ANTI- 1 CONDENSDOEK HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN 50% korting op h helderzicht. van 2,- voor 95« Zuid-Hollandse glastuinbouw wil een financieringsnoodfonds deurloo mode Hoechst Vlissingen staakt bouw ammoniakterminal Westduitse kopersmelterij gaat dicht PilSMO VERTON'S SCHOENEN Tarieven rekreatiebedrijven mogen vijf procent omhoog F.S. DE VAL Q.S.B. OUDDORP Formulieren eenmalige uitkering op postkantoor Twintig miljoen voor zonne-energie Rotterdam investeert 700 miljoen in haven Erasmusprijs voor prof. dr. E. Schillebeeckx Prinses Gracia van Monaco overleden Broer Hemingway pleegt zelfmoord ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 16 september 1962 Nr. 23163 9 HONSELERSDIJK De drie Hollandse landbouworganisaties (HLO's) en de groenten- en bloemenveilingen in het Zuidhollandse glastuinbouwdistrlct willen dat er, voordat in december het stookseizien 1982/83 begint, een red dingsoperatie op gang komt voor de hele Nederlandse glastuinbouw. Een be langrijk onderdeel daarvan zal moeten zijn de oprichting door de overheid van een „noodfonds financiering glastuinbouw". - Onlangs door de overheid aange kondigde extra-maatregelen, waar bij via het borgstellingsfonds voor de landbouw en de rijkgroepsregeling zelfstandigen van de bijstandswet hulp zal worden geboden, zijn vol gens de organisaties volstrekt onvol doende. De organisaties zeggen dat „ver moeidheidsverschijnselen als gevolg van een jarenlang, keihard rentabili- teitsverschijnselen" het weerstands vermogen van de glastuinbouw we zenlijk dreigen aan te tasten. Worden de voorgestelde maatregelen niet snel genomen, dan zullen veel meer bedrijfssluitingen dan noodzakelijk daarvan het gevolg zijn. MÜNCHEN, Beieren - Een Pool van 32 jaar is via Tsjechoslowakije naar de Bondsrepubliek uitgeweken. Hij slaagde erin grensversperringen te omzeilen. Over de geslaagde vluchtpoging werd woensdag bericht door het Beierse ministerie van bin nenlandse zaken in München. het ten oosten van het Westland gele gen tuinbouwgebied „De Kring" heeft zich bij de Westlandse voorstel len aangesloten, vandaar dat men nu namens het hele district kan spre ken. VENLO - Meubelindustrie Benders in Belfeld bij Venlo heeft bij de rechtbank in Roermond faillisse ment aangevraagd. Verwacht wordt dat het faillissement donderdag wordt uitgesproken. Advertentie DUISBURG - De 112 jaar oude Westduitse kopersmelterij Duisbur- ger Kupferhuette zal in maart van het volgend jaar dicht gaan. De 1600 werknemers zullen nog deze maand hun ontslagbrief krijgen, zo heeft de onderneming meegedeeld. Met de on dernemingsraad is een sociaal plan overeengekomen. Duisburger Kupferhuette is lange tijd eigendom geweest van de chemi sche concerns Bayer, Basf en Hoechst, de ergenamen van de aan het einde van de Tweede Wereldoor log ontbonden IG-Farben. In 1979 werd de onderneming overgenomen door het Britse concern Rio Tinto Zinc LTD. De smelterij leed toen al enige tijd verlies en dat is zo geble ven. Flitsen uit het buitenland NEW YORK - De Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken Alexander Haig, een oude vriend van Israël, heeft president Reagans voor stellen inzake het Midden-Oosten aangevallen als slecht voor de belan gen van de Verenigde Staten en Is raël. TOKIO - De Japanse bevolking vergrijst snel. Nu al zijn 11.320.000 Japanners boven de 65 jaar, 390.000 meer dan een jaar geleden. Naar het kabinet van de minister-president woensdag naar aanleiding van de dag van respekt voor de ouderen be kendmaakte, is dat 9,5 procent van de totale bevolking. Doordraaien De maatregelen worden voor gesteld in een rapport „Doordraaien" of dóór draaien?", opgesteld door de HLO's en de veilin gen