HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN „Witte van Haemstede" was even in Burgh Loeki Stardust Quartet in Grote Kerk Veere Vereniging Eigen Huis wil rijksgarantie op hypotheken Nestor sleepvaart Murk Leis overleden Kinderbijslag per 1 januari leeftijds-afhankelijk ELEKTRO LIEVENSE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 17 september 1982 Nr. 2318'! 9 BU RGH - De uit de „jaartallen" van Haamstede zo bekende Heer of Ridder, Witte van Haemstede, dook even uit de geschiedenis en liet zich woensdag middag bewonderen, toen hij met zijn gemalin een kort bezoekje bracht aan het vakantieoord De Koebel aan de Zandstraat te Burgh. APELDOORN - Overheidssubsidie is volgens de Gezamenlijke Gasdis tributie-bedrijven (VEGIN) nodig en rechtvaardig om het probleem op te lossen van de percelen in ons land, die wegens te hoge kosten niet op het aardgasnet zijn aangesloten. De gas bedrijven zelf kunnen er niet nog meer geld voor uittrekken. De VE- GIN schrijft dit aan de minister van ekonomische zaken. ROTTERDAM - Aan de Erasmus- universiteit in Rotterdam is in sep tember, in navolging van andere uni versiteiten en hogescholen, een zoge noemd transferpunt voor de over dracht van kennis en deskundigheid vanuit de universiteit naar kleine en middelgrote ondernemingen ge vestigd. Het transferpunt heeft een verwijzende en bemiddelende funk- tie. DEN HAAG - Het hoofdbestuur van het Nederlands Genootschap van Leraren (NGL) vraagt de buitenge wone algemene vergadering op 28 september in Arnhem machtiging tot het uitroepen van stakingen. Op die vergadering zuilen tevens voorstel len worden gedaan voor te voeren ak- ties. Wat biedt de BEELDBUIS ZATERDAG 18 SEPTEMBER NED. I: „Op weg naar Hollywood" is de titel van een Amerikaanse film van Frank Taslin uit 1956. Het ver haal gaat over een jongeman (Jerry Lewisdie de vurige wens koestert om eens de filmster Anita Eckberg in levende lijve te aanschouwen. Het thema dromen staat centraal in ..De film van Ome Willem". De KRO be gint het avondprogramma met ..Bugs Bunnyen ..Klassewerk in ternationaal". ..Dizzy Feet" is de ti tel van de Engelse inzending naar het Montreux Festival. ..Hints" het spel letje dat gepresenteerd wordt door Frank Kramer gaat vooraf aan de af levering van ..Alle zegen komt van boven". Na ..Sport op zaterdag" komt een film van en met Woody Al len op het scherm met als titel ,,Pak de poen en smeer *m". NED. II: Vader van de ..Familie Mayer" is diep teleurgesteld als zijn reis naar Saoedie Arabië niet kan doorgaan. De rest van de familie 0 - 6 jaar 6 - 12 jaar 12 - 18 jaar ..Witte van Haemstede" en zijn gemalin op bezoek in ..De Koebel". Een prach tig paar! (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De toedracht van deze hoge eer was de komst van de leerlingen der hoogste groepen van de Anne Frank- school, een LOM-school uit Goes naar De Koebel, waar ze met 65 jongens drie dagen verblijven. Ridders en kastelen Naast het vakantiegenoegen moet er ook gewerkt worden en het thema voor de opdracht is: Ridders en Kastelen. Daartoe werd in de voor middag al een bezoek gebracht aan het slot Haamstede waar de jongelui veel van hebben opgestoken. Daar Witte van Haemstede met zijn gema lin zich niet in het slot bevonden doch elders op hun uitgestrekte be zittingen een ritje te paard maakten, werd met de slotbeheerder afgespro ken dat hij het echtpaar nog „even langs zou sturen". En zo kon het hoofd der school, de heer C. Beun de herleefde Ridder van Haemstede en zijn gemalin welkom heten op het Koebel-terrein. Daar las Witte een oorkonde voor, waarin