de Zuidstraat is in gebruik voor stalling van schapen. Doel Het doel van de sanering is om aan de ongewenste toestand van het hou den van vee in de bebouwde kom, uit milieu-hygiënische overwegingen een einde te maken. „Door bebou wing van de vrijkomende grond met woningen aangepast aan het karak ter van de omliggende andere bebou wing, zal een grote verbetering van de woonomgeving worden bereikt", aldus b. en w. Voor de vestiging van een vervangende opstal is reeds een plaats aangegeven in het landbouw gebied aan de Zwanenburgseweg. Een voorstel tot ruiling van een stukje grond met de heer J. P. Dek ker te Ouwerkerk wordt gedaan in verband met het verzoek om een ver gunning voor het verbouwen van diens werkplaats tot garage. ZIERIKZEE P.v.d.A. ledenvergadering Maandag 6 oktober wordt in Marktzicht te Zierikzee de algemene ledenvergadering gehouden van de P.v.d.A. afdeling Zierikzee. Er zal onder meer gesproken worden over de verdeling van werk in Nederland, met als thema's: 2 carrières op één kussen, 2 inkomens in één gezin en de Informatieblad KERKWERVE - De Stichting Sa menlevingsopbouw Scbouwen-Dui- veland heeft het tweede nummer van de „Kleine Dorpen Krant" uitgege ven. Na het verschijnen van het aller eerste nummer, in maart van dit jaar. waren de reakties vrij positief. Het betreft een informatief en be schouwend blad voor de kleine dor pen. De kleine dorpenkrant meldt dat binnenkort in Serooskerke, Elle- meet, Zonnemaire, Sirjansland en Anna Jacobapolder een projekt van start gaat, dat is opgezet door het kleine kemen experiment en vijf ge meentebesturen. Er worden plannen gemaakt, waarin wordt vastgelegd In verband met de bouw van negen woningwetwoningen bij de Groene Poort te Oosterland wordt voor gesteld de betreffende grond te ver kopen aan woningbouwvereniging „Beter Wonen" voor 106.977,— exkl. b.t.w. Om het de heer H. ten Hove in Nieuwerkerk mogelijk te maken aan de Burg. van Veenstraat een winkel met magazijn en garage te bouwen stelt het kollege de raad voor een voorbereidingsbesluit te nemen ten behoeve van het „Komplan Nieuwer kerk". verdeling van werk onder de jonge ren. Voor tijd: zie agenda. Engelse brandweerlieden naar Zierikzee De brandweer uit Hatfield brengt van vrijdag 1 oktober tot maandag 4 oktober een bezoek aan Zierikzee. Vrijdagavond worden de gasten opgehaald in Vlissingen door de her en D. Kouwenberg en P. J. Verkaart. Zaterdag 2 oktober wordt een (mo numenten) wandeltocht gemaakt door Zierikzee en volgt een de monstratie van de brandweerkorp sen op het Havenplein, 's Middags is de officiële ontvangst op het stadhuis door burgemeester Th. H. de Meester. Zondag 3 oktober brengen de Engelse brandweerlieden een be zoek aan het werkeiland Neeltje Jans. Maandag vertrekt het gezel schap weer naar Engeland. Sport en spel Klubhuis De Lichtboei van het Le ger des Heils organiseert iedere woensdagavond een sport- en spel- avond in de gymzaal van het RSG-ge- bouw aan de Manhuisstraat. De Lichtboei is nog op zoek naar vrijwil ligers die deze klubavond willen lei den en verder is er nog plaats voor zo wel kinderen als volwassenen om hier aan mee te doen. Kontaktavond UW Donderdag 30 september wordt in het UW-centrum aan het Kerkhof la een kontaktavond gehouden. Op de agenda staat o.a.: verdeling koffie- beurten en regeling vervoer van men sen naar de soos, bestuursfunkties en regeling hulp in de Cornelia Stich ting op zaterdagochtend. Voor tijd: zie agenda. Kwibuskrant Het tweede nummer van de Kwi buskrant, het blad van de peu terspeelzaal in Zierikzee, is onlangs 'verschenen. Het blad maakt melding van VTO-teams (Vroegtijdige Oridèr-As'L kenning van Ontwikkelingsstoornis sen) in Zeeland. Het VTO-team kan helpen bij verwijzing, begeleiding en behandeling en zorgt ervoor dat er zo vroeg mogelijk hulp wordt geboden waar dat nodig is. Het team richt zich op kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar. „Ik breng mijn kind naar de peu terspeelzaal. Even ben ik nog toe schouwer. Dan, na een dikke kus, laat ik haar achter. Om half twaalf kan ik haar weer halen. Als ik bin nen kom, kijkt ze me stralend aan. Ze heeft genoten. Alleen ik ben diegene, die de slag nog te pakken moet krij gen," schrijft een moeder in Kwibus. Ook vermeldt het blad de ervaringen van een stagiaire van de kinder- en jeugdverzorging bij de Peuterspeel zaal. Een leerzaam verhaaltje vertelt over wat te trakteren op school. Min der snoepen is immers beter. Fruit vormt een goed alternatief. wfc".:- ZIERIKZEE - Tjalk ,,De Verwisselingop de Oosterschelde: een herinnering aan de nostalgisch getinte beurtvaart, die deze zomer gedurende twee weken tussen Zierikzee en Verre werd onderhouden. Een toch met dit zeilend vrachtschip betekende even proeven aan een vervlogen tijdperk. De zogenaamde Bruine Vloot" was reeds in het begin van deze eeuw gedoemd uit te sterven door de snel vorderende techniek. Toch zijn vele zeilende vrachtschepen behouden door mensen, die alles op alles zetten deze botren te restaureren en ze vervolgens voor passagiersreizen in gebruik te nemen. „De Verwisseling", met schipper Kees van Zon, werd in 1898 in Krimpen a/d IJssel gebouwd. Het schip is 19 m lang. 3.95 m breed en heeft een.diepgang van 0,75 m. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) een en ander over het ontstaan van de film. De leden schonken de film aan het hoofdbestuur. Na de inlei ding van mevrouw v. d. Leeden ke ken de aanwezigen naar de film, die een beeld gaf van zowel agrarische, oudere en jongere leden van de Bond. Na afloop leverde de film stof voor diskussie op. De presidente, me vrouw R. Gilijamse, bood de gast een boeket aan. SEROOSKERKE Naaikursus De huishoudelijke- en konsumen- tenvoorlichting organmiseert in het dorpshuis te Serooskerke een naai kursus. Deze begint dinsdagavond 5 oktober. Belangstellenden kunnen voor informatie of opgave bellen: 01117-1367 of na zes uur: 01117-1351. wat er de komende jaren op het ge bied van de leefbaarheid staat te ge beuren. Ook de dorpsbewoners wor den hierbij betrokken. Het is de be doeling dat het projekt een voor- beeldfunktie vervult. Ook schrijft het blad dat met ondersteuning van onder andere de projektleidster van het kleine kernen experiment de Stichting Zeeland werkt aan het op zetten van een provinciaal informa tiepunt voor dorps verenigingen, be langengroepen, e.d. Voor dit infor matiepunt hebben zich twee mensen aangemeld, die zullen worden onder gebracht bij de Stichting Zeeland. Op dit moment wordt verwacht dat in oktober kan worden begonnen. BURGH - In het evangelisch ontmoetingscentrum De Burght te Burgh- Haamstede opende burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer zaterdag middag door het tekenen uan het gastenboek van over meer schilderijen, aquarellen en wandkleden van de A.B.KZ., Amateurs Beeldende Kunste naars Zeeland. De expositie is vrij toegankelijk en duurt tot 16 oktober. De openingstijden zijn dagelijks uan 10.00 tot 12.00 en uan 14.00 tot 17.00 uur. Zondag alleen van 14.00 tot 17.00 uur. (Foto Zierikzeese Nieuwsbode) WESTERSCHOUWEN Huisvrouwentoernooi De tennisklub Westerschouwen hield in de afgelopen week een toer nooi voor de huisvrouwen-leden. Het is een zeer geanimeerd toernooi ge worden met storm, regen, koude en daartegenover ook weer de kreet: O, moeder wat is het heet. Na afloop reikte de organisatrice José Walter de prijzen uit. Zij dankte de bak- en bardames voor hun medewerking en zeide dat 38 dames hadden deelgeno men in vier groepen. Namens de deel neemsters sprak Truus Silvis tot Jo sé Walter een dankwoord en bood haar een cadeaubon bloemen aan. Ook Cisca v. d. Wal kreeg bloemen voor haar voorbereiden werk. De uitslag luidt: Groep A. 1. C. Ro- da en R. Stenger; 2. P. Raap en H. Spek. Groep B. 1. M. v. Puijvelde en A. Timmermans; 2. C. Kruijthof en G. v. Nieuwenhuijze. Groep C. 1. J. Walter en C. Reijdon; 2. J. Buyk en A. landegent. Groep D. 1. N. Padmos en M. v. Breugel. De poedelprijs was voor J. Stoel en N. Willebrands-Bak- ker. BURGH-HAAMSTEDE Weidyfleur Op de vrijdag gehouden keuring in Utrecht van het Warmbloed Paarden stamboek Nederland heeft Weidy fleur van de familie Hansc uit Burgh- Haamstede een twintigste plaats be haald. Volgens de heer Hanse was het toch een goed resultaat, gezien de grote konkurrentie onder de tweent- wlntig deelnemers. NOORDWELLE Plattelandsvrouwen De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen, afdeling Noordwelle en omstreken opende vorige weck het seizoen 1982-1983. Op de bijeenkomst in het dorps huis te Noordwelle was mevrouw v. d. Leeden namens het Provinciaal bestuur te gast. Zij begeleidde de film Gezichten van een plattelands vrouw. Zij vertelde in het kort het „Het geluid is inderdaad enorm verbeterd, zeg," merk te één van de bezoekers aan bioscoop „de Concertzaal zon dagavond op tijdens de première van de nieuwe geluid- sinstalatie. Stichting Het Theater heeft de winst van de jaren 1981 en 1982 gëinvesteerd in de aanschaf van het Dolby stereo systeem, het grote voordeel