I „Op Drift" viert volgend jaar 25-jarig bestaan ONZE PUZZELRUBRIEK STREEKNIEUWS KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Badmintonklub Zierikzee trekt kompetitie in met negen teams 4 Toneelvereniging Renesse RENESSE - Woensdagavond werd, in de bovenzaal van het dorpshuis, de jaarvergadering gehouden van de to neelvereniging Op Drift uit Renesse. De avond die door 15 leden (de helft van het ledenaantal) werd bezocht, werd geopend door de voorzitter, de heer VV. Lokker. Hij vond het jammer dat niet meer leden aanwezig waren. De familie Hazebroek, de beheerders van het dorpshuis, dankte hij voor de goede zorgen in het afgelopen jaar. De le den dankte hij voor hun inzet, in het bijzonder de dames die, gestoken in kleding van rond de eeuwwisseling deelnamen aan de optocht op konin ginnedag en de leden die zich hebben ingezet ten bate van de Stichting In terieur Dorpshuis. Sekretaris-penningmeester de heer D. S. Kooman las de notulen en bracht financieel verslag uit. Daaruit bleek dat het vorige seizoen is af gesloten met een nadelig exploitatie saldo van 961,01. Dit betekent dat de jaarlijkse 1000 subsidie van de gemeente ervoor zorgt, dat toch nog iets op het spaarboekje kan worden bijgeschreven. De kaskommissie bij monde van de heer E. Jonker stelde voor decharge te verlenen. In de nieuwe kaskom missie zijn benoemd de heren G. v. Splunder en H. de Winter. Mej. K. K. G. v. d. Kuyl werd aangewezen als reservelid. Bestuursverkiezing Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden mevr. R. Gilijamse-Meijers en de heer D. S. Kooman herkozen. De dames A. v. d. Wiel-Jansen en C. Hoogerhuis-v. d. Linde, die namens de toneelvereni ging zitting hebben in de werkgroep die zich bezighoudt met de verbou wing van het dorpshuis en die daarin de belangen van de toneelvereniging verdedigen, brachten verslag uit over de gang van zaken. Verder werd er gesproken over het 25-jarig bestaan van de vereniging op 17 september van het volgend jaar. Men kwam overeen dat dit jubileum feestelijk gevierd zal worden tijdens de najaarsuitvoering van 1983. Er ontstond een pittige diskussie over het bestuursvoorstel om in de toekomst stukken te gaan spelen, waarvan het niveau op een wat hoger peil staat. Er werd o.a. naar voren ge bracht dat men bij de keuze van het repertoire rekening moet houden met de smaak van het publiek waar voor men speelt. En uiteindelijk werd besloten dat de beslissing over de stukken die gespeeld worden bij de keuzekommissie blijft. Renesse-avond Verder werd naar voren gebracht, dat de deklamaties die Op Drift elk jaar in de kerk verzorgt op de Renes se-avond uit de reeks zomer avondconcerten, dit jaar, mede dank zij de keuze van het repertoire, zeer veel waardering hadden geoogst. De aanwezigen waren van mening dat men de leden die er niet waren moest oproepen in het vervolg de vergade ringen te bezoeken. MIDDELBURG Tafelkeuring zebravinken De Zebravinkclub rayon Zeeland organiseert voor zaterdag 25 septem ber een tafelkeuring, verzorgd door keurmeester de heer P. v. d. Hooven uit Zwolle. Hij is ook bestuurslid van de Ned. Zebravinkclub. De liefheb bers mogen voor de keuring maxi maal vijf Zebravinken meebrengen. Aanvang 13.30 uur. Rond half elf werd de geanimeerde vergadering door de voorzitter geslo ten. Daarna bleef men gezellig bij el kaar om herinneringen op te halen bij het bekijken van oude foto's van stukken en een diavertoning, eve neens met beelden uit toneelstukken uit het verleden, door de heer P. v. d. Aart. Volgende week woensdag begint Op Drift weer met de repetities voor het nieuwe seizoen. Overigens komen verscheidene le den al aanstaande zondag in aktie als ze te Brouwershaven figureren voor een speelfilm. ZIERIKZEE - Donderdagavond reikte Jan Vermeule bij de PV Zierick de laatste prijzen uit van het duivenseizoen 1982. Gerrit Bakker toonde zich ook nu weer de beste. Op de vlucht vanuit Maastricht pakte hij zijn eerst geteken de het vlugst. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH Perenverkoop in Ring Aanstaande zaterdag om half tien begint de jaarlijkse perenverkoop aan de Ring te Burgh. Kookperen worden er bij opbod verkocht. KERKWERVE Vergadering NCVB Woensdag 22 september houdt de NCVB afdeling Kerkwerve haai eerste ledenvergadering van het nieuwe seizoen, onder leiding van mevrouw Viergever-Legemate. Na het huishoudelijke gedeelte komt de heer S. J. Bergsma met een lezing over Dieren en dierengenees- kunde". Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. OOSTERLAND Kollekte Nierstichting De Vereniging tot steun aan de Nierstichting Nederland gaat ook in Oosterland de jaarlijkse landelijke geldinzameling houden. Volgende week wordt gekollekteerd onder lei ding van mevrouw J. Ista-Both. De Nederlandse Nierstichting streeft naar: 1. Meer mogelijkheden voor behandeling aan de kunstnier, en vooral ook meer niertransplanta ties; 2. Meer levensvreugde voor chronische nierpatiënten door maat schappelijke en - waar nodig - finan ciële hulp; 3. Meer hulp voor weten schappelijk onderzoek om in de toe komst nierziekten te voorkomen. Nog steeds sterven in ons land jaar lijks tientallen mensen door een te kort aan plaatsen van kunstnierbe- handeling. Er zijn altijd nog'te wei nig transplantatiecentra, en er wor-'" den te weinig donor-nieren ten be hoeve van transplantatie aangebo den. SIRJANSLAND Mossel-stropers Aan het Grevelingenmeer bij Sir- jansland, werden door de rijkspolitie vijf Belgische sportduikers betrapt op het stropen van mossels. Vijf zak ken mossels werden in beslag geno men. De Belgen werden hiervoor be keurd. BRUIN1SSE/VLISSINGEN Philatelist A. Rorije overleden Dinsdag is in Vlissingen op 82- jarige leeftijd de heer A. Rorije over leden. De heer Rorije was bij veel postze gelverzamelaars bekend door zijn aktiviteiten op het gebied van de Philatelie als voorzitter van Vlissin gen, bestuurslid van het rayon Zee- Hoogste formatie in eerste klas ZIERIKZEE - Vanaf vrijdagavond 17 september (vandaag) brandt ook de badmintonkompetitie weer in volle hevigheid los. De enige Schouwen-Duive- landse in officieel kompetitieverband uitkomende klub - BC Zierikzee - gaat met maar liefst negen volledige teams deelnemen aan de kompetite in het dis- trikt ZeelandVijf senioren- en vier jeugdteams gaan proberen om er het beste van te maken, al staat het nu al vast, dat de enorme suksessen van het vorig jaar nauwelijks geëvenaard kunnen worden, laat staan verbeterd. Het eerste seniorenteam gaat het komende seizoen in de eerste klas van het distrikt spelen. Voor dit team is dit een kwestie van „terug van weggeweest". Zaterdagmorgen 18 september opent dit team vanaf 9.30 uur de kompetitie in sporthal Onderdak tegen Avanti 4. Verdere opponenten in deze uiterst sterke klas, zijn Sjuttul 1, Kolibrie 1, Ter- neuzen 3, Marathon 2 en 4 en Wings 2. Opmerkelijk is wel, dat het eerste Zierikzeese team na haar thuis wedstrijd van aanstaande zaterdag niet meer op eigen bodem speelt voor 7 november, als Wings naar Zierikzee komt. Tussendoor staan vijf uit wedstrijden op het programma van dit team. Tweede klas BC Zierikzee 2 en 3 komen beide in aktie in de tweede klas, met dien ver stande, dat het derde team is inge deeld in afdeling 1 en het tweede team in afdeling 2 van de tweede klas. Het tweede team gaat vanavond (vrijdag) van start met een thuis wedstrijd om 