Verzorgers gevraagd voor dierenwei in Poortambacht Kleuterschool Piggelmee viert vijfentwintigste verjaardag Schilderclub „Tussen de Havens" ontgroeit de kinderschoenen Zeeland presenteert zich aan congressisten 3 Beheer in handen van Stichting Kinderfeest in Kerkwerve STREEKNIEUWS Nieuwe leden welkom ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 17 september 1982 Nr. 23184 NOORDGOUWE Kerkconcert in Noordgouwe Op zaterdag 2 oktober zal in de Ned. Herv. kerk te Noordgouwe een concert worden gegeven door het vo caal ensemble „Cambiata" uit Rot terdam o.l.v. Hein Prins en de orga nist Anton den Boer uit Ridderkerk. Het programma beslaat het tijd perk van de 16e t/m 20e eeuw. Com posities van o.a. William Byrd, Ge- org Ph. Telemann, Johan Seb. Bach, Joh. Brahms en Hans Fr. Mischeel- sen. (Voor tijd: zie agenda.) N1EUWERKERK Kollekte De kollekte ten bate van het Ko ningin Wilhelminafonds heeft een be drag van 2332,57 opgebracht. De ge vers en kollektanten wordt dank ge zegd. OOSTERLAND Opbrengst kollekte KERKWERVE - Bijna alle lagere schoolkinderen van kerkwerve dromden zich vanochtend, vrijdag, in feeststemming om de kleuterschool „Piggelmee" om sa men met de kleuters het 25-jarig bestaan van de school te vieren. Opgf wacht door ouders, wandelden de als kabouters verklede kinderen om half tien In een lange kliert naar buiten, waar het min of meer officiële gedeel te van het jubileum werd gevierd. Buj-gmeester W, den Boer van Mid- densghouwen hield een korte toesdraak waarin hij Kerkwerve fe liciteerde met de 25 jaar jonge kleu terschool. Franse gift Hij vertelde dat de gemeente na de ramp van een Franse gemeente een gift had ontvangen, die werd ge bruikt om deze kleuterschool te bou wen. Speciale felicitaties gingen naar de leidsters van de school, die van de burgemeester een boekenbon ontvingen. Gezongen werd er daarna volop. De kleuters hadden allerlei liedjes nietta",.Birds of the Forest",Dan ce Americano", ..Aquillon", „Synfi- onia Italiano" en „Colonel Bogey en Parade". Bovendien zullen tesamen met de drumband nog de marsen ..Drumbo" en .Stand By" ten gehore worden gebracht. De drumband ver zorgt solo ook nog een gedeelte van het programma. Aansluitend wordt in samenwer king met de oranjevereniging van Zonnemaire nog een lampionoptocht gehouden. De lampionnen zijn vanaf 20.15 uur gratis af te halen op het stadsplein in de 1. M. v. d. Bijlstraat. Gezien het programma en de weers vooruitzichten kan dit een zeer geslaagde avond worden. Naar Zierikzee Vanochtend zijn de kleuters met een bus naar Zierikzee gereden om eenpoppenkastvoorstelling mee te maken v^an het poppentheater ..Al te tijd werd het jubUeui^fe^t^a'fgeslo- *childer»tuk van een van de leden van ..Artilami" uit Laren, die zich liet inspireren door (Zeeuwse?) mosselen ten- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Twee leden van de ouderkommissie en de groepsleidster (r) vertelden over de toekomstige wandel - annex dierweide. De dames namen voor de foto maar uast plaats op het nu nog kale stuk gras. Op de achtergrond ligt dagverblijf Brug zicht. V.l.n.r. mevr. .4. van Asperen, mevr. J. Verheijen en mevr. A. Aukes. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - De oudercommissie van Stichting Dag verblijven Schouwen-Duiveland gaat zich serieus inzet ten voor de komst van een wandel-annex dierenpark op het stuk grond naast dagverblijf Brugzicht te Zierikzee. In een eerder gesprek tussen de directie, oudercommissie en wethouder P. de Rijke werd besloten dat het partiku- lier initiatief een belangrijke bijdrage zal moeten leve ren aan de realisering en vooral het onderhoud van het openbare park, dat voor iedereen toegankelijk zal zijn. De oudercommissie is momenteel volop bezig met het benaderen van mensen in Zierikzee, die zich willen inzetten voor het verzorgen en voe