HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Amnesty startte aktie tegen schending van mensenrechten op de Filippijnen Première film-apparatuur bioscoop de Concertzaal zondag 26 september Les uns et Les autres in bioscoop de Concertzaal „Mensen in levensgevaar" Gezondheid prinses Stephanie niet verontrustend Haringreders rekenen op Vlaggetjesdag 1983 Honderden doden bij overstromingen Republikeinen in VS minder populair Wat biedt de BEELDBUIS? Einde zomertijd 1982 Zwangerschap na reageerbuismethode in Dijkzigt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 23 september 1982 Nr. 23187 9 SCHOUWEN-DUVELAND - Onder het motto Mensen in levensgevaar startte Amnesty International gisteren, woensdag 22 september een grootscheepse aktie om meer bekendheid te geven aan verdwijningen en politie ke moorden op de Filippijnen, waar op grote schaal de mensenrechten worden geschonden. heeft de organisatie erop aangedron gen de politieke gevangenen die geen geweld hebben gebruikt vrij te laten, gevangenen te beschermen en bur gers die om politieke redenen gevan gen zitten over te dragen aan civiele rechtbanken. De onafhankelijke mensenrechten organisatie voert tot eind januari in verschillende landen, waaronder Ne derland, een aktie, om meer bekend heid te geven aan de situatie op de Fi lippijnen. Burgemeester C. Slabbekoorn post als eerste een brief aan president Marcos, waarin hij zijn verontrusting uitspreekt over het schenden van de mensen-, rechten in de Filippijnen. Een onderdeel van de campagne is de verontrusting aan de Filippijnse regering kenbaar te maken via een brief. De werk- en adoptiegroep Schouwen-Duiveland heeft burge meester C. Slabbekoorn van Brou wershaven bereid gevonden als eerste een brief te posten aan presi dent Marcos, waarin om opheldering wordt gevraagd over het lot van alle mensen die daar zijn verdwenen". Burgemeester Slabbekoorn zegt hierover: „In de eerste plaats voel ik me een vrij mens en ik zou graag zien dat de vrijheden die ik zelf bezit ook voor andere mensen zal gelden. Als je enig respekt hebt, als je uit bepaalde principes wilt-leven, dan kun je er geen vrede mee hebben dat mede mensen worden vervolgd omdat ze er een eigen mening op na houden. Het werk van Amnesty International is van zeer groot belang. Het knaagt toch aan het geweten van de hartelo- zen. het verdient dan ook alle sympa thie en steun". Inmiddels heeft A.I. ook de overige burgemeesters van Schouwen- Duiveland benaderd en verder zullen ook kerken, scholen vakbonden etc. worden gevraagd de aktie te steunen. In februari van dit jaar nam Jan van Dijk de voorzittershamer over. Hij zette het nieuwe management voort en besloot samen met het bestuur de winst van 1981 en 1982 te investeren in de aanschaf van nieuwe apparatuur. Van die winst, enkele tienduizen den guldens, werd het zogenoemde Dolby stereo-systeem gekocht. Als eerste bioscoop in de provincie Zee land beschikt de Concertzaal over dit moderne systeem, waarbij het geluid van alle kanten komt. Het vroegere aantal van twee boxen wordt ver meerderd met vijf. „Het grote voor deel van de nieuwe installatie is de verbetering van de kwaliteit van het geluid. Daarnaast zijn we door de nieuwe apparatuur aangesloten op het zogenaamde Dolby-net en kun nen we een bredere keuze maken uit de beschikbare films. Door de verho ging van de recettes kan Stichting Het Theater nu ook eerder betere films naar Zlerikzee halen. We gaan dus in alle opzichten vooruit," ver telt Eily Bouwens. secretaresse-pen ningmeester van de Stichting. De fa. Kagenaar b.v. uit Utrecht leverde en installeerde de nieuwe apparatuur Ziejook Sinds 1 september 1982 fuseerde Filmkring Ziejook met Het Theater. De jaarlijkse subsidie aan Ziejook van de Stichting Cultuurspreiding Zeeland werd stopgezet. Eens in de maand heeft Ziejook op de vrijdaga (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Degenen die willen meewerken aan deze campagne kunnen