Tiende bejaardendag CJV optimaal geslaagd ontving prijs J eugd vogel wacht Vijverberg-Lysen Jongelui aangehouden voor diefstallen in Westhoek PAAUWE PAAUWE B.V. H fwc 'fbt/êfZf DE ZIERIKZEESCHE COURANT In kamp te Renesse Dankzij subsidie kan vloer kamphuis worden vernieuwd Voor 25-jarig jubileum Uit handen van burgemeester Th. H. de Meester Rouwdienst voor prinses Gracia van Monaco xw.ALE flUttóyTX Z£ELA^O ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierlkzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 20 september 1982 139ste jaargang Nr. 23185 WAARIN OPGENOMEN (1797 1889) In dit nummer: Traditionele perenverkoop in Burgh RENESSE - Afgelopen zaterdag organiseerde de Zie- rikzeese C.J.V. Samen Verder voor de tiende maal met veel sukses een bejaardendag op haar kamp aan de Kampweg te Renesse. Tegen tienen werden de gasten (65 bejaarden uit Zierikzee) op het kamp ontvangen met koffie en daarbij een typisch Zeeuwse lekkernij, een bo lus. Voor de tiende maal waren de bejaarden door de fir ma Van Oeveren kosteloos per bus naar het kamp ge bracht en later de dag werden zij ook weer opgehaald. Onder de koffie werd een ope ningspraatje gehouden door de voor zitter van de C.J.V.de heer B. D. Schot. Vanzelfsprekend memoreerde hij in zijn praatje het feit, dat het vandaag de tiende maal was dat de bejaardendag werd gehouden. Op zijn vraag of er onder de aanwezigen ook waren die alle negen voorgaande bejaardendagen hadden bijgewoond, bleek dat dit bij negen het geval was. Bedankjes De heer Schot dankte de Rode Kruis colonne voor het feit dat alle keren spontaan enkele mensen ter beschikking waren gesteld ter bege leiding. Ook een woord van dank sprak hij aan het adres van de firma Van Oeveren voor het het feit dat die alle keren pro deo het vervoer heeft verzorgd. Hij vertelde dat de C.J.V. zijn dank hiervoor wil uitdrukken met een uit nodiging aan het gehele personeel van de firma, voor een gezellige mos selavond aan boord van het C.J.V. schip, de Vita Pugna. Ook vertelde hij dat, zo gauw het seizoen voorbij is, in het kamphuis hard gewerkt zal worden. Dankzij een subsidie, verkregen uit de op brengst der kinderpostzegels, kan de vloer van het gebouw worden ver nieuwd. Ook roerde hij aan dat men in Zie rikzee op zoek is naar een nieuw klubgebouw, eenvoudig omdat men uit het oude is gegroeid. Ten slotte beloofde hij de aanwezigen dat hen een gezellig programma stond te wachten. Rustig programma Opzettelijk had men gekozen voor een rustig programma, waarvan de oudere gasten op hun gemak konden genieten. Men heeft deze keus ge maakt omdat in het verleden is ge bleken, dat de bejaarden aan deze op zet de voorkeur geven. Na de woorden van de voorzitter kon men op film zien hoe het kamp er in 1973 uitzag en hoe in dat jaar de slaaphutten werden gebouwd. Ook werden wat beelden getoond van de winterwerkzaamheden in het kamp, welke nodig zijn om het kamp in goe de staat te houden. Troubadour Na de film volgde een optreden van de Zeeuwse troubadour Engel Reyn- houdt uit Wolfaartsdijk. Deze zong, in Zeeuws dialekt, een aantal leuke, soms wat ondeugende liedjes, die hij steeds vooraf kort inleidde. Hij be zong onder meer de reden van het feit dat de „Zeeuwse dracht" zo goed als verdwenen is en een boeiend verhaal over „plumendieke", de Zeeuwse be naming voor de ouderwetse veertjes matras. Het oudere publiek genoot zichtbaar van dit optreden. Daarna was er .Ijd voor een praatje en een borreltje, voor aanvang van de broodmaaltijd. Strand Na de maaltijd was er de gelegen heid om het kamp te bezichtigen of zo men wilde een kijkje te nemen op het nabij gelegen strand. Een gelegen heid waarvan volop gebruik werd ge maakt. Men kon al wandelend duide lijk het verschil waarnemen tussen het kamp in 1973, wat men op de film gezien had en het kamp zoals het er nu bij ligt. Al rondkijkend konstateerden twee heren Krijger en de heer Ringel- berg dat er bij de barbecue wat steentjes waren afgebroken en spon taan boden zij aan het metselwerk van de barbecue op te komen knap pen. Rond half drie kwam er een ijs cokarretje langs om iedereen te trak teren. De rest van de middag werd weer binnen doorgebracht. En wel met de- klamatie, voordrachtjes en samen zang. „Kees en Katrien" twee C.J.V.