Damesvoetballers gaan in de aanval voor meer erkenning bij het bedrijven van hun sport NIEUWSBODE-TOTO Dan zie ik jullie zaterdagmorgen om negen uur op de Ring met bolussen en in een keurig jurkje X X X X X X X kSSC- Anja Bevelander de deuren langs ge weest om weer aan de slag te kunnen en in de loop van het vorig jaar ble ken er plotseling genoeg dames te zijn, die de voetbalschoenen aan wil den trekken". Jonge meiden Het Kerkwerfse team heeft een erg lage gemiddelde leeftijd. Van de ze ventien speelsters zijn er slechts drie getrouwden. De rest zijn allemaal erg jonge meisjes. ,,Ik denk dat we daardoor een lang bestaan beschoren zijn. Al die jonge meiden zijn bijzonder fanatiek en hebben stuk voor stuk toegezegd dat ook te willen blijven. Het wordt beslist geen eendagsvlieg, tenminste als ik afga op de stemming, die er momenteel heerst in de ploeg", is Di ana de Bil van mening. ,,De sfeer in de ploeg is natuurlijk erg belangrijk en die is momenteel opperbest". Dames hebben duidelijk een heel andere kijk op het voetbalspel en dat zijn de dames, hoe fanatiek ook, zich heel duidelijk bewust. ,,Dat kan wel zo zijn", gelooft Jaap Goud.maar ze realiseren zich ook dat wat mannen kunnen, ook door vrouwen gedaan moet kunnen worden. Ze zullen zeker niet rusten voordat ze dat hebben aangetoond. Als je soms ook ziet wat ze er allemaal voor over hebben, daar is menig trainer van een herenteam jaloers op. Er zijn zelfs dames bij die speciaal een betaalde oppas in huis nemen als er gevoetbald moet wor den. Meestal voetbalt de man des huizes namelijk ook, maar dat weer houdt hen er niet van om zelf ook door te blijven gaan". SKNWK heeft in het verleden al heel wat fraaie suksessen behaald. Er zitten diverse dames in, die al vele iaren op de Zeeuwse voetbalvelden ronddraven. Onder hen zitten er ook, die ook buiten de Nieuwerkerkse grenzen zijn opgevallen door hun op merkelijke voetbaltechnieken. Momenteel maakt Petra Rouw, een van de jongere speelsters in de ploeg, deel uit van de Zeeuwse selektie, maar in het verleden vierden Adrie de Looff, Saar Torentsma en Ria Slootmaker ook al als zodanig triom fen. „We hebben in ons team best wel aardig wat kwaliteit, want de dames die vroeger deel uit maakten van de Zeeuwse selektie, zouden daar nu nog zo in kunnen. Misschien dat er eens iemand van de keuzekommissie zou kunnen komen kijken. Wie weet wat er dan allemaal uitkomt", stelt Goud lachend. ZIERIKZEE - Het damesvoetbal is altijd nog een on derdeel van de grote KNVB, dat nauwelijks serieus ge nomen wordt. Deze kreet wordt vaak - en terecht - ge hoord binnen de damesvoetballerij. Op Schouwen-Dui- veland lijkt de paar laatste jaren een tendens op gang ge bracht te zijn, die daar - in ieder geval waar het het voor malige eiland betreft - wat aan wil veranderen. Tot voor anderhalf jaar werd alleen nog in Nieuwerkerk serieus gevoetbald door dames. SKNWK draaide in de eerste klas van de afdeling Zeeland haar partijtje aardig mee, zij het met wisselend sukses. Het vorig jaar ging ook in Dreischor een damesploegje van start. Hier ging het evenwel wat moeilijker. Vaak kon met heel veel pijn en moeite een team op de been gebracht worden, maar on danks dat is de ploeg ook dit jaar weer, onder de bezie lende leiding van Adrie Geelhoed van start gegaan. In het vorige seizoen kwam daar ook WIK uit Kerkwerve bij en inmiddels speelde de ploeg van trainer Jos van IJ- zeldijke en coach Bram Bevelander een bekerwedstrijd en een kompetitiewedstrijd in officieel KNVB-verband, wedstrijden overigens, die beide in winst werden omge zet. Nog niet binnen de KNVB, maar wel hard werkend om een volledige ploeg op de been te brengen is men bij Bruse Boys. De dames waren in Bru al wel een paar keer aktief, maar alles is nog niet zo ver, dat er echt om „de knikkers" gevoetbald kan worden. „Het is zonder enige twijfel gewel dig om met de dames te werken", vertelt SKNWK-trainer Jaap Goud. „Ze hebben er bijzonder veel voor over en zijn geweldig enthousiast met hun sport bezig. Erzit natuurlijk ook best een stukje rivaliteit met de mannelijke tak van de vereniging bij. Zeker als de eerste herenploeg van de vereniging wat minder presteert, hebben ze een extra stimu lans om flink uit te pakken. Ze wil len minimaal gelijkwaardig zijn aan de heren en ook als zodanig behan deld worden. Dit zit er echter voorlo pig niet in, dacht ik zo, want in de meeste verenigingen hangen de da mes er maar een beetje bij. Dat is he laas ook bij SKNWK het geval. Door goede prestaties te gaan leveren ho pen we daar evenwel wat aan te ver anderen: vechten voor erkenning, als het