Knesset wijst officieel onderzoek massamoord af ml ,l Van Kemenade komt met twee „praatpapieren Beleidsplannen Na bloedbad in Beiroet Massale vakbondsaktie in Groot-Brittannië De Koning: Geen nieuwe mossel-oester percelen in Oosterschelde Akties voor hongerstakers in Turkije Burgemeesters willen geen vertrouwens- kommissie Prins Claus moet zich nog ontzien Kabinetsinformatie: Limburgs Orkest gematigd optimistisch Landbouwer doodgeschoten Surf-duo steekt Noordzee over Republikeinen in VS minder populair AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 Advertentie .Verantwoordelijkheidszin en saam horigheidbesef te wekken, ligt bui ten de inacht van de overheid. Deze moeten komen uit de burgers zelf". Deze passage stond vermeld in de troonrede deze week. In dezelfde pas sage werd de werklozen gevraagd so lidair te blijven met de samenleving, die hen niet in staat stelt zich volle dig te ontplooien. Een oproep waar de overheid zelf zeer weinig tegeno ver stelt. Niemand zal verwacht heb ben, dat de Rijksbegroting voor 1983 vrolijke berichten in petto zou heb ben. Dat de miljoenennota echter het bewijs zou leveren, dat ondanks de voorgestelde forse, pijnlijke bezuini gingen, de malaise niet echt het hoofd geboden kan worden, slaat elk restje optimisme teneer. Werkloosheid en het niet meer te beteugelen financieringstekort van de overheid zullen met de thans voor gestelde maatregelen niet krachtig genoeg bestreden kunnen worden. ..Het ziet er naar uit dat het herstel van de werkgelegenheid nog vele ja ren zal vergen" wordt meer eerlijk dan hoopgevend vastgesteld in de troonrede. Het financieringstekort van de overheid zal, ondanks de grootscheepse bezuinigingsoperaties volgend jaar stijgen tot 31 miljard (10,75% van het nationaal inkomen). Het mes snijdt op vrijwel alle depar tementen. Aan het inperken van de kollektieve uitgaven; bezuinigingen vooral in de inkomens, die uit ge meenschapsmiddelen worden be taald. wordt zeer grote waarde ge hecht. De overheid doet een beroep op werkgevers en werknemers een over eenkomstige matiging te betrachten. Blijkbaar beseffend dat vrijwillig matigen synoniem is aan utopie, maakt het demissionair kabinet als stok achter de deur - zij het niet met zoveel woorden - gewag van een mo gelijke loonmaatregel. Niet bezuinigd zal worden op het totale budget van volkshuisvesting en stadsvernieuwing. Voor nieuwe monumentenrestauraties ziet het er somberder uit: daar wordt geen geld meer voor beschikbaar gesteld. De bijdrage aan ontwikkelingssamen werking zal op het peil van anderhalf procent van het netto nationaal inko men worden gehandhaafd. Voor be scherming van natuur en milieu zul len volgens het kabinet meer gelden („elders") moeten worden vrijge maakt. Verder wordt in de be leidsplannen gesproken over uitbrei ding van voorzieningen voor bejaar den, in verband met de zich wijzigen de bevolkingsopbouw. Verder zal de hand op de knip worden gehouden op vrijwel alle departementen. Zonder investeringen van het bedrijfsleven wordt een duurzaam herstel niet mo gelijk geacht. Erkend wordt echter, dat het de bedrijven steeds moeilij ker wordt gemaakt aan middelen te komen, als de overheid steeds meer op de kapitaalmarkt gaat lenen. Een financieringstekort van de overheid van 31 miljard en 750.000 werklozen in 1983: geen rooskleurige toekomstverwachtingen. Verant woordelijkheidszin en saamhorig heidsbesef, misschien moeilijk op te brengen, maar beslist onontbeerlijk. AP. LONDEN - Enkele miljoenen Brit se arbeiders hebben woensdag met werkonderbrekingen en demonstra ties solidariteit betuigd met de werk nemers in de gezondheidszorg die al maanden aktie voeren voor salaris verhoging. Tot de sympathiestaking was opgeroepen door de vakcentrale TIC. Het ging woensdag om de grootste vakbondsaktie in Groot-Brittannië sinds premier Thatcher in 1979 haar ambt aanvaardde. Minister van ge zondheid Fowler noemde de aktie- dag deels ..een politieke staking". De TUC had de ruim elf miljoen le den opgeroepen het werk minstens één uur neer te leggen. De meeste mijnwerkers staakten woensdag de hele dag Kranten verschenen niet door akties van technici. Ook zieken huizen. weg-, lucht- en zeetransport, fabrieken, scholen en ambulancever voer werden getroffen, zij het niet al le in gelijke mate. Het treinverkeer funktioneerde normaal. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND GRONINGEN Door sen brand bij Covabanden BV aan het Damster- diep in Groningen zijn donderdag morgen 50.000 autobanden verbrand. Die lagen opgeslagen in drie opslag loodsen. De brandweer schat de scha de op twee tot drie miljoen gulden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. LAUWERSOOG - Uitbreiding van de haven van Lauwersoog betekent een positieve impuls voor de on gunstige werkgelegenheidssituatie in het noorden van Friesland en noord west-Groningen. Volgens de Groninger gedeputeerde Remkes gaat het om ruim 340 nieuwe ar beidsplaatsen. JERUZALEM - Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft woensdag in de met spanning tegemoet geziene stemming het voorstel verworpen een staatscommissie opdracht te geven een officieel onderzoek in te stellen naar de massamoord op Palestijnen in Beiroet. De motie van de kleine oppositie partij „Shinui" werd met 48 tegen 42 stemmen verworpen. Het parlement ging daarmee akkoord met een besluit van de Israëlische regering van dinsdag, die het instellen van de commissie van de hand wees omdat dit als bekentenis van Israëlische schuld aan de moord op honderden Palestijnse vluchtelingen zou wor den uitgelegd. YERSEKE - Tot 1986 zullen er geen nieuwe mossel- en oesterpercelen worden uitgegeven in de Ooster schelde. Reden is onder meer dat mossel- en oesterkwekers zouden kunnen komen wanneer blijkt dat de schelpdierencultuur schade onder vindt van het veranderde tij na het gereedkomen van de pijlerdam. Dit zei minister De Koning (landbouw en visserij) woensdag tijdens zijn werk bezoek aan Yerseke. Mocht blijken dat bestaande be drijven schade ondervinden van het veranderde tij dan zullen eerst aan deze bedrijven vervangende percelen worden toegewezen. Hiermee hoopt de minister de kans op schadeclaims te verkleinen. De minister vindt dat de huidige produktie van mosselen de vraag en afzet in het binnen- en buitenland dekt. Opvoering van de produktie zal overproduktie in de hand werken, zei hij. De minister zei desgevraagd dat hij zeker bereid is om in een nieuw kabi net weer minister van landbouw en visserij te worden. Het besluit van de regering-Begin was voor de minister van energie za ken, Yitzhak Berman, van de libera le partij, woensdag reden zijn ont slag, nog voor de bijzondere zitting van de Knesset, in te dienen. De gou verneur van het burgerlijk bestuur op de westelijke Jordaanoever, Me- nachem Milson, volgde woensdag middag zijn voorbeeld. Om het offi ciële onderzoek naar de massamoord was gevraagd door de Israëlische op positie en president Yitzhak Navon. Steun na reces Premier Begin wist tijdens laatste contacten in een reces van een uur de steun voor het besluit te verkrijgen van twee coalitiepartijen. Deze par tijen dreigden aanvankelijk de oppo sitie te steunen, maar werden door de premier over de streep getrokken. Minister van justitie Mosje Nissim verzekerde Begin uiteindelijk van de steun van de religieuze partijen door te verklaren dat de regering de ach tergronden van de massamoord „zo snel mogelijk" wil onderzoeken. GARDEREN - De voorzitter van de Hout- en Bouwbond CNV, D. van Commenee, heeft donderdag een „er nstig beroep" gedaan op alle banken in Nederland om hun „keiharde be leid nog eens te overwegen en de soci ale gevolgen daarbij te betrekken". Van Commenee deed deze uitspraak tijdens de Bondsraad van de Hout- en Bouwbond. MAASTRICHT - In diverse steden