hij de leerlingen als zijn schildknapen beschouwde en als ze goed hun best deden zou het mogelijk KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND EINDHOVEN - De politie heeft zes Eindhovenaren van 19 en 20 jaar aan gehouden. Ze hebben bekend de afge lopen anderhalf jaar te hebben inge broken in 140 auto's die geparkeerd stonden in de binnenstad. De groep had het vrijwel altijd voorzien op geluidsapparatuur. Het gestolen goed werd binnen 24 uur doorver kocht. Van de opbrenst werd goede sier gemaakt. ENSCHEDE - Er valt bij Spinnerij Nederland niet te ontkomen aan de sluiting van twee vestigingen. Hier door moeten 510 van de 1060 perso neelsleden worden ontslagen. Tot die slotsom komt de centrale onderne mingsraad van het textielconcern in een uitgeven verklaring. zijn dat ze na afloop van hun op drachten tot Ridder werden gesla gen. Tot slot zei Witte: De Heer van Haemstede leeft met u mede en zegt u goeden dag. En daarmee was dit hoogtepunt afgelopen. Jaren Geboren Geboren in Eerste kin overgangs voor 1983 of deren van regeling 1983 i) later l) 0 - 3 jaar2) 1983 95 70 50 100 107,5 1984 90 70 60 100 115 1985 85 70 70 100 120 1986 80 70 70 100 125 1987 75 70 70 100 127,5 1988 70 70 70 100 130 U Exclusief eerste kinderen van 0 - 3 jaar. 2) Alleen indien geen andere kinbderen in het gezin. Is dit wel het geval, dan m.i.v. 1983 70 procent. MIDDELBURG - De officier van justitie bij de rechtbank in Middel burg zal op last van het gerechtshof in Den Haag toch een strafvervolging instellen tegen burgemeester P. Molthof van Hulst. Het huis van de burgemeester werd vorig jaar met anti-kernleuzen beklad. In een kran teninterview wees de verontwaar digde Molthof daarop de werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen als de schuldige aan. Deze diende daarop een klacht in wegens smaad. DEN HAAG - Het bestuur van de bedrijfsvereniging voor het agra risch bedrijf heeft de beslissing over de aanvragen voor een uitkering aan 481 werknemers van Heidemij, aan wie ontslag is aangezegd, opgeschort. Deze mensen, die sinds afgelopen maandag op straat staan, ontvangen dus nog geen uitkering, omdat de be drijfsvereniging ook geen voorschot wil uitbetalen. UTRECHT - De dienstenbond CNV is tegen uitbreiding van wettelijke mogelijkheden om avondwinkels in te stellen. Het hoofdbedrijfschap de tailhandel moet eerst maar eens on derzoeken of er behoefte bestaat aan zo'n uitbreiding. Mocht die behoefte er zijn, dan ziet de bond die uitbrei ding van wettelijke mogelijkheden het liefst beperkt tot een enkele sek- tor. ZOETERMEER - Veel ondernemers in de metaal- en elektrotechnische in dustrie zitten dringend verlegen om een centrale of regionale ophaal dienst voor chemisch afval. Vooral bedrijven met kleine hoeveelheden van dit afval hebben moeite deze stoffen via de voorgeschreven kana len kwijt te raken, zo blijkt uit een enquête van de werkgeversorganisa tie in deze branche, de F.M.E. VEERE - Zaterdag 25 september treedt het Amsterdam Lock! Stardust Quartet op in de Grote Kerk te Veere (20.00 uur), onder auspiciën van de Stich ting Delta-Cultureel. Het Amsterdam Loeki Stardust Quartet bestaat sinds oktober 1978. De vier blokfluitisten ontmoetten el kaar tijdens een les in zesstemmig consortspel (van de 16e tot begin 18e eeuw in Engeland de benaming voor een instrumentaal ensemble en voor de muziek daarvan, consors deel genoot). Hieruit vormde zich het kwartet. De naam ontstond spelen derwijs uit een van de eerste „tunes" die zij speelden Het was de melodie van de Ster-reclame. Loeki de Leeuw. Later breidde het aantal her