Westduitse liberale F.D.P. kreeg harde klap in Hessen AGENDA Politie in Zeeland rekent misdadigersbende in Bomen van Amelisweerd in rekordtempo gekapt „De Groenen" in opkomst Paus in juni naar Polen Bomaanslagen in Frankfurt Aandrang op onderzoek naar bloedbad Gijzeling in Honduras ten einde Prinses Stephanie uit ziekenhuis Hoop op zetel in Veiligheidsraad Heroinedode Man bekent dodelijk schot Lijk vermoorde vrouw geïdentificeerd Bejaarde vrouw vermoord Kind van één jaar verdronken Kleuter dood na val uit raam Dodelijk ongeval met landbouwtrekker ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Druk op premier Begin Laatste Franse detachement Vredesmacht in Libanon Tijdens kort geding 2 FRANKFURT - De Westduitse FDP, die tien dagen ge leden uit de regeringskoalitie van Bondskanselier Hel mut Schmidt stapte, heeft zondag de grootste verkie zingsnederlaag in haar bestaan gelden. In Bonn rees zelfs de wtijfel over de geplande nieuwe koalitie van de FDP met de Conservatieve Christendemocraten van CDU/CSU. Het had er veel van weg dat de kie zers in bondsstaat Essen de FDP wil den straffen omdat ze de sociaalde mocraat Schmidt in de steek heeft ge laten en nu met de christendemocra ten wil proberen hem met een „konstruktieve motie van wantrou wen" uit het zadel te krijgen. De FDP, die met de conseervatie- ven in beraad is over een nieuwe koa litie, verloor al haar zetels in het staatsparlement. Ze kreeg maar 3,1 procent van de stemmen. De CDU, van welke partij verwacht werd dat ze de absolute meerderheid zou ver werven, verloor kiezers en kreeg 45,6 procent van de bijna vier miljoen sti imen. VATICAANSTAD - Paus Johannes Paulus II brengt waarschijnlijk vol gend jaar juni een bezoek aan Polen. Dit is zondag uit bronnen in het Vati- caan vernomen. Afgelopen vrijdag werd vanuit Warschau gemeld dat vertegenwoor digers van het Poolse episcopaat overeenstemming hadden bereikt met regeringsfunktionarissen over een datum voor het bezoek van de paus. Die datum zal binnenkort tege- lijketrijd in Warschau en in Vati caanstad worden bekendgemaakt. FRANKFURT - In de nacht van zondag op maandag zijn in Frankfurt twee bomaanslagen gepleegd. Vol gens de politie werden geen mensen gwond of gedood, maar was de mate riële schade groot. Omstreeks 1 uur ontplofte zowel in het bureau van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Iran Air als bij het Reisbureau Touropa een bom. De politie kon niets over de daders zeggen, maar vermoedde dat de aanslag bij Iran Air te maken heeft met de omstandigheid dat twee jaar gelden de oorlog tussen Iran en Iran uitbrak. NEW YORK - De Algemene Verga dering van de Verenigde Naties heeft vrijdagavond het bloedbad in West- Beiroet veroordeeld en er op aange drongen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een onderzoek instelt. Een desbetreffende resolutie werd op de spoedvergadering goedgekeurd met 147 tegen 2 (Verenigde Staten en Israël) stemmen. Er waren geen ont houdingen. De paragraaf met de aandrang op de Veiligheidsraad een onderzoek te openen werd aangenomen met 146 stemmen tegen 0. Ook hier geen ont houdingen. TEGUCIGALPA - Het komm2lndo van de extreem-linkse organisatie „Cinchonero", dat acht dagen lang de Kamer van Koophandel bezette in de Hondurese stad San Pedro Sula, heeft zaterdag de resterende 31 gijze laars vrijgelaten, onder wie twee ilindurese ministers. Het kommando vertrok met het vliegtuig richting Cuba. De regering van Honduras bevestigde enkele mi nuten na het vertrek, dat alle gijze laars, onder wie twee