Wethouder J. Groen nieuwe voorzitter Beatrixschool Betrokkenheid met de Stichting Jeugd juist nu van groot belang Voorzitter J. Groen nam afscheid Verwachting voor dit jaar 59 ton bieten per ha STREEKNIEUWS V oor bereidingsbesluit terrein Rampweg intrekken ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 23 september 1982 Nr. 23187 „Ik hoop voor de Stichting Jeugd, dat de problemen in de toekomst niet groter zullen worden dan ze nu al zijn", zei de heer J. Groen dinsdagavond in de Zeeuwse Her- berghe toen hij afscheid nam als voorzitter van de Stich ting Jeugd Schouwen-Duiveland. Zijn vertrek houdt verband met zijn benoeming als wethouder van de ge meente Zierikzee en de sekretaris van de Stichting Jeugd, de heer W. de Raad konstateerde derhalve: „Groen is aan de andere kant van de tafel komen te zit ten". In regio Schouwen-Duiveland SCHOUWEN-DUIVELAND - De suikerbietencampagne is de laatste weken goed van de grond gekomen en ruim 100 binnenschippers, die aan de campag ne mogen deelnemen om de bieten naar de fabrieken te brengen, kunnen bun jaar misschien nog zonder verlies afsluiten. Achtentwintig procent van de 5 miljoen ton bieten die de zes fabrieken van de Suiker Unie verwerken wordt over water aangevoerd. Voor de te verwerken bieten in de vier fabrieken van de C.S.M. is het vervoer per schip veel lager, namelijk 8 Gezamenlijk zor gen de schippers voor 1.600.000 ton bieten. Want van de oogst van 8 miljoen bieten die dit jaar wordt verwacht, gaat 5 miljoen ton naar de Suiker Unie en 3 miljoen naar de C.S.M. In zijn openingswoord van deze openbare bestuursvergadering sprak voorzitter Groen met enige bezorgd heid over de afnemende bestuursbe- trokkenheid, die binnen de Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland wordt gesignaleerd. Er zijn enkele bestuursvakatures omdat enkele jeugdgroeperingen geen kandidaat willen of kunnen leveren. De voorzitter achtte de betrokken heid met de Stichting vooral in deze tijd juist van groot belang. Hij wees in dit verband op de bezuinigings operaties, kortingen op de rijksbij dragen en opgelegde regelingen in het kader van het sociaal-kultureel werk. Er moet naar zijn mening met kracht opgetreden kunnen worden om verdere inkrimping tegen te gaan. Vakature De heer Groen is van april 1979 af voorzitter geweest van de Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland. De heer De Raad dankte hem voor zijn inzet en onderstreepte zijn woorden met het aanbieden van een boekenbon. Inmiddels is vastgesteld, dat de va kature van voorzitter niet van de ei gen bestuursklub uit opgevuld zal kunnen worden. Er zal getracht wor den een geschikte kandidaat buiten het bestuur voor deze funktie te vin den. Eerst zal een soort profielschets worden opgemaakt, waarna mogelij ke kandidaten zullen worden bena derd. In die tussentijd zal bestuurslid mevrouw Anneke Bruel-Pouwer fun geren als interim-voorzitter. Inmiddels vast-agendapunt op de vergadering van de Stichting Jeugd was ook dinsdagavond weer de bespreking van de stand van zaken ..Welzijnshuis Schouwen-Duive land". ZIERIKZEE Bejaardenmiddag De NCVB te Zierikzee houdt haar eerste bejaardenmiddag op woens dag 29 september in het Hervormd Verenigingsgebouw. De bejaarden middagen in het nieuwe seizoen zijn interkerkelijk en voor ouderen van zestig jaar en ouder. Voor tijd: zie agenda. Opbrengst kollekte De in de week van 13 t/m 19 sep tember gehouden kollekte ten behoe ve van het Prinses Beatrixfonds heeft in Zierikzee in totaal 3.550,58 opgebracht. Dank wordt gebracht aan alle gevers en kollektanten, door wier inzet deze kollekte wederom kon slagen. Vergadering Waterschap Het bestuur van het waterschap Schouwen-Duiveland vergadert dinsdag 5 oktober in 's Landskamer te Zierikzee. Op de agenda staat on der meer het voorstel van het dage lijks bestuur tot benoeming van de heer J. E. Overzet tot griffier. Voor tijd: zie agenda. BURGH-HAAMSTEDE