19.30 uur in de gymzaal aan de Calandweg. Wings 4 is de eerste tegenstander van dit team. Wings 4 is de eerste tegenstander van dit team. Verder ontmoet de ploeg Avanti 6, Sjuttul 2, Nieuwland 1, Den Ossaert 1, Marathon 5 en Groot Sas 1. Team 3 van de BC Zierikzee gaat de kompetitie van start met een uit wedstrijd. Aanstaande zondag 19 september staat Terneuzen 6 vol on geduld te trappelen om derde Zierik zeese formatie te ontvangen. Verdere kompetitietegenstanders zijn Wings 3, Marathon 6, Avanti 7, Sjuttul 3, Smash 1 en Astroiden 2. In de derde klas van het distrikt Zeeland komen eveneens twee Zierikzeese teams in aktie. Duidelijk is, dat de vereniging van voorzitter Hans Rijbering vooral in de breedte bijzonder sterk is ge groeid met vijf teams in de hoogste drie klassen. Derde klas BC Zierikzee 4 is ingedeeld in afde ling 4 van de derde klas en krijgt als tegenstanders Wings 6, Avanti 8, Astroiden 5, Kolibrie 3, Rillandia 1, Terneuzen 11 en 7. In afdeling 1 van de derde klas is team 5 ingedeeld. Tegenstanders hier zijn Marathon 8, Pluumpje 2, Kortge- ne 1, Terneuzen 9, Groot Sas 3 en'Net-' 1 werk 1. Zowel team 4 als 5 spelen hun thuiswedstrijden op zaterdagmorgen in sporthal Onderdak. Beide begin nen aanstaande zaterdag met een thuiswedstrijd tegen respektievelijk Wings 6 en Marathon 8. land en hoofdbestuurslid van de I.V. Philatelica. Voor veel verenigingen was hij de man die voor de eersteda- genveloppen zorgde. Naast z'n grote philatelistische kennis beklede hij ook veel bestuurlijke funkties. Zo was hij gemeenteraadslid in z'n woonplaats, is lid geweest van pro vinciale staten en direkteur van de dienst sociale zaken in Vlissingen. VLISSINGEN Vogelruilbeurs ,,De Vogelliefhebbers" uit Vlissin gen organiseert voor zaterdag 25 sep tember voor de vijfde maal een vogelruil- en verkoopbeurs. De ruil beurs wordt in de bovenzaal van sporthal Baskenburg gehouden en is geopend van 09.00 - 12.00 uur. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur dr. Jensma, Dordrecht. 11.00 uur ds. De Rooij, 19.00 uur ds. Plante. Ooster land. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Don. Haamstede: 10.00 uur kand. A. B. Kerssen, Vreeswijk; 19.00 uur ds. Teekens, Bruinisse. Re- nesse: 9.30 uur ds. Fahner. Noordwel- le: 11.00 uur ds. Fahner. Scharendij- ke: 9.30 uur ds. Duk. Brouwersha ven: 9.30 uur ds. Schneider. Zonne- maire: 11.00 uur ds. Schneider. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers. 11.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur ds. Plante, Oosterland. Nieuwerkerk: 10.00 uur de heer Van der Schee in Geref. kerk gez. jeugd dienst. Oosterland: 10.00 uur kand. De Boo, Koudekerke a/d Rijn; 18.00 uur kand. O. C. Kerssen, Vreeswijk. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 uur en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur ds. F. Goud zwaard, Rotterdam. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat; 18.30 uur prof. dr. H. Mulder, Amstelveen. Haamstede: DEN HAAG - Tijdens de verkiezin gen van vorige week woensdag zijn tal van stembureaus, evenals vorige keren, weer gekonfronteerd met klachten over de kwaliteit van de ro de potloden. Dit zei het CDA-kamer- lid Faber in zijn funktie van voorzit ter van de kommissie voor geloofs brieven donderdag in de Tweede Ka mer. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Alblasserdam: J. K. Vlasblom, St. Johannesga-Delfstra- huizen; te Exloërmond: W. Kok, kan didaat, Stolwijk. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Uithoorn: D. H. Kuiper, kandidaat, Amsterdam. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Dokkum: G. J. Snip, Amsterdam-zuid-west. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Doetinchem: L. Blok, Nunspeet. Bedankt voor Clifton (U.S.A.): J. van Haaren, Amersfoort. 10.00 en 19.00 uur ds. M. de Geus, Westmaas. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur kand. L. J. Postumus, Kam pen. Brouwershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet; 18.30 uur ds. A. v. d. Waal, Middelharnis. Nieu werkerk: 10.00 uur gez. jeugddienst met Herv. de heer A. v. d. Schee, Spijkenisse; 17.00 uur ds. C. Meyer, Heesch. Bruinisse: 10.00 uur ds. C. Meyer, Heesch, bev. ambtsdragers; 17.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spij kenisse. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur leesdienst. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. J. Verhage; 18.00 uur ds. Van der Sluys, Kerk werve. Kerkwerve: 10.00 uur ds. Van der Sluys; 18.00 uur ds. De Graaf, Zierikzee. Haamstede: 10,00 en 17.00 uur st. H. v. d. Ham, voorber. H.A. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees dienst.Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. L. van Os, Maassluis. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Duk. ZIERIKZEE - Donderdagavond verzorgde de Neder landstalige popgroep Toontje Lager" een geslaagd kon- cert in de feestvierende jeugdsoos Brogum in Zierikzee. Zanger Erik Mesie, gitarist Gerard de Braconier. bassist fluub van Melick, drummer Joost Witte en toetsenman Bert Hermelinck zorgden met hun muziek voor een hos sende menigte inde Anywaje-tent. die ook zaterdag weer bol zal staan van de bedrijvigheid. Dan immers wordt of ficiéél het tienjarig bestaan gevierd van de Zierikzeese soos Maar liefst elf Zeeuwse bands zullen in de zaal en in de tent hun muzikale kapaciteiten over de hoofden van het publiek uitstrooien, publiek, dat vanwege het jubi leum gratis toegang heeft. Vanaf 13.00 uur barst het muzi kale geweld los en precies twaalf uur later komt aan alles weer een eind. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Programma HSD Zaterdag 18 septem bei- Jongens A: Pelikaan 3-HSD, 14.30 uur, vertrek 13.00 uur vanaf het club gebouw. Jongens B: HSD-Etten-Leur 2 10.00 uur. Jongens C: Den Dunc- HSD, 11.30 uur, vertrek 10.00 uur vanaf het clubgebouw. Jongens D: HSD-Push 2, 11.00 uur. Jongens ED: HSD-Rapide 12.30 uur. Meisjes A: Middelburg 2-HSD, 14.00 uur, vertrek 12.45 uur vanaf het clubgebouw. Meisjes B: Push 2-HSD, 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het clubgebouw. Meisjes B2: Zevenber gen 2-HSD 12.30 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het clubgebouw. Meisjes D: HSD-Pelikaan 09.30 uur. Zondag 19 september Dames 1: Teteringen 3-HSD 11.30 uur, vertrek 09.45 uur vanaf het club gebouw. Heren 1: HSD-Spijkenisse, 14.30 uur. Heren 2: Goes 2-HSD 11.30 uur, vertrek 10.30 uur vanaf het club gebouw. Heren 3: HSD A-Push C 11.00 uur. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH. 16-9. Aanvoer: 346 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1800 - 3000; voljarige 1300 - 2400; 2-jarige. luxe (merries) 1400- 2100; 2-jarige luxe (hengsten) 1300- 2000; 1-jarige, luxe (merries) 800 - 1650; I-jarige, luxe.(hengsten) 750- 1500; veulens, luxe merries 550 - 1050; veulens, luxe hengsten 550 - 1000; hitten 475 - 1400; Shetland- se pony's (ruins) 200 - f 435; Shot- landsc pony's (merries) 210 - 485. Prijzen per kg: Jonge slachtpnnr- den 6,00 - 6,90; oude slachtpaar- don 5.80 6.60 De handel was stroef, prijzen lager. De Eicrvcilingcn BARNEVELD. 