ministers en de president van de Centrale Bank, zijn vrijgelaten. Niet toegegeven De Hondurese regering heeft niet toegegeven aan de eisen vande leden van het kommando. Zij hadden on der meer de vrijlating geëist van po- lititieke gevangenen. In de loop van de bezetting lieten zij de meeste van de 105 gijzelaars vrij. Zaterdag wa ren er nog 34 over. De acht tot tien kommando's gingen zaterdag aan boord van het Panamese vliegtuig. De gijzelaars vormden op de trap naar het vliegtuig een menselijke tunnel, aldus de autoriteiten op de luchthaven. „De Groenen" De SPD kreeg 42,8 procent, veel meer dan de enquetes voorspelden. Een belangrijke rol in het politieke spel speelt nu de radikale milieupar tij De Gruenen. Ze verwierf acht pro cent en is nu vertegenwoordigd in het parlement van Hessen. De Gruenen en de SDP hebben een koalitie in de staat uitgesloten. De uitslag betekent voor Hessen dat de SPD-premier Holger Boerner, een goede vriend van Helmut Schmidt, kan aanblijven. Kort nadat de stemlokalen waren gesloten gaf de CDU-leider voor de staat Alfred Dregger de nederlaag toe. Hij kon digde zijn aftreden als partijleider aan. Er heerste verwarring over de ge volgen van de verkiezingsuitslag voor Bonn, waar (heden) maandag weer gepraat zou gaan worden over BEIROET - Het laatste Franse de tachement van de internationale vre desmacht voor Libanon is maandag ochtend om 3 uur met een vliegtuig- moederschip in Beiroet aangekomen. De ontscheping van de 400 man is on middellijk begonnen. Een verschil van mening over hoe ver het Israëlische leger zich uit West-Beiroet moet terugtrekken ver traagde zaterdag de stationering van de internationale troepenmacht in de stad. De Amerikaanse, Franse en Ita liaanse troepen worden naar Beiroet gestuurd om er de burgers te bescher men na de massamoord op Palestij- nen, vorige week. Terugtrekking De volledige terugtrekking van de Israëlische troepen is woensdag om 12 uur onze tijd voltooid. Dit heeft een woordvoerder van het Israëli sche leger zondag in Tel Aviv meege deeld. Het betreft de 27-jarige J. C. L. de M. uit Philippine waar hij een straf uitzat van veertien jaar voor het ple gen van gewapende roofovervallen, de 20-jarige H. W.J. van O. uit Roosendaal, de 39-jarige Belg A. H. van O., die door de Belgische politie wordt gezocht vanwege een gewa pende overval en de 16-jarige Mej. A. J. S. uit Hoeven (N.BR.). Dit heeft de politie meegedeeld. In de zomerwoning van het viertal trof de politie een grote hoeveelheid wapens en een partij gestolen lede ren kleding (waarde ruim 100.000 gulden). Voor het huis stonden twee gestolen auto's waarmee het viertal deze week een gewapende overval had willen plegen op een geldkan toor in Antwerpen. Laatste slag De vier hebben bekend de afgelo pen tijd 25 tot 30 diefstallen te heb- UTRECHT - Politie, justitie en ge meentebestuur van Utrecht zijn vrij dag volkomen verrast door de snel heid waarmee de kapploegcn van Rijkswaterstaat drie hectare van Amelisweerd, die moesten wijken voor rijksweg 27, hebben gekapt. De burgemeester van Utrecht, me vrouw M W. M Vos-van Gortcl. noemde het „ronduit ongelooflijk" dat de operatie, waarvoor onder nor male omstandigheden vier dagen zouden zijn uitgetrokken, niet meer dan vijf uur in beslag heeft genomen. Mevrouw Vos liet vrijdagmiddag weten verheugd te zijn over het tem po waarin Rijkswaterstaat zijn werk heeft gedaan. „Daardoor hebben we een centrumrechtse koalitie. CDU- leider Helmut Kohl, die Schmidt als kanselier wil gaan vervangen, erken de dat zijn