deunloo b.u. Yasser Arafat komt als tweede Petrus naar Rome AGENDA 2 Bezoek Palestijnse leider: Terugkeer van Vredesmacht naar Beiroet bepleit Armand Dhooge overleden Grote oogst konsumptie- aardappelen Kabinetsformatie Houding Nijpels wordt betreurd LAATSTE NIEUWS Alle ministers FDP afgetreden WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK installatiebedrijf Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ROME - Zelfs een vergelijking met de apostel Petrus was voor de leider van de Palestijnse bevrijdingsorgani satie PLO, Yasser Arafat, donderdag niet te ver gezocht om de historische betekenis van zijn bezoek aan Rome aan te geven. „Vele jaren geleden kwam uit Palestina een man naar Rome, die visser was. Vandaag komt een andere Palestijn naar Rome", zei Arafat donderdag in een toespraak tijdens een bezoek aan het stadhuis van Rome op het capitool, een van de zeven heuvelen waarop de Italiaanse hoofdstad is gebouwd. PLO niet diplomatiek erkent. De Italiaanse overheid doet er alles aan te voorkomen dat de indruk ont staat dat het een officieel bezoek geldt en de PLO diplomatiek wordt erkend. Terug Enrico Berlinguer, de leider van de Italiaanse communistische partij (P.C.I.) verklaarde na een onderhoud met Arafat dat de vredesmacht terug moest naar Beiroet om de Palestijnse vluchtelingenkampen te bescher men. De Israëlische soldaten vallen volgens hem een weerloze bevolking en hij begreep niet dat de Israëlische regering zich niet schaamde over haar leger. Op de tweede dag van zijn bezoek aan Rome trok Arafat een parallel met de stichter van de Rooms-Katho- lieke Kerk. ,,Ik ben geen visser maar ingenieur. Maar ik wil ook tot de har ten van de Romeinen spreken opdat zij de strijd steunen van mijn lijden de volk". Arafat liet de gelegenheid niet voorbijgaan zijn zelfbewustzijn als internationaal erkende vertegen woordiger van het Palestijnse volk naar voren te brengen. Boodschap De PLO-leider vulde een halve pa- gine van het Gouden Boek van de stad Rome met een boodschap. Veel politiemensen en Arafats eigen lijf wacht, gekleed in burger maar met pistolen, wachtten buiten het stad huis tijdens het bezoek. De guerrilla- Op 53-jarige leeftijd overleed woensdag 15 september toen hij op zakenreis in Frankrijk (Rijssel) was, de heer Armand Areene Dhooge uit Yerseke. De heer Armand Dhooge was de laatste van de drie gebroeders Dhooge, die als kweker-handelaar in mosselen grote bekendheid genoten en vooral in Frankrijk hun afzetge bied als handelaar hadden. De zaak zal nu door zoons en neefs van de laatste firmant worden voortgezet. Een vierde broer is namelijk niet in de mosselzaak, maar in het fruitbe- drijf te Philippine (de geboorteplaats van de familie) werkzaam. DEN HAAG - Nederland mag dit jaar een grotere oogst van konsump- tie-aardappelen en een kleinere oogst van zaai-uien verwachten dan vorig jaar. Dit meldt het ministerie van land bouw en visserij. Het geeft cijfers van de voorlopige oogstraming, die het Centraal Bureau voor de Sta tistiek samen met de konsulent- schappen voor de akkerbouw heeft gemaakt. De totale oogst van konsumptie- aardappelen, de voor menselijke konsumptie niet geschikt geachte „uitval" niet meegerekend, wordt geraamd op 3.697.000 ton. Dat is vier procent meer dan verleden jaar. hoe wel de oppervlakte konsumptie- aardappelen met slechts twee pro cent is toegenomen tot 100.188 hecta re. Het ministerie schrijft die extra- vruchtbaarheid van het aardappel land toe aan het goede zomerweer. Kleiaardappel Bij de klei-aardappel was de op brengst per hectare, uitval niet mee gerekend. 