in het Westland, en in een brief die de HLO's en veilingen in het hele Zuidhollandse glasdistrict naar kabi netsinformateur dr. J. van Kemena- de hebben gestuurd. De tuinbouw in Havenplein 13, Zierikzee Telefoon 01110-2488 VLISSINGEN - Het chemisch con cern Hoechst Holland in Vlissingen heeft de bouwactiviteiten voor haar nieuwe ammoniakterminal in Vlis- singen-Oost gestaakt in afwachting van een uitspraak van de Raad van State. Hoechst is bezig in Vlissingen- Oost twee tanks te bouwen van 40.000 ton voor opslag van ammo niak. De investeringskosten bedragen 40 miljoen gulden. Hoechst was na en kele jaren van voorbereiding en na een hinderwetvergunning gekregen te hebben van het provinciaal bestuur van Zeeland begonnen met het bouwrijp maken van de terrei nen. De Vereniging Milieuhygiëne Zee land heeft echter op 25 augustus bij gedeputeerde staten van Zeeland en bij de Raad van State beroep aange tekend tegen het verlenen van deze vergunning en tegelijkertijd een schorsingsbezoek ingediend bij die zelfde Raad van State. Er is nog geen DEN HAAG - De tarieven van verblijfsrecreatiebedrijven als kampeerbe- drijven, bungalowbedrijven en jachthavens mogen volgend jaar met maxi maal vijf procent stijgen in verband met de verwachte kostenstijgingen. Dit blijkt uit de prijzen beschikking verblijfsrecreatiebedrijven, die is bekendge maakt in de Staatscourant. De toeristenbelasting en de b.t.w. mogen volledig doorberekend wor den, aldus een mededeling van het ministerie van economische zaken. Over de tariefaanpassingen is overlegd met de organisaties van on dernemers op het gebied van land- en watertoerisme, Recron en Hiswa. Dit heeft het ministerie van economische zaken meegedeeld. Volgens het ministerie is de be schikking nu al afgekondigd om de betrokken ondernemers in de gele genheid te stellen tijdig rekening te houden met de toelaatbare tariefaan passing voor 1983. Advertentie Alweer een unieke aanbieding van Shell. Een handige anti-condensdoek voor een goed zicht op de weg. Heeft u met deze doek eenmaal de condens van de ruiten gehaald, dan heeft u wekenlang een schone binnenruk. Deze aanbieding is aantrekkelijk, Weg naar dc Val 2.4307 BP Zierikzee Tel. 01110-3297 Hofdijkswcg 26a, 3253 KB Ouddorp Tel 01878-1727 beslissing genomen, maar Hoechst acht het risico dat de Raad van State het schorsingsverzoek zal inwilligen zo groot, dat zij met onmiddellijke ingang de werkzaamheden heeft gestaakt. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Bijna 1800 onderne mers hebben in 1981 bij de Stichting Ontwikkeling en sanering voor het midden- en kleinbedrijf een aan vraag ingediend voor sanering van hun bedrijf. In 1980 waren dat er 1500 en in 1979 elfhonderd. Deze forse stij ging meldt de stichting O. en S. in haar woensdag gepubliceerde jaar verslag over 1981. UITHUIZEN - De 26-jarige G. H. Kremer-Koopman is woensdagmor gen in haar woonplaats Uithuizen door een verkeersongeluk om het le ven gekomen. Zij reed volgens de po litie vermoedelijk door dichte mist een sloot in. De vrouw was op slag dood. AMSTERDAM - De reeds aanvaar de nieuwe Kampeerwet, waarvan de uitvoering van onderdelen in handen is gelegd van de gemeenten, is woens dag door een aantal deskundigen op de korrel genomen op een door de ANWB georganiseerde diskussiedag. De deskundigen belichtten de nieu we wet vanuit verschillende invals hoeken, met verschillende achter gronden en in enkele gevallen met een verschillend belang. REUZEL - De Rijkspolitie in het Brabantse Reuzel heeft woensdag morgen omstreeks vijf uur op de au tosnelweg E-3 een zwaargewonde man gevonden die enkele uren daar na in een ziekenhuis is overleden. Het slachtoffer, een zekere Watson, maakte