Vergadering N.C.V.B. Dinsdag vergaderde de afdeling Burgh-Haamstede van de N.C.V.B., de Nederlandse Christen Vrouwen bond. Mevrouw Hack opende de vergade- Hoewei een toekomstige rekreatie- ve ontwikkeling te verwachten is, kan voor de plaatsing van caravans niet vooruit worden gelopen op de toekomstige bestemming Het kolle ge stelt tijdens de raadsvergadering van maandag 27 september voor het voorbereidingsbesluit in te trekken. Bij raadsbesluit van 21 september 1981 werd de laatste wijziging van de verordening op de heffing en invor dering van rioolrecht in de gemeente Westerschouwen vastgesteld Dit werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 november 1981 tot l ja nuari 1983 Het kollege stelt vooreen De keer J. Groen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Jeugdwerkleider Gabri de Groot liet weten, dat dit Welzijnshuis fi nancieel moeilijk gerealiseerd zal kunnen worden als alles bugetair neutraal (het mag niet meer kosten dan het nu kost) zal moeten verlopen. Het overleg van de drie betrokken besturen van de Stichting Jeugd, de Stichting Samenlevingsopbouw en de Stichting Welzijn Ouderen spitst zich nu toe op het punt huisvesting. Geen luchtkastelen Gabri deelde mede, dat men niet met luchtkastelen wil bezig zijn en derhalve nu reeds een konkreet punt - waar in Zierikzee moet het Welzijns huis gevestigd worden? - wil uitwer ken. Pas als die vraag beantwoord kan worden, zullen nadere plannen tot vorming van een Welzijnshuis worden uitgewerkt. Bij de bestuursverkiezing werden de heer F. Cats en mevrouw E. van der Stadt herkozen. Mevrouw N. Snijders stelde zich niet meer her kiesbaar. In haar plaats zal de Scou tinggroep een nieuwe kandidaat aan wijzen. De jeugdwerkleider gaf verder een toelichting op zijn werkzaamheden in dit najaar. Zo liet hij weten, dat het kursuswerk binnenkort weer van start gaat. In samenwerking met de Stichting Samenlevingsopbouw zal een vergaderkursus en een kursus Drukwerk worden gegeven. Buurtvereniging Op de vraag of er voor de Stichting Jeugd nog nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn, signaleert Gabri de Groot de opkomst van buurtvereni gingen in Zierikzee. Dit enigszins in ring en las daarna enkele Bijbelge deelten. Ds. Eikelboom hield een le zing over Bijbel en Bijbel-gebruik. Zomaar een verhaal uit de Bijbel, 1 Samuel 12 1-7 stond hierin centraal. Een oud verhaal waarin een mens door God op zijn plaats wordt gezet. In groepsverband werd dit onder werp nog verder doorgesproken, waarna ds. Eikelboom de vergade ring sloot. BURGH Bezoek zijdekwekerij Ned. Ver. v. Huisvrouwen Een 40-tai dames, leden van de afd. Westerschouwen van de Ned. Vereni- geheel nieuwe verordening vast te stellen, waarin zijn opgenomen de oorspronkelijke verordening en de later vastgestelde wijzigingen. Er dient een wijziging te worden aange bracht voor het Evangelisch Cen trum De Burght en Motel De Zeeuw se Stromen te Renesse. B en w stelt de raad voor drie sub sidieverzoeken af te wijzen betref fende: de heer H. Bax t.b.v. natuur museum Grevelingen te Dreischor, Stichting Zeeuws Biologisch Mu- zeum en het senioren orkest Zeeland. Voor tijd: zie agenda navolging van de dorpsraden in de kleine kernen. De aktiviteiten, die een buurtvereniging voor kinderen in een wijk organiseert, behoeven niet beperkt te blijven tot Koningin nedag. De Stichting Jeugd kan bij die aktiviteiten een adviserende en on dersteunende rol spelen. Randgroep jongeren Na het officiële gedeelte van deze vergadering werd gekeken naar een videoband van een KRO-TV doku- mentaire over een aktiviteit in het kader van het projekt Randgroepjon geren. Het projekt beoogt, kort ge zegd, met het organiseren van sport- aktiviteiten een opening te kreëren voor kontakten en andere aktivitei ten met bepaalde groepen jongeren. De KRO-dokumentaij-e toonde de af sluiting van een projekt in Maastricht, waar jongeren deelna men aan trainingen, als