38.000 kilo. Dat was twee procent meer dan vorig jaar en der tien procent meer dan het meerjarig gemiddelde. De hele klei-aardappe- lenoogst met aftrek van uitval, af komstig van 1.475 hectare meer land dan vorig jaar, wordt bijna 3.234.000 ton, een toeneming met vier procent. Voet afgehakt voor uitkering SAN FRANCISCO. Califor nia - Een uitkering van 210.000 dollar kwam een Amerikaan meer van nut voor. dan een voet en ..dus" liet hij twee me deplichtigen er een afhakken om het tegenover de verzeke ring te doen voorkomen alsof een verkeersongeluk had plaatsgehad. Twee jaar nadat de maat schappij ..Farmers Insurance Group" Robert Yarrington 100.000 dollar had uitgekeerd, kwam zij erachter dat deze gef raudeerd had en nog een twee de verzekeringsmaatschappij had opgelicht De politie van San Francisco maakte bekend dat Yarring ton en een van zijn medeplich- tingen waren opgepikt. De tweede medeplichtige had al les aan de grote klok gehan gen. gekweld wellicht dor ge wetenswroeging of in de hoop op een zachte behandeling door de justitie in ruil voor zijn informatie. leider wordt op zijn tochten door Ro me begeleid door zeker zes auto's met bodyguards en veel Italiaanse motor agenten met zwaailichten. Hoewel het bezoek een privé-aangelegenheid heet te zijn, draagt het alle tekenen van een staatsbezoek. Arafat, die woensdag paus Johan nes Paulus II bezocht en met presi dent Sandro Pertini lunchte, werd verwelkomd door de burgemeester van Rome, de communist Ugo Vete- re. De mannen omhelsden elkaar har telijk en alle communistische en soci alistische gemeenteraadsleden wa ren aanwezig. De burgemeester bood Arafat een model aan van een deel van de muren van het oude Jeruzalem en de PLO- leider gaf de burgemeester een teke ning van Romeinse ruïnes in Palesti ne. De republikeinse en sociaaldemo cratische afgevaardigden boycotten de ontvangst in overeenstemming met de lijn van hun partijen, die te gen het bezoek zijn, omdat Italië de KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Prins bernhard zal zaterdag koningin Beatrix vertegen woordigen bij de begrafenis van prinses Gracia van Monaco in Monte Carlo. Dit heeft de Rijksvoorlich tingsdienst donderdagmiddag mee gedeeld. UTRECHT - „Een goed uit gangspunt voor nader overleg". Zo noemt de voorzitter van de landelij ke specialisten vereniging, dr. A. Kastelein, in eerste - persoonlijke - reaktie het onlangs gepubliceerde eindrapport van de kommissie stru.k- tuur honorering medische., specia listen (de kommissie-Van Mansvelt). ZOETERMEER - Het bedrijfspen sioenfonds voor de bouwnijverheid in Zoetermeer heeft donderdag de tienduizendste woning opgeleverd. Na het algemeen burgerlijk pensi oenfonds is deze instelling de groot ste institutionele opdrachtgever ge worden voor de bouwnijverheid. In zestien maanden tijd is het onroerend-goedbezit van het fonds met ruim 30 procent gegroeid. EMMEN - Het wegenbouwbedrijf De Roo BV in Emmen heeft ontslag aangekondigd voor veertig van zijn 135 werknemers. Door het uitblijven van de werkzaamheden van vooral de gemeente Emmen is De Roo ged wongen de komende zes weken een reorganisatie door te voeren. AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft donderdag bij een inval in een Chinese opiumkit in de Binnen Bantammerstraat een „onbeschrijve- lijke rotzooi" aangetroffen. Er moesten enkele vuilniswagens aan te pas komen om het vuilnis uit de wo ning te verwijderen. De politie werd gekonfronteerd met vodden, oude matrassen, kakkerlakken en ander ongedierte, kortom een komplete vuilnisbelt, aldus een woordvoerder. EINDHOVEN - Een ondernemings raad is onvoldoende in staat invloed uit te oefenen, Bij belangrijke zaken als een reorganisatie is die invloed vrijwel nihil. Dat vindt een meerder heid van 1700 ondervraagde leden en oud-leden van ondernemingsraden bij Philips. MADRID - De dader van de aanslag die donderdag het leven kostte aan de eerste sekretaris van de ambassa de van Koeweit in Madrid heeft te genover de politie verklaard dat hij Palestijn is, maar hij beschikt niet over dokumenten om dit ook te be wijzen. Dit heeft de Spaanse politie meegedeeld. OSLO - Een 62-jarige geleerde van het Noorse instituut voor atoomon derzoek in Oslo is donderdag aan de gevolgen van straling overleden. Volgens radioberichten was de man door een „kombinatie van menselij ke en technische fouten" bloot gesteld aan gammastralen waarvan de kracht 100 keer groter was dan het voor mensen toegestane maximum. DEN HAAG - De fraktie voorzit ters van C.D.A. en D'66 betreuren het dat V.V.D.