Catherine Butler en Gipsy Queen vormen een ijzersterke kombinatie Drie titels voor Wim Vonk tijdens Bruse tennisstrijd Zestien arbiters op komst Westenschouwse amazone eerste Zeeuwse in Z-dressuur pony's NPC Bijzonder spannende finale in het heren dubbel r 5 WESTENSCHOUWEN - Het afgelopen weekeinde be reikte de dertienjarige Westenschouwse amazone Cathe rine Butler een opmerkelijke mijlpaal in haar jonge hip pische loopbaan. Met haar twaalfjarige Dartmoorpony Gipsy Queen stapte zij door het behalen van het ene nog ontbrekende winstpunt tijdens een door de heer Priemus gejureerde wedstrijd op manege Lisiduna de Z-klasse binnen in de dressuur bij het NPC. Catherine Butler en Gipsy Queen vormen nu samen de enige Zeeuwse kombi natie, die gerechtigd is in de zware dressuurklasse te starten. De prestatie is des te opmerkelijker, daar zij haar prestaties steeds leverde in wedstrijden voor paar den. Daarin bereikte zij nu de M-klasse, hetgeen gelijk staat aan de Z-klasse bij de pony's. Vaak leverde haar optreden in de NBVR-wedstrijden nogal wat hilariteit op, omdat de 1,20 meter hoge Gipsy Queen uiterst schril afsteekt tegen de soms bijna een halve meter hogere paarden. Na de wedstrijd veranderde de hilariteit even wel in louter bewondering, want wat Catherine Butler en Gipsy Queen jury en publiek voortoveren is van een zeer grote klasse. de oudste telg van de familie", ver telt moeder Butler. ,,Via een tip kwa men we terecht op manege De Vroome in Noordwijk, waar twee volledig afgedankte pony's hun po- nydagen zouden staan te slijten. Deze pony's waren oorspronkelijk afkomstig van Ton Menken, de melk- magnaat uit de Randstad. Menken had de pony's aangeschaft voor zijn kinderen, maar deze bleken totaal niet de minste interesse te hebben in de viervoeters. Nadat ze een paar jaar zomaar zinloos op een stuk land hadden lopen grazen, besloot Men ken de dieren van de hand te doen, waarna ze op De Vroome terecht kwamen om kindertjes op te laten rijden. Ook dit bleek geen sukses, want de pony's kenden natuurlijk niks. Vandaar dat we ze voor een spotprijsje in een koop hebben over genomen. Gipsy Queen bleef bij ons en de andere ging naar elders". Erica Butler - de oudste van de drie dochters - maakte Gipsy Queen be rijdbaar en haalde zowel in het sprin gen als in de dressuur de M-klasse. Toen evenwel was zij ,,uit de pony gegroeid". Gabrielle Butler was voorbestemd om Erica's plaats op de rug van Gipsy Queen in te nemen, maar Gabrielle voelde meer voor een kontinuering van haar partnerschap met Fairy, de 20-jarige veteraan van de pony-stal van de Butlers. Catheri ne Butler nam toen Gipsy Queen on der haar hoede, naast haar eigen" Taufan. In december 1981 startte zij Gipsy Queen voor het eerst in de B- dressuur en nu negen maanden latei- bereikt zij de Z-status. In die periode slaagde Gipsy Queen er nog in een vruchtbare vrijage met Raja te heb ben. Hieruit werd inmiddels Fairy Queen geboren, zo genoemd omdat Raja op zijn beurt een zoon was van Fairy. Oplossing Toen in april Fairy van de hand werd gedaan, ontstond er een klein probleem, omdat nu Gabrielle Butler alsnog Gipsy Queen ging berijden. ,,Ik dacht dat we toen een goede oplossing hebben bedacht", stelt Ca therine Butler. „Gabrielle zou gaan uitkomen bij het NPC, terwijl ikzelf ben gaan rij den bij de paarden van het NBVR. Zodoende hoefden we nooit tegen el kaar te rijden op gezamenlijke wedstrijden van NBVR en NPC". Dat Catherine Butler toch bleef rij den op Gipsy Queen zat hem voorna melijk in het.feit, dat de-kombinatie zo voortreffelijk „klikte". ,,Het was gewoon zonde om er niet uit te halen wat er in zat", onderkent Catherine Butler. Je hebt dan meer energie nodig om de pony in bedwang te houden, dan dat je in een goede proef zou moeten stoppen. Het is evenwel een pony met