UD-/C KLOOSTER WEG EN RINGDIJK WORDEN SPOEDIG HERSTELD Gemeente Duiveland herdacht oud-burgemeester A. A. van Eeten LICHTEN AANGEVAREN JACHT DUURDE DRIE UREN DE ZIERIKZEESCHE COURANT Raadsvergadering Middenschouwen Kapelleweg komt mogelijk in 1983 aan de beurt Speciale raadsvergadering Hij genoot groot aanzien in brede kring Wh PÊ Bil.r AUTOBEDRIJF ISTA L. A. ISTA ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REOAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH 2ierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 17 september 1982 139ste jaargang Nr. 23184 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Dieren wei bij Brugzieht Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. SCHARENDIJKE - De raad van Middenschouwen kwam donderdagavond in spoedeisende vergadering bij een onder voorzitterschap van burgemeester W. den Boer. De voorzitter deelde mee, dat deze vergadering spoedeisend was belegd in verband met het agendapunt: Herstel Kloosterweg en Ringdijk". Tijdens de vorige raadsvergadering zijn vragen gesteld over herstel van de Kloosterweg. Dit is voor burgemeester en wethouders aanleiding geweest hierover kontakt op te nemen met de Technische Dienst. De direkteur van de Technische Dienst heeft met de technische dienst van het waterschap Schouwen-Dui- veland een plan tot herstel van de Kloosterweg besproken. Gebleken is. dat ook voor de Ringdijk spoedig herstel nodig is. Borden die waar schuwen voor het slechte wegdek zul- Adverteniie p-t Restaurant jiietnisce i Renesse i voor reservering: J tel. 01116-1215 maandag gesloten 1 BOCHUM - De VVestduitse staalon- derneming Krupp Stahl AG zal nog deze week de minister van ekonomi- sche zaken van de deelstaat Noordrijnland-Westfalen schriftelijk bevestigen dat zij, zoals beoogd, een fusie zal aangaan met Hoesch in de nieuwe onderneming Ruhrstahl AG. Dit heeft een woordvoerder van Krupp Stahl donderdag meegedeeld. PARAMARIBO - Het academisch ziekenhuis in de Surinaamse hoofd stad Paramaribo is leeg. Het is ge troffen door een staking van het ver plegend en het huishoudelijk perso neel in hun strijd om een forse sala risverhoging en vrije geneeskundige behandeling. len op zo kort mogelijke termijn wor den geplaatst. Kapelleweg De heer W. G. Renden (P.v.d.A.) zei verheugd te zijn, dat door burge meester en wethouders zo snel is ge reageerd. In het voorstel van burge meester en wethouders zijn alleen de Kloosterweg en de Ringdijk ge noemd voor herstel. Daartussen ligt de Kapelleweg. Spreker vroeg of aan deze weg ook iets zal worden gedaan. De voorzitter antwoordde, dat de Kapelleweg voorlopig niet onder handen genomen zal worden. Door de Technische Dienst wordt er naar gestreefd een onderhoudsschema voor de wegen op te stellen, zodat de onderhoudskosten wat gelijkmatig ten laste van de gemeente zullen ko men. De heer Renden vroeg ook nog of het waterschap zelf de werkzaamhe den zal uitvoeren. De voorzitter lichtte toe, dat er tussen het water schap en de gemeenten een samen- werkingsregeling voor onderhoud van de wegen bestaat. Het water schap zal in het gegeven geval een aannemer aantrekken. De heer J. M. van Langeraad (WD) stelde de vraag of het toch niet ver standiger zou zijn om de Kapelleweg mee te pakken. De voorzitter reageerde hierop met de mededeling, dat er nog wel een aantal andere wegen kunnen worden genoemd, die een grote onderhouds beurt nodig hebben. De gemeente moet zich echter ook beperken. Misschien is het volgens het op te stellen onderhoudsschema mogelijk, dat de Kapelleweg in 1983 aan de beurt komt. De raad besloot zonder hoofdelijke stemming het gevraagde krediet 50.000,- excl.) vc r herstel van de Kloosterweg en L.ngdijk beschik baar te stellen. Renovatie .ringen De raad besloot toi aranderen van rente en aflossing van een door de woningbouwvereniging Beter Wo nen aan te gane geldlening groot 275.000,- bij de Stichting Nutsspaarbank te Zierikzee voor re novatie van de woningen K< xweg 20, 22, 24 en 26 te Kerkwerve en Ka pelleweg 22 en 24 te Looperskapelle. De heer W. G. Renden (PvdA) merkte op, dat hij het rentepercenta ge van 11% voor de lening aan de ho ge kant vond. De voorzitter