vermoedelijk deel uit van een gezelschap Schotse voetbalsup porters op weg naar Duitsland. DEN HAAG - Het Haagse bureau voor rechtshulp houdt vrijdag spreekuur op de stoep van het mi nisterie van justitie. De advocaten hebben minister De Ruiter opgeroe pen te verschijnen om de klachten van verontruste kliënten van het bu reau aan te horen. AMSTERDAM - Er zal in Neder land een groeiende vraag ontstaan naar toeristische standplaatsen en zomerhuizen in de verhuursfeer. Dit omdat er de laatste jaren meer Ne derlanders in eigen land vakantie houden. Ook komen door werkloos heid en vergrijzing van de bevolking steeds meer mensen buiten het ar beidsproces te staan, woor wie een zinvolle invulling van de vrije tijd urgenter wordt. Dit zal van de rege ring de komende jaren toenemende beleidsaandacht vragen. DEN HAAG - De formulieren voor het aanvragen van de óónmalige uit kering, bestemd voor die gezinnen cn alleenstaanden die van óén mini muminkomen moeten rondkomen, zijn vanaf 11 oktober op alle post kantoren verkrijgbaar. Vertalingen ervan liggen op verschillende post kantoren klaar, maar zijn ook te ver krijgen bij onder andere de gemeen telijke sociale diensten en de Maic- bureaus. De formulieren kunnen tot en met 15 november ingevuld naar de GSD's worden gestuurd. De eenmalige uitkering is bedoeld om het koopkrachtverlies over dit jaar te compenseren. Het gaat om nettobedragen van 300 gulden voor alleenstaanden, 400 gulden voor on volledige gezinnen 450 gulden voor echtparen en daarmee gelijkgestel- den. DEN HAAG - Minister Rood van binnenlandse zaken heeft de Tweede Kamer meegedeeld, dat er geen aan wijzingen zijn voor het bestaan van Molukse plannen om koningin Bea trix en minister-president Van Agt te gijzelen. In antwoord op vragen van enkele kamerleden zegt de minister het te betreuren, dat er vemeende gij zelingsplannen naar buiten zijn ge komen, waarvan tot op dit moment niets is gebleken. De Molukse ge meenschap is, aldus de bewindsman, hiermee ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld. DEN HAAG - De F.N.V. vindt dat het prijsbeleid onderdeel moet zijn in het regeerakkoord van een toe komstig kabinet. De vakcentrale heeft voor dit punt aandacht ge vraagd aan Van Kemenade, vertelde F.N.V.-voorzitter Wim Kok woens- dag na afloop van zijn bezoek aan de informateur. AMSTERDAM - In Amsterdam is de stichting Homo-RTV Urania opge richt, met het doel radio- en televisie uitzendingen op het gebied van de emancipatie van homoseksuelen te bevorderen. De nieuwe stichting gaat optreden als adviesorgaan voor het nieuwe wekelijkse radiopro gramma van de NOS voor homosek suelen, aldus een persbericht van Homo-RTV Urania. DEN HAAG - De demissionaire mi nister van ekonomische zaken, Ter louw, heeft twintig miljoen gulden ter beschikking gesteld voor de uit voering van de tweede fase van het nationaal onderzoekprogramma zonne-energie. Het beheer is opge dragen aan het bureau Energie onderzoek projecten (B.E.O.P.) van het Energie Centrum Nederland. Al dus deelde het ministerie van ekono mische zaken mee. ROTTERDAM - De gemeente Rot terdam zal, zoals de plannen er op dit moment uitzien, de komende vier jaar ongeveer 700 miljoen gulden in vesteren in de haven. Het gaat daar bij voor het grootste deel om een ver betering van de infrastructuur. Daarnaast draagt de gemeente door middel van voorfinanciering bij in de totstandkoming van een aantal projecten. Voor nog niet alle projec ten is goedkeuring van de gemeente raad verkregen. Dit zei de directeur van het ge meentelijk havenbedrijf, ir. H. Mole naar, tijdens een persbijeenkomst bij het Europees Massagoed Overslagbe drijf (E.M.O.) op de Maasvlakte. DEN HAAG - Na filosofen, econo