klasse en juist daarom vind ik de uitdaging bijzonder groot om ook met deze pony goede prestaties te kunnen leveren". Momenteel zijn de Butlers lid van de Ruitervereniging Renesse, waar zij instruktie krijgen van Els Opschoor uit Barendrecht, een instruktrice die haar opleiding heeft gehad in het Hippisch Sport centrum in Deurne. Ook zij kwam in het verleden in de Z-klasse uit. Met haar ondersteuning en met de wils kracht van Catherine Butler lijkt ook een kombinatie met Taufan suk- sessen af te moeten kunnen werpen. Country Club en Toren Boys tegen elkaar in tweede bekerronde ZIER1KZEE - Sporthuis ZZ en Skol Boys zijn zonder te spelen bij de laatste acht van het bekertoernooi in het Schouwen-Duivelandse zaalvoet bal geraakt. Beide ploegen werden door kommissie-voorzitter Cees in 't Veld vrijgeloot. Als absoluut topper in de tweede ronde kwam de ontmoe ting tussen bekerhouder Country Club en het in de kompetitie verras send presterende Toren Boys uit de bus. Ook de eerste klassers Bruse Boys en Stella Boys moeten het tegen el kaar opnemen en de FC Kerkwerve, dat momenteel sterk presteert in de eerste klas lootte tweede klasser De Steeg. Interessant is mogelijk ook het duel tussen de beide tweede klas sers ZZ'72 en SV Ouwerkerk. Ouwer- kerk gaat in de tweede klas momen teel fier en ongeslagen aan de lei ding. Ook een onderling tweede-klasser treffen is er voor Bijmakelaardij en de reserveploeg van Skol Boys, die twee jaar geleden bekerwinnaar werd en het afgelopen seizoen verlie zend finalist tegen Country Club. De enige nog overgebleven derde klas ser, Zeelandia, kan mogelijk nog een ronde overleven door Die Gouwe te kloppen. De afwikkeling om het Zeeuws kampioenschap krijgt dit jaar een kompleet nieuwe opzet. De vier regi okampioenen spelen een halve kom petitie tegen elkaar, die binnen drie weken wordt afgewerkt. In de eerste week speelt de kampioen van Schouwen-Duiveland tegen de kam pioen van de Bevelanden en ontmoet de kampioen van Zeeuws- Vlaanderen de titelhouder van Wal cheren. De Schouwse en Zeeuws- vlaamse afgevaardigden spelen thuis. In de tweede week staan de wedstrijden Bevelanden-Zeeuws- Viaanderen en Waicheren-Schouwen- Duiveland op het programma en in de derde week wordt besloten met Schouw en-Duiveland-Zeeuws- Vlaanderen en Bevelanden- Walcheren. Een en ander krijgt zijn beslag tussen de derde week van maart en begin april 1983. üm te ko men tot een Zeeuws bekerwinnaar is de oude opzet gehandhaafd. De be kerwinnaars van Hulst en Vlissingen spelen een voorwedstrijd om te ko men tot acht ploegen. In de kwartfi nale staan de volgende wedstrijd«r» op het programma: Axel-Zierikzeo, Sas van Gent-Goes, Oostburg- winnaar Hulst/Vlissingen en Middelburg-Temeuzen. In de halve eindstrijd staande winnaars van Axel/Zierikzee en Middelburg/Ter- neuzen tegenover elkaar, terwijl de andere twee winnaars voor de twee de finaleplaatsen duelleren. P. de Jonge en W. Aandewiel leiders in 5e klas libre ZIERIKZEE/RENESSE - Donder dagavond is zowel in het „Huis van Nassau" te Zierikzee als in de Coun try Club te Renesse een aanvang ge maakt met de toernooien 5e klasse li bre voor het kampioenschap van het distrikt Schouwen-Duiveland. In beide toernooien werden er tweeë- neenhalve ronde (10 partijen) gespeeld. Bij het afsluiten van de eerste dag heeft P. de Jonge te Zierikzee de lei ding in handen. De Jonge ging van start in de eerste ronde met winst op L. Pankow in 27 beurten. In de 2e ronde speelde hij remise met me vrouw Lodewijk in 25 beurten waar na hij in de 3e ronde in 21 beurten de volle winst pakte in zijn partij tegen R. Lusse. M. Goudzwaard wist de beide par tijen welke hij speelde in winst om te zetten. In de le ronde maakte hij te gen R. Lusse de 40 caramboles vol in 28 beurten waarna hij in de 2e ronde 26 ronden nodig