kontakt op nemen met Ad Slager, Haamstede, tel. 01115-2372. Mishandelingen De manier waarop gevangenen op de Filippijnen worden behandeld is meestal onwettig. Het is niet toe gestaan om tegen de arrestatie in be roep te gaan en familieleden en advo caten mogen de gevangenen niet be zoeken. Soms worden arrestanten dagen- of wekenlang „incommunica do" gehouden: ze hebben dan geen enkel kontakt met de buitenwereld. Ook de plaatsen van gevangenhou ding zijn niet altijd wettig, men ge bruikt bijvoorbeeld militaire barak ken. Gewoonlijk worden de slachtof fers mishandeld. Ze worden gesla gen, bedreigd met de dood, krijgen elektrische schokken en worden vaak weer vrijgelaten, zonder ergens van beschuldigd te worden. Amnesty International heeft de overheid verzocht kommissies in te stellen, die de klachten inzake marte lingen en „verdwijningen" zouden moeten onderzoeken. Bovendien vond beschikking over de Concert zaal. De organisatie daarvan is in handen van Gijs v. d. Ende. Voor heen draaide Ziejook 16 mm films, maar maakt tegenwoordig gebruik van de installatie van Stichting Het Theater. De overige bioscoop avonden worden verzorgd door de Stichting. Uit de door de Stichting gehouden enquête zijn tien films naar voren gekomen, die komend winterseizoen in de Concertzaal wor den vertoond Deze films worden zo veel mogelijk op de vrijdag-avonden gedraaid met een eventuele prolon gatie naar de zaterdag- en zondaga vond. Première Zondag 26 september gaat het Dolby-systeem officieel in première. Burgemeester Th. II. de Meester van Zierikzee is net als de wethou ders en de raadsleden uitgenodigd hij de ingebruikneming aanwezig te zijn. Het Theater vertoont ter gele genheid van deze feestelijke gebeur tenis de film „Les uns en Les autres", die ruim drie uur duurt. Ais extra at tentie mag elke vijftigste bezoeker gratis naar binnen. De verandering van apparatuur is mede tot stand gekomen dankzij de goede samenwerking tussen Stich ting Het Theater en de heer N J. W. v. d. Zwan, direkteur van hotel-res taurant Mondragon. 1 MONACO - De verwondingen die prinses Stephanie van Monaco opliep bij het auto-ongeluk waarbij haar moeder, prinses Gracia, om het leven kwam, geven geen reden meer tot on gerustheid. Dat staat in een medisch communi que dat in Monaco is uitgegeven. Volgens het communique blijkt uit onderzoeken niet dat er sprake is van breuken in wervelkolom of rugge- merg. Prinse Stephanie, die vorige week maandag bij het auto-ongeluk gewond raakte aan de nek, draagt nog wel steeds een steun-toestel om het hoofd rechtop te houden. Het is nog niet bekend wanneer prinses Stephanie het ziekenhuis mag verla ten. Het is een film over mannen en vrouwen die in verschillende landen wonen en die allen één gemeenschap pelijke taal hebben: de muziek. Met de muziek als leidraad wordt hun le vensloop geschetst, van 1936 tot he den. In „Les uns et les autres" komen goede en slechte tijden voor, maar dat geldt niet voor alle personages. De bioscoopbezoekers leren hen eerst kennen door middel van het leven van hun ouders in de periode vallend vlak voor, tijdens en even na de 2e Wereldoorlog. Deze korte periode eindigt met de opkomst van een nieu we generatie, die twintig jaar later bekend zal staan om zijn vindingrijk heid. Door toedoen van de in de jaren '60 heersende welvaart treden de nieuwe personages een periode van hoop en verwachtingen binnen. Sexuele rela ties worden herwaardeerd en hoewel oorlogen in steeds grotere getale woeden, daalt het aantal vrijwilli gers sterk. In Algerije en Vietnam spelen zich afgrijselijke taferelen af. Naarmate het geld een machtiger po sitie gaat innemen, worden dienst plichtigen minder serieus genomen. Er vallen minder doden, maar er is meer ongenoegen. Matheid Wat vroeger hoop was, wordt twij fel op het moment dat de hoofdperso nen de jaren '80 binnentreden en er achter komen dat hun beste jaren niet langer vóór hen liggen. De eerste tekenen van