OMVANGRIJK SLOOPKARWEI IN NIEUWE BOOGERDSTRAAT DUURT TOT EIND OKTOBER Vrouwelijke voorzitter voor Gemeenschappelijke Schoolraad MC Ui. 'i DE ZIERIKZEESCHE COURANT Toch uitgifte proefpercelen mosselteelt in Oosterschelde Mevrouw J. A. van Anraad-Goosen UW TAXATEUR p t 8ii.r NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij Wh Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 24 september 1982 139ste jaargang Nr. 23188 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: 1 'lOT jaar sporthal „Onderdak'' Dagoude school van Ot en Sien ZIERIKZEE - „Hij is echt heel slecht; het getuigt van bouwkundig inzicht, dat besloten werd de school te slo pen". Aan het woord de heer J. W. Lieve, hoofduitvoer der en springmeester van Aannemingsbedrijf H. Troost te Pernis. Een speciale sloopploeg van vier man is op het ogenblik druk bezig met de afbraak van de voormalige openbare lagere school in de Nieuwe Boogerdstraat: thans een toonbeeld van vergane glorie, straks een kale plek waar eens een niet zo fraai, maar wel typerend ne gentiende eeuws gebouw heeft gestaan. Er wordt niet echt met weemoed afscheid genomen van die dominerende school, die ook nog lange tijd dienst deed als dependance van de Rijksscholen gemeenschap en als repetitieruimte voor de Koninklijke Harmonie „Kunst en Eer" en de Zierikzeese Oratoriumvereniging. De meeste mensen vonden het gebouw ronduit lelijk. De gemeenteraad besloot destijds eensgezind tot sloop gezien de steeds verdergaande staat van verval. Vrijwel niemand betreurde die beslissing, uitgezonderd misschien een wat romantisch aangelegde mid delbare scholier, die nog even terug denkt aan die uurtjes binnen de mu ren van dat robuuste gebouw. Uitge zonderd misschien ook enkele omwo nenden. die zich niet erg gelukkig voelen met het besef, dat straks een forse kaalslag zal ontstaan, die voor lopig niet zal zijn opgevuld. „Geld toe" De oude school in de Nieuwe Boogerdstraat wordt gesloopt voor een bedrag van 98.000,— exkl. b.t.w. Dat is meer dan het bedrag waar de school destijds voor werd ge bouwd. Wethouder van publieke werken de heer P. de Rijke zegt het zelf een „gigantisch bedrag" te vin den, maar voegt er aan toe, dat Aan nemingsbedrijf Troost wel de laagste inschrijver was. Hij betreurt het een beetje, dat de opdracht niet aan een regionaal bedrijf kon worden ge gund. De centjes tellen echter ook voor de gemeente zeker in deze f inan- Advertentie RESTAURANT KORTE GROENDAL ZIERIKZEE Voor reserveringen 01110-2165 cieel moeilijke tijden, aldus de toe lichting van de wethouder. In elk geval was het vroeger wei eens zo, dat „geld toe" werd ontvan gen als de gemeente een gebouw liet slopen, maar die vlieger gaat nu niet meer op. De sloopploeg van Troost-Pernis is dan ook zeven a acht weken (tot on geveer eind oktober) zes dagen per week in touw om het karwei ge klaard te krijgen. Daar komt dan ook nog wat materiaal, zoals een sloopkraan aan te pas. De heer Lieve noemt de sloop van de school „geen moeilijk karwei", wel zal volgens herr C nodige voorzichtigheid en ge duld betracht moeten worden om de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Aangrenzend Het gebouw staat aan drie kanten vrij en grenst aan één zijde aan het pandje Lange Sint Janstraat 29 van de familie P. Kouwenberg. Er zullen volgens de hoofduitvoerder „alle voorzieningen" getroffen moeten worden om dat huis geen onoverko melijke schade toe te brengen. Er is inmiddels een valscherm aange bracht om het dak van het betreffen de pand tegen vallend puin te be schermen. Eigenaar de heer P. Kou wenberg ziet het allemaal niet zonnig in. „Als ze de fundering gaan slopen, stort mijn pand als een kaartenhuis in", luidt zijn sombere voorspelling. De douche, het toilet en een ber gruimte van zijn woning werden te gen de muur van de school aange bouwd. Bovendien werd het huisje neergezet op de fundering van de school. De houten vloeren zijn niet voorzien van stutbalken en de kans op verzakking is dan ook