rugby, body building, meidenbasketball, verde- digingssporten, kanoën en vissen, zaalvoetbaltoernooien en rodeo. Als afsluiting van de training trokken de kursisten drie dagen de Belgische Ar dennen in voor een overlevingstocht. ging van Huisvrouwen, bracht een dezer dagen een bezoek aan de zijde kwekerij „Terzijde" in de Wouwse Plantage. De dames bekeken eerst de binnen tuin vervolgens het museum dat veel informatie over de zijdeteelt van vroeger en nu verstrekte. Een dia serie gaf een indruk over het ont staan van deze zijdeteelt die al een 5000 jaren in Japan en China bekend is. In het museum waren nog veel ou de pronkstukken van zijde, o.a. ki mono's van 150 jaar oud te bewonde ren. Ook dansjurken die van vader op zoon gingen, met veel zijde gebor duurd. Het borduren met gouddraad wordt door mannen gedaan en Chine se meisjes leren al heel vroeg met zij de omgaan. Hoe gekreukter de zijde, hoe duurder (trouwjurk van Lady Diana). In de zijdetelerij werd het ge hele stadium van rups tot cocon be keken en daarna was er in het win keltje de mogelijkheid om zijde pro- dukten uit binnen- en buitenland te bewonderen en te kopen. Het bedrijf je is ingericht in een voormalige wa genmakerij Na de thee in de theeschenkerij vertrokken de dames weer naar huis. RENESSE Bejaardensoos weer van start Dinsdagmiddag 28 september gaat in Renesse de bej ardensociëteit weer van start. De eerste bijeenkomst wordt ge houden in het koor van de Hervorm de Kerk van Renesse. Na de koffie pauze zullen dia's worden vertoond. Nieuwe leden van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom. Na deze eerste bijeenkomst zal weer dinsdagsmiddag om de veertien dagen een soosmiddag worden ge houden in het Dorpshuis te Renesse. NOORDGOUWE/ SCHUDDEBEURS Opbrengst kollekte De kollekte van het Koningin Wil- helminafonds heeft te Noordgouwe en Schuddebeurs opgebracht 1052,35. Gevers en kollektanten hartelijk dank. KERKWERVE Aanrijding Ter hoogte van het Pikgat op de Provinciale weg tussen Serooskerke en Zierikzee raakten twee auto's bij een aanrijding betrokken. Automobilist W. K. uit Vlissingen passeerde een bestelauto, die rich ting Serooskerke reed. De bestel auto, bestuurd door J. P. d. R. uit Schuddebeurs sloeg linksaf en beide auto's raakten elkaar en liepen mate riële schade op. OUWERKERK Inbraak Bij V. d. W. op de Salvatorhoeve aan de Oostweg wordt na een in braak 1400,— vermist. De Rijkspo litie stelt een onderzoek in. NIEUWERKERK Ten Hove heropent winkel Bakker H. ten Hove opent vrijdag zijn geheel vernieuwde en vergrote winkel aan de Poststraat. De bakke rij onderging twee jaar geleden al een modernisering, maar de ver koopruimte was reeds lange tijd veel te klein. Ten Hove had plannen om naast de vernieuwde bakkerij een nieuw win kelpand te gaan bouwen, maar dat is niet op korte termijn realiseerbaar. Daarom besloot hij voorlopig om bij de oude winkel een deel van het woonhuis te trekken, waardoor toch een aanzienlijke vergroting van het winkeloppervlak werd verkregen. Met het scheppen van nieuwe ruimte, werden tevens nieuwe machines aan geschaft. waaronder een brood- en vleessnijmachine, voor de afdeling broodbeleg. Ook werden nieuwe toonbanken. gebaksvitrines, broodrekken. snoep- en stukwerk vi trines aangeschaft en werd de afde ling diepvries uitgebreid Het werk werd uitgevoerd door timmerbedrijf G. Geuze (hoofdaannemer). Onde raannemers waren firma Hagesteijn en Verboom en Van 't Woudt. Open huis Rianne Textielhuis Rianne te Nieuwer kerk heeft haar zaak totaal ver nieuwd. Op donderdag 30 september wordt er in het pand aan de Kerkring open huis gehouden. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Muziek en lampionoptocht Zaterdagavond 25 september zal er een lampionoptocht worden gehou den op Nieuwerkerk. Medewerking zal verlenen het muziekkorps „Oefe ning en Uitspanning" in samenwer king met „Nu met Hope", o.l.v. de her A. Radewald. Men zal de stoet opstellen om 8.00 uur, op het Dorpsplein. Dit zal de afsluiting vor men van het muzikale zomerpro- gramma op Nieuwerkerk. OOSTERLAND Verkoopdag zendingskrans „Dorkas" Dinsdag 28 september zal de zen dingskrans van de Ger. Gemeente in het dorpshuis „Oosterhof" de jaar lijkse verkopingsdag houden ten ba te van het zendingswerk der Ger. Ge meenten. De leden hebben zich ook dit keer bijzonder ingezet om allerlei artike len bijeen te krijgen. Er zijn diverse handwerken te koop, zoals brei-, haak- en borduurwerken in vele va riëteiten. Verder weer de bekende poppen in Oosterlandse kleder dracht, waar meestal veel vraag naar is. Ook zal de boekenstand weer staan opgesteld. Er is kortom van al les verkrijgbaar dinsdag in het dorpshuis. De verkoping begint om half drie tot vijf uur en van zeven tot negen uur 's avonds. BRUINISSE Tafelkeuring „De Nagtegaal" De vogelvereniging „De Nagte gaal" uit Bruinisse hield afgelopen zaterdagochtend in de hal van het Dorpshuis een tafelkeuring voor de leden. Deze werd verricht door een drietal keurmeesters van de N.B.V.V. zowel voor kanaries, tro pen en parkiet-achtigen. Hoewel het bestuur het betreurde dat niet meer leden aan de uitnodiging gehoor had den gegeven was er toch nog een aan tal aanwezig, die de gekweekte vo gels wel ter keuring aanboden. Vol gens de keurmeesters waren er goede klasse-vogels bij. Al met al een leer zame ochtend, zeker nu over enkele weken de' jaarlijkse tentoonstelling zal plaatsvinden. Volgende week woensdag, 29 september vindt de le denvergadering plaats van de vereni ging. Voor tijd: zie agenda. MIDDELBURG FIOM-Zeeland De FIOM-Zeeland, Stichting tot hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap organiseert voor maandag 4 oktober in het ge bouw van Jeugd Gezin te Middel burg een diskussie-avond. Het thema is: „Opvoeden in je eentje". De groep voor weduwen en weduw naars in Zeeland houdt dinsdag 5 ok tober een kennismakingsbijeen komst voor mensen, die hun partner hebben verloren. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van Jeugd Gezin te Middelburg. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 23-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Storingen, die van de oceaan naar het vasteland trekken bepalen morgen het weer in ons land. Ze bren gen ons veel bewolking en perioden met regen. Vannacht daalt de tempe ratuur tot ongeveer 11 graden, mor gen overdag wordt het niet veel ho ger dan een graad of 17. En de wind gaat dan matig tot krachtig uit zuid tot zuidwest waaien. Ook op de Brit se eilanden en in de andere landen van West-Europa moeten de komen de dagen op wisselvallig weer wor den gerekend. Dc heer J. C. de Feitcr van Wester schouwen zag graag een meer erva ren voorzitter, in de persoon van W. den Boer. Een gekwalificeerde stem ming, (een stem per 500 inwoners)gaf een verhouding 33 voor Groen en 29 voor Den Boer te zien. De heer Den Boor nam (weer) het vice-voorzitterschap op zich en de heer JOp 't Hof van Duiveland werd gekozen tot sckretaris-pcnningmces- ter. Verder waren er nogal wat aanmer kingen op het tijdstip van vergade ren en de lange agenda. De heer Op 't Hof had sleehts één dag voor de ver gadering de stukken ontvangen De heer De Keiter (en verschillende an dere afgevaardigden) vond het tijdstip van vergaderen erg laat en kon slechts een uur blijven. Vaart Voorzitter Den Boer zegde toe Door het mooie weer konden de schepen de laatste weken de zetboor- den opzetten en met een opperlast va ren, dat niet zo zal blijven. Of er nog schepen worden aangenomen om voor Kerstmis alles te hebben afge draaid, zal tegen het einde van de campagne blijken. Dat de oogst ook dit jaar weer de verwachtingen ver overtreft is voor schippers en chauf feurs een meevaller. Schouwen-Duiveland Die verwachtingen lopen echter per district nogal uiteen. De regio Schouwen-Duiveland overtreft met 59 ton per ha nog net Noord- Beveland, dat