ware". Spelregels Bij WIK lijkt de damesploeg een schot in de roos te zijn. „We zijn het vorig jaar uitsluitend bezig geweest om de grondbeginselen van het voet balspel onder de knie te krijgen", legt Diana de Bil, een van de zeven tien Kerkwerfse voetbalsters uit. „Onder leiding van Jos van IJzel- dijke hebben we de spelregels ge leerd en de opzet van het spel. Ook speelden we wat oefenpartijtjes, die wonderwel verliepen. Mede daar door vonden wc het tijd worden om maar eens in kompetitieverband te gaan spelen. We komen in de kompe titie in de tweede klas een groot aan tal ploegen tegen, waartegen we tij dens de oefenperiode hebben gewon nen. Hieruit kunnen we afleiden, dat er best wel mogelijkheden liggen in de aanstaande periode". Initiatiefneemster van het Kerk werfse damesteam is Anja Bevelan der geweest, die ook in het verleden al eens deel uitmaakte van een da mesvoetbalteam. Een jaar of negen geleden stierf een toen bestaand da mesteam in Kerkwerve een zachte dood, om het simpele feit, dat er niet genoeg dames meer waren om een „elftal" op de been te brengen. „Er is altijd wel iets blijven hangen", weet Diana de Bil nog. „De voorbije paar jaar werd de roep naar een nieuwe damesploeg steeds groter. Met nog een paar fanatieke voetbalsters is Geruchten willen, dat ook in Ker kwerve aardig wat vrouwelijke voet balkwaliteiten zouden zijn ontdekt. „Ik denk, dat dat een beetje voorna- rig is", meent Diana de Bil. „We moe ten onszelf eerst maar eens bewijzen, lijkt me zo. We hebben in onze oefen periode een paar keer tegen de junio- renploegjes van WIK gevoetbald en verloren. Dan sta je eigenlijk wel een beetje voor gek, als je van D-tjes ver liest, maar het bewijst wel, dat we nog veel te leren hebben. Dus houden we ons voorlopig maar een beetje ge deisd". Kampioen Duidelijk is immers wel geworden, dat in het damesvoetbal de gezellig heid voorop staat, maar dat het re sultaat toch ook niet verwaarloosd mag worden. „Natuurlijk willen we graag winnen", zeggen vertegen woordigers van alle drie de da mesteams in kompetitieverband „Tenslotte ga je kompetitie spelen om zo af en toe eens een keer te win nen. Naar mate de overwinningen in aantal toenemen, neemt ook de gezel ligheid toe. Deze zaken zijn zonder twijfel niet los te zien van elkaar". Kampioens-illusies hebben de drie Schouwen-Duivclandsc ploegen niet, al valt niet helemaal te ontkennen, dat Diana de Bil een kleine mogelijk voor haar ploeg best ziet zitten af gaand op de oefenwedstrijden. De drie Schouwen-Duivelandse da mesvoetbalteams, die het komende seizoen gaan uitkomen in kompeti tieverband. Hiernaast de ploeg van SKNWK, die onder leiding staat van trainer Jaap Goud. Hieronder links de Kerwerfse formatie WIK met co ach Bram Bevelander. Daarnaast de formatie uit Dreischor met coach en trainer Adrie Geelhoed. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Deze week al weer de derde Nieuwsbode-toto. Opnieuw wer den drie Totoïstcn gevonden, die hun oordeel willen vellen over de twaalf voetbalwedstrijden, de korfbalwedstrijd, een handbalduel en een partij he- renhockey. Voor de eerste wedstrijd in het der de Toto-rijtje, de cilnndelijke derby tussen Mevo en SKNWK. voorspellen alle drie de voorspellers een zege voor Mevo uit Zierikzee. „Mevo zal gesterkt zijn door het gelijke spel van de vorige week", voert Jaap Goud aan. ,,lk ken een paar spelers v«tn Mevo erg goed en wil ze hiermee eigenlijk een hart onder de riem ste ken", stelt Piet Zoon. Bij Zierikzee tegen RCS zijn de meningen ver deeld. Wil ten Haaf („Ik weet eigen lijk niet zo veel van voetballen") en Jaap Goud houden het op een punten- dcling, maar Piet Zoon geeft zijn voorkeur aan Zierik/ee .Ik denk dat Zierikzee erg geprikkeld zal zijn door die affaire met Marcel van Grunsven". meent hij. Somber kijken de drie Totoïstcn te gen WIK aan. Alle drie houden ze het op een zege voor SVD in Driewegen. Duiveland zal zich herstellen Optimisme Bruse Boys ging tegen iASWH erg matig uit de startblokken. Mede hierdoor zijn de voorspellingen van het drietal ondervraagden niet al te optimistisch. Alleen Wil ten Haaf „Rokt" op een Bruse zege. maar Goud en Zoon rekenen op verlies voor de formatie van Jan Englebert. 1 Wil Jaap Piet ten Hnaf Goud Zoon 1 Mcvo-SKNWK 2 Zierikzee-RCS 3 Altcna-Bruse Boys 4 DFS-GPC 5 SVD-WIK 6 Duiveland-'s Heer Arenskerke 7 Brouwershaven-Borssele 8 SSV-ZSC 9 Sluis-Renesse 10 Jong Ambon III-Dreischor 11 Zierikzee 111-Ouwerkerk 12 Hansw. Boys Hl-Zonnemaire 13 All Ready-Seolto 14 Delta Sport Fort una 15 H SD-Spijkenisse^

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6