zeer groot. Overigens noemt de heer Kouwen berg de mannen van de firma Troost „goeie slopers". Zijn vrouw vult hem aan met de mededeling, dat tot nu toe maar weinig last van de sloop werd ondervonden. De woning van de fa milie Kouwenberg werd voor dat de sloop begon, binnen en buiten gefoto grafeerd, volgens de eigenaar om eventuele schade later te kunnen aantonen. Hij voelt zich niet zo ge lukkig met hetgeen hem letterlijk en figuurlijk boven het hoofd hangt. „De dupe" Hij zegt het gevoel te hebben altijd de dupe te zullen zijn als er finke schade optreedt. „Er rust een zware hypotheek op dit pandje, bij mij is geen cent te halen". De heer Kouwen berg is ongerust over het feit, dat hij noch van de sloper noch van de ge meente een duidelijke toezegging heeft, dat de door de afbraak berok kende schade hersteld c.q. vergoed zal worden. „Er zijn nu al zes pannen kapot, daar krijg ik lekkage van en dan krijg je steeds grotere proble- men", aldus de eigenaar. Hij kocht het pandje twee jaar ge leden. „Als ik toen geweten had, dat de school gesloopt zou worden had ik het van mijn leven niet gedaan", zegt de heer Kouwenberg. Zijn postduiven zijn ook wat van streek, dat komt door de steiger, die werd geplaatst. Ze willen niet meer het hok in, maar dat is geen onover komelijk probleem nu het vliegsei- zoen voor de duivenverenigingen toch voorbij is. Vervolg pag. 3 ZIERIKZEE - De school in de Nieuwe Boogerdstraat werd deze week „onthoofd". Het dak is inmiddels gesloopt: het leverde de fotograaf dit unieke plaatje op. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE/ZIERIKZEE - In tegenstelling tot wat minister De Koning bij zijn bezoek aan Yerseke heeft gezegd, heeft een aantal mosselkwekers in Bruinisse en Yerseke een schrijven ontvangen, waarin staat dat zij in aanmer king komen, voor een der twaalf proefpercelen voor mosselcultuur, zoals die in 1981 zijn afgebakend door een daartoe ingestelde kommissie in samenwer king met de ambtenaren van het ministerie van landbouw en visserij. Deze proefpercelen liggen in de Oosterschelde en worden toegewezen aan hen die door het waardeloos wor den van andere percelen (mede als ge volg van de Deltawerken) een aan zienlijk produktieverlies hebben ge leden. De minister komt op die manier niet in tegenspraak met zichzelf, om dat het gaat om aanvulling van een eerder geleden produktieverlies. De minister is namelijk geen voorstan der van uitbreiding van de mossel teelt, zolang die zich stabiliseert op Advertentie ZIERIKZEE - Met acht tegen zeven stemmen werd me vrouw J. A. van Anraad-Goosen donderdagavond tot eerste vrouwelijke voorzitter van de Gemeenschappelij ke Schoolraad gekozen. Zij volgt de heer J. Groen op, die wethouder van onderwijs is geworden. Mevrouw Van Anraad zal de funktie tijdelijk vervullen tot aan de in stelling van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. \J Sinds kort is de mogelijkheid om „vrij" te 2wemmen aanmerkelijk vergroot in het Zierikzeese zwembad Onderdak Iedere woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag kan men won een tot vijf uur voor een gulden en tachtig cent kontinu in net bad verpozen „Wc zullen toch iets moeten ondernemen om het bezoek weer op te krikken. Voorlo pig werkt dit initiatief voortreffelijk", vertelde chef badmeester Theo den Engelsman (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De sekretaresse mevrouw A. G. Beekman-Otte en de penning meester, de heer J. Th. B. Eggink werden bij akklamatie herbenoemd. De toestemming, om met de bouw van de openbare lagere school de Theo Thijssenschool te starten, kan binnen enkele dagen komen, vertel de de heer Groen, in zijn laatste ver gadering als voorzitter van de Ge meenschappelijke Schoolraad. De kleuterschool dc Woelwaters is inmiddels afgebroken. De Theo Thijssenschool integreert met de Woelwaters, beide in Malta, en voor dc toekomstige basisschool moet een nieuw gebouw worden neergezet aan dc Calandweg. De rood van Zierikzee heeft