had om de volle winst binnen te halen in het treffen met R. van Veen. A. de Jonge kwam twee keer tot winst en verloor een partij. In de ope ningsronde ging hij met een karam- bole verschil de boot in tegen W. de Graaf om vervolgens de partijen te gen Lusse en Pankow in winst om te zetten. De partij tegen Panko\V was de kortste van de avond (19 beurten) waarin hij gemiddelde scoorde van 2.11. De stand na 2'/t ronde ziet er als volgt uit: P. de Jonge M. Goudzwaard A. de Jonge R. van Veen W. de Graaf L.Pankow J. Lodewijk R. Lusse 120 73 1.64 9 5 80 54 1.48 8 4 119 83 1.43 9 4 66 56 1.19 9 2 70 82 0.85 5 2 96 89 1.07 8 2 66 55 1.20 5 I 79 74 1.06 8 0 In Renesse heeft W. Aandewiel de leiding in handen met drie overwin ningen uit eveneel gespeelde partij en. In de eerste ronde haalde Aande wiel in 39 beurten de volle winst bin nen in de partij tegen W. de Jonge, in de 2e ronde moest A. Plaating er in 33 beurten aan geloven waarna in de 3e ronde D. van der Werf in 35 beurten de vlag moest strijken. Met twee gewonnen uit evenveel gespeelde partijken bleef ook N. van den Berg nog zonder verliespunten. Van den Berg startte met de partij te gen T. de Bie in 20 beurten in zijn voordeel te beslissen. In de 2e ronde in het treffen met D. van der Werf ging het heel wat min der vlot daar hij deze keer maar liefst 42 beurten nodig had om de 40 caramboles vol te kunnen maken. A. van der Weel kwam twee keer tot winst en zag zich door De Bie een keer geklopt. In de langste partij van de avond, 39 beurten, klopte hij in de le ronde D. van der Werf met een karambole verschil. In de 3e ronde, met een goe de serie van 8 karamboles, klopte hij W. de Jonge op overtuigende wijze in 22 beurten. De stand in Renesse ziet er na 2l/t ron de als volgt uit: W. Aandewiel N. van den Berg A. van de Weel T. de Bie A. Tiggelman W. de Jonge A. Plaating D. van der Werf 120 107 1.12 8 6 80 62 1.29 6 4 111 106 1.04 8 4 63 55 1.14 7 2 68 77 0.88 5 2 95 93 1.02 6 2 70 78 0.89 5 0 107 126 0.84 6 0 Heden (vrijdag)avond zullen op beide plaatsen de toernooien worden voortgezet waarna zij morgen (zater dagavond zullen worden afgesloten. DEN BOSCH - Brabantse mede werking aan het ziekenhuisbedden- reduktieplan van de minister van volksgezondheid en milieuhygiëne blijft beperkt „tot datgene dat in het kader van de wet verplicht is". Dat heeft het kollege van gedeputeerde staten per brief meegedeeld aan de minister. ir iszeici- Catherine Butler begon haar hippi sche loopbaan toen zij zes jaar was. Een jaar later kwam zij al voor het eerst uit in wedstrijdjes. Een maand voor haar achtste verjaardag was zij al L-startgerechtigd. ,,Dat was eigen lijk best komisch", herinnert moeder Catherine Butler zich. „Eigenlijk be rustte het allemaal op een vergissing bij de landelijke ruitervereniging Westelijk Schouwen. Niemand wist, of stond er in ieder geval bij stil, dat je acht jaar moet zijn, vooraleer je in officiële wedstrijden uit mag komen, maar uiteindelijk is het toch alle maal goed afgelopen". Achteruit Catherine Butler leverde haar eerste resultaten af op de rug van Fairy, een pony, die in april 1982 door de Butlers van de hand werd ge daan. Fairy telde toen twintig paar- delentes. Catherine Butler kreeg voor het eerst instruktie van Janie de Lint. Met Fairy bracht zij het tot de L2- dressuur, terwijl ze in het springen de B-proef met sukses aflegde. „Fai ry was niet zo dol op springen. Het is gebeurd dat hij achteruit de ring uit stapte. Toen de B-proef moest wor den afgelegd hebben we voordien met suikerklontjes bereikt, dat hij over balkjes stapte. Uiteindelijk is de proef met sukses afgelegd. Dat was eigenlijk best knap". Na Fairy stapte Catherine Butler over op Taufan, een halfbloed Ara bier. Deze pony is momenteel nog steeds „haar" pony in de familie But ler, want behalve