veron derstelde, dat de woningbouwvereni ging al eerder een besluit genomen had tot opneming van de lening. De opmerking zal ter kennis van de wo ningbouwvereniging worden ge bracht. Welzijnskommissie Voor de gemeentelijke advieskom missie voor het welzijnsbeleid von den de volgende benoemingen plaats: de raadsleden W. G. Renden en A. B. Koster; plv. leden de raadsleden W. C. van den Bosse en J. M. van Lange raad. Uit de partikuliere sector: mevr. W. Bezuijen-de Weijer, mevr. T. van Burg-Kooman, J. C. Coomans, R. de Jongh, mevr. P. W. Berrevoets- Ringelberg en A. H. van der Tak; plv. leden: mevr. J. P. Daane-Snoep, mevr. M. D. C. Nikerk-Goosens en J. F. A. van Baarle. Door b. en w. is als voorzitter van de kommissie aangewezen burge meester W. den Boer en als wnd. voorzitter wethouder L. C. Hart. Kwalijke zaak Tijdens de rondvraag vestigde de heer J. M. van Langeraad (WD) er de aandacht op, dat de inrit naar de brandweergarage aan de Ring te Ker kwerve plotseling opgebroken was zonder dat de brandweer hiervan in kennis gesteld was. Gelukkig had hij nog net voor het opbreken de brandweerauto uit de garage kunnen rijden. Hij verzocht maatregelen te nemen om tijdig aan de brandweer kennis te geven. De voorzitter zei, dat hij dit een kwalijke zaak vond en zegde toe, dat hieraan aandacht zal besteed worden. ZIERIKZEE - Het lichten van het jacht „Oliveijn", dat donderdagochtend in het havenkanaal te Zierikzee door de ZZ'16 van palingvisser W. K. S. uit Zierikzee werd aangevaren, heeft drie uren in beslag genomen. Om half acht 's ochtends botste de palingvisser in dichte mist tegen de steiger bij paal 30 aan en raakte daarbij ook het zeil/motorjacht van het echtpaar J. de Klerk uit Alblasserdam. Het jacht zonk niet, maar bleef voor de helft boven water uit steken. S. stopte onmiddellijk lorren en vodden in de gaten, zodat verder zin ken werd voorkomen. Door te hozen werd het in het jacht gelopen wate verwijderd. Met veel moeite kwam de Oliveijn" tenslotte bij de kraan van watersportbedrijf Burksen op het industrieterrein terecht, die het jacht op de wal zette. Mevrouw Burksen vertelde dat de schade aan de „Oliveijn" aanzienlijk is en dat het jacht naar haar mening niet meer te repareren valt. Door vluchtluik Het echtpaar De Klerk is met de schrik vrijgekomen. Om half acht 's ochtends werd het in de slaap verrast en kon zich nog maar ternauwernood op de steiger begeven, voordat het NIEUWERKERK - In een spoedeisende vergadering heeft de gemeente Duiveland woensdagavond in het ge meentehuis te Nieuwerkerk de oud-burgemeester en ere burger van Duiveland, de heer A. A. van Eeten herdacht, die dinsdag overleed. Burgemeester J. van Bommel me moreerde in een toespraak de loopbaan van de heer Van Eeten. Burgemeester A A. van Eeten. toen hij op 28 april '87 tua* benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (Foto: Zierik2eosche Nieuwsbode) Hij heeft gedurende 35 jaar de ge meenschap van Duiveland gediend, waarvan 26 jaar als burgemeester van Nieuwerkerk en negen jaar als burgemeester van Duiveland. De heer Van Eeten werd per 1 juli 1934 benoemd (ot burgemeester van Nieuwerkerk en per 1 juli 1969 eervol ontslagen wegens hef bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Moeilijke tijden „Zijn ambtsperiode heeft zich ge kenmerkt door moeilijke tijden Het ambt werd aanvaard in de crisisja ren, een tijd die bepaald niet roos kleurig was. Van Eeten was zeer be gaan met het schrikbeeld van de wer kloosheid in die jaren en heeft zich zeer ingespannen om daaraan wat te doen" zei Van Bommel Bekend is onder meer de oprichting van de Stichting tot bevordering van de ma chinale vlasbewerking. Na een verbetering van de situatie brak de Tweede Wereldoorlog uit. Voor Nieuwerkerk was het diepte punt de evacuatie in 1944. In 1945 werd de wederopbouw ter hand ge nomen. Vele zaken kwamen tot stand. De watersnoodramp van 1953 was de volgende moeilijke tijd. Op nieuw moest het moeizame wedcrop- bouwwerk beginnen. „Hierop heeft Van Eeten zeker zijn stempel gedrukt", vond burge meester Van Bommel. Nieuwe bestemmingsplannen werden op gesteld en veel nieuwbouw kwam tot stand. „Nieuwerkerk herrees