-fraktievoorzitter Nijpels verder praten met informateur Van Kemenade niet zinvol acht. C.D.A-fraktievoorzitter Lubbers noemde de houding van Nijpels don derdagmiddag onjuist. De koningin heeft de informateur gevraagd coali tiemogelijkheden te onderzoeken en dan is het niet juist voortzetting van het gesprek als niet zinvol te betite len. Voor het C.D.A. staat het te voe ren beleid voorop. Brinkhorst (D'66) - „Nijpels optre den is buitengewoon teleurstellend" - meent dat het uitgerekend de V.V.D. was die blokkades van'dë hand wèès.' Nu ligt er de historische kans voor de V.V.D. om te onderzoeken of er een ander kabinet - van P.v.d.A., V.V.D. en D'66 - kan komen. Maar de V.V.D. heeft zich veroordeeld tot een rechtse kombinatie met het C.D.A. Vice-fraktiëvoorzitter Wim Meijer van de P.v.d.A. vindt de brief waarin de V.V.D. informateur Van Kemena de laat weten voorlopig niet met hem verder te willen praten, onduidelijk en onbezonnen. Meijer vindt het jammer dat de V.V.D. niet wil komen tot een inhou delijke vergelijking haar standpun ten met die van de P.v.d.A. Boven dien heeft de V.V.D. zelf altijd voor een snelle formatie gepleit, aldus Meijer. BONN - De vier FDP-ministers hebben besloten uit de coalitierege ring van bondskanselier Helmut Schmidt te treden. Dit hebben zij meegedeeld aan de fraktie van de vrije liberalen, aldus fraktiewoord- voerder Eduard Hofmann. De zitting van de Westduitse Bondsdag werd vrijdagochtend op verzoek van de SDP om 10.00 uur voor een uur geschorst voordat bondskanselier Helmut Schmidt zijn voor vrijdag aangekondigde verkla ring voor de volksvertegenwoordi ging zou afleggen. Zaterdag 18 en zondag 19 september Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doter Van Geer, dokter Visser en dokter Sleegers, Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119)1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter A. M. Dorrestein, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts P. A. J. Bruynzeel, Karne- melksvaart 2, Zierikzee, tel. 01110-2693 De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster I. Dekker, Badhuisstraat 3, Nieuwerkerk. Tel. (01114) 1228, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland Zuster A. v. d. Schelde,Spuislop 14, Brouwershaven. Tel. (01119) 1682 heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. ZIERIKZEE - In dichte mist vond donderdagochtend in het Havenkanaal te Zierikzee een aanvaring plaats tussen palinavisser W K S en het zeil/motorjacht ..Oliveijn" van het echtpaar De Klerk uit Alblasserdam. De steiger bij paal 30 werd door de aanvaring finaal doormidden gebroken Ha venmeester J. P. Schot vertelde dat de huidige situatie geen grote problemen oplevert, aangezien het beschadigde deel een zijstuk van de steiger betreft Wanneer met de reparatie wordt begonnen, was vanochtend nog niet bekend (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Flitsen uit het buitenland VERENIGDE NATIES - Libanon heeft donderdag gevraagd om een spoedzitting van de Veiligheidsraad in een poging de Israëlische opmars in West-Beiroet tot staan te brengen. De Libanese afgevaardigde, Ghassan Tueni, bezocht de voorzitter van de raad, Masahiro Misibori (Japan), om het verzoek over te brengen. MOSKOU - De Sowjet-Unie en Zuid-Jemen hebben donderdag het Amerikaanse vredesplan voor hét Midden-Oosten veroordeeld als een plan dat „volkomen anti-Arabisch en anti-Palestijns is". Dit heeft het offi ciële Sowjet-persbureau Tass meege deeld. MADRID - In Madrid is donderdag de eerste sekretaris van de Koeweit se ambassade doodgeschoten. Toen hij voor de ambassade in een auto stapte werd het vuur op hem geo pend. De chauffeur van de wagen raakte gewond, zo is uit politiebron nen vernomen. Volgens de eerste be richten heeft de politie een jongeman gearresteerd. PFAFFIKON - De botsing tussen een trein en een bus zondag in het Zwitserse Pfaffikan, waarbij 39 men sen om het leven kwamen en er 10 werden gewond, is het gevolg van een menselijke fout. Volgens de poli tie heeft de betrokken vrouwelijke spoorwegbeambte de slagbomen niet laten zakken. Ze moet zich verant woorden voor een rechtbank. ATHENE De Griekse uitgever Themistocle Banoussis is donderdag in Athene veroordeeld tot een gevan genisstraf van twee jaar en een boete van 4000 gulden wegens het uitgeven van een vertaling van „Les 120 Jour- nees de Sodome" (De 120 dagen van Sodom) van de Franse schrijver Mar kies de Sade (1740-1814). De oplage moet worden vernietigd BEIROET - Israëlische troepen hebben vrijdagochtend beschietin gen hervat op wijken in West-Beiroet die nog niet onder hun kontrole staan. Om zeven uur rukten Israë lische tanks op naar Comiche Maz- raa, waar de linkse militie Morabi- toen haar basis heeft in een moskee. Volgens militaire kringen is het in dit gebied tot gevechten gekomen tussen Israëli's en de Morabitoen. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Vrijdag 17 september Zierikzee Stadhuis. Uitreiking Vij verberg-Ly- senprijs. 16.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Kantine sportpark. Jaarvergadering SV Duiveland. 19.30 uur. Bruinisse Kleuterschool. Ledem urgadering Chr. Scholen. 20.00 uur. Zaterdag 18 september Zierikzee Brogum. Viering 10-jarig bestaan met Any wave-festivalVan 13.00 uur af. Zoete Gracht. Viswedstrijd speeltuin Malta. 15.00 uur. Zonnemaire Op het schoolplein I. M. v. d. Bijl straat. Slotkoncert „Nut en Uitspan ning". Aanvang: 19.00 uur. Vanaf het schoolplein I. M. v. d. Bijl straat. Lampionoptocht. Vertrek: 20.15 uur. Drcischor Concert „Crescendo". Aanvang: 19.30 uur. Lampionoptocht. Aanvang: 20.45 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Film: „The Blue Lagoon". 19.00 uur. Dorpshuis. Film: „The Blue Lagoon". 21.00 uur. Sirjansland Weg door Dijkwater. Verzamelen plantenwerkgroep. 9.30 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Film avond voor jongeren. 20.00 uur. Zondag 19 september Brouwershaven St Nicolaaskerk. Liedbockmiddag. 14.00 uur. Maandag 20 september Zierikzee Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Int.ver. „Phila- telica", afd. Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Verenigingsraad „Beter Wonen", 19.30 uur Advertentie weekend servlcedienst tel. (01110)6255 Dinsdag 21 september Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Bestuursver gadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst Ned. Christen Vrouwenbond. 20.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. Kerk. Bijeen komst NCVB. 19.45 uur. Woensdag 22 september Zierikzee Verenigingsgebouw, 't Vrije. Muzi kale inleiding over „Vrede en ont wikkeling", Wereldwinkel Schou wen-Duiveland. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Volksdansen. 10.00 - 11.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Donderdag 23 september Zierikzee Stadhuis. Vergadering gemeenschap pelijke schoolraad. 20.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Vergadering kom missie grond- en pachtzaken. 19.30 uur. Dorpshuis „Oosterhof". Lezing voor Bond van Plattelandsvrouwen afd. Duiveland. 19.30 uur. Vrijdag 24 september Zierikzee Chr. Scholengemeenschap. Jaarver gadering Vereniging tot bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs. 19.30 uur. Kerkwerve Kantine „De Vospit". Algemene le denvergadering s.v. WIK. 20.00 uur. Maandag 27 september Zierikzee Poststraat 25. Lezing homeopathie. 20.00 uur. Prinses Julianaschool Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Mondragon. Lezing vereniging „Groei en bloei". 20.00 uur. Woensdag 29 september Zierikzee Gymnastiekzaal Manhuisstraat. Concert „Kunst en Eer". 19.30 uur. Verenigingsgebouw, 't Vrije, zaal 1. Algemene Ledenvergadering TTV Scaldina. 20.00 uur. Donderdag 30 september Zierikzee Stadhuis. Kommissie financiën. 20.00 uur. Vrijdag 1 oktober Ouwerkerk Dorpshuis. Toneeluitvoering „Bed den" van Dimitri Frenkel Frank. Bal na Trio 1. 20.00 uur. Zaterdag 2 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 14.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vrijdag 17 september, film „The Blue Lagoon". 20.00 uur. Openingstijden, vrijdag 19.30 - 23.00 uur. zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: zaterdag geopend (20.00 - 01.00 uur). Trace (Scharendijke) Openingstijden, vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14 30-17.30 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktte (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774, (01110)6564

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2