Catherine Butler rijden ook tweelingzus Gabrielle en de 14-jarige zus Erica uitgebreid op paarden en pony's. Zonder twijfel is er wat dat betreft de nodige rivaliteit in huize Butler. Desondanks bereikte Catherine Butler nu haar grootste suksessen niet op Taufan, maar op Gipsy Queen. „We waren een paar jaar geleden op zoek naar een pony voor Martijn, Ook tweelingzus Gabrielle Butler leverde in de korte periode, dat zij Gipsy Queen inmiddels berijdt voor treffelijke prestaties af. Meer dan Catherine legde zij zich toe op het springen met de Dartmoor-pony. Vrijwel iedere wedstrijd zit zij hoog in de prijzen. Het afgelopen week einde boekte zij een geweldige zege in een met 21 kombinaties bijzonder sterk bezette dressuurwedstrijd in Barendrecht. In de toekomst wordt Gipsy Queen waarschijnlijk op korte termijn weer „haar" pony, want Ca therine Butler dreigt te groot te wor den voor de 1,20 meter hoge Gipsy Queen, al leeft wel de hoop, dat zij in juni van het volgend jaar nog zal kunnen starten op de Nederlandse kampioenschappen in de Z-klasse. Catherine Butler zal nu weer volle dig terug moeten naar Taufan, de vijf jaar oude en 1,45 meter hoge half bloed Arabier. „Taufan heeft veel meer temperament dan Gipsy Queen. Dat vind ik zonder meer een uitda ging. Op een onrustig parkoers is Taufan vaak erg onrustig. Greg Lemond blijft zonder problemen aan de leiding SAINT-TRIVIER - De Amerikaan- se profwielrenner Greg Lemond heeft donderdag zonder enige moeite zijn leidende positie in de Ronde van de Toekomst behouden. In de zeven de etappe, een rit over 188 kilometer van Vorcppc naar Saint-Trivicr in Oost-Frankrijk, bemoeide hij zich niet met een uitlooppoging van der tien renners. Het gezelschap, waarbij zich geen enkele serieuze konkurrent van Lemond bevond, had na negentig kilometer een voorsprong van tien minuten. Jacques van Meer, de best ge plaatste van de dertien en één van de twee Nederlanders, die bij de ont snapping betrokken waren, was toen nog vijf minuten van de leiderstrui verwijderd. Onder aanvoering van de Columbi' anen reageerden het peloton, waar door de voorsprong terugliep tot 6 minuten en 13 seconden op de streep. In de eindsprint kontroleerde do Oostduitser Olaf Ludwig, winnaar van de Vredeskoers, de situatie. Hij won gedecideerd. Nu de Oostduitsers zonder al te grote inspanningen over de hergen zijn gekomen, worden zii als do grote favorieten beschouwd voor de individuele tijdrit van vrij dag over een afstand van 45,5 kilome ter. De uitslag van do zevende etappe: 1. Olaf Ludwig (O.Dl.) 188 km in 4.39.42 (gem snelh 40.329 km/uur); 2. Eric Dall'Armellina (Fra), z t 3 Pascal Jules (Fra), z f 4 Viktof Schrammor(Zwl), z t 9 Jacques van Meer (Ned). z t.\ 11. John van Asten (Ned), z.t 14 Dominique Arnaud (Fra) op 6.13. ZIERIKZEE - In dt> bestuurskamer i nn de bmtine op het sportpark flarmink is dtsvienlngnixmd onder leiding urm Maarten de Kok een kurswt van start gegaan txnr het opleiden van auüvoetr hrihrfieidsrerhterx Voordesp cursus hebben zirh 20 kurristen aangemeld utmnwi 16 uxsmnrhtig op Schouwen-Duiveland, u-at voor het zaalvoetbal in ome regio een Mangrijkp versterking ixm het srheidsnrhtenknrps kan gaan betekenen. De knrms omvat m zijn totaliteit zes kumi-sortirv den met dnaman tnegeinrgd rug een stngewedstrijri (Foto: ZjerUorrsrhe Nieuwsbode) BRUINISSE - Zoals eigenlijk min of meer in de verwachting lag heeft Wim Vonk tijdens de klubkampioenschappen van de LTC Bru-Tèn zowel het heren enkelspel als het dubbelspel op zijn naam geschreven. Als extra toegift won Wim Vonk samen met echtgenote Stella ook nog het gemengd dubbelspel. Hierin bleven zij Corrie de Waal en Rinus Geense de baas. In de enkelspelfina le was Thom van Gelder niet opgewassen tegen Vonk en samen met Peter Cop- poolse bleef Vonk overeind tegen