in West-Europa hebben Turkse Koer den woensdag akties ondernomen om aandacht te vragen voor een groep van 40 gevangenen, die sinds 15 juli in hongerstaking is in de mili taire gevangenis van Diyarbakir. In Wenen en Bern bezetten Koerden de kantoren van Amnesty Internatio nal. De eisen die de ongeveer 9 miljoen Koerden (20 procent van de bevol king van Turkije) in de jaren zestig stelden waren naar het inzicht van Van Bruinessen uiterst gematigd en koncentreerden zich rond het thema „cultuur en onderwijs in onze eigen taal". Deze verlangens waren voor de hoeders van de. „Kemalistische" ideologie (de militairen) echter al be dreigend genoeg. De opperbevelheb ber van het leger waarschuwde in 1979, tijdens een toespraak in de oostelijke grensprovincie Kars, dat elke verdeling van het vaderland „alleen kan plaatsvinden over onze dode lichamen, inclusief het mijne". DEN HAAG - De gemeente Den Haag begint binnenkort met een ex perimenteel werkgelegenheidspro- jekt dat tenminste aan vijftig jonge werkloze schoolverlaters plaats zal bieden. Zij krijgen de gelegenheid om maximaal een jaar bij Haagse ge meentelijke afdelingen, diensten en bedrijven de nodige arbeidservaring op te doen. DEN HAAG - De georganiseerde verbanden van burgemeesters voelen niets of weinig voor het invoeren van de mogelijkheid voor gemeenteraden om met een vetrouwenskommissie mee te praten over de benoeming of herbenoeming van hun burge meesters. Zij zijn bang dat dit voor stel van de minister van binnenland se zaken de „politieke, gekozen bur gemeester via een achterdeur binnen haalt". Op een hoorzitting van de vaste kommissie voor binnenlandse zaken van de Tweede Kamer legden twee overleggroepen van burgemeesters hun bezwaren aan de Kamerleden uit. De groep van ambtenarenbonden drong er bij monde van Heerlens bur gervader J. Reijnen op aan dit plan van tafel te halen. Ook het Neder landse Genootschap van Burge meesters voelt weinig voor de ver- trouwenskommissie uit de gemeente raad, maar beperkt zijn wensen tot het zo ver mogelijk beperken van de bevoegdheden ervan, zo liet burge meester Borrie van Eindhoven we ten. DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft een delegatie uit de Tweede Ka mer meegedeeld, dat prins Claus zich enige tijd moet ontzien, maar dat zijn gezondheid geen reden geeft tot onge rustheid. De koninklijke opmerking werd geciteerd door het VVD- Kamerlid Joekes, die verslag uit bracht over de aanbieding aan de ko ningin van de voordracht voor het Kamervoorzitterschap. Tijdens de ontmoeting met een delegatie uit de Kamer kwamen verder ondermeer de nieuwbouw van de Tweede Kamel en de voltooiing van de restauratie van het Paleis Noordeinde ter spra ke. Het verslag werd door de nieuw benoemde Kamervoorzitter dr. D. Dolman „met blijdschap" voor kennisgeving aangenomen. 55 DEN HAAG Donderdagmiddag om vijf uur zal informateur Van Kemena de zijn gesprekspartners van CDA, PvdA en D'66, Lubbers, Den Uyl en Brink horst, een „praatpapier" overhandigen over de sociaal-ekonomischc proble matiek. Hij geeft daarop vervolgens een korte toelichting, die toegespitst zal zijn op de procedure die hem in de rest van zijn informatiepoging voor ogen staat Het is de bedoeling dat de drie gesprekspartners vrijdag in afzon derlijke gesprekken hun reaktie ge ven op het „praatpapier" van Van Kemenade, dat niet openbaar zal worden gemaakt. Van tien tot twaalf uur 's ochtends komt Den Uyl, en 's middags staan de heren Lubbers en Brinkhorst op de agenda van de in formateur. De op- en aanmerkingen van de heren zal Van Kemenade ver werken in een definitief stuk. Met de verworpen motie in de hand kan het Israëlische kabinet nu op ei gen voorwaarden en in eigen tempo het onderzoek laten uitvoeren. MAASTRICHT - Ondanks het feit dat minister De Boer van C.R.M. vasthoudt aan zijn plan om het Bra-, bants en het Limburgs symfonieor kest samen te voegen