matheid worden zicht- SCHEVENINGEN - Niet ontmoe digd door de teleurstellende ervarin gen van de laatste drie jaren, reke nen de Schcvcningse en IJmuidcnsc haringreders nu tóch op een „echte" Vlaggetjesdag 1983. Een bedrag van (minimaal) 10 mil joen gulden zou daarmee kunnen worden omgezet in werkgelegenheid en arbeidsplaatsen. Drs. Ad Corten, bioloog van het RIVO, die het haring- onderzoek leidt, speelt gegevens daarvoor aan het bedrijfsleven toe. Grote hoeveelheden paairijpe haring (jaarklasse 1979), verheugende hoe veelheden toters (tweejarige harin gen) en een bijzonder sterke jaarklas- sc bliek (Jonge haring uit 1981) heeft drs. Korten gevangen en aangetrof fen bij zijn proefvisserij, die onlangs werd beëindigd. Met deze gegevens moet men de argumenten van de Deense en Britse vissers ontzenu wen. Zij wisten tot nu toe de politici in Brussel te bewegen tot afwijzing van de verlangens van de Nederland se haringreders om te mogen vissen in de Noordzee De eerste Nederlandse taak betreft te voorkomen dat de Denen de bliek voor de vismeelindustrie vangen. NEW DELHI - Bijna zevenhonderd mensen zijn omgekomen als gevolg van overstromingen in noordoost- India, waar de rivier de Brahmapu tra buiten haar oevers is getreden na langdurige moessonregens. Dat heeft het Indiase persbureau PTI gemeld. In de staat Uttar Pradesh die het zwaarst is getroffen, is het dodental opgelopen tot ruim vijfhonderd. Ook in de staat Assam is de Brahmaputra buiten de oevers getreden en zijn vele dorpen overstroomd. NEW YORK - De Amerikaanse re publikeinen liggen in populariteit zozeer achter bij de democraten dat president Reagan zijn toch al niet zo vaste greep op het huis van afgevaar digden na de huisverkiezingen in no vember wel eens zou kunnen verlie zen. Volgens een enquette van de New York Times en CBS News gaat 54 procent van de Amerikaanse bevol king op democraten stemmen. Slechts 38 procent zou zijn stem aan republikeinen geven. Als dit werke lijk gebeurt, dan krijgen de democra ten er 40 zetels bij in het huis, dat 435 zetels heeft. De democraten bezetten nu 241 zetels, de republikeinen 192. Er zijn twee democratische zetels va cant. Sinds zijn ambtsaanvaarding in januari 1981 heeft Reagan voor veel belangrijke beleidsvoorstellen steun gekregen van democraten. baar. Oude gewoonten veranderen in nieuwe behoeften waar ambitieuze politici tijdens verkiezingscampag nes handig op inspelen. Maar wat moet er in deze gedesillu sioneerde wereld terechtkomen van hun zoons en dochters? Het laatste deel van d film draait om hen, om de tieners van vandaag, die „een 10- jarige rocker president van de we reld" willen maken, en die willen dat „profeten gevoel voor humor heb ben". „Alle mensen zijn gelijk, maar sommige mensen zijn gelijker dan anderen", schreef George Orwell. En daar draait het in „Les uns et les au tres" om. DEN HAAG - In de militaire ge vangenis van Diyarbakir, in het zuidoosten van Turkije, zijn vijf le den van de Koerdische arbeiderspar tij PKK overleden. Zij maakten deel uit van een groep van ongeveer veer tig gevangenen die op 15 juli voor on beperkte tijd in hongerstaking wa ren gegaan om te protesteren tegen martelingen en executies die in deze gevangenis zouden worden uitge voerd. VRIJDAG 24 SEPTEMBER NED. 1: In De familie Mayer nemen moeder en dochter tegelijkertijd ont slag omdat zij vinden dat als onmon dige mensen behandeld worden. Jeugd Olympische Spelen geeft een beeld van de voorselecties van jonge sporters die in 1984 aan deze mani festatie mee willen doen. Wegens moord zit de 16-jarige Debbie in de gevangenis. Ongeduld en wraakge voelens doen haar besluiten te ont vluchten. Dit is te zien in de afleve ring van Maggie Forbes. Dominee Koppenhol uit Huizen verzorgt de dagsluiting. NED. 2: Eindelijk is men aangeko men op Ster Eén, waar het computer centrum van de Federatie gevestigd is. Dit is te beleven in de aflevering van De 7 van Blake. Vanuit het 't Spant te