16-9. Coóp Veluw- se Elervelllng: Aanvoer 5.418.000 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 9,30 9,35, 55-56 gram 9.80 - 9,60; 60-61 gram 10.00 10,10; 65-66 gram 10,20 -ƒ 10.50 Eierveiling: Aanvoer 1.640.088 stuks. Stemming, rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 9.60 - 9,25; 56-57 gram 9.75 ƒ9.90; 61-62 gram 9.75 10,25; 66 67 gram 10,00 10.45 Eiermarkt: Aanvoer ca. 950.000 stuks. Handel: redelijk. Eieren van 48-54 gram 9,25 10,50 per 100 stuks, kg-prijs 1,92- 1,94; 57-61 gram 11.00 - 11,10 per 100 stuks, kg-prijs 1,93 1,82; 64- 67 gram 11.40-/ 12,10 per 100 stuks, kg prijs 1.78- 1 1.81 Uit de stapel met korrekte puzzel- oplossingen werden ook deze keer weer twee winnaars geloot, die de boekenbon a 10,— zo spoedig moge lijk krijgen toegestuurd. Eerste prijs: J. Leurs-Kwaak Zaagmolen 23 Zierikzee Tweede prijs: G. v. d. Bogert-v. Sluis Bouwlustlaan 51 2544 JN Den Haag De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. plantsoen; 8. rozet; 12. parool; 13. bede; 14. as; 16. toer; 17. Kobe; 18. be; 19. rib; 21. es; 22. nota; 23. kor; 24. stomp; 25. beo; 27. bloem: 29. sla; 30. pruik; 32. aria; 34. kier; 36. L.O.; 38. tel: 39. e.d.; 41. sein; 42. moot; 44. rij; 45. tol; 47. N.N.; 49. mier; 51. slag; 53. sloep; 56. eik; 58. eland; 60. Uri; 61. trens; 63. lat; 64. unie; 66. ka; 67. tam; 68. ar; 69. kies; 70. maan; 72. p.a.; 73. bats; 74. nestor; 76. Reims; 77. Duitsland. VERTIKAAL: 1. paars; 2. A.P.; 3. nat; 4. troep; 5. soes; 6. oor; 7. el; 8. re- bab; 9. ode; 10. ze; 11. toermalijn; 13. bot; 15. sits; 17. kooi; 18. boeier; 20. bolk; 22. neus; 23. kort; 25. mais; 26. br; 28. la; 30. prins; 31. klomp; 33. metselaar. 35. een; 37. ooi. 40. dollar; 43. teer; 46. laat; 48. vore; 50. riet; 52. G.N.; 54. luis; 55. ei; 57. knap; 59. Duits; 61. taats; 62. smaad; 65. Nes; 66. kast; 69. kam; 70. mei; 71. nol; 73. b.i.; 74. nu; 75. Ra. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. handvormig sieraad; 6. rondwentelend lichaam als deel van een constructie; 12. lich tende kring om zon of maan; 14. mak ker, vriend; 15. paardeslee; 17. Ne derlandse havenstad; 20. zoon (afk.); 21. groot aantal wilde varkens (ja gerstaal); 23. kleur- en reukloos gas; 24. uitgestrekte watervlakte; 25. slot woord van gebeden; 27. het hoogst begaafde wezen op aarde; 28. tel woord; 29. oude lap; 31. stad in Zwit serland; 32. landbouwwerktuig; 33. hoog bouwwerk; 35. voorzetsel; 36. gevat, ad rem; 37. ogenblik; 39. de ou dere (afk. Latijn); 40. conciërge aan een universiteit; 42. militaire rang (afk.); 44. opgerold dun, rond wafelt je; 46. oude lap; 47. rivier in Frank rijk; 49. stad in Noord-Afrika; 52. deel van de voet; 53. zeevis; 54. stui ter van albast; 58. proper; 59. motor schip (afk.), 60. als groente gegeten plantesoort; 62. letter van het Griek se alfabet; 63. tijding; 64. deelbaar door twee (rekenkunde); 66. zeker ge reedschap; 67. uitstalkast. VERTIKAAL: 1. sierplant; 2. mijn heren (afk.); 3. enigszins luxueus in gericht café; 4. overal, op alle plaat sen; 5. van zeker houtsoort vervaar digd; 7. voegwoord; 8. bederfweren de verfstof; 9. oude vochtmaat; 10. bekend sportevenement (afk 11. plaats in Zeeland; 13. vermogen om te horen; \G. stad in Italië. 18. geheel de uwe (afk. Latijn); 19. chemisch symbool; 20. Griekse wijsgeer; 22. pech; 24. telwoord; 26. kleurlinge; 27. hoofddeksel; 29. gevleugeld dier; 30. rivier in België; 33. raadgeving; 34. klein besteend rijshoofd bij zeewe ringen. 38. ploegleider; 41. genees heer; 43. 100e deel van een Belgische frank; 45. leerwerkerspriem; 48. lang smal stuk; 50. christelijk herden kingsfeest; 51. schreeuw, gil; 54 kou de, droge N.O.-wind aan de Adriati- sche Zee; 55. sint (afk 56. oude leng- teëenheid; 57. gevierde zangeres; 60. schaakterm; 61. troefkaart bij diver se kaartspelen; 63. Militaire Politie (afk.): 65. voorzetsel.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4