blijft direkteur G. Bronckels gematigd optimistisch ten aanzien van het voortbestaan van het weldra honderd jaar oude Lim burgs symfonieorkest. Hij verklaarde dit woensdagavond in Maastricht naar aanleiding van re cente uitlatingen van minister De Boer. Bronckels baseert zijn opti misme op het afwijzend standpunt dat twee grote kamerfrakties van het C.D.A. en de V.V.D. hebben ingeno men met betrekking tot de fusie van de twee zuidelijke orkesten. Ook op het grote verzet daartegen van het provinciaal bestuur en van duizen den muziekliefhebbers in Limburg. MAASTRICHT - De ongeveer 22- jarige J. W. (zonder vaste woon- of verblijfplaats) heeft bekend woens dagavond rond zes uur de 35-jarige landbouwer J. Geelen uit Hemelen (gemeente Margraten) met meerdere kogels uit een karabijngeweer te hebben doodgeschoten. Het slachtoffer was tijdens de moord mais aan het oogsten op zijn veld gelegen even buiten de bebouw de kom van Maastricht op de Amby- erheide die doorsneden wordt dooi de w eg van Maastricht naar Valken burg. Na de schietpartij reed de dader naar het politiebureau in Maastricht en deponeerde daar op het binnen plein meerdere voorwerpen, waar onder een karabijngeweer. De politie arresteerde de man en op weg naar de cel bekende hij Geelen doodgescho ten te hebben. Over het motief wei- gerde hij iets te zeggen. De politie vond op aanwijzingen van verdachte de landbouw er dood aan achter het stuur van zijn tractf/iv AMSTERDAM - Meervoudig we reldkampioen surfen Stephan van den Berg (20) uit Hoorn en surfer John van de Starre (21), tandheelkunde-student in Utrecht, willen de komende dagen proberen met een surfplank de Noordzee over te steken. Afhankelijk van het weer zullen zij op zijn vroegst in de nacht van vrij dag op zaterdag de overtocht in het Engelse Lowestoft beginnen. Bij gunstige wind hopen de twee veer tien uur later in Scheveningen aan te komen. In verband met de veiligheid wordt het tweetal begeleid door een snelle volgboot voorzien van navigatie- en veiligheidsapparatuur, mogelijk ge maakt door een sponsor. Vanaf die boot wordt het surfduo ook van voedsel voorzien. Het is deze vierde poging de Noordzee met een surf plank te bedwingen. Drie eerder po gingen van andere Nederlandse sur fers een paar jaar geleden zijn mislukt. Met betrekking tot vraagstukken van vrede en veiligheid staat Van Kemenade dezelfde procedure van een „praatpapier" voor ogen. Maan dag zal hij wederom achtereenvol gens Den Uyl, Lubbers en Brink horst ontvangen Dinsdag zal de in formateur zijn „definitieve stukken" over de sociaal-ekonomi- sche vraagstukken en vrede en vei ligheid concipiëren. Waarschijnlijk zal de informateur die stukken woensdag opebaar maken op een perskonferentie. De frakties zullen zich or vervol gens over moeten uitspreken. Dat zal vermoedlijk vrijdag zijn. STICHTING THEATER vertoont in de concertzaal a.s. vrijdag 20.00 uur a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur de film van 't jaar De triomf van de franse cinematografie een film van CLAUDE LELOUCH LES UNS in dolby stereo iedere 50ste bezoeker(ster) gratis toegang alle leeftijden extra lange voorstelling prijs 1 10,— NEW YORK - Dc Amerikaanse re publikeinen liggen in populariteit zozeer achter bij dc democraten dat president Reagan zijn toch al niet zo vaste greep op het huis van afgevaar digden na dc huisvcrkiczingcn in no vember wel eens zou kunnen verlie zen. Volgens een enquette van de New York Times en CBS News gaat 54 procent van de Amerikaanse bevol king op democraten stemmen. Slechts 38 procent zou zijn stem aan republikeinen geven. Als dit werke lijk gebeurt, dan krijgen de democra ten er 40 zetels bij in het huis, dat 435 zetels heeft. De democraten bezetten nu 241 zetels, de republikeinen 192. Er zijn twee democratische zetels va cant. DEN HAAG Koningin Beatrix en prins Claus zullen voor het staatsbe zoek aan Groot Brittanië van 16 tot en met 19 november de heenreis ma ken aan boord van Hr. Ms. Fregat De Ruyter. Dinsdag 16 november is de aankomst om 12 30 uur in Londen bij Westminster Pier en de begroeting door koningin Elisabeth II en prins Philip, gevolgd door een rijtoer naar Buckingham Palace. De Rijksvoor lichtingsdienst heeft dit woensdag meegedeeld. Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Vrijdag 24 september Zierikzee Chr. Scholengemeenschap. Jaarver gadering Vereniging tot bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs. 19.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. Les usn et Les autres. 20.00 uur. Kerkwerve Kantine „De Vospit". Algemene le denvergadering s.v. WIK. 20.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Ledenvergadering IJs vereniging Schuddebeurs Noord gouwe. 19.30 uur. Zaterdag 25 september Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Les uns et Les autres. 20.00 uur. Zondag 26 september Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. Les uns et Les autres. 20.00 uur. Maandag 27 september Zierikzee Poststraat 25. Lezing homeopathie. 20.00 uur. Prinses Julianaschool Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Mondragon. Lezing vereniging „Groei en bloei". 20.00 uur. Rurgh-Haamstede Gemeentehuis. Raad Westerschou- wen. 19.30 uur. Haamstede Recreatiezaal Gcref. kerk. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Brouwershaven Gcref. kerk Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. 19.00 uur. Dinsdag 28 september Westersehouwen Konditerei van A. Hoogenaar. Kof- fie-ochtend van de Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen, afdeling Westersehouwen. Lering over „Flora aan de Zeeuwse dijken", door me vrouw Huge. 10.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Vergadering Wel- zijnskommissie. 19.30 uur. Renesse Koor Hervormde Kerk. Bijeenkomst bejaardensoos. 14.30 uur. Oosterland „Oosterhof". Verkopingsdag zen- dingskrans. 14.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. Woensdag 29 september Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag. 14.30 uur. Gymnastiekzaal Manhuisstraat. Concert „Kunst en Eer". 19.30 uur. Verenigingsgebouw, 't Vrije, zaal 1. Algemene Ledenvergadering TTV Scaldina. 20.00 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Le denvergadering „De Nagtegaal". 20.00 uur. Donderdag 30 september Zierikzee Stadhuis. Kommissie financiën. 20.00 uur. Westersehouwen Hotel Bom. Aanvang Bridge-klub. 09.30 uur. Nieuwerkerk Kerkring. Open huis Rianne. 19.00 - 21.00 uur. Vrijdag 1 oktober Ouwerkerk Dorpshuis. Toneeluitvoering „Bed den" van Dimitri Frenkel Frank. Bal na Trio 1. 20.00 uur. Zaterdag 2 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 14.00 uur. Burghsluis Neeltje Jans. Excursie stormvloed kering. 10.30 - 16.45 uur. Noordgouwe Ned. Herv. Kerk. Concert ensemble „Cambiata" en organist Anton den Boer. 20.00 uur. Maandag 4 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 20.00 uur. Dinsdag 5 oktober Zierikzee 's Landskamer, Havenpark. Verga dering Waterschap. 15.00 uur. Serooskerke Dorpshuis. Naaikursus. 19.00 - 21.30 uur. Woensdag 6 oktober Burgh Kantine -sportpark Van Zuijen. Regio-vergadering voetbalverenigin gen. 19.30 uur. Donderdag 7 oktober Zierikzee Poststraat 25. Lezing metamorfose. 19.30 uur. Dagverblijf „Brugzicht". Bijeen komst wandel- annex dierenpark. 20.00 uur. Big S. Eilandelijk Jeugdsozenbe- raad. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Zaterdag 25 september, optreden „Mousetrap", 19.30 uur. Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00- 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Zaterdag 25 september, barbecue optreden „Trio 1", tevens laatste soosavond, 19.00 uur. Na zaterdag gesloten wegens verbouwing. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14 30-17.30 uur. (01110)6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2