kans om zo'n regering te vormen verminderd is. De Beierse premier Franz Josef Strauss, wiens CSU nodig zou zijn om Scmidt ten val te brengen, twij felde aan de waarde van een verbin ding met de FDP van de vroegere mi nister van buitenlandse zaken Hans Dietrich Genscher. „Wie staat nog echt achter Genscher?", zo vroeg hij zich af. Strauss pleitte opnieuw voor nieuwe algemene verkiezingen dit jaar. Meer bruin DEN HAAG - Ongeveer zeventig procent van de broodconsumptie in Nederland be staat op het ogenblik uit bruin brood. Het aandeel van wit brood is dit jaar teruggelo pen tot dertig procent. De stichting voorlich ting brood heeft dit vrijdag bekendgemaakt. Volgens de stichting blijkt uit deze per centages dat de bevolking steeds meer gaat beseffen dat (vooral bruin) brood veel voe dingswaarde heeft er is evenwel geen spra ke van een toeneming van de broodcon sumptie, aldus een woordvoerder van het voorlichtingsbureau. Gemiddeld eet de Ne derlander 58 kilo brood per jaar, iets meer een kilo per week. Hij wees erop, dat de verantwoor delijkheid voor iedere sektor van West-Beiroet overgderagen wordt aan het Libanese leger, zonder tus senkomst van enige buitenlandse mogendheid. Na de grootste demonstratie in de geschiedenis van Israël zaterdag in Tel Aviv viel er zondag ook vanuit zijn kabinet groeiende druk op per- mier Begin waar te nemen om een volledig staatsonderzoek in te stellen naar de massamoord op Palestijnse vluchtelingen in Beiroet van vorige week. De regering zal, zo meldde de Israë lische radio, zondagavond, waar schijnlijk dinsdag besluiten een ge rechtelijke onderzoekskommissie in te stellen. Er werd ook druk van be paalde ministers tot het aftreden van minister van defensie Ariel Sharon gemeld. ben gepleegd in Nederland en Belgie. Zij sloegen vorige week hun laaste slag met een gewapende roofoverval op het postkantoor in Bergen op Zoom. De buit bedroeg toen 27.000 gulden. Veel nvan de gestolen goede ren zijn in de zomerwoning in Cad- zand teruggevonden. De vier zijn in verzekerde bewaring gesteld. MONACO - Prinses Stephanie van Monaco, die op 13 september gewond raakte bij een auto-ongeluk, dat het leven kostte aan haar moedder prin ses Gracia, is zondag uit het zieken huis ontslagen, zo is uit het vorsten dom vernomen. Prins Rainier III haalde zijn dochter af. de problemen binnen de perken kun nen houden", aldus de burgemeester. Emotioneel slotwoord Het kort geding van de vrienden van Amelisweert tegen verschillende overheden werd vrijdagmiddag stop gezet, nadat de raadslieden zich er van overtuigd hadden dat het bosge-, deelte inderdaad totaal was gekapt In een emotioneel slotwoord voor de president van de rechtbank, zei Jan Korff de Gidts, een van de Arno- lisweerdvrienden: „het is vandaag een treiste dag voor de demokratie". Hij 2ei het „onvoorstelbaar en onge looflijk" te vinden dat tijdens de be handeling van het kort geding, hot bosgedeelte is gekapt. DEN HAAG - De regering heeft goede hoop dat Nederland de komen de twee jaar lid van de Veiligheids raad van de Verenigde Naties zal zijn. In talrijke hoofdsteden zijn Ne derlandse diplomaten al enige tijd bezig om de ongeveer honderd beno digde stemmen bij elkaar te krijgen, en volgende week zal minister Van Agt in New York, waar hij in de wan delgangen van de Verenigde Naties met een kleine twintig kollega's besprekingen zal voeren, dit lobbyen op het hoogst mogelijke niveau voortzetten. AMSTERDAM - Het afgelopen weekeinde is in een pand aan de Eli sabeth Wolffstraat in Amsterdam het stoffelijk