Thom van Gelder en Rinus Geense. Het da mes enkelspel werd een overtuigende zege voor Corrie de Waal. Diana Cop- poolse won zelfs niet een game. Erg veel problemen had de plaat singskommissie ook niet in het heren dubbelspel. Vonk Coppoolse en Van Gelder Geense mochten rechtstreeks naar het eindtoernooi, terwijl de koppels Sjaak van de Opstal Huib Stevenso, Gert van Hengel Jaap Huizer, Hans van der Doe Wim Kik en Jaap Lagaay Ro nald Verwey via voorwedstrijden zo ver kwamen. Vonk Coppoolse was in de kwartfinale met 6-2,6-0 te sterk voor Lagaay Verwey en Van der Doe Kik kwamen in de halve eindstrijd wegens een blessure van Gert van Hengel. Van Gelder Geen se en Van Opstal Stevens hadden een by. Spannende finale In het heren enkelspel werden Wim Vonk en Thom van Gelder rechtstreeks geplaatst voor het eind toernooi, terwijl alle overige deelne mers via drie voorronde-poules bij de laatste acht konden komen. In poule A plaatsten zich Frank Mous en Han van der Doe. Beiden waren te sterk voor Herman Knop, Gijs Coppoolse en Piet Schuller. Poule B werd suksesvol voor Ro nald Verwey en Jaap Huizer, doordat beiden te sterk waren voor Huib Ste- vense en Harko van der Ark. Poule C tenslotte bracht Peter Coppoolse en Sjaak van Opstal bij de laatste acht. Zij klopten David van de Berg, Leon van de Bos en John Deering. Hoofdtoernooi In het hoofdtoernooi won Wim Vonk vervolgens van zijn dub belspelpartner Peter Coppoolse (6-2, 6-4) en was Jaap Huizer te sterk voor Sjaak van Opstal (6-2, 6-4). Thom van Gelder troefde Han van der Doe af met 6-2, 6-3 cn Frank Mous was tc sterk voor Ronald Verwey (7- 5, 6-1). In de halve eindstrijd moest Jaap Huizer het afleggen tegen Wim Vonk met 6-4, 6-1 cn kon Frank Mous het niet bolwerken tegen Thom van Gelder (6-16-1). In een aardige finale kwam Thom van Gelder tenslotte iets te kort tegen de vaste slag van Wim Vonk (6-3, 6-4). Van Opstal Stevens werd met 6-2,6- 0 geëlimineerd. Een stuk spannender ging het er in de finale aan toe. Vonk Coppoolse won de eerste set nog redelijk soepel met 6-3, maar in de tweede set moest werkelijk alles worden gegeven om zich het fel van zich afvechtende duo Van Gelder Geense van het lijf te houden. Na een fascinerende tie break werd het uiteindelijk 7-6 voor Wim Vonk en Peter Coppoolse. Beslissing In het dames enkelspel was er geen kruid gewassen tegen de suprematie van Corrie de Waal. Zowel in de voor ronden als in het hoofdtoernooi bleef de titelhoudster ruimschoots staan de. In de finale, waarin verrassend Diana Coppoolse was doorgedron gen, deklasseerde De Waal haar op ponentemet maarliefst 6-0, 6-0. Hier mee werd aangetoond, dat Corrie de Waal voorlopig haar meerdere nog niet heeft in de Bruse vereniging. Corrie en Cora de Waal wonnen sa men het damcsdubbelspel. In de eindstrijd bleven zij Diana Coppool se en Ria Kik mqt 6-1,6-7,6-1 de baas. De verrassing van het damestoemooi werd de jeugdige Diana Coppoolse. Of zij helemaal door kan stoten naar de top moet nog even op zich laten wachten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het gemengd dubbelspel moest de beslissing brengen over wie van de twee Bru-Tcn-routiniers zich met drie titels mocht sieren. In een bij zonder spannende cn op hoog niveau staande partij bleven Stella en Wim Vonk in drie sets de meerdere over Corrie de Waal cn Rinus Geense, zo dat Wim Vonk drie titels binnenhaal de en Corrie de Waal twee keer zege vierend uit een finale kwam. In de halve eindstrijd viel er over krachtsverschil niet te redetwisten Vonk Coppoolse won met 6 0. 6 0 van Van der Doe Kik en Van Gelder Geense was al bijna even superieur. In dc finale moest het herrndubbel Thom van Gelder en Rinus Geense het na veel strijd afleggen tegen de kampioenen Vonk en Coppoolse (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5