een gemidelde van 58 ton kent. Ook Zuid-Beveland blijft op 58 ton steken. Het toekomstige Zeeuwse Goeree-Overflakkee doet het goed met 61 ton per ha en staat daarmee op dezelfde hoogte als West- Brabant, en Midden-Brabant Noord. In de Haarlemmermeer en Noord- Holland-midden rekenen de land bouwers op 65 ton per ha. En ook de Noord-Oostpolder staat op dat peil. INGEZONDEN STIKKEN Kollekte Epilepsiebestrijding In de week van 27 september-30 ok tober wordt de jaarlijkse openbare kollekte Epilepsiebestrijding gehou den, georganiseerd door de samen werkende stichtingen Nationaal Epi lepsie Fonds en „De Macht van het Kleine". Epilepsie komt bij ca. één op de honderdvijftig mensen voor, zodat er in Nederland 90.000 landge noten zijn met deze aandoening. Vroeger werd epilepsie wel vallende ziekte genoemd. Het komt tot uiting door aanvallen en komt bij kinderen en volwassenen voor. Mensen met epilepsie hebben af en toe, onverwacht, een storing in dé werking van hun hersenen. Deze uit zich in aanvallen, die verschillende vormen kunnen aannemen. Alge meen bekend is de zgn. „grote aan val", waarbij de betrokkene be wusteloos neervalt, éérst in kramp1 toestand geraakt en daarna schok kende bewegingen van de ledematen en het hoofd vertoont. Een andere vorm (nogal eens bij kinderen) is de zgn. „absence", een kort moment van afwezigheid, waarna gewoon met de bezigheden wordt voortgegaan. Tus sen de aanvallen wijken de meeste mensen met epilepsie in geen enkel opzicht af van de andere mensen. Epilepsie is nog niet te genezen. Men weet onvoldoende over wat zich in de hersenen afspeelt en waarom de ene mens wel aanvallen krijgt en de andere niet. Er is veel research no dig. Epilepsie - of beter gezegd: het op treden van aanvallen - wordt bestre den met medicijnen. Deze medicijnen verhogen als het ware de weerstand in de hersenen. Momenteel is ruim de helft van de mensen met epilepsie met behulp van medicijnen van hun aanvallen af te helpen, terwijl bij an deren in een zeer groot aantal geval len de aanvallen verminderen. Een van de belangrijkste onderwerpen van onderzoek betreft de ontwikke ling en het beproeven van nieuwe en beter werkende medicamenten tegen epilepsie. Daarnaast is er veel funda menteel onderzoek nodig omdat er nog steeds onvoldoende inzicht vaart achter het afwerken van de agenda te zetten, en dat deed hij ook. Notulen en ingekomen stukken ga ven geen moeite, evenals de presen tatie jaarrekening 1980 De heer IIKappers, leerkracht aan de Beatrixschool, deed staande dc vergadering kort verslag van de in gang zijnde besprekingen met scho len voor voortgezet onderwijs. Van provinciale kant wordt een on derzoek ingesteld naar het potentiële leerlingenbestand voor deze scholen. Er is al een voorzichtige prognose bo ven water gehaald, die onderwerp van vergaderen is. De vraag aan het bestuur was, of het bestuur hot no dig, dan wel nuttig achtte een lid van het bestuur naar deze besprekingen af te vaardigen Het bestuurslid van Bruinisse H Schot vroeg zich af of dit wel zin heeft. Na algemene vaststelling dat dit wel het geval is, werd de nieuwe voorzitter gekozen Het hoogst staat Zuidelijk Flevo land met 73 ton per ha, gevolgd door Oostelijk Flevoland met 70 ton per ha. Het laagst staat Drente en N-O- Overijssel met 48 ton. Ook Overijssel-Zuid en Gelderland- Noord gooien met 52 ton geen hoge ogen. Groningen en Zeeuws- Vlaanderen staan met 54 ton geno teerd. Waarschijnlijk speelt bieten moeheid een rol. Texel, West- Brabant-Zuid en Midden-Brabant- Zuid tekenen voor 55 ton. Friesland komt met 57 ton daar nog net boven uit. Monsternemingen Bij de monsternemingen op suiker gehalte zaten drie weken geleden Zeeland en de Noord-Oostpolder met 15,1 7r al boven de 15 7r. De zon van de laatste weken zal er zeker aan hebben meegewerkt, dat de andere distrikten ook dat peil bereikten en dat Zeeland en de Noord-Oostpolder ook nog wat hoger kwamen. bestaat