overschot gevonden van een jongeman. De politie vermoedt dat het om de 21-jarige H. P. gaat. Hij zou volgens de politie een te grote hoeveelheid heroïne hebben ge bruikt. AMSTERDAM - De Amsterdamse recherche heeft dit weekeinde een 24- jarige man aangehouden als de ver moedelijke dader van de moord op de 41-jarige caféhouder A. özmanaw. özmanaw werd woensdagavond in zijn café in de Gerard Doustraat in Amsterdam in het hoofd geschoten. De verdachte heeft bekend het schot op de caféhouder te hebben gelost, al dus een politiewoordvoerder. De schietpartij hield verband met een heroinetransaktie. De recherche denkt dat daarbij waarschijnlijk een konflikt is ontstaan over de betaling dan wel de kwaliteit van de heroine. BREDA - Met veertig man zijn de Bredase politie en het recherche-bij standsteam van het arrondissement Breda zondagmorgen doorgegaan met het onderzoek naar de geweldda dige dood van de 23-jarige Bredase Trees Kriesels. De vrouw is vermoedelijk vrijdag nacht door wurging om het leven ge bracht. Het stoffelijk overschot is za terdagmorgen aangetroffen in het hoge gras van een braakliggend ter- reintje tegenover de Stadsschouw burg in Breda. AMSTERDAM - De Amsterdamse recherche stelt een onderzoek in naar de gewelddadige dood van de 78- jarige vrouw Pietertje Rupke. Fami lieleden vonden haar stoffelijk over schot zaterdagmiddag op bed in haar woning in Amsterdam-Oost. Zij was doodgestoken, aldus een politie woordvoerder. De recherche neemt aan dat de da der iemand is die bij haar op bezoek was. Er zijn geen sporen van inbraak gevonden. Zondagmiddag kon nog niet worden gezegd of er geld of an dere zaken uit de woning zijn ver dwenen. Maar het vermoeden bestaat dat roof het motief is ge weest, aldus de wocjrdvoerder. DRONTEN - De 1-jarige Benjamin van Duynen is vrijdagmiddag ver dronken in een vijver in de omgeving van zijn ouderlijke woning in Dron- ten. Het kind is dooreen openstaand hek naar de achter het huis gelegen vijver gelopen en daar spelenderwijs ingevallen. Het kind werd gevonden door de eigenaar van het pand, aldus de politie. DEN HAAG - De 2-jarige Shirly Ballering uit Den Haag is vrijdag uit een raam van twee hoog gevallen en in een ziekenhuis aan haar verwon dingen overleden. Het kind was thuis in een slaapkamer aan het spe len, toen ze uit het openstaande raam viel. Dit heeft de Haagse politie mee gedeeld. SCHERPENZEEL - De 17-jarige Jacob C. Mandersloot uit het Gelder se Scherpenzcel is vrijdagavond om het leven gekomen door een ongeval met een landbouwtrekker. De jongen raakte, toen de trekker omsloeg, bekneld tussen de bestuurdersstoel en het reehterachterwiel. Hij liep hersenletsel op en overleed op weg naar een ziekenhuis, aldus de politie. De trekker werd bestuurd door de 16-jarige J. H., eveneens uit Scherpenzeel. Hij voelde op de open bare weg een trilling in de stuurin richting. gaf een ruk aan het stuur waardoor de trekker slipte en over de kop sloeg. De kabine was niet be veiligd met een rolbeugel. J. H. brak zijn sleutelbeen. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Maandag 27 september Zierikzee Poststraat 25. Lezing homeopathie. 20.00 uur. Prinses Julianaschool Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Mondragon. Lezing vereniging „Groei en bloei". 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Raad Westerschou- wen. 19.30 uur. Haamstede Recreatiezaal Geref. kerk. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Dinsdag 28 september Zierikzee „Huis van Nassau". Najaarsleden vergadering VARA-afdeling Schou wen-Duiveland. 