HERFSTAANBIEDINGEN STEEDS MEER GEZINNEN KIEZEN LIESELOTTE DOE-HET-ZELF VAN ZOEST ABONNEERT U OP DIT STREEKBLAD Vald'Or: roomwit Engels porselein met een gouden randje Mededelingen Gemeente Zierikzee Markt 33 - Brouwershaven - Telefoon 01119-1770 SUCCESJES „maar zij die ons kennen begrepen dit al" 10 Vraag de kleurenbrochuro mei alle 70 koppen en scholels bi| uw speciaalzaak HhEtGEsdiEnkEnhuis a ft JOUP/ftAAHO -o t« Voorwaarden gemeentegarantie Wat is een gemeentegarantie? Wie een lening wil sluiten om een huis te kopen, kan vragen of de ge meente .garant" wil staan. Garant staan betekent in dit geval: de ge meente staat borg voor een juiste en tijdige betaling van rente en aflos sing. Stel u heeft een lening gesloten en u kunt de periodieke rente en aflossing niet meer betalen. De instelling bij wie u geleend heeft zal daar uiter aard geen genoegen mee nemen. Ze verkoopt uw huis en met de op brengst wordt uw schuld afgelost. De kans bestaat echter dat de opbrengst van de verkoop van uw huis niet vol doende is om de totale schuld te dek ken. In dat geval moet degene die ga rant staat (de gemeente) het resteren de bedrag aanvullen. Dat betekent echter niet dat u er dan van af bent. De gemeente zal namelijk het door haar ter zake betaalde bedrag op u verhalen. Bovendien moet u bij ver plichte verkoop van uw huis voor vervangende woonruimte zorgen. Wij leggen hier de nadruk op, opdat u niet zult denken: als de gemeente ge rant staat, kan mij niets gebeuren. Dat is een wijdverbreid misverstand. De gemeente zal niet een deel van de periodiek te betalen rente en aflos sing op zich nemen, als u die ineens niet meer kan voldoen. Voorwaarden voor het verlenen van gemeentegarantie In de gemeenteraadsvergadering van juni 1982 heeft de raad een aantal voorwaarden en richtlijnen herzien welke gelden voor het verstrekken van de gemeentegarantie. Het betreft de volgende voorwaar den: a) inkomen van de aanvrager b) inkomen van de echtgenote resp. partner c) koopsom van de woning d) verhouding lasten/inkomen a) inkomen van de aanvrager Nagegaan zal worden of het inko men dat u geniet voldoende is om de periodieke rente en aflossing te betalen. Onder inkomen wordt verstaan: ,,het bruto jaarsalaris of loon met uitzondering van vakantie uitkering, kinderbijslag en com pensatie a.o.w./a.w.w., en aange vuld met tantièmes, gratificaties e.d., mits deze uitkeringen een vast bestanddeel van het salaris (loon) uitmaken". In twijfelge vallen zal aan de hand van het netto besteedbaar inkomen nage gaan worden of het verantwoord is de gevraagde gemeentegaran tie te verlenen. Indien de aanvra ger als zelfstandige werkzaam is dan wordt een door een erkend accountantskantoor opgestelde verlies- en winstrekening over het afgelopen jaar verlangd, wel ke is voorzien van een zogenaam de „accountantsverklaring". Verder zal een raming van het netto-bedrijfsresultaat over het komende jaar overgelegd moeten worden. b) inkomen van de echtgenote resp. partner Het inkomen van de echtgenote wordt in principe buiten be schouwing gelaten bij de beoor deling van de aanvraag. Bij jonge gezinnen echter waar nog geen kinderen zijn, kan 50 9r van het inkomen van de echtgenote gedu rende ten hoogste drie jar in aan merking worden genomen als het inkomen van de aanvrager niet voldoende is om de rente en af lossing van de te sluiten hypothe caire lening te voldoen. Na 3 jaar moet het inkomen van de man dan wel voldoende zijn om de rente en de aflossing te kunnen betalen. c) koopsom van de woning Bij de beoordeling van een aan vraag om gemeentegarantie is ook de hoogte van de koopsom van de woning van belang. Bij nieuwbouwwoningen zullen de kosten van verwerving van de woning niet meer mogen bedra gen dan 250.000,— voor reeds eerder bewoonde woningen is de ze grens gesteld op 200.000,—. Betreft het een hypothecaire le ning voor een nieuwbouwwoning dan zal een voorlopige koopakte overgelegd dienen te worden bij de aanvraag. Voor reeds eerder bewoonde wo ningen zal in het over te leggen taxatierapport de executiewaar- de van de woning vermeld dienen te worden. Gemeentegarantie kan worden verleend voor maxi maal 90 van de getaxeerde vrije verkoopwaarde. Tevens mag het verschil tussen executie- waarde en de vrije koopwaarde niet minder bedragen dan 10 d) verhouding lasten/inkomen Bij de beoordeling van de vraag of de gemeentegarantie kan wor den gegeven gaat de gemeente er van uit dat een bepaald percenta ge van het inkomen besteed mag worden aan „het wonen". Het percentage verschilt per inko men, te weten: bruto inkomen percentage van 22.001 t/m 31.000 25. f 31.001 t/m 36.000 26,67% 36.001 t/m 50.000 28,57% 50.001 t/m 63.000 30,77% vanaf/ 63.000 33,33% Als u om een gemeentegarantie vraagt wordt altijd eerste beoor deeld of u voor garantie in aan merking komt. Dat gebeurt door een van de „bemiddelende orga nen" waarbij de aanvraag is in gediend. Op grond van de van het „bemiddelend orgaan" verkre gen gegevens en bovengenoemde voorwaarden zal de gemeente be zien of garantie voor een hypo thecaire lening kan worden ver leend. Eventuele nadere informatie kan verkregen worden bij de afdeling financiën op het stadhuis tel. 3151, toestel 40. Commissie vergadering De vaste commissie van advies en bijstand voor financiën vergadert 30 september aanstaande om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toe gankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige pulbiek over'dit punt het woord voeren. Agenda: Uitkomst hertaxatie van het on- roerend-goedbelasting per 1 ja nuari 1982 Tarief onroerend-goedbelastin- gen 1983 Hinderwet Op de secretarie van de gemeente Zieril«ee ligt met jtPgang van 24 sep tember 1982 op~werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op het politiebureau, op zaterdagen van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage het ontwerp van de beschik king op het verzoek: NEMAG b.v., Deltastraat 15, Zie rikzee, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergun ning voor een machinefabriek en constructiewerkplaats, op het adres Deltastraat 15, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sec tie K. nummer 190. