WERELDWINKEL MAG GEEN TENTOONSTELLING HOUDEN IN GEMEENTELIJK GEBOUW DE ZIERIKZEESCHE COURANT Gemeenteraad Zierikzee Kanaalpolder Sas van Gent zeer verontreinigd Ook optreden „Toontje Lager" sloeg bijzonder aan Lustrumviering jeugdsoos Brogum had zaterdagavond zijn klapstuk NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zi'e pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 1 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 21 september 1982 39ste jaargang Nr. 23186 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Afscheid bij het Chr. Onderwijs ZIERIKZEE - Het verzoek van de Wereldwinkel Schouwen-Duiveland aan het kollege van b. en w. van Zierikzee om het Gravensteen beschikbaar te stellen voor het inrichten van een tentoonstelling in het kader van de vredesweek (20 t/m 25 september) werd door de meerderheid van de Zierikzeese raad (voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen) niet ingewilligd. Ondanks het „kamerbreed betoog", zoals de heer Van Velthoven het zei, van P.v.d.A.-er D. v. d. Wekken. Raadsvoorzitter Th. H. de Meester waarschuwde de raadsleden nog dat hij een politieke diskussie over de kernwapenproblematiek zou afha meren. Toch slopen er hier en daar wat politiek getinte uitspraken door de betogen van de fraktieleiders. Van het betoog van Van der Wek ken een paar kernpunten: Hij had geen enkele moeite met het verzoek van de wereldwinkel. Zijn fraktie staat vierkant achter het verzoek en vond het dan ook begrijpelijk dat de wereldwinkel na eerdere afwijzing van het toenmalige kollege, toch pro beerde de raadsleden via brieven tot andere gedachten te brengen. „Zwaar geschut" Het antwoord van het nu zittende kollege (in grootst mogelijke meer derheid) vond de P.v.d.A.-er nogal zwaar geschut. Hij had meer souples se verwacht voor het moment van tentoonstellen: de vredesweek. Ar gument: de wereldwinkel is geen eenzijdig samengestelde groepering, maar gedragen door een brede maat schappelijke basis. ,,Het ruikt naar bevoogding", aldus Van der Wekken. Samenvattend: hij was niet over tuigd van de argumenten van het kol lege en wilde alsnog toestemming MIDDELBURG - Het provinciaal bestuur van Zeeland heeft de staats- sekretaris van volksgezondheid en milieuhygiëne gevraagd geld be schikbaar te stellen voor een nader onderzoek naar de bodemverontrei niging in de Kanaalpolder te Sas van Gent. Het terrein is jarenlang als parti- kuliere stortplaats gebruikt door een bedrijf in Terneuzen dat er ook afval dumpte van andere bedrijven. Een eerste bodemonderzoek heeft aangetoond, dat het grondwater en het slib van de Kanaalpolder ernstig zijn verontreinig met niet- afbreekbare verbindingen zoals Fe nolen. koper en kwik. verlenen voor de tentoonstelling en maakte er zelfs een voorstel van, dat overigens geen schijn van kans maakte. Achter kollege Het R.U.-lid K. T. de Jonge stelde onomwonden dat zijn partij zich ach ter het kollegestandpunt schaarde. In dergelijke bewoordingen liet ook de heer J. J. Geleijnse van de V.V.D. zich uit. C.D.A.-woordvoerder L. S. P. van Velthoven vond het kamer brede verhaal van kollega raadslid Van der Wekken wel mooi, maar zin loos. „Als Van der Wekken zegt, dat de wereldwinkel gedragen wordt door een brede maatschappelijke basis, waartoe ook de kerken behoren, waarom probeerde deze groepering dan niet een kerk voor dit doel te be machtigen?", was zijn repliek. Daar van was hem niets gebleken." „Er heerst nu de tendens: we gaan wel naar de gemeente toe", vond hij, zonder dat men elders had gepro beerd de tentoonstelling onder dak te krijgen. Rechtsorde Voorzitter De Meester in zijn ant woord: ,,Ik tart de heer Van der Wek ken of hij alle groeperingen die in be ginsel niet in strijd zijn met de gel dende rechtsorde, gemeentelijk on derdak zou willen verlenen. Denk maar eens even aan die partijen die zich bij de laatste verkiezingen heb ben gemanifesteerd De raadsvoorzitter bleef erbij, dat deze (en