Bezoek Oosterscheldewerken één der hoogtepunten van driedaags verblijf in Zeeland Oud-wethouder C. Bij de Vaate benoemd tot nieuwe voorzitter van Chr. Schoolvereniging DE ZIERIKZEESCHE COURANT Duizend Amerikanen naar Nederland PAAUWE PAAUWE B.V. Kabinet akkoord met steun aan Hoogovens Ruim 80.000 hectare landgoed eigendom van Landschappen nc ZIERI SCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 27 september 1982 139ste jaargang Nr. 23189 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Voortgezet onderwijs in Zeeland ZIERIKZEE - In de week van 2 tot en met 9 oktober zullen duizend Amerikanen als gasten van Nederland ons land bezoeken als voorlopige afsluiting van een reeks aktiviteiten, die het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid dit jaar in de Verenigde Staten hebben ont plooid, met als doel Nederland voor het voetlicht te brengen als handelspartner, als vestigingsplaats voor Amerikaanse bedrijven en als toeristenland. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 DEN HAAG - Het kabinet stemt volledig in met de herstructurerings plannen van hoogovens en zal het hiervoor genodigde geld op tafel brengen, zo is vrijdag na afloop van het kabinetsberaad meegedeeld. Vol gens hoogovens is een bedrag van één miljard gulden nodig. Volgens de mededeling van het kabi net kan nog niet exact worden aange geven hoe groot het steunbedrag is, maar er staan voldoende middelen ter beschikking om de plannen uit te voer en. Reactie FNV Bestuurder Henk Krul van de indus triebond FNV is er tevreden over dat het kabinet blijkens de steun aan hoog ovens gelooft in de toekomst van de Nederlandse staalindustrie. Hij wees erop dat de vakbonden destijds ook op dergelijke steun hebben aangedron gen. STADSKANAAL - Bij een onder zoek onder jongeren in Stadskanaal zijn eid deze week 21 gevallen van TBC-besmetting ontdekt. Van zondag 3 tot en met 6 oktober zal een delegatie van dit Amerikaan se bezoek in de provincie Zeeland worden ontvangen. Op maandagmid dag 4 oktober zal een officiële ont vangst van het gezelschap plaatsvin den in Zierikzee door burgemeester Th. H. de Meester. Voorafgaand aan deze ontvangst in Zierikzee zal in de ochtenduren een bezoek gebracht worden aan Tholen en Oud-Vossemeer. Daarvandaan vertrekt het gezelschap naar de Phi- lipsdam, waar een uiteenzetting zal volgen over zaken als compartimen tering milieu-aangelegenheden en de problematiek van zout en zoet water scheiding. Naar Neeltje Jans Na de officiële ontvangst in Zierik zee zal in hotel Haamstede de lunch worden gebruikt, 's Middags zal een bezoek worden gebracht aan het werkeiland Neeltje Jans. In Burghsluis zal het gezelschap wor den ontvangen door Rijkswa terstaat, daar La' ook een uiteenzet ting worden gegeven van de werken aan de stormvloedkering in de Oosterschelde. Het bezoek aan Schouwen-Duiveland wordt afge rond met een apératief en Zeeuws buffet in slot Moermond. Een groot gedeelte van de volgende dag - dinsdag 5 oktober - zal doorge bracht worden op Zeeuws-Vlaan- deren. 's Avonds vindt de officiële ontvangst plaats door het provinci aal bestuur van Zeeland in de Staten zaal. In de kloostergangen van de Ab dij zal vervolgens een Breugeliaanse maaltijd worden gebruikt. Voor woensdag 6 oktober staat een bezoek aan Yerseke op het program ma evenals de bezichtiging van een mosselbedrijf en kreeftenpark. Ten slotte worden ook de Kreekrakslui- zen bezocht. Wedstrijd De duizend uitgenodigde Amerika nen zijn in overgrote meerderheid de winnaars, en hun echtgenotes (n), van een wedstrijd die in achttien belangrijke centra en regio's in de Ver. Staten via de media is gehou den. In het spelprogramma werd de vraag gesteld, waarom de deelne mers dachten in aanmerking te ko men een reis naar Nederland te win nen. In totaal werd door meer dan 36.000 Amerikanen deelgenomen. De betrokken kranten, tv- en radiostati ons bereikten met hun Holland programma een groot deel van het Amerikaanse volk. Andere aktiviteiten, die parallel hieraan in de V.S. werden uitgevoerd door de door bedrijfsleven en over heid opgezette „stichting Nederland - Verenigde Staten 200", omvatten o.m.: een promotiecampagne ten be hoeve van Nederland in leidende Amerikaanse bladen; video-releases over Nederland die door een dertigtal televisie stati ons werden uitgezonden; een televisieprogramma rond prominente Amerikanen met Neder landse voorouders; radioprogramma's en andere publiciteit. Dit alles onder het motto „The in credible Dutch". Deze publiciteit over Nederland vond plaats tegen de algemene ach tergrond van de viering van 200 jaar diplomatieke en handelsbetrekkin gen tussen Nederland en de Verenig de Staten, met als hoogtepunt de twee bezoeken van koningin Betrix en prins Claus aan de Ver. Staten. Op ekonomisch vlak omvatte deze viering diverse andere aktiviteiten, zoals een ekonomische missie onder leiding van minister Terlouw en V.N.O.