men en vooral kunstenaars ontvangt thans een theoloog de Erasmusprijs wegens zijn betekenis voor de Euro pese cultuur. Het is prof. dr. Edward Schillebeeckx, hoogleraar in de theo logie aan de universtiteit van Nijme gen, lid van de Orde der Paters Do minicanen en Vlaming van geboorte en intellectuele vorming, die een kwart eeuw lang het gezicht van de theologiebeoefening in Nederland heeft bepaald. Vrijdag 17 september reikt prins Bernhard in zijn funktie van regent van de Stichting Praemium Erasmia- num de Erasmusprijs uit. De plech tigheid vindt plaats in de Burgerzaal van het koninklijk paleis op de Dam in Amsterdam. Vrijdag 17 september, 19.30 uur, Nederland 1: Een brug te ver. Een scène uit deze film over de Slag bij Arnhem. Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 17 SEPTEMBER NED. 1: Het spelletje Wie van de drie? gaat vooraf aan de Engels Amerikaanse speelfilm Een brug te ver. Deze rolprent wordt onder bro ken door het Journaal. Deze film laat zien hoe een operatie van Montgome ry om een doorstoot over de Rijn in 1944 te forceren mislukte. Van de 35.000 soldaten keerden meer dan de helft niet terug. Jaap van Meekren spreekt hierna met minister-presi dent Van Agt en het IKON brengt een dokumentaire over de kernwapen wedloop onder de titel Hoeveel is ge noeg. NED. 2: Rebecca wordt in deze afle vering van Ivanhoe tot heks ver klaard en ter dood veroordeeld. Tob- bedansen is te zien in de aflevering Ter land, ter zee en in de lucht. Na Aktua tv is een aflevering te zien van de Duitse serie Derrick. De hoofd- inspekteur krijgt wederom de op dracht een moordzaak op te lossen. Advertentie Mol 5-7, Zierikzee AMSTERDAM - Het rapport over de sociale en kommercieel-ekonomi- sche aspekten van een nationaal be talingscircuit zal niet zoals eerder werd verwacht voor Prinsjesdag aan de minister van financiën kunnen worden aangeboden. De stuurgroep Integratie Giroverkeer, die de gevol gen van invoering van het NBC on derzoekt, heeft laten weten, dat de zorgvuldige afronding van de bespre kingen meer tijd kost dan werd voor zien. Volgens de stuurgroep zal het rapport over het contouronderzoek van de studie naar een NBC binnen enige maanden gereed zijn. VRIJDAG 17 SEPTEMBER NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Wie van de drie?; 19.30 Een brug te ver; 21.37 Journaal; 21.55 Een brug te ver; 22.45 Gesprek met de minister-president; 22.55 Hoeveel is genoeg00.00 Journaal; 00.05 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Ivanhoe; 20.00 Journaal; 20.27 Te land, ter zee en in de lucht; 21.20 Aktua tv; 22.05 Derrick; 23.10 Journaal; 23.15 Nieuws voor doven. MONTE CARLO - Prinses Gracia van Monaco is dinsdagavond overle den, als gevolg van de verwondingen die zij maandag bij een auto-ongeluk opliep. De prinses was 52 jaar oud. Gracia was, voordat zij met de prins van Monaco trouwde, als Grace Kelly een gevierde filmster in Holly wood. Zij speelde hoofdrollen in be kende films als „High Society", „Di al M for murder", „High Noon" en „Rear Window". Zij gaf op 26-jarige leeftijd haar carrière op voor een hu welijk met prins Rainier. De prinses liep bij het ongeluk met de door haar bestuurde auto verschil lende fracturen op. Haar jonste doch ter, de 17-jarige Stephanie, raakte licht gewond. Prins Rainier de Derde, die in 1949 zijn grootvader Louis de Tweede op volgde, trouwde in 1956 met de Ame rikaanse filmactrice Grace Patricia Kelly. Een jaar later werd hun doch ter Caroline geboren, in 1958 de troonopvolger prins Albert en zeven jaar later prinses Stephanie. Vorig jaar april vierde het paar in de Ver enigde Staten het zilveren huwelijks feest. MIAMI BEACH - Leicester He mingway, de broer van de Ameri kaanse