\r\ê\G\é Cardium legde 200 meter lange proefmat in Roompot Regionale korpsen in aktie bij brandweeroefening Burgh k Minister Zeevalking maakt informatieve excursie naar werkeiland Neeltje Jans Bitr PAAUWE PAAUWE B.V. Negatieve overlap gestort BRON WATER CITRON Rond pompstation W.M.Z. ZIERIKZEESCH E NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierlkzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 23 september 1982 139ste jaargang Nr. 23187 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT (1797 - 1B89) In dit nummer: Nieuwe apparatuur Stichting Theater NEELTJE JANS - De mattenlegger de Cardium heeft dinsdagochtend in de Roompot aan de Oosterscheldezij- de een proefmat van 200 m lengte en 42 m breedte gelegd. Terwijl de harde windstoten vrij spel hadden op het open water, rolde de Cardium in samenwerking met de Jan Heijmans in ruim drie uur tijd de grootste proefmat af op de bodem van de Oosterschelde. De grindstorter de Jan Heijmans zat vastgekoppeld aan de Cardium en hield de stalen kopbalk aan het begin van de mat vast om de positie van de mat te bepalen. De kopbalk wordt weer naar boven gehaald, maar de mat zal op de bodem blijven liggen. Advertentie literfles NU literfles NU Voor de bouwvakvakantie legde de Cardium de eerste proefmat: één van zestig meter lengte. Daarna volgde de tweede proefmat, met een lengte van 100 m en dinsdagochtend werd de derde gelegd. In totaal worden vier proefmatten op de Oosterschel- debodem neergelaten. De laatste mat, een bovenmat van 60 m lengte en 31 m breedte, zal in de tweede week van oktober worden afgerold. Negatieve overlap Twee a drie meter naast de 200 in mat ligt de 100 m-mat. Drie zijden van de 200 m-mat zijn dinsdag bestort met stenen door de Jan Heij mans. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de Jan Heijmans tus sen beide matten de zogenaamde ne gatieve overlap gestort. Dat gebeurt vanwege de bodembescherming om te voorkomen dat het zand rondom de pijlers door de stroming zal ver schuiven. Ook van dit proces vond dus de generale repetitie plaats in de Oosterschelde. De produktie van de 200 m lange ondermat heeft twee en een halve week geduurd. Volgens een woord voerder van de afdeling voorlichting van Rijkswaterstaat is dat erg lang. De reden hiervan is dat tijdens het produktieproces proeven zijn geno men in de filtermattenfabriek met pennen en met maatregelen om de be schadigingen van de mat tegen te gaan bij het verdichten ervan. Als de mat eenmaal op de bodem ligt wordt hij namelijk verdicht door de Cardium en kan daardoor bescha digd worden. Eind oktober vertrekt de Cardium naar de Hammen om de eerste matten voor de toekomstige pijlerdam in de sluitgaten te leggen. Tijdens het afrollen van de 200 m lan ge proefmat was de Jan Heijmans (r) gekoppeld aan de Cardium. Binnen enkele uren werd de mat op de bo dem van de Oosterschelde neergela ten (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGHSLUIS - Op het werkeiland Neeltje Jans wordt zaterdag 2 oktober in aanwezigheid van minister Zeevalking van verkeer en waterstaat een ex cursie gehouden over de voortgang van de Oosterscheldewerken. Daarvoor zijn onder meer vertegenwoordigers uitgenodigd van de verschillende overhe den, kamerleden, het corps diplomatique, topfunktionarissen uit de in dustrie, handel, zeevaart en het bankwezen. AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam zal het kraakpand Luc ky Luijk" voor een bedrag van 350.000 gulden kopen om het te ver bouwen tot vier driekamerwonin gen. Voorwaarde voor de koop is wel, dat de krakers het pand zullen verlaten; Hiertoe heeft de gemeente raad woensdagmiddag besloten. HILVERSUM - De VPRO rekent erop, dat de minister van c.r.m. bij het bepalen van de B-status van deze omroeporganisatie, niet de wettelij ke voorgeschreven termijnen zal aan houden. maar daarvan, net als bij Veronica, zal afwijken. Advertentie DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft woensdag op paleis Huis ten Bosch in Der. Haag ambassadeur sheik Ziad Shawaf van Saoedi- Arabië en diens echtgenote in af scheidsgehoor ontvangen. De Rijks voorlichtingsdienst heeft dit meege deeld. 's Ochtends om half elf is de ont vangst van het gezelschap in de fil termattenfabriek op Neeltje Jans. Om elf uur wordt iedereen welkom geheten door mr. H. J. Zeevalking, minister van verkeer en waterstaat. Hoofd van de Deltadienst, ir. H. En gel spreekt over het doel van de bij eenkomst, geeft een toelichting op de gereedschappen en de alternatieve mogelijkheden van gebruik en de toekomstwaarde van de werken wordt belicht. Invloed De voorzitter van de Raad van Bestuur Dosbouw, ir. J. M. Schetters spreekt over de invloed van de wer ken op het bedrijfsleven en de moge lijke toepassingen van de Ooster- scheldekennis- en kunde. Om half twaalf begint de excursie en brengt het gezelschap een bezoek aan de filtermattenfabriek en maakt