-voorzitter Van Veen in juni jl., Holland promotie op beurzen en tentoonstellingen, speciale akties van bedrijfstakken, Holland-akties in belangrijke winkelcentra e.d. Toeristisch karakter Het programma van d© 1000 Ameri kanen in Nederland krijgt een toe ristisch karakter. De Nederlandse provincies zijn zowel bij de organisa tie als bij de uitvoering betrokken. Het is ook de bedoeling dat kontak ten worden gelegd tussen Amerika nen en Nederlandse families het Ne derlandse bedrijfsleven is eveneens betrokken bij het programma door dat - als onderdeel van „de duizend" - ook vertegenwoordigers van de Ame rikaanse ondernemerswereld zijn uitgenodigd. Verder omvatten de ge nodigden de al genoemde prominente Amerikanen van Nederlandse af komst en persvertegenwoordigers. ZIERIKZEE - Vrijdagavond werd in het Huis van Nassau te Zierikzee de kursus bijenteelt voor beginners met sukses afgerond. Zeventien kursisten ontvingen het diploma, dat er van getuigt dat deze mensen op juiste wijze zelfstandig bijen kunnewn houden. Links op de foto de leraren Louis van Geffen (zittend) en Theo de Kuiper. Zie ook elders iti dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ROZENDAAL - Meer dan 80.000 van de in totaal 100.000 hectare landgoed in ons land is thans in handen van provinciale landschappen. Deze organisaties trachten rijk cultuurerfgoed voor verder verval te behoeden en, waar finan cieel mogelijk, afgetakeld landschap op te knappen en in de oorspronkelijke staat te brengen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Hoewel de overheid dit werk on danks bezuinigingen nog steeds in ruime mate financieel steunt, is meer geld nodig. Hier is een bredere be langstelling en daadwerkelijke steun van het publiek voor het grote maat schappelijke belang van ons landgoe- derenbezit onmisbaar. Dat zei bestuurslid mr. P. Leopold van de stichting hét Utrechtse land schap donderdag in het Gelderse Ro- zendaal tijdens een perskonferentie over de „week van het landschap 1982", die op 2 oktober van start gaat. Volgens Leopold zijn steeds meer landgoederen sinds de Tweede Werel doorlog in verval geraakt, omdat het beheer en behoud ervan, ondermeer door hoge kosten en enorme lasten, niet meer is op te brengen. Steeds meer eigenaren zochten en zoeken in die benarde situatie volgens Leopold hun toevlucht bij de provinciale landschappen en bij natuurmonu menten. WA> 1£Gf PE 91LT ZIERIKZEE - Oud-wethouder van onderwijs de heer C. Bij de Vaate werd vrijdagavond tijdens de algemene ledenvergadering in de aula van de Chr. Scholengemeen schap benoemd tot nieuwe voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van het Chr. Schoolonderwijs te Zierik zee. De heer Bij de Vaate volgt in deze funktie de heer C. A. van Oord op, die bijna tien jaar met zeer veel inzet en toewijding dit voorzitterschap uitoefende. ZIERIKZEE - Burgemeester Th. H. de Meester van Zierikzee sprak zondaga vond tijdens de première van de nieuwe geluidsapparatuur van Stichting Het Theater lovende woorden over het management van de Stichting. Ook maak te de heer De Meester enkele toespelingen op eventuele verbeteringen aan de bioscoop de Concertzaal. Voorzitter Jan can Dijk lzei dat de Stichting met de sinds enkele weken toegevoegde vrijdagavondfilm een breder publiek wil bereiken. Voor verslag wan de première: zie elders in dit nummer. FotoZierikzeesche Nieuwsbode) Naast deze voorzitterswisseling vonden er meerdere mutaties in het bestuur van de Chr. Ondcrwijsver- eniging plaats. De heer Van Oord zei voorafgaand aan de verkiezingspro cedure het enigszins te betreuren, dat er vaak zo weinig belangstelling voor een bcstuursfunktic bestaat. Hij was van mening, dat de ouders zich in het belang van school en kin- dc daar toch voor moeten inzetten. Dc voorzitter erkende echter, dat een bestuursfunktie beslist geen si necure is en