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vergun ning te verlenen onder voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen schrif telijk worden ingebracht door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe re delijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij burgemeester en wethou ders worden ingediend vóór 9 okto ber 1982. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daar toe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij burge meester en wethouders worden inge diend. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de gemeentesecreta rie. tel. 01110-3151, tst. 13 of 51. Burgemeester en wethouders voor noemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 23 september 1982 Kennismakingsbijeenkomst In de periode van september 1981 tot september 1982 hebben zich weer di verse personen gevestigd in de ge meente Zierikzee. Het college van burgemeester en wethouders nodigt deze nieuwe ingezetenen uit vooreen kennismakingsbijeenkomst op Dinsdag 5 oktober 1982 om 20.00 uur in het stadhuis. Het programma voor die bijeen komst ziet er ongeveer als volgt uit: welkomstwoord burgemeester voorstellen gemeentebestuur gelegenheid tot vragen stellen vertoning film „Zierikzee - stad als een kasteel -" rondleiding door stadhuis en mu seum Informele bijeenkomst in trouw zaal waar nadere persoonlijke contacten kunnen worden gelegd Eventuele vragen kunnen tijdens de bijeenkomst gesteld worden en/of vooraf schriftelijk ingediend worden bij het bureau voorlichting. U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ST. DOMUSSTRAAT 43 - ZIERIKZEE - TELEFOON 01110-3395 Te huur: Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Van uw oude foto's maken wij uitstekende copieën. Fo to Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2691. A s. zaterdag 25 sept. t/m 13 okt. wegens vakantie geslo ten, daarna weer gaarne tot uw dienst. Kapsalon H. Kosters, Burgh. Nog geen orgel in huis? Huur er éën voor 55,- per mnd en zo u wenst: gratis les! Zou het nog goedkoper kunnen? Tel. 01116-2073. U kunt nog inschrijven voor de versnelde Mavo-cursus wiskunde van de Zeeuwse Dag Avondscholengcmeen- schap (examen in 1984). Inï.: 01110-1668 of 3474 23 sept. a s. start de Zeeuwse dag-/avond scholengemeen schap een nieuwe kursus Spaans voor beginners. Inl.J- tel. 011104368of 3474 voor vrijetijdskleding in ontspannen stijl; voor 't leuke jurkje wat eindeloos staat; voor tendens naar modischer aanpak; voor combinatie van vakmanschap en enthousiasme; voor service en het grote verschil; voor hem en haar en voor 't kind en voor die verrassend voordelige prijzen. daarom kiezen steeds meer gezinnen voor Lieselotte. Ti him (NftMft h Normaal f 480,— NU f 358,— IHCOl PFI R7.AAG ISTSMf Normaal f 358,— NU 1 286,— het niet waard zou zijn voor dat u deskundig advies ge vraagd hebt bij de daartoe speciaal ingerichte meu- belstoffeerderij Goud zwaard, Meelstraat 24, tel 2491, Zierikzee. Voordelig videofilms huren? Bel dan „De Eilanden". Tel. 01873-2425, voor een gratis ti tellijst. Wij bieden: 1. Gratis lidmaatschap. 2. Elk kwartaal nieuwe fol der. 3. De laagste huurprijzen. 4. Elke week 5 nieuwe titels. 5. Kwaliteitsgarantie. 6. Gratis bezorgd - opge haald. 7. Verhuurprijzen zijn voor een hele week. „De Eilanden" - en goed en goedkoop. Autostalling. Telefoon 01114- 1326. Personeel gevraagd: Wie wil ons twee ochtenden in de week helpen met 't schoonhouden van de win kel? Tel. 01110-4211 of na 18.00 uur tel. 01115-2789. Wie wil mij twee ochtenden in de week helpen in de huis houding? Tel. 01110-4211 of na 18.00 uur tel. 01115-2789. Huisdieren: Opgevangen bij Scharendij- ke: Jonge kater, kleur don ker gecyperd; gevonden bij Kerkwerve: jong poesje, kleur blauw met witte buik; opgevangen Zierikzee: zwar te poes met witte bef. Sophia- Dierenbescherming, Es- doornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Diversen: Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, verhuur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Voor al uw elektro-repara- ties en verder onderhoud: Joop de Regt, Kapelleweg 8, Nieuwerkerk, 01110-2243. N.B. aanbiedingen in gloei lampen; alles voor de doe- het-zeiver op het gebied van elektra, gas, water, c.v., etc. etc. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Auto wasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen, gaskachel, c.v.- ketel en alle oliekachels, kunt u terecht bij: Fa. L. Ber- revoets en Zn., Wevershoek 9, Zierikzee. Tel. 01110-3211 of 5193. Laat u niet wijs maken dat stofferen van uw meubelen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10