Bussum presenteert Willem Ruis weer de Willem Ruis Lotto show. Te gast zullen o.a. zijn The Pointer Sisters, Caterina Valente en The Dolly Dots. Dan het Engelse tv spel met als titel Sinds ik jou heb, ben ik gelukkig. Een vrijgezelle lera res weigert echter om de familiebe- DEN HAAG - Zondag eindigt in ons land de zomertijd. Om drie uur zondagochtend wordt de klok offi cieel weer één uur teruggezet. Bij koninklijk besluit is inmiddels bepaald, dat volgend jaar de zomer tijd ingaat op zondag 27 maart om 02.00 uur. De klok wordt dan voor uitgezet naar 03.00 uur, aldus een me dedeling van het ministerie van bin nenlandse zaken. De zomertijd geldt volgend jaar tot zondag 25 septem ber. In de meeste EG-landen wordt in 1983 dezelfde zomertijd-periode aan gehouden. Groot-Brittannië en Ier land hebben een afwijkende rege ling. De zomertijd begint in die lan den op dezelfde datum als in ons land, maar eindigt op zondag 23 okto ber. langen te dienen. Tijdens een theater bezoek maakt ze kennis met een jon ge acteur en het klikt eigenlijk wel tussen deze twee Het VARA pro gramma wordt besloten met politie ke programma Haagse Bluf. VRIJDAG 24 SEPTEMBER NED. 1: 10.30 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws19.00 De familie Mayer; 20.00 Jeugd Olympische dagen; 21.37 Journaal21.55 Maggie Forbes; 22.45 Tot besluit; 22.55 H.V.; 23.30 Jour naal; 23.35 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal18.59 De 7 van Blake; 20.00 Journaal20.27 De Wil lem Ruis lotto show; 22.00 Sinds ik jou heb, ben ik gelukkig; 22.50 Haag se bluf; 23.50 Journaal; 00.00 Jour naal. ROTTERDAM - Voor het eerst in Nederland is in het academisch zie kenhuis Dijkzigt in Rotterdam kort na transplantatie van een bevruchte eicel zwangerschap vastgesteld. Dat heeft het ziekenhuis bekendge maakt. De bevruchting van de operatief verwijderde eicel vond plaats in het laboratorium van de faculteit der ge neeskunde aan de Erasmusuniversi- teit van Rotterdam door middel van de zogenaamde reageerbuismethode. Het behandelde team. bestaande uit dr. A. Alberda, dr. I. van Gent en prof. dr. G. Zeilmaker, benadrukt dat het nog te vroeg is om een voor spelling te kunnen doen over het ver dere verloop van de zwangerschap. Het toepassen van de techniek van bevruchting buiten het lichaam is van betekenis voor onvrijwillig kin derloze vrouwen, bij wie door het ontbreken van de eileiderfunktie de bevruchting niet op natuurlijke wij ze kan plaatsvinden. Over de hele wereld zijn naar schatting 150 vrou wen op deze wijze zwanger gewor den. Er is nog veel onderzoek nodig voordat de reageerbuismethode op grote schaal resultaat kan hebben, aldus het Dijkzigt-ziekenhuis. Door GRÉ DE BOER verliest uit het oog, dat hij een zoon is van zijn vader en hij krijgt altijd wel een of meer karaktertrekken mee van hem. Ik ben een man, dus ik weel het, dat een man zich vóór het huwelijk altijd mooi voordoet Realiseer je, dat je aan hem vastzit, als je eenmaal met hem getrouwd bent Dan moet je ook zijn problemen delen. Het feit dat hij een zoon is van die Willen ter Scheure, die wijvendief, de corrupte ambtenaar, zal altijd een stempel op hem drukken. Heel wat mensen mijden hem om dit feit Ze zullen jou, als zijn vrouw, dan ook mijden. Je raakt geïsoleerd in een klein, bekrompen kringetje. Voor Frans betekent dit niet zoveel omdat hij toch hele dagen op reis is en ver buiten onze stad weten ze niets meer van de escapades van zijn vader of zijn het al lang vergeten. Maar hier en in de wijde omgeving weten nog heel wat mensen het Jij zult dat ervaren, als je in je eentje in dat dorp woont Houd goed voor ogen, dat de mensen altijd de rottigheid onthouden en de deugden het eerst vergeten. Goede eigenschap pen kun je niet over roddelen, mna r wel over een misstap, al heeft die jaren ge leden plaats gehad. Als je daar eenmanl woont en men weet dat jij getrouwd bent metnu jaFrans 1er Scheu re, dan zullen de meeste mensen je negeren