het heel wat vergt zich goed in te werken in de veelomvat tende materie. Een speciaal soort training voor nieuwe bestuursleden zou naar zijn mening op zijn plaats zijn. Mutaties Mevrouw P. W. Legemaate-van Burg en de heer J. Stuy werden bei den herkozen. In de vakature van de heer Th. A. van Mourik werd de heer J. Quist gekozen; de heer Joh. de Bakker kwam in ae plaats van ds. B. Oosterbroek; de heer D. C. de Vries gaat de stoel innemen van de heer J. M. van Westen; de heer J. van Loo vervult de vakature van de heer D. D. J. van der Poel; mevrouw W. J. Verton Kooijman neemt de plaats in van de heer L. A. Brouwer en me vrouw A. van Essen-van Winden volgt mevrouw K. van Ix>o-de Vin op. De voorzitter zei dat het een beetje pijn deed mensen uit het bestuur tc zien vertrekken, die zo'n belangrijke rol hebben gespeeld tijdens alle nieuwbouw en rcnovaticplanncn, waar dc Chr. Schoolvereniging dc af gelopen jaren mee bezig is geweest. „Geen mens is onmisbaar, gaat niet altijd op", meende de heer Van Oord. Hij noemde het hartverwar mend hetgeen de thans afscheidne mende bestuursleden tot stand had den gebracht en dankte hen voor hun zeer grote inbreng. Dank aan voorzitter Vertrekkend bestuurslid dc heer J. M. van Westen richtte op zijn beurt het woord tot de eveneens afscheid nemende voorzitter. De heer Van Oord had naar zijn mening tien jaar lang het gezicht van de Chr School vereniging bepaald, daarbij de overi ge bestuursleden wel de ruimte la tend goed te kunnen funktionoren „Maar op belangrijke momenten was u de woordvoerder en u hebt dat bij na tien jaar lang heel goed gedaan met de volle inzet van uw persoon", aldus dc heer Van Westen. Namens het bestuur zei hij alle begrip te heb ben voor het vertrek van dc heer Van Oord, maar dit toch ook zeer te be treuren. Tijdens zijn openingswoord had de voorzifter reeds een terugblik gewor pen op het afgelopen jaar. „Een druk jaar voor het bestuur, dat gonsde van De heer C. Bij de Vaate (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) de aktiviteiten". Hij vond. dat het bestuur best een beetje blij kon zijn met de goede resultaten. Zo werd na een goede procedure de heer Van Drie benoemd tot nieuwe direkteur van de Chr. Scholenge meenschap. Zo werd de renovatie van dit gebouw voltooid. Dank woorden sprak de heer Van Oord in dit verband lot dc bouwkommissie. de aannemer en het enthousiaste do cententeam. Vooral door deze inzet beschikt dc Chr. Scholengemeen schap nu over een mooi en vernieuwd gebouw. Dc centralisering van de ad ministratie door de heer 1' van Bcvc ren in dit gebouw, achtte de voorzit ter ook van groot belang. Vervolg pag. 3 Verwachting tot dinsdagavond: Opklaringen In de nacht en vroege ochtend plaatselijk nog regen; daarna gelei delijk meer zon en vrijwel overal droog; minimumtemperatuur onge veer 12 graden, middagtemperatuur morgen omstreeks 17 graden; naar zuidwest draaiende wind, in het bin nenland matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 1 okt. Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 60%. Minimumtemp.: 10 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: zuidwest 4 Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Minimumtemp.: 8 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: zuid 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Minimumtemp.: 10 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuid 4 ZON- EN MAANSTANDEN 28 sept. Zon op 6.35, onder 18.25 Maan op 17.08, onder 0.48 Volle Maan: 3 okt. (2.08) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 28 sept. 11.30 - 5.04 17.43 Doodtij: 27 september HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 27-9. Het K N M I. deelt mede: Vandaag raakte het weer in ons land geleidelijk onder invloed van een depressie die de afgelopen nacht bij Ierland tot ontwikkeling kwam. Het regengebied van deze de pressie zal morgenochtend het hele land gepasseerd zijn, waama een weersverbetering inzet. Deze verbe tering zal maar van korte duur zijn. want een nieuwe oceaandepressie zal zich woensdag alweer aandienen. Daarop volgende depressies zoeken een noordelijker gelegen koers en la ten het weer op het Europese conti nent ongemoeid. De tweede helft van de week zal dan ook een aanzienlijk minder wisselvallig weerbeeld te zien geven met meer zon en wat hoge re temperaturen. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1