kenningsmelodieën zich sterk uit. De vier (ex) leerlingen van het Swee- llnck Conservatorium zullen voor een boeiende en onverwachte mu- ziekpresentatie zorgen. Speelse noot Hoewel het programma echt klas sieke werken aangeeft ontbreekt de speelse noot niet. Het ensemble durft de melodie ..You are the sunshine in my heart" van Stevic Wonder te spe len naast werken van Sweeünck en Frescobaldi Het is allemaal muziek, aldus wortlt geredeneerd. Muziek die goed in het gehoor ligt en waarvan sommi ge titels die op het programma staan onvoorspelbaar zijn Het ziet er alle maal heel serieus uit - en dat is het ook - maar ze hebben meer in de kof fer dan het programma aangeeft. In de Grote Kerk van Veere zal ongetwijfeld het heldere geluid van de blokfluiten ver doorklinken. Het zal ook lang moeten doorklinken, omdat het concert tevens de afslui ting vormt van een succesrijk seizoen dat de Stichting Delta Cultureel deze zomer geboden heeft in de Grote Kerk te Veere. Kaartverkoop op de avond zelf. in voorverkoop bij „Uit in Zeeland" en bij Grote Kerk Veere, telefoon 01181- 929. AMERSFOORT - Er moet zo spoe dig mogelijk een rijksgarantie op hy potheken komen. De verplicht in te schakelen garantie-advies kolleges kunnen dan worden afgeschaft. De woonkonsument wordt daarmee geld bespaard dat hij nu nog gedwongen is aan een garantie-aanvraag te besteden. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van de toenemende gemeentelijke maatregelen die hypo theekgaranties steeds verder aan- ROTTERDAM - In Rotterdam is woensdag op 87-jarige leeftijd de nestor van het Nederlandse sleepvaart- en bergingswezen, Murk Leis, overleden. Leis was van 1921 tot 1962 direkteur van Smit en Co's internationale sleepdienst. In die pe riode heeft de zeesleepvaart een gro te ontwikkeling doorgemaakt, aldus donderdag Smit-Internationale, waar Leis na zijn pensionering kom- missaris is geweest. Leis nam in 1921 het initiatief tot het instellen van Atlantische ber gingsstations. In het begin van de ja ren dertig liet hij de „Zwarte Zee" bouwen, een sleepboot die door haar afmetingen, snelheid en motorische voortstuwing een omwenteling bete kende in de zeesleepvaart. Na de Tweede Wereldoorlog nam Leis de wederopbouw van de zwaar gehavende Smit-vloot ter hand, waardoor het bedrijf in korte tijd zijn vooraanstaande positie in de we reld kon heroveren en behouden. Leis is zes jaar voorzitter geweest van de International Salvage Union, een organisatie die de gemeenschap pelijke belangen van de internatio nale bergingsbedrijven behartigde. Okapi geboren in diergaarde Blijdorp ROTTERDAM Okapi-moeder Bengaba heeft in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp een gezonde dochter voortgebracht. Met haar is de derde generatie Okapi's in gevan genschap geboren. De overgrootmoe der kwam indertijd uit Kongo, het tegenwoordige Zaïre. vader Atabu is uit de Antwerpse dierentuin overgekomen om samen met Bengaba voor de voortplanting te zorgen Na de oorlogsproblemen in Kongo zijn de in het wild levende Okapi's zeldzame dieren geworden In Blijdorp leven nu acht gezonde Okapi's waarvan twee binnenkort verhuizen naar Amerika om in de dierentuin van Chicago te worden be wonderd Maandag 20 september. 