en geen kontakt met je willen hebben: wellicht je naaste buren. Ge loof me, kind, je gaat je ongeluk tege moet met die Frans!" (wordt vervolgd) 4 13 Doch ze antwoordde enkel op kalme toon: „Waarom gaat u altijd zo schreeu wen? Waar is dat goed voor? Dat doe ik toch ook niet? Mij dunkt, dat ik mis schien meer reden heb om te schreeu wen over uw halsstarrigheid. Wat Fran's vader in het vérleden gedaan heeft, is zijn zaak. Ik trouw niet met Willem ter Scheure senior, maar met Frans ter Scheure, de junior. Overi gens, meneer ter Scheure heeft zijn straf gehad en is nu een oppassend zakenman". „Het mankeert er nog maar aan, dat je bij hem thuis bent geweest", scan deerde de man, haar laatdunkend aan kijkend. Ina knikte. „Inderdaad ben ik daar een avond in huis geweest. Samen met Frans, dat ligt voorde hand. Meneer ter Scheure was zeer korrekt En nu wil Frans graag hierheen komen om nader kennis te maken en om te vertellen, dat we willen trouwen". Joop Walsoorden schudde energiek zijn hoofd. „Hij komt hier niet over de vloer. Enne zet dat huwelijk maar uit je hoofd. Ik zal me er met hand en tand tegen verzettea Trouwen Hij snoof verontwaardigd. „En waar wil het toekomstige echtpaar Ter Scheure gaan wonen? Hoe denken jul lie aan een huis te komen? Of gaan jullie inwonen in de sigarenwinkel? Dat kan daar een leuke boel worden, in aanmerking nemende de anteceden ten van die „meneer" Ter Scheure'" Er begon een eind te komen aan het geduld van zijn dochter. Ze liep rood aan, toen ze antwoordde: „Pappa, gaat u niet insinueren, he? Want dat houdt tevens een belediging in voor je doch ter en ik dacht, dat u me beter kende. Maakt u zich in dit opzicht alstublieft geen zorgen. En we gaan ook niet in de stad wonen. In Hoogerveld bouwen ze momenteel mooie huizen, met garage, centrale verwarming, geheel vrij staand en met een mooi stukje tuin. Van de week zoeken we een der in aanbouw zijnde huizen uit We zijn al een keer wezen kijken. Er is in Hoo gerveld bovendien vrye vestiging Dus JoopWalsoorden schoot in een lach. „Een eigen huis! En waar willen jullie dat van financieren? Zo'n huis kost zeker tachtig tot negentig mille, als het nietmeeris! Als je maar weet, dat jullie van mij geen cent krijgt Maar dan ook geen centT Hoewel ze nu inwendig woendend was, glimlachte ze enkel en antwoord de op wrange toom „Dank je wel ge liefde vader. Dat zal ik dan goed ont houden. Maak je je overigens hierover maar geen zorgen: Frans bezit vol doende geld van zichzelf om zo'n huis te kopen. En anders, als het nodig is, spring ik bij. Toevallig heb ik ook nog wel wat op m'n bankrekening staan". Walsoorden probeerde het over een andere boeg te gooien. „Kind, luister nu eens naar een oudere man. die het goed met je meent Die Frans mag dan in jouw ogen een flinke vent zijn, je Nieuwe geluidsinstallatie ZIERIKZEE - Bioscoop de Concertzaal in Zierikzee draait prima. De laatste twee jaar is het bezoekersaantal flink gestegen en verkreeg de enige bioscoop op Schouwen-Duiveland de D-status. In 1981 brachten 26.000 filmliefhebbers een bezoek aan de Concertzaal en in de eerste helft van dit jaar passeerden al 15.000 men sen de deuren. Sinds de komst van voorzitter A. Verhey, twee jaar geleden, is de kwaliteit van de vertoonde films enorm verbeterd. Extra lange voorstelling ZIERIKZEE - De Franse film Les uns et Les autres, onder regie van Claude Lelouch wordt zowel vrijdag 24, als zaterdag 25 en zondag 26 september in bioscoop De Concertzaal gedraaid. De film duurt ruim drie uur en kan als „première-film" worden betiteld van de nieuwe geluidsinstallatie, die Stich ting Het Theater heeft aangeschaft. Met het nieuwe Dolby-stereo systeem is de kwaliteit van het geluid verbeterd. Géraldine Chaplin, James Caan, Ro bert Hossein, Nicole Garcia en Jacques Villeret spelen de hoofdrol in deze film vol grote en kleine, trieste en komische momenten uit het leven.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9