een krediet van 1.159.890,- beschikbaar gesteld. De heer J. I. Goedhart, hoofd van de Theo Thijssenschool vond dat de gemeente er op aan moest dringen dat voor de winter met de bouw wordt begonnen. De heer Groen zeg de toe dat de aannemer met dc bouw zal beginnen direkt als de vergun ning binnen is. Zes klassen De openbare lagere school Binnen de Veste verhuist met de Nutskleu- terschool naar het gebouw van dc J. W. v. d. Doclschool aan de Raamstraat. Het schoolhoofd. G. A. W. Kooman vertelde tijdens de ver gadering dat een kommissie was ge vormd uit vertegenwoordigers van de betrokken instanties. De kommis sie had de volgende prognose ge maakt: een zes-klassigc basisschool, waarvan vier voor Binnen de Veste en twee voor de Nutskleuterschool en voor de kleuters een speellokaal en beneden in het gebouw een ge meenschapsruimte. De architekt heeft een voorlopig schetsplan ge maakt en het wachten is op toestem ming vanuit Den Haag. van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MEBUS/DB KOEPEL. Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 Advertentie Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. plm. 100 miljoen kilo per jaar, waar van er dan nog in het Mosselfonds te rechtkomen. Zolang dit het geval is, is er geen behoefte aan uitbreiding, omdat het gevolg daarvan zou zijn dat nog meer mosselen onverkocht zouden blijven en door het Mossel fonds zouden moeten worden ver werkt. Het zoeken van nieuwe afzet, zo wel in het binnenland als in het bui tenland is dus voor de handelsorgani satie noodzakelijk. WA> my AMSTERDAM - De president van de rechtbank in Amsterdam heeft nog geen uitspraak gedaan in het kort geding dat Particia F. had aan gespannen tegen de staat en de Amsterdamse politie over haar uit wijzing. Zij zal namelijk binnenkort trouwen met haar vriend, de Engels man Alan R., die vorige maand in Amsterdam een politieman dood schoot. Dc president wilde eerste duidelijkheid over de vraag of zij daardoor de Engelse nationaliteit krijgt. ROME - In het rioolstelsel van Ro me zijn woensdag vier arbeiders ver dronken. Zij kwamen om toen onver wacht, na een zwaar onweer, een gro te hoeveelheid water en modder door de buis stroomde, waarin zij aan het werk waren. Drie kollegn's van hen wisten zich in veiligheid te brengen Verwachting tot zaterdagavond: Perioden met regen Veel bewolking en perioden met re gen; minimumtemperatuur om streeks 12 graden; middagtempera- tuur ongeveer 17 graden; vrij krach tige, aan de kust en op het IJsselmeer enige tijd harde zuidelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 28 sept.: Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 807c. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 6 Maandag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80^. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkr.: zuidwest 6 Dinsdag: Kans op neerslag: 709r. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 25 sept. Zon op 7.30, onder 19 32 Maan op 16.05. onder 23.55 26 sept. Zon op 7.31, onder 19.30 Maan op 16.53, onder 27 sept. Zon op 6.33, onder 18 28 Maan op 16.34, onder 23.47 Eerste Kwartier: 25 sept. (6.07) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 25 sept. 26 sept. 27 sept. 8.38 21.21 2.25 14.58 9.44 22.36 3.26 16.07 10.06 23.00 3.43 16.27 Doodtij: 27 september HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 24-9. Het K N.M.l. deelt mede: Via de Britse eilanden komt een storing naderbij, die veel bewol king brengt en af en toe regen. De wind wordt vrij krachtig en aan de kust en op het IJsselmeer hard uit zuidelijke richting. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 12 gra den. Morgen overdag wordt het circa 17 graden. Dc komende dagen blijven oceaan- storingen tot ons land doordringen zodat het wisselvallige weer aan houdt. En dat geldt niet alleen voor Nederland maar ook voor de Britse eilanden. Frankrijk. Duitsland en Scandinavië

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1