-ers gaven op rijm en in Zeeuws dialekt een korte samenvatting van tien jaar bejaardendag. Ook de bejaarden lie ten zich niet onbetuigd. De dames Huson, Kok en Teuns en de heren Hanse en Kloet waagden zich aan de- klamatie en voordracht. Daarna was nog even tijd voor een leuke quiz. Op stencil kregen de gasten in het Zeeuws geschreven teksten voor zich, die ze moesten proberen te her leiden tot goed Nederlands. Een op gave die lang niet altijd meeviel. Kontakt Tegen vijven kwam er een eind aan de uitstekend geslaagde dag, waarop in het programma volop gelegenheid was opgenomen voor kontakt tussen de ouderen onderling, maar ook voor kontakt tussen de ouderen en de jeugd, juist dat laatste is het uit gangspunt geweest voor de organisa tie van de bejaardendagen. Vol aandacht kijken en luisteren de bejaarden naar de liedjes van de Zeeuwse troubadour Engel Reijnhoudt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer B. D. Schot dankte iede reen voor de gezellige dag, in het bij zonder de Rode Kruis hulpen de chauffeurs. Rond half zes was men weer thuis, misschien toch wat moe, maar in elk geval zeer voldaan en te vreden. WESTENSCHOUWEN - In de nacht van 20 juli hebben een aantal onverlaten te Westenschouwen en naaste omgeving een aantal inbra ken gepleegd en vernielingen aange richt tot een totale schade van 30.000,-. Vorige week werd opnieuw inge- ZIERIKZEE - Anne-Marie Zuidweg nam vrijdagmid dag in het stadhuis namens de Jeugd Natuur- en Vogel wacht de Vijverberg-Lysen prijs in ontvangst, uitgereikt door burgemeester Th. H. de Meester. De jubilerende vereniging (25 jaar) ontving de microscoop van de Natuur- en Vogelwacht, die de prijs voor de eerste keer beschikbaar stelde. ZIERIKZEE - Anne Marie Zuidweg ontvangt van de heer De Meesterde Vijverhey-Lysen prijs. De leden van de Jeugd Natuur- en Vogelwacht waren ook naar het stadhuis gekomen om bij de uitreiking aanvotzg te zijn (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode) Het plan bestaat om de prijs om de paar jaar uit te reiken aan een instel ling, instantie of persoon, die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de natuur. De heer F. Jansen, voorzitter van de Natuur- en Vogelwacht zei vrij dagmiddag de prijs aan de Jeugd Natuur- en Vogelwacht toe te kennen als blijk van hulde aan de huidige en de vroegere leiding en aan al de jeugdvogelwachters. „In een grasspriet kan meer schoonheid schuilen dan in een Coli seum, het gaat er maar om deze schoonheid te zien", zei de heer Jan sen. „Ik geloof dat de Jeugdvo^elwacht bij uitstek een gelegenheid is om dc schoonheid in de natuur te Ieren zien. Zij, die de schoonheid hebben leren zien en waarderen, zullen ook zuini ger zijn op hun natuur en omgeving," aldus de voorzitter. Verbaasd Burgemeester Th. Hdc Moester zei eigenlijk wat oudere kinderen te hebben verwacht op de prijs-uitrei- king in het stadhuis. Hij was ver baasd dat zo jonge kindoren (in dc leeftijd van de lagere school) al ak- ticf meedoen bij dc Natuur- en Vogel wacht. „Ik ben blij dat jullie je voor de na tuur inzetten, want er wordt wat ver nield uit ballorighcid. Dc liefde voor alles wat groeit en bloeit in dc natuur kan je niet vroeg genoeg leren," vond de burgemeester. Omdat Annc-Marie Zuidweg al vanaf jonge leeftijd lid is van de Jeugd Natuur- en Vogelwacht en zij tegenwoordig bij de leiding mee draait, mocht zij uit handen van de heer De Meester de microscoop in ontvangst nemen. HILVERSUM Wethouder Jan Sehaefer (PvdA) van Amsterdam vindt dat de hoofdstad van het land recht heeft op een stadion waar niet alleen gevoetbald kan worden, maar waar ook andere sporlaktiviteiten motorsport, top-speedway, wieler wedstrijden kunnen plaatsvinden. Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. broken. Uit de kantine van KSV Ei kendal werd de komplete geluids apparatuur gestolen en voor deze diefstal arresteerde de politie R. J. M. uit Hellevoetsluis en P. B. B. uit Rotterdam, die een bekentenis afleg den. Na lang speurwerk bekenden deze jongelui, resp 16 en 18 jaar oud, nog 14 andere zaken, waaronder het leksteken van diverse autobanden, het vernielen van de bushalte, het op de weg leggen van een zware paal waardoor een auto van de weg ge raakte en totaal werd vernield, de in braken in de Kakelstraat en Lage Burgh, in een caravan aan de Hoge- weg, het omkiepen op het strand van alle vuilnisbakken, het stelen van dranken bij Supermarkt Bouwman- Kloet en het slapen in een leegstaand huis. De twee zijn nog onder verhoor. Er worden nog een zevental arresta ties verwacht. Er zou ook een Duitser bij zijn betrokken. MONTE CARLO - In het kleine vorstendom Monaco hebben zaterdag duizenden mensen uit de gehele we reld afscheid genomen van prinses Gracia die op 52-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Vertegenwoordigers van dc Europese koningshuizen en adel, de politiek en de filmwereld woonden zaterdagochten een rouw dienst bij in de kathedraal van Mona co. Aan het eind van de middag werd prinses Gracia bijgezet in het fami liegraf van de Grimaldis in de kathe draal. Hierbij was alleen de naaste familie aanwezig. In de loop van zaterdagmorgen is besloten dat prins Bernhard niet zo als de bedoeling was naar Monaco zou afreizen. De dichte mist maakte de vliegreis onmogelijk. De prins werd bij de plechtigheid in Monaco vervangen door de honorair consul in het vorstendom G. R. Maari. WA> ffih PÊ Bi tr Verwachting tot dinsdagavond: Koeler Wisselend bewolkt en voornamelijk vanavond en vannacht enkele regen- of onweersbuien: minimumtempera tuur omstreeks 15 graden; middag- temperatuur ongeveer 18 graden; ma tige, aan de kust af en toe krachtige en in het Waddengebied mogelijk harde zuidwestenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 24 sept. Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 60T- Minimumtemp. 11 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: west 4 Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 807r. Minimumtemp.: 11 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 807r Minimumtemp.: 11 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 21 sept. Zon op 7.23, onder 19 42 Mann op 11.48, onder 21.41 Eerste Kwartier: 25 sepl. (6.07) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 21 sept. 6.39 18.31 0.00 12.09 Doodtij: 27 september HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 20-9. Het K N M l. deelt mede: Het weer wordt onbestendiger en koeler. Een depressie, die nu nog ten zuiden van IJsland ligt, trekt in betekenis toenemend naar het noor den van de Noordzee. Om die depres sie heen stroomt aanzienlijk koelere lucht in dc richting van ons land. De koelere lucht wordt voorafgegaan door een regenzone die tussen van avond en morgenochtend over ons land trekt. Vooral vannvond en in het begin van de nacht zal daarbij op veel plaatsen onweer voorkomen Doordat er vannacht veel bewol king is daalt dc temperatuur nauwe lijks beneden de 15 graden, maar overdag wordt het morgen slechts ongeveer 18 graden. Dal is zo'n 6 gra den lager dan vandaag. Het ziet er naar uit dat het weer ook de komen de dagen door depressies beheerst wordt. In de ons omringende landen komt eT nu ook een einde aan het mooie na- romerweer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1