19.30 uur. Wcsterschouwen Konditerei van A. Hoogenaar. Kof- fie-ochtend van de Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen, afdeling Westerschouwen. Lezing over „Flora aan de Zeeuwse dijken", door me vrouw Huge. 10.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Vergadering Wel- zijnskommissie. 19.30 uur. Renesse Koor Hervormde Kerk. Bijeenkomst bejaardensoos. 14.30 uur. Oosterland „Oosterhof". Verkopingsdag zen- dingskrans. 14.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. Woensdag 29 september Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar- denmiddag. 14.30 uur. Gymnastiekzaal Mnnhulsstraat. Concert „Kunst en Eer". 19.30 uur. Verenigingsgebouw, 't Vrije, zaal 1 Algemene Ledenvergadering TTV Scaldina. 20.00 uur. „De Zeeuwsche Horberghe". Start kursus cafébedrijf. 19.00 uur. Bruinisse Bibliotheek, Molenstraat. Schrijf avond Amnesty International. 19.00 uur. Donderdag 30 september Zierikzee Stadhuis. Kommissie financiën. 20 00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Confessionele Vereniging in de Hervormde Kerk, met lezing van dr. W. Aalders. 19.45 uur. UW ontmoetingscentrum. Kontakt- avond. 19.30 uur. Westerschouwen Hotel Bom. Aanvang Bridge-klub. 09.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 1 oktober Ouwerkerk Dorpshuis. Toneeluitvoering „Bed den" van Dimitri Frenkel Frank. Bal na Trio 1. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Zaterdag 2 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 14.00 uur. Burghsluis Neeltje Jans. Excursie stormvloed kering. 10.30 - 16.45 uur. Noordgouwe Ned. Herv. Kerk. Concert ensemble „Cambiata" en organist Anton den Boer. 20.00. uur. Maandag 4 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 20.00 uur. Dinsdag 5 oktober Zierikzee 's Landskamer, Havenpark. Verga dering Waterschap. 15.00 uur. Stadhuis. Kennismakingsbijeen komst nieuw ingezetenen. 20.00 uur. „Binnen de Vest". Ouderavond. 20.00 uur. Serooskerke Dorpshuis. Naaikursus. 19.00 - 21.30 uur. Woensdag 6 oktober Zierikzee Ger. Kerk. Vergadering Ger. Vrou- wenkontaktgroep. 20.00 uur. Marktzicht. P.v.d.A. ledenvergade ring. 20.00 uur. Burgh Kantine sportpark Van Zuijen. Re gio-vergadering voetbalverenigin gen. 19.30 uur. Donderdag 7 oktober Zierikzee Poststraat 25. Lezing metamorfose. 19.30 uur. Dagverblijf „Brugzicht". Bijeen komst wandel- annex dierenpark. 20.00 uur. Haamstede Big S. Eilandelijk Jeugdsozenbe- raad. 19.30 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Bovenzaal „Huis van Nassau". Alge mene ledenvergadering Badminton club Zierikzee. 20.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Maandag 25 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Dinsdag 26 oktober Zierikzee Sporthal Onderdak. Onderling herfsttoernooi, Badmontonclub Zie rikzee. 19.00 uur. Scharcndijke Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Middenschouwen. 19.30 uur. Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. Maandag 8 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Maandag 15 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktle (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119)1660 na 18 30 uur Bezorging (01119) 1660 CADZAND - De rijkspolitie in Zeeland heeft het afge lopen weekeinde vier leden van een internationale mis- dagdigersbende aangehouden in Cadzand. De vier wer den van een verrassingsinval in een zomerwoning door een grote ploeg sterk bewapende politiemensen ingere kend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2