in de grondoorzaken van de epilepsie. Door hun handicap verkeren men sen met epilepsie vaak in een sociaal isolement. Epilepsiebestrijding is ook: het veranderen van verkeerde opvattingen over epilepsie in de sa menleving. Voorlichting is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De opbrengst van de te houden epi- lepsiekollekte is voor deze doelein den bestemd. Kollekte Epilepsiebestrijding Nationaal Epilepsie Fonds/ „De Macht van het Kleine" Achterweg 5, 2103 SW Heemstede Telefoon: 023-339060. Kollekte voor bescherming van dieren De werkgroep Nederlandse Vereni ging tot Bescherming van Dieren af deling Schouwen-Duiveland houdt begin oktober op Schouwen- Duiveland een kollekte. Wij gaan binnenkort bouwen aan ons asiel voor Schouwen-Duiveland en dat kost veel geld. In de week van 27 sep tember tot 2 oktober komen we in de gemeenten van Schouwen-Duiveland aan de deur. Zierikzee is in de week van 4 tot 9 oktober aan de beurt. De Vogelvereniging „Ons Genoe gen" uit Zierikzee, die zichzelf heeft opgeheven kwam op het idee, de overgebleven gelden aan de werk groep Schouwen-Duiveland van de Nederlandse Vereniging tot Bescher ming van Dieren te schenken, een be drag van 2.159,-. Voor ons weer een hele stap in de goede richting en ook een morele opkikker om door te gaan met ons werk. Wilt u voor ons koliekteren, dan kunt u zich nog opgeven bij A. Klee- mans, telefoon 01110-4832. Ook onze mooie kalender voor 1983 is er al Hij is te koop bij de leden van de werkgroep voor 6,95. Werkgroep Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren, afd. Schouwen-Duiveland. DEN HAAG - De staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, 6.500,—, is toegekend aan Henk Barnard te Blaricum voor diens oeuvre. als vertegenwoordiger namens het bestuur. De vergadering kon akkoord gaan met het bedrag voor inrichting afde ling V.B.O. ad 48.895,51, volgens goedkeuring van de inspektie. De be groting bedraagt 73.581,-. maar voor het ontbrekende bedrag zal nog onderhandeld worden met inspektie Het aangekondigde „gesprek met het bestuur LOM-school Middelhnr- nis hield slechts in, dat er een datum gekozen moest worden voor dit gesprek, het heeft nog niet plaatsge vonden. Voorzitter en vicc-voorzitter zullen in onderling overleg een da tum prikken. Een begrotingswijziging van het dienstjaar 1982 was nodig (cn werd m.a.s. goedgekeurd) voor hel herstel van het dak van de kern-afdeling en het aanbrengen van spouwmuuriso latie. Gezamelijk een bedrag van 73.500,-. dat voorlopig voor reke ning van dc deelnemende gemeenten komt. Wel tracht men hiervoor van rijkswege een subsidie te krijgen van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Vóór deze toezegging binnen is. zal niet met het aanbrengen van de dakverbetering worden begonnen, tot grote zorg van het hoofd van de school, de heer J. de Jong Behoudens een paar huishou delijke mededelingen van de heer De Jong. werd de rest van de agenda in besloten kring afgewerkt. Voorstel b. en w. Westerschouwen: BURGH-HAAMSTEDE In verband met de bouw van het sportkomplcx aan de Krayenstcinweg moeten dc op dit terrein aanwezige sta-caravans wor den verwijderd. Het kollege van b en w van de gemeente Westerschouwen wil toestaan dat de caravans worden verplaatst naar een terrein van de Stichting Renesse aan de Rampweg. Op 19 april van dit jaar is voor dit terrein een voor bereidingsbesluit genomen, als bedoeld in artikel 21 van de Wet op dc Ruimte lijke Ordening. ZIERIKZEE - Wethouder J. Groen van Zierikzee werd op de woensdagmiddag gehouden vergadering van het bestuur van de Beatrixschool tot voorzitter gekozen. De heer W. deii Boer zal in voorkomende gevallen optreden als vice-voorzitter. Vóór de schriftelijke stemming had de heer Groen al opgemerkt, dat per traditie de Zierik- zcese afgevaardigde het voorzitterschap bekleedt, en wilde dat graag zo houden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3