ren van de dieren. De gedachte gaat uit naar „klein spul", zoals geiten, bokken, lammeren, konijnen en eventueel een vijver. Daarnaast worden ook mensen ge vraagd om zitting te nemen in de toe komstige Stichting, die zich nauw zal gaan bezighouden met het beheren van het park. Die Stichting zal ook de financiële consequenties op zich nemen, zoals de aanlegkosten en het onderhoud van het park. In hoeverre de gemeente Zierikzee in de kosten bijdraagt is nog niet bekend. Belangstellenden, die zich op wil len geven voor het Stichtingsbestuur of voor het verzorgen van de dieren, kunnen terecht bij: de heer R. Bak ker, voorzitter van de oudercommis sie van het dagverblijf, Schel- destraat 5, Zierikzee, tel. 01110-3724. Volgens de huidige plannen komen in het park aan de Scheldestraat be halve dieren, ook wandelpaden met bankjes en een speelweide voor de jeugd. Op donderdag 7 oktober is er in dagverblijf Brugzicht een bijeen komst voor alle aangemelde be langstellenden. Op die vergadering zal worden gesproken over de verder te ontwikkelen plannen. „Voordat we een volgend gesprek met de gemeente aangaan willen we een Stichtingsbestuur bij elkaar heb ben en moeten we weten wat we pre cies willen. Pas dan kunnen we met de gemeente overleggen wat de te volgen procedure zal zijn," vertelt mevrouw A. Aukes. betering van 6 woningen te Kerkwer ve en Looperskapelle. Verder komt de verbetering van 11-na-oorlogse woningen te Bruinisse aan de orde en de in voorbereiding of in uitvoering zijnde nieuwbouwplannen. WESTERSCHOUWEN Kommissie vergadering Grond- en Pachtzaken De kommissie voor Grond- en Pachtzaken van de gemeente Wester- schouwen vergadert donderdag 23 september in het gemeentehuis te Haamstede. HAAMSTEDE Inbraak opgelost In de week van 6 t/m 11 september werd in Oosterland weer de jaarlijk se kollekte gehouden voor het Pro testants Interkerkelijk Thuisfront (P.I.T.) onder leiding van mevrouw B. Plante-Veenhuizen, door de dames mevrouw Bolle-Ista, mevrouw Van Gameren, mevrouw Den Hollander- Roks, mevrouw L. Steenpoorte-van der Have en mevrouw De Valk-Ista en door de jongedames Chr. van der Have, R. van Dijke, M. J. en K. de Jonge en J. Pepping. De opbrengst bedroeg in totaal 429,65, waarvoor zeer veel dank aan gevers en leiding en kollektanten. Op Aquadelta te Bruinisse wordt momenteel het jaarlijkse congres gehouden van de NIDIG, het Nederlandse Instituut voor Direkteuren Ingenieurs van Gemeentewerken. Ieder jaar wordt dit congres in een andere provincie geor ganiseerd en nu is Zeeland dus aan de beurt. Tijdens zo'n congres bestaat voor de aanwezigen tevens de gelegenheid om kennis te maken met de betreffende provincie. Behalve een aantal inleidingen werd dat wat meer ontspannen ge daan met een Zeeuwse klederdrachtshow. Ongeveer 25 dames, heren en kin deren toonden de diverse klederdrachten die Zeeland kent. Ook het Zeeuwse volkslied werd voorgedragen. De congresleden hebben inmiddels al excursies achter de rug naar het werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde en naar de historische steden Veere en Middelburg. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ingestudeerd, met als onderwerp: de jarige school. De mee feestvierende lagere school kinderen wandelden na dit gedeelte van het programma terug naar school, maar eerst ontvingen ze na tuurlijk nog een traktatie. In de school werden de ouders en be langstellenden uitgenodigd voor een kopje koffie, terwijl de kinderen na al dat zingen even konden pauzeren met een glas limonade. ZIERIKZEE Loos alarm Donderdagmiddag rukte de brand weer van Zierikzee tevergeefs uit na een brandmelding via de meldkamer in Middelburg. Er zou brand zijn ge weest in de Volkerakstraat nummer 32, maar de bewoners wisten van niets. Ruiten ingegooid De ruiten van de Chr. Mavo-school aan de Huybertstraat moesten