andere soortgelijke) ten toonstellingen niet onder gemeente- vlag mogen plaatsvinden, maar er gens anders uiteraard wel. „We leven gelukkig in een vrij land, God zij ge dankt". Van wethouder J. Groen (P.v.d.A.) had het best gemogen. „Als het nu ra cisme of fascisme betrof zou het een andere zaak zijn. Maar ik vind dat dit in een democratie moet kunnen." Lariekoek In tweede instantie zei Van der Wekken geen argumenten gehoord te hebben die hem en zijn fraktie op an dere gedachten had gebracht. Verder vond hij de P.v.d.A. liberaler dan de V.V.D. en de mensen mondig genoeg om zelf te bepalen wat ze moeten denken van bepaalde zaken. Dat hoeft de gemeente wat hem betreft, niet te doen. Geleijnse achtte verdere diskussie ZIERIKZEE - Een grout aantal oudgediende Mercedessen van het type 170, reed zondag over Schouwen-Duiveland. Uiteraard werd Zierikzee even aangedaan. Op de foto: de auto's op het Havenpark. Inzet de oude ambulance van Jan Koevoets uit Zierikzee. een wel erg fraai exemplaar uit de serie. (Foto: Zierikzeesc-he Nieuwsbode) overbodig. Van Velthoven: „Het ver wijt dat het C.D.A. geen mening zou hebben is lariekoek!" „Het gaat over de strekking van het verzoek: leggen wij de sleutels van het Gravensteen en andere over heidsgebouwen bij de voordeur van het stadhuis, zodat ieder naar belie ven een gebouw kan pakken voor zijn doeleinden? Dan is het hek van de dam. Er zijn andere mogelijkhe den", hield Van Velthoven vol. Stemming vond zelfs Van der Wek ken zinloos, maar wenste wel aange tekend te hebben dat zijn fraktie te gen was. ZIERIKZEE - De elfde jaargang gaat precies vandaag - dinsdag 22 september - van start voor de Zierikzeese jeugdsoos Brogum. Tijdens het voorbije weekeinde werd het tweede lustrum uitvoerig gevierd in de Brogum- boerderij en in de inmiddels overbekende Anywave- tent. „Het feest werd een goed sukses", vertelde Brogum-voorzitter Kees Verkerk. „Weliswaar op een an dere manier dan het Anywave-festival, maar de intentie was ook duidelijk anders. Dit keer ging het niet zozeer om het festival, maar er moest duidelijk wat gevierd worden. Dat is opperbest gebeurd. We zijn tevreden over wat er is gepasseerd. Het optreden van „Toontje Lager" op de donderdagavond en van de elf Zeeuwse bands opd e zaterdagavond was gewoon leuk. Niet meer, maar toch zeker ook niet minder". Intensive Care was een van de betere groepen van het middagprogramma tijdens de lustrumviering uan jeugdsoos Brogum in Zierikzee. (Foto: Zler\k2eesehc Nieuwsbode) Het optreden van „Toontje Lager" op de donderdagavond in de grote aan de boerderij gebouwde tent werd naar het publiek toe zeker een suk ses, ondanks het feit, dat het optre den van de Gelderse groep niets fas cinerends in zich had. Wat het vijftal op het podium deed was simpel, maar duidelijk gericht op wat het grote publiek wil. Omgekompliceer- de, lekker vlotte muziek, waarbij je niet hoeft na te denken. Muziek ook die in je achterhoofd blijft hangen, dagen lang. Als je de volgende dag opstaat, gebeurt dat „Net als in de film" of om „Acht uur 25". Je kunt je op zo'n moment ook afvragen of het geen tijd wordt om „Op bodybuil ding te gaan" of dat „Hij ook zo is". Vergelijken „Dat is ook wat wij willen met on ze muziek", vertelt toetsenman Bert Hermelink, onmiskenbaar de stu wende kracht achter „Toontje Lager". Samen met zanger Eric Me- sie „leidt" Hermelink de groep. Zon der al te veel problemen zou het resterende drietal van het podium kunnen stappen en Hermelink en Me- sie samen het werk laten doen. „Dat oogt misschien af en toe wel 7.0, maar het uitgekiende spel van Ge rard dc Braconicr cn Huub van Me- lick kunnen wc als groep niet missen", stelt Bert Hermelink. „Ver der is ook het stuwende drumwerk van Joost Witte bepalend voor een groep als „Toontje Lager". Het pu blick moet niet de fout maken ons te willen vergelijken met een groep als „Doe Maar" of „Bloem" of wie het ook mag zijn. Wij zijn „Toontje La