19.45 uur. Ned. I: Herinneringen aan Snip en Snap. Piet Muyselaar en Willy Walden aan het werk. DEN HAAG - Met ingang van 1 januari moet voor kinderen van 0 tot 6 jaar minder kinderbijslag dan thans worden gegeven, voor kinderen van 12 tot 18 jaar meer, terwijl de kinderbijslag voor kinderen van 6 tot 12 jaar gelijk moet blijven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat voor de jongste kinderen 70 pro cent van de huidige kinderbijslag wordt verstrekt en voor de oudere 130 pro cent. Om zover te komen, komt er een overgangsregeling van zes jaar. Dat staat in het wetsontwerp voor een leeftijdsafhankelijke kinderbijslag van minister De Graaf (sociale zaken), dat woensdag bij de Tweede Kamer iis ingediend. Zou de regeling, die geldt voor kinderen tot 18 jaar, onmiddellijk volledig van kracht worden, dan zou dat volgens De Graaf een te grote inkomensachte ruitgang betekenen voor gezinnen met jonge kinderen. Ook de verhoging voor de oudere kinderen zal in zes jaarlijkse stappen gaan. Overgangsregeling De overgangsregeling ziet er als volgt uit: (in procenten) tasten. Volgens de vereniging wordt een eigen huis daardoor minder be reikbaar voor mensen met beschei den inkomens. Volgens de vereniging moet er een uniforme garantieregeling komen voor het hele land. Dat voorkomt rechtsongelijkheid, die met wild groei van aparte gemeentelijke ga rantiebeperkingen in de hand wordt gewerkt. Een ander voordeel volgens de vereniging is dat de overheid met een rijksgarantieregeling kan bezui nigen op de bemiddelende organen als adviesinstellingen voor de hypo theekgarantie. De bewindsman hoeft slechts met de hypotheekverstrekkers overeen te komen dat zij niet voor schade loosstelling uit de rijksgarantiepot in aanmerking komen als achteraf blijkt dat de landelijke garantiebe palingen onjuist zijn toegepast. Het zou de chaotische garantiesitu- atiesituatie van dit moment kunnen verbeteren en de woonkonsument niet langer tot zinloze uitgaven dwin gen, aldus Eigen Huis. heeft het te druk met eigen aktivitei- ten, die de gezinssfeer bepaald ten goede komen. In de laatste afleve ring van ..Pips grote verwachtingen" spant Pips zich in om zijn weldoener Magwicht uit de penarie te helpen. Dan hoogtepunten uit de one man show van de cabaretier Robert Paul. De aflevering van ..De verliezers gaat over pausen van wel of geen on besproken gedrag. ZATERDAG 18 SEPTEMBER NED. I: 15.30 Nieuws; 15.32 Op naar Hollywood; 17.03 De film van Ome Willem; 18.20 Nieuws voor do ven; 18.58 Nieuws; 19.00 Bugs Bunny; 19.15 Klassewerk internationaal; 20.00 Dizzy Feet; 20.35 Hints; 21.05 Alle zegen komt van boven; 21.37 Journaal; 21.55 Sport op zaterdag; 22.50 Algemene Loterij Nederland; 23.00 Journaal; 23.05 Pak de poen en smeer 'm. NED. II: 13.00 nieuws voor doven; 18.10 Teleac; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 Rollebol; 19.05 De familie Mayer; 20.00 Jour naal; 20.27 Pips grote verwachtingen; 21.20 Robert Paul one man show; 22.20 Hir en nu; 23.00 Studio Sport; 23.25 De verliezers; 23.55 Journaal; 00.00 Nieuws voor doven. ZONDAG 19 SEPTEMBER NED. I: Tussen afkeer en angst" is de titel van een diskussie- programma waarin de kernwapens centraal zullen staan. De pelikaan staat in het middelpunt in de afleve ring van ..Het rijk der dieren". ..The breaking chain" is de titel van een dokumentaire over de Mosci- bevolking in Boven Volta. Vanavond brengt de TROS de eerste aflevering van de Australische serie met als ti tel „Sons and daughters". Centraal in het verhaal staat de tweeling John en Angela, die echter gescheiden en zonder dat zij van eikaars bestaan wisten opgroeiden. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag her denking van de opera componist Emerich Kalman werd een galacon cert gehouden in het Concertgebouw te Amsterdam., Kunstuitingen van beroemde beeldende kunstenaars uit de twintigste eeuw vormen het on derwerp van de Engelse dokumentai re „The Challenge". A arcrl en tu> Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 01114-1368 01119-1634 NED. 11: Dick Cavett heeft vanmid dag een ontmoeting met de sukses- volle popgroep „Abba". In het pro gramma „Kronycke" wordt in de historie gedoken. De rubriek Pano- ramiek" brengt een terugblik op de Zweedse verkiezingen en de VPRO opent het programma met de rubriek BGTV gevolgd door het satirische programma ..You bet your life". „De Berg" is een dokumentaire over de geschiedenis van het communisme. ZONDAG 19 SEPTEMBER NED. I: 11.00 Eucharistieviering; 17.00 Tussen afkeer en angst; 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Het rijk der dieren; 19.10 Bassie en Adriaan; 19.35 The breaking chain; 20.05 Sons and daughters; 21.02 Galaconcert Emmerich Kal man; 21.45 The challenge; 23.25 Joiur- naal; 23.30 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 15.05 Teleac; 15.30 Nieuws; 15.35 Dick Cavett praat met Abba; 16.25 Kro nycke; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Stu dio Sport19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 H.V.; 20.45 BGTV; 21.15 You bet your life: 21.40 De berg; 23.30 Journaal; 23.35 Nieuws voor doven. MAANDAG 20 SEPTEMBER NED. I:Dallas en de kinderen" is de titel van een programma waarin kinderen spreken over deze sukses- volle serie. „Herinneringen aan Wil ly Walden en Piet Muyselaaris de titel van een programma over dit be kende dua dat veel sukses oogstte als de dames Snip en Snap. ..Alice" vindt het noodzakelijk Tommy sexu- ele voorlichting te geven. Dan een re portage van de uitreiking van de Te- levizierring 1982 aan Kees Brusse. Deze feestelijke gebeurtenis wordt gevolgd door de herhaling van de eerste aflvering uit deze serie Schil deren in Ierland". „Een vrienden dienst" en „De trouwe getuige". NED. II: „Het verhaal van Kingi" is de titel van een Nieuwzeeland.se film overeen Maori'-jongen- -Na de achtergrond informatie rubriek „Achter het Nieuwsbrengt „Film thuiseen rolprent uit India met als titel „De schreeuwende titel". In de ze beklemmende film zien we hoe een jongeman bezig is een brandstapel op te richten voor zijn vrouw die dood werd aangetroiffen in een put. De po litie rekent hem in. zonder dat zijn vader en zuster een helpende hand toesteken. Het is aan zijn jonge ver dediger om in zijn eerste rechtszaak de verdachte van schuld vrij te plei ten. MAANDAG 20 SEPTEMBER NED. 110.00 en 14.00 Schooltelevi sie; 13.00 en 18.20 Nieuws vcoor do ven; 18.43 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Dallas en de kinderen; 19.45 Herinne ringen aan Willy Walden en Piel Muyselaar; 21.05 Alice; 21.37 Jour naal; 21.55 Gouden Televizierring 1982; 22.05 Mensen zoals jij en ik; 23.05 Journaal. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.30 Staatsloterij; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Het verhaal van King; 20.00 Jour naal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 De schreeuwende stilte; Indiase speelfilm; 23.40 Journaal; 23.45 Nieuws voor doven. 10 Frans heeft dit alles op latere leef tijd doorzien en werd het tenslotte beu, dat in Oost-Souburg Willem in alle denkbare nuances zwart werd afge schilderd en Bep de belaagde onschuld zelve was. Vandaar, dat Frans weg ging en zijn intrek nam bij zijn vader". „En al die mensen dan? Die hij zo veel geld lichter maakte, in ruil voor een huis," vroeg Ina, niet geheel over tuigd. „Mijn vader heeft indertijd alles gelezen in de kranten. Hij deed een vrouw soms een bepaald oneerbaar voorstel. Als ze toestemde, zou hij voor een huis zorgen. Dat is gebeurd en dat zult u toch niet ontkennen, wel?" Tante