een rondgang langs de expositie van materieel en technieken. Na de lunch wordt de excursie voortgezet en ma ken de genodigden per bus een ritje over het werkeiland, door de bouw putten en langs het hefschip Ostrea, beladen met de eerste pijler. Om iets voor half drie gaat het ge zelschap aan boord van een boot en wordt een vaartocht gemaakt langs: dé Ostrea, de Cardium, de tegelmat- legger DOS 1, het onderwaterinspek- tievaartuig, de Jan Heijmans, de My- tilus, het ankerbehandelingsvaar- tuig, grondonderzoekponton Johan V en de Macoma. De mattenlegger de Cardium zal worden gedoopt door de echtgenote van minister Zeevalking, mevrouw E. A. Zeevalking- Brugman. Restaurant JUttlliSM Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten BURGH - Bijna alle brandweerkorpsen van Schou- wen-Duiveland hebben dinsdagavond deelgenomen aan een grote brandweeroefening bij het Pompstation van de Watermij Zuid West Nederland. Om 18.40 uur werd alarm gegeven omdat een brand was ontstaan in het Zee- pegebied achter het fraaie bos ten zuiden van het Pompstation, op kaart gezet als vak 22. De kans bestond dat deze brand ook het bos zou aantasten en daardoor kon het Pompstation bedreigd worden. De regio zou dan zonder water komen te zitten. Het korpa i p.t.te druk bezig met het uitrollen van de brandslangen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Na de alarmering verschenen de korpsen uit Haamstede, Renesse, Kerkwerve, Brouwershaven, Duive- land en Bruinisse op de onheilsplaats waar ze opgevangen werden door de Verbindings kommandowagen uit Vlissingen die verder tijdens de oefe ning de kommunikatic verzorgde. In deze wagen ook de leider van de oefening, de heer J. van Sluijters Hoofdbrandmeester 1ste klasse, te vens kommandant van de Brand weerkorpsen Haamstede en Renesse. Ieder korps kreeg een plaats aange wezen waar ze hun tank leeg moesten spuiten of hun motorspuit aan moesten sluiten op een snel gelegd slangencordon met een lengte van ca. 2000 meter. Weldra was elk korps druk in de weer en zeker 25 stralen spoten hun watermassa de dennen in. Nabeschouwing De oefening werd bijgewoond door burgemeester J. L. Niemantsver- drict-Lecnhecr, burgemeester T. C. Hekman, enkele raadsleden, hout vester H. Feenstra van Staatsbosbe heer tesamen met het Districtshoof P. Greevenbroek en Opzieners. Roos en verder Opper Van Doorn van de Rijkspolitie. Te 20.15 uur was de oefening afge lopen cn werd in het ontmoetingscen trum van Staatsbosbeheer nage praat. Dc heer Van Sluijters noemde deze 4c oefening in dit gebied goed geslaagd. Het doel was a: behoud van het Pompstation, b: een goede sa menwerking, c: het uittesten der ver bindingen cn d: het vertrouwd gera ken met het duin- en bosgebied hier. In het bos werden alleen de meege brachte motorspuiten gebruikt, ter wijl de autospuiten zieh opstelden rond het Pompstation zelf, om dit te behouden. Een oefening dus die ver geleken kan worden met de grote duinbrand op 2e Pinksterdag in 1969, toen op het laatste nippertje het nu beoefende bos. behouden bleef, doch tijdens welke het gehele Zeepegebied afbrandde. De heer Van Sluijters dankte de verschillende korpsen Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. Hoe meer tegenstand, des te j i meer voortgang. Chénier ffih PÊ Een lid van het brandweerkorps Haamstede richt een brandslang op de bomen in het fraaie bos ten zuiden van het pompstation. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) voor hun medewerking evenals de mannen uit Vlissingen van de kom mandowagen. Brandkranen Houtvester Feenstra sprak een dankwoord en was blij dat dit maar een oefening was. Getracht zal wor den om ook op verdere punten van de Boswachterij brandkranen aan te brengen, maar momenteel ontbreekt het nog aan de benodigde gelden, Ten slotte dankte burgemeester Nie- mantsverdriet-Leenheer de man schappen voor hun inzet en de wijze van werken. Zij was van mening dat de oefening heter verliep dan vorige maal vooral op het gebied der verbindingen. Verwachting tot vrijdagavond: Af en toe regen Veel bewolking en af en toe regen; minimumtemperatuur omstreeks 9 graden; middagtemperatuur onge veer 17 graden; matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 27 sept. Zaterdag: Zwaar bewolkt Kans op neerslag: 809; Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 17 gr Windkracht: zuidwest 6 Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 809; Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 16 gr Windkracht: zuidwest 6 Maandag: Kans op neerslag: 809; Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 24 sept. Zon op 7.28. onder 19.35 Maan op 15.09, onder 23.11 Eerste Kwartier: 25 sept. (6.07) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 24 sept. 7.56 20.21 1.41 14.05 Doodtij: 27 september Laaf woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg* 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1