Najaars schoen en laarsmode 1982 VERTON'S SCHOEN EN THIEN r s antiek JAN KRAKEEL Zeer grote keuze bij NOTENSHOP- CHOCOLATERIE 1 TE KOOP MAKELAAR KOSTENBROEK Adverteren doet verkopen! Havenplein 13 - Zierikzee - Telefoon 01110-2488 HINDERWET HET adres voor eetbare gezelligheid APPELMARKT 5 - ZIERIKZEE pianoles GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET DE NIEUWSTE KOLLEKTIE Dames Dusters Tricot Herenpyama Grote bedrijfsruimte Herfstchrysanten Kwekerij Marco de Rijke VEILING NOORDWELLE BOUWGROND Van 20 t/m 25 september zijn wij gesloten Fotografie Het Niewe MooIIenhuys p-o"0 'y voeten ,-v Gemeente Westerschouwen openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; A. Gelet op artikel 24, tweede lid, onder c van de Wet al gemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat zij voornemens zijn om op de aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hin derwet van: 1. de heer J. D. Nieuwaal te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een verkooploket t.b.v. gegrilde kip en snacks, gele gen aan de Ring 8 te Burgh-Haamstede; 2. de heer J. K. M. Kempen te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een super- makrt, gelegen aan de Hoogenboomlaan 7a te Re- nesse; 3. de heer P. J. Landegent te Burgh-Haamstede voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een molen en een pannekoeken- huisjes, gelegen aan de Burghseweg 53 te Burgh- Haamstede, positief te beschikken onder de ter inzage gelegde voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikking, alsmede andere terzake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 1 oktober 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 20 en 27 september 1982 van 18.00 tot 21.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren heb ben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 1 oktober 1982 schriftelijk bezwaren inbrengen naar aanleiding van het ontwep van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegeven niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college. B. Gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat door hen, onder de ter inzage ge legde voorwaarden, om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 14 september 1982 vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvragen van: 1. de heer G. M. M. Laagland te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een bar, ge legen aan de Korte Reke 11 te Renesse; 2. de heer J. M. van Kouteren te Renesse, voor het oprichten en in werking hebben van een autoslo perij gelegen aan het Stoofwekken 2 te Renesse. De beschikkingen en alle ter zaken zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 17 oktober 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 20 en 27 september 1982 en 4 en 11 oktober 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunnuing tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti kel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver zoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, J. DE FEITER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede. 17 september 1982 Even lekker uw voorraad aanvullen want wij gaan er nog een weekje uit! DAAROM: 500 gram vers gebrande PINDA'S (met ot zonder zout!) van I 5,00 nu voor f 4,00 is de hele volgende week GESLOTEN. Enkele uren nog beschikbaar voor voor beginners en voor gevorderden Tevens ook gelegenheid voor het vol gen van een cursus harmonieleer en kontra-punt. R. Ditmarsch en F. Zoller Weststraat 27 Dreischor - Telefoon 01112-2066 Oude Haven 45 Indeling: gang; woonkamer met open haard; eet- keuken; sousterrain. Verdieping: overloop; 3 slaap kamers; badkamer met ligbad; zolder. Achtertuin met achteruitgang. Het pand is voorzien van gas CV en verkeert in goede staat van onderhoud. Tot 1 oktober te koop voor f 125.000,— k.k. Poststraat 53 Zierikzee Telefoon 01110-6655 OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken be kend dat met ingang van 16 september 1982 tot en met 30 september 1982 ter gemeentesecretarie te Nieuwer- kerk, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede gedurende die periode op de maandagavonden van 18.30 tot 21.30 uur (na het maken van een afspraak; tel. 01114-1651), ter inzage liggen de ontwerp-beschikkingen op de aanvragen om een ver gunning ingevolge de Hinderwet van: 1. de Fa. Geronimo, Boezemweg 108a, Rotterdam voor oprichten, in werking brengen en in werking houden van inrichting voor het bewerken van lederwaren op het adres Lange Dreef 12 te Oosterland, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie B, nr. 112; 2. de heer A. Talen, Weststraat 41, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een transportbedrijf op het adres Weststraat 4,1 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie A, nr. 63;. 3. de heer A. A. de Bilde, Kerkring 33, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een slagerij op het adres Kerkring 33 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend gemeente DuivelapcL sec.tig A. nr. 39. De ontwerp-beschikkingen strekken tot het verlenea. van vergunningen onder het stellen van voorwaarden waardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving wordt voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkin gen kunnen gedurende de boven genoemde termijn schriftelijk worden ingebracht door de aanvragers, de betrokken adviseurs en degenen die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen de aanvragen bezwaren in te brengen. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur zijn ingediend vóór 30 september 1982. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inza ge gelegd. De persoonlijke gegevens van degenen die een bezwaar schrift heeft ingediend worden na schriftelijk verzoek daartoe niet bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 16 september 1982 badhanddoeken theedoeken handdoeken Een lust voor het oog - een genot in het gebruik. met overslag of met Knoop- sluiting. Speciale prijs 69.50 Prima pasvorm, een pracht kwaliteit. Toch maar29.50 APPELMARKT 24 - ZIERIKZEE Te koop Hoge Kerkstraat 10, Nieuwerkerk eventueel te verbouwen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2 Prijs 55.000,— k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel. 01114-1265 Aanbieding: Uit eigen kwekerij in vele kleuren Zandweg 22 - Zierikzee - Telefoon 3365 tooooooooooooeooooooooooooooeooocoooooot NOTARIS Mr W. H. KLAASSEN te Zierikzee en Mr J. A. P. M. PETERS als waarnemer van het kantoor van notaris A. A. VAN LEENGOED te Geldrop, zijn voornemens op vrijdag 1 oktober 1982 des namid dags om half drie in Hotel ,,Het Wapen van Zeeland" aan de Korte Reke 1 te Renesse over te gaan tot de openbare verkoping bij opbod ex artikel 1223 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van: Enige percelen aan het Hoefijzer te Noordwelle, gemeente Wester schouwen, ter grootte van in totaal 52.10 aren. De percelen zijn bouwrijp. Een bouwvergunning is in 1978 verleend voor zes vrijstaande woningen. Volgens het vigerende bestemmingsplan zouden thans negen vrijstaande woningen mogen worden gesticht. Mogelijkheid tot bouw van woningen twee- aaneen. Veiling van zes afzonderlijke kavels en van alle ka vels de massa. Unieke gelegenheid om uw eigen woonwensen te verwezenlijken. Uitsluitend bestemd voor permanente bewoning. Betaling koopsom uiterlijk op 29 oktober 1982. Kosten uiterlijk te voldoen op 8 oktober 1982. Nadere informatie ten kantore van notaris KLAAS SEN, Oude Haven 16, Postbus 187, (4300 AD) Zierik zee. Tel. 01110-6451. NIEUWE BOOGERDSTRAAT 12-14 - ZIERIKZEE Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen Olielampen. te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 Afsluitbare INSTEEKGRENDELS Herman Jansen Nieuwerkerk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10