ger" cn we willen dc mensen „Toont je Lagcr"-muziek brengen. Lekker vlotte, ongckomplicccrdc muziek cn nicts-om-hct-Iijf-hcbbendc teksten. Dat is „Toontje Lager" cn zo willen wc het graag". „Ik ben een jongen, die het gauw maakt. Er is niemand die mij veel kan leren", zingt Eric Mesie in een van zijn liedjes. „Dat is een tekst, die op mijn lijf is geschreven", legt Me sie onderuit gezakt in een fauteuil uit. „Het komt misschien niet altijd helemaal uit, maardan zou het ook te gemakkelijk gaan. Ik ben echter snel tevreden, ik denk vrij vlot, dat ik het gemaakt heb Toen ik ander half jaar geleden bij de groep kwam hebben do anderen deze „tic" van me overgenomen Waarschijnlijk is dat een belangrijk punt in ons sukses. We zijn professioneel geworden, maar we willen niet stinkend rijk worden van onze muziek. Als we rond kun- Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. nen komen en daarbij ook nog avond over avond een zaal publiek koste lijk kunnen vermaken dan zijn we kontent". Gevestigd In de Brogum-tent raffelde „Toont je Lager" het volledige platenreper- toire zonder al te veel problemen in de eerste set af. „We spelen bewust ons „gevestigde" werk in de eerste set. Dan is het publiek behoorlijk op gewarmd voor de tweede set, als we met wat nieuwer werk komen", ver klapt Bert Hermelink eerlijk. Verrassend in dit verband was de try-out van de nieuwe „Toontje La- ger"-single „Ben jij ook zo". „Het is een heel ander nummer dan „Net als in de film", maar muzikaal technisch stukken beter", vertelt Eric Mesie. „Het publiek zal een beetje aan dit nummer moeten wennen. Het ligt een stuk moeilijker in het gehoor, maar vooral het instrumentale deel is bijzonder goed verzorgd. Ons werd vaak verweten, dat we maar wat de den, maar in dit nummer bewijzen we, dat we ook technisch wat kun nen". Sterke nummers in de tweede set, die over het geheel wat beter uit de verf kwam dan het eerste 35 minuten lange optreden waren zonder meer „Is er leven na de dood" en „Het beest in mij", waarin het publiek ge leidelijk naar een klimax wordt ge voerd. Ook „Trammelant" met een opsomming van alle ellende, die je zoal mee kunt maken aan het Neder landse strand was een topper in het over het geheel genomen wat té vlak ke optreden van „Toontje Lager", dat desondanks een sukses werd, om dat het publiek met name door Eric Mesie op een meesterlijke wijze wordt bespeeld en betrokken bij het muzikale gebeuren. „Als we er in sla gen om een aantal zoutzakken te la ten bewegen, dan zijn we tevreden", besluit Bert Hermelink zijn kom- mentaar. Lustrumviering De eigenlijke lustrumviering van zaterdagmiddag en -avond werd on- (Vcrvolg pag. 6) WA> ffih PÊ Bitr Verwachting tot woensdagavond: Fris weer Wisselend bewolkt en vooral in de nacht en ochtend enkele buien; mini mumtemperatuur omstreeks 11 gra den; middagtemperatuur ongeveer 16 graden; krachtige noordwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 24 sept.- Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 4 Vrijdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 807r. Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 22 sept. Zon op 7.25, onder 19.40 Maan op 12.59, onder 22,06 23 sept. Zon op 7.27. onder 19.37 Maan op 14.06, onder 22.35 Eerste Kwartier: 25 sept. (6.07) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Lnagwater 22 sept. 7.07 19.04 0.36 12.45 23 sept. 7.29 19.38 1 08 13.24 Doodtij: 27 september HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 21-9. Het KNMI. deelt mede: Vandaag trad een snelle weersverslechtering in. gevolg van een oceaandepressie die vanmorgen over zuid-Engeland in hoog tempo in de richting van ons land koerste Deze depressie is een restant van de tropische cycloon „Debby die on geveer een week geleden in het Ca- raibiseh gebied tot ontwikkeling kwum, vervolgens naar New-Found- land trok en daarna de Atlantische Oceaan overstak.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1