weer", aldus de burgemeester. Integratie Van de nieuwe gemeente Duive- jacht half onder water verdween. Me vrouw De Klerk moest zelfs door het vluchtluik naar buiten. Tijdens de pogingen om de „Oli veijn" te lichten raakte het jacht een maal totaal onder water, zodat de op gelopen schade nog groter werd. Van het interieur en de aan boord zijnde spullen bleef weinig fraais over. Voor de verzekeringsexpert werd op het industrieterrein alles van boord gehaald en op de grond uitgestald. Op de foto staat het echtpaar De Klerk, met hond, ontredderd tussen de uitgestalde spullen. Op de achter grond het flink beschadigde jacht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) land was Van Eeten de eerste burge meester. Het was zijn taak de inte gratie tot stand te brengen. Onder de ambtsperioden van Van Eeten zijn verschillende zaken tot stand gekomen. Onder meer: het sportveld, het dorpshuis, de scholen en zwembad Dolfijn (alles in Nieu werkerk) en voor de sporthal en de scholen in Oosterland heeft hij de aanzet gegeven. ,,Dc bestuurder Van Eeten genoot groot aanzien in brede kring. Hij was een bedachtzaam man, die zich niet zomaar in een avontuur stortte. Zeer terecht werd hij in 1967 benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ook hel crc-burgcrschap van onze ge meente paste bij hem", vond de heer Van Bommel. De burgemeester was van mening dat nog veel zou zijn te vertellen over de heer Van Eeten als bestuurder, maar hij vond dat soberheid gepast was Van Eeten was immers een be scheiden mens en trad niet onnodig op de voorgrond. DEN HAAG Het bestuur van de P v d A. vindt dat er een zo groot mo gelijke openheid moet worden na gestreefd in de onderhandelingen tij dens de kabinetsformatie. Het partij bestuur vindt dit nodig om het onder handelingsproces voor de kiezer kon- troleerbaar te maken. Dit heeft het partijbestuur neergelegd in een reso lutie die op de partijraad van de P.v.d.A. zaterdag in Zutphen in stemming zal komen. Verwachting tot zaterdagavond: Zonnig- In de nacht en ochtend plaatselijk mist en minimumtemperatuur rond 13 graden; overdag droog en zonnig en middagtemperatuur ongeveer 24 graden; zwakke tot matige zuid oostelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 21 sept.: Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuidwest 5 Maandag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkr.: zuid 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 60%-. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: zuid 6 ZON- EN MAANSTANDEN 18 sept. Zon op 7.19, onder 19.49 Maan op 8.07, onder 20.41 19 sept. Zon op 7.20, onder 19.47 Maan op 9.21, onder 21.00 20 sept. Zon op 7.21, onder 19.44 Maan op 10.36, onder 21.19 Eerste Kwartier: 25 sept. (6.07) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 18 sept. 5.00 16.19 10.08 22.37 19 sept. 5.40 17.07 10.55 23.18 20 sept. 6.08 17.53 11.37 24.00 Springtij: 19 september HET WEEROVERZICHT DE BILT, 17-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Het hogedrukgebied dat da genlang in grote delen van Europa voor nazomerweer heeft gezorgd trekt zich geleidelijk terug op de Bal kan. Hierdoor kan het weer in het Noordzeegebied de komende dagen onder invloed komen van oceaande pressies. Morgen zal het in ons land nog warm en zonnig zijn, daarna wordt het weer wisselvalliger. De grootste aktiviteit ontwikkelen depressies vooralsnog boven het zee gebied ten noorden van Schotland, waardoor de regenkansen in ons land de eerste dagen nog niet groot zullen zijn. De mistkansen nemen na mor gen sterk af. MA1NZ - Bij een ongeluk tijdens militaire oefeningen zijn donderdag middag zes Britse militairen om het leven gekomen in de buurt van Mainz, in het westen van de Duitse Bondsrepubliek. Dit heeft het 'mi nisterie van binnenlandse zaken van Rijnland-Pfalz meegedeeld. te Oosterland dealer van: Austin, Rover, Triumph, Land- en Rangerover, Subaru goed geoutilleerde servicewerkplaats reparatie carrosserie spultlnrlchling ML en tectylbehandeling erkend inbouwstation gasinstallatie (Landi den Hartog) takel- en bergingsbedrijf St. Joostdi)k41, tel. 01114 1495

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1