hiervan is dat de kwaliteit van het geluid beter is geworden. Het aan tal boxen is van twee uitgebreid tot zeven, zodat het ge luid van de film op elke plaats in de zaal op gelijke sterk te kan worden gehoord. Nadat vrijdagavond 110 mensen naar de film Les uns et Les autres kwamen kijken, brachten zaterdaga vond 160 mensen een bezoek. Zonda gavond viel de belangstelling vol gens voorzitter Jan van Dijk van Stichting Theater wat tegen. Ruim honderd mensen passeerden de bioscoop-deuren. Na de voorfilm sprak Th. H. de Meester, burgemeester van Zierikzee enkele woorden ter gelegenheid van de première. Management Hij zei blij te zijn met dit initiatief van Stichting Het Thaeter, waardoor ook betere films naar Zierikzee kun nen worden gehaald. De heer De Meester prees het goede manage ment, waardoor de Stichting geld over houdt. Hij vond het een goed te ken dat de Stichting geen subsidie nodig had. „Er bestaat een prettige samenwerking met een groot aantal part timers. Dit Theater kan op een efficiënte manier worden gerund," aldus De Meester. Hij was van mening dat er aan het gebouw in Zierikzee nog veel verbe terd zou kunnen worden. In de eerste plaats doelde hij op vervanging van de stoelen, een opmerking welke aan het publiek een luid gejuich ontlok te. De heer De Meester maakte ook een toespelling over eventuele toe komstige andere verbeteringen. „Hoe meer de Concertzaal in gebruik is, hoe meer het gemeentebestuur ge neigd is verbeteringen aan te bren gen," voorspelde de burgemeester. Vrijdagavondfilm De nieuwe geluidsinstallatie kan daaraan bijdragen. Voorzitter Jan van Dijk zei in zijn korte toespraak dat de Stichting enkele weken gele den met de vrijdagavond film startte en daarmee probeert een breder pu blick te bereiken. DEN HAAG - „Zondag" lijkt uit tc groeien tot het grootste huis-aan- huis-blad van Nederland. Als het aan de geestelijk vader van Zondag. Rob Muller, ligt vindt heel Nederland op zondagmorgen zijn gratis Bild am Sonntag-achtige blad op de deurmat. Dit weekend verscheen Zondag voor het eerst in Den Haag en in De Betu we. Al langer komt hel blad in de brievenbussen ia de Zaanstreek. Alp hen aan den Rijn. Gouda, Schiedam. Eindhoven en Nijmegen Op korte termijn kan ook Groningen op het blad rekenen. In Haarlem viert Mul ler het Mnjarig bestaan van zijn blad. De totale oplage haalt dit weekend volgens zijn zeggen ruim- sehoots de 800.000. (Vervolg van pagina 1) Chr. School in Poor iamb acht „Dankbaar en een beetje trots", kon men naar zijn mening ook zijn met de bouw van de nieuwe J. W. van den Doelschool. Een Chr. School in Poortambacht betekende voor de vereniging de vervulling van een lang gekoesterde wens. Verder noem de hij de renovatie van de J. L. de Jongeschool in 't Vrije en kwam tot de slotsom: „We mogen niet klagen, we hebben stap-voor-stap met el kaar, zij het op 't nippertje, de nodige vergunningen binnen gehaald. Als tegenhanger van a) deze goede dingen, noemde de voorzitter echter ook de terugloop van het leerlingen aantal, de afvloeiingsperikelen en de onrust in dc onderwijswereld. „Laat ons een vijf jaar met rust", was een verzuchting, die hij tot in „Den Haag" wilde laten doorklinken. Naar aanleiding van zijn schriftle zing uit Marcus 10 hield de heer Van Oord een korte meditatie over de weg naar Jeruzalem, de weg naar het kruis, de weg naar de opstanding. Hij herinnerde aan het gesprek van de discipelen tijdens welk de rang orde in het geding was. Jezus plaatste daarop een kind in hun mid den. „Een leerling opnemen, is Jezus opnemen, hij staat *aan de kant van de kinderen", konkludeerde de heer Van Oord. Verhoging contributie Onder gezwinde leiding van de voorzitter besloot de vergadering zonder op- of aanmerking tot een drastische verhoging van de kontri- butie te weten van 5,— naar 10,~ met ingang van 1983. Verder werden tijdens deze verga dering de financiële jaarstukken over 1981 vastgesteld. Administra teur de heer P van Boveren lichtte toe. dat het nadelig saldo van kleu terschool De Speeldoos nog bijna 20.000,- bedraagt, zonder de ver wachting dat daar in de toekomst verbetering in zal komen. „De ver goedingen in het kleuteronderwijs zijn veel en veel te laag", aldus de heer Van Beveren De heer A. M P van der Schelde werd benoemd tot nieuw lid van dc financiële kommissie. (Voor de inleiding van drs. K. dc Jong Ozn. met het onderwerp „Hoe houden we de school Christelijk?", verwijzen we naar het dinsdagnum mer. Red.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3