Dien knikte. „Allicht was dat schandalig. Maar weet jij, hoe de ver houding thuis was tussen man en vrouw? Bep had dikwijls van die nuk ken, dan sloot ze dagenlang, soms wel weken 's avonds haar slaapkamer af en kon Willem naar de logeerkamer gaan. Dat is evenmin goed te keuren, Ina. Wat doet een gezonde man dan? Als hij een kans ziet? Weet jij het? Weet ik het? Wie kan daar een antwoord op geven? Misschien een psychiater. Ik keur nog altijd niet goed, wat Willem heeft gedaan in die jaren, dat hij hoofd was van het woningbureau hier in de stad. Maar ik kan er wel begrip voor opbrengen. En wie ben jij en wie ben ik, dat we het recht hebben om te veroordelen?" Ina dacht een poosje na en knikte tenslotte. Er zat een grond van waar heid in de redenering van deze oudere vrouw. Zij bezag het allemaal heel an ders dan de meeste mensen. Tante Dien vervolgde: „Hij heeft zijn straf dubbel en dwars gehad: Oneervol ontslagen uit overheidsdienst Dat is één. Drie maanden gevangenisstraf, waarvan hij er ruim twee heeft uitge zeten. Tel er maar bij op. Vrouw en kinderen weg en een echtscheiding. Dat is drie. Daarna, nadat hij weer in vrijheid was gesteld, de verachting van de stadsgemeenschap te moeten door- staan. Dat is vier. Je wordt voor zoiets niet één keer gestraft maar tientallen, honderden keren. Na zijn ontslag uit de gevangenis heeft hij links en rechts gesolliciteerd naar werk, maar nie mand wilde hem immers aannemen? Wie staat daar voor de deur om werk? Wie? Die corruptie Willem ter Scheure? Die steekpenningen aannam? Die jon ge vrouwen versierde in ruil voor een huis? Wiens vrouw en kinderen ervan door zijn? Nee, dank je wel. Zulke men sen willen wij in ons bedrijf niet heb ben De vrouw zuchtte, stond op en schonk opnieuw thee in. Daarna vervolgde ze, terwijl ze weer ging zitten en een si garet opstak: „Op een avond, een maand of drie nadat hij in vrijheid was gesteld, kwam hij hier aan de deur. Totaal verfromfaaid - Hij zag er anders altijd keurig uit en droeg uitstekende kwaliteit kostuums - en met verwon dingen aan zijn gezicht, stond hij voor ons. We schrokken, mijn man en ik. Hij waste zich en ik bepleisterde zijn won- Door GRE DE BOER den. Hij vertelde, nadat wij hem wat te drinken hadden gegeven, dat hij aan het eind van zijn latijn was. Niemand wilde hem in dienst nemen, zijn geld was op en tot overmaat van ramp was hij die avond een jongeman tegen geko men, met wiens toen aanstaande vrouw hij het een en ander had gehad. De man bleek al enige tijd op hem geloerd te hebben en heeft hem die avond een on genadig pak slaag gegevea Enfin, we hebben hem een dag of wat bij ons in huis gehouden, tot hij wat opgeknapt was. Mijn man en ik hebben met hem gepraat Tenslotte heeft mijn man voor hem die sigarenzaak in de Schoten straat gekocht, verder alle nodige spul len aangeschaft en hem daar geïnstal leerd. Ondanks zijn verleden begon nen de klanten te komea Hij ging er van alles bij verkopea snoep, tijd schriften. kranten, was 's morgens al vroeg open en kreeg geleidelijk aan een vaste kring van afnemers. Toen hij eenmaal goed in het zadel zat, is hij begonnen het geleende geld af te los sen en een jaar of wat geleden heeft hij de laatste honderd gulden betaald. Mijn man was toen al overleden. Nu heeft hij gelukkig goed zijn boterham, vader en zoon kunnen uitstekend met elkaar overweg. Het enige is, dat Wil lem ergens in een dorp. enkele kilo meiers hier vandaan, een vriendin netje heeft, waarheen hij wel eens een avondje gaat buurten en soms het •weekeind. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9