het weer eens ontgelden: twee grote rui ten werden met een steen vernield. Schade: 300,-. Vergadering verenigingsraad „Beter Wonen" Maandag 20 september vergadert de verenigingsraad van woning bouwvereniging „Beter Wonen" in het „Huis van Nassau" te Zierikzee. Op de agenda staat onder meer een voorstel tot het aangaan van een geldlening voor de ingrijpende ver- Na intensief speurwerk van de po litie kon een diefstal, gepleegd in de kantine van K.S.V. Eikendal in Burgh, worden opgelost. Bij deze diefstal, verdween de komplete ge luidsinstallatie ter waarde van 5.000,-. Drie daders zijn aan de politie be kend, één moet nog aan de tand wor den gevoel, een Duitser. De andere twee zijn: R. J. M. (18) uit Helle- voetsluis en P. B. (16) uit Rotterdam. Beiden werden naar het buro in Zie rikzee overgebracht en aan een ver hoor onderworpen. De jongens be kenden. Huiszoeking in Helle- voetsluis leverde de gestolen goede ren op, die aan de rechtmatige eige naar zullen worden teruggegeven. M. is weer op vrije voeten gesteld, B. verblijft nog op het buro in Zierik zee. ZONNEMAIRE Slotkoncert met lampionoptocht Zaterdagavond verzorgt de harmo nievereniging „Nut en Uitspanning" ter afsluiting van het zomerseizoen het gebruikelijke slotkoncert. Het programma ziet er als volgt uit: „Manhattan Beach", „Simfo- ZIERIKZEE - Na een suksesvolie beginperiode, gaat de schilder- en tekenklub „Tussen de havens" het over een andere boeg gooien. Omdat de klub verleden jaar nog in de kinderschoenen stond, werd een beperkt aan tal leden toegelaten, maar daar gaat nu verandering in komen. „Tussen de havens" beschikt over een prachtige werk- en expositie ruimte in de Visstraat. De ongeveer twintig leden komen hier geregeld bij elkaar om gezamenlijk hun hobby uit te oefenen, maar het pand wordt op deze wijze niet optimaal gebruikt. Open dag Daarom worden amateur schilders of tekenaars aanstaande zaterdag 18 september uitgenodigd kennis te ko men maken met deze schilderklub tijdens een open-dag in het atelier aan de Visstraat. Er zullen zaterdag diverse leden aanwezig zijn om be langstellenden het één en ander te vertellén over de klub en tevens kan men dan een kijkje nemen op de bo venverdieping dat als atelier is inge richt. In principe is iedereen welkom die graag tekent en schildert. Er zit echter nog wél een „maar" aanvast. De leden werken namelijk al enige tijd samen en hebben zodoende al enig nivo bereikt. Mensen die het dus nog helemaal moeten beginnen, kun nen zich beter voor een kursus in schrijven. Er zijn op Schouwen-Duiveland di verse mogelijkheden op dat gebied. „In het open-atelier (want zo zal het voortaan heten) zal zeker geen les worden gegeven. Er zullen beroeps kunstenaars worden uitgenodigd om ons te begeleiden", vertelt voorzitter Bert Zondag. Momenteel wordt slechts één avond per week in het atelier ge werkt, maar in de toekomst zouden dat er drie tot vier kunnen worden. Als het tenminste niet te koud wordt. De eigenaar van het pand had er na melijk op gerekend dat een subsidie van erm (monumentenzorg) los zou komen, zodat met de restauratie kon worden begonnen. Dan zou er tevens c.v. in het pand worden aangelegd. Zoals wellicht bekend zijn de subsi diekranen stevig dichtgedraaid en deze restauratie kan voorlopig niet worden gerealiseerd. Alleen op de begane grond is verwarming aanwe zig, maar daar maken de leden zich voorlopig geen zorgen om. „Met een paar dikke truien komen we al een eind". Expositie Verder heeft „Tussen de havens" van 18 september tot 16 oktober een expositie ingericht van werken van een amateur schilder- en tekenklub uit Laren. Deze klub „Artilami" bestaat reeds vijf jaar. Er zitten heel wat aardige schilderijen en aquarel len bij, die beslist een bezoek aan „Tussen de havens" waard zijn. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3