schrijver Emest Hemingway, heeft evenals zijn vader en de beken de auteur zelfmoord gepleegd. Het lijk van de 67-jarige man, die ook zich ook bezighield met schrijven, werd maandag in zijn huis in Miami Beach (Californië) gevonden. Vol gens familieleden ging Leicester we gens zijn slechte gezondheid gebukt onder depressies. Ernest Hemingway beroofde zich zelf in 1961 met een vuurwapen van het leven. De vader van de twee schrijvers, Edmund Hemingway, schoot zichzelf ook dood. In alle drie de gevallen leken gezondheidspro blemen de aanleiding tot de zelf moord. Van haar hoorde Ina bijzonderheden uit het leven van de familie Ter Scheure. „Wat Willem indertijd deed, toen hij nog bij de gemeente was, is laakbaar. Dat zal ik vast niet ontkennen. Maar Willem had een luxe vrouwtje. Bepgaf meer geld uit dan Willem op normale wijze kon verdienen. Er is uiteraard geen enkel bewijs, maar het ligt wel voor de hand, dat hij daarom begonnen is met het aannemen van steekpen- ningea Laten we elkaar niet voor dc gek houden, Ina, maar corruptie is zo oud als de wereld bestaat en zal nooit uit te roeien zijn. Mijn man heeft jaren op een ministerie gewerkt en had on der meer de Rijksgebouwendienst on der zijn supervisie. Er zijn een aantal rijksinkopers, die regelmatig door ons land reizen en tot taak hebben - hun naam zegt het reeds - aankopen te ver richten ten dienste van het Rijk. Er zijn tal van instanties, voornamelijk grote, die heel graag aan het Rijk willen le veren, En wat gebeurt er dan? Nee, ze zeggen het helemaal niet met zoveel woorden en ze geven het evenmin in een gesloten envelop of iets dergelijks, maar een eventuele aankoop of gun ning na een aanbesteding of wat dan ook is tot stand gekomen vooreen door het Rijk begrote prijs. De inkoper meldt dit aan Den Haag en de betrok kene krijgt de opdracht tot levering of bouw. Formeel is alles helemaal in orde. Als mijn man een en ander ging controleren - er werden op onverwach te momenten steekproeven genomen - dan was er geen speld tussen te krij gen. Alles sloot tot in de puntjes. Alles was volkomen legaal tot stand geko men. Maar thuis kreeg de inkoper na verloop van tijd een douceurtje van de leverancier of bouwer, als dank voorde verleende bemiddeling. Bij voorbeeld op een avond via een pakket, dat enkel geadresseerd was, maar zonder afzen der er op. Franco huis. Of door een storting op zijn girorekening, gedaan onder een gefingeerde naam en adres. Bedragen tot tienduizend gulden en soms meer. Vergeet niet, dat het door- gaans om grote objecten gaat. Daar kom je maar heel zelden achter en als je zo'n geval te weten komt, is het doorgaans verraden werk. Wraakne ming bijvoorbeeld van een later bena deelde. Wat dacht je, als zulke dingen bij het Rijk gebeuren, dat ze ook niet voorkomen in grote gemeenten? Laat me niet lachen! Het zijn sterke benen, Ina, die de weelde kunnen dragea Cor ruptie in het klein, corruptie in het grootZal ik je eens een voorbeeld noemen, dat mijn man en ik zelf heb ben meegemaakt? In onze vorige woon plaats? Een stad in het westen van ons land? We kwamen op een avond van een feestje en waren op weg naar huis. Mijn man had beslist niet teveel ge dronken; dat deed hij nooit Goed, we maakten een verkeersovertreding door een bocht te krap te nemen Met een hadden we de politie achter ons en deze reed ons voorbij en sommeerde Door GRE DE BOER tot stoppen. Rijbewijs en kenteken- kaart kontroleren. Lichten, clignateurs, remlichten, noem maar op. Kennelijk zochten ze iets, maar konden niets vindea Remmen proberen, bevalen ze. De heren zetten hun wagen aan de kant en stapten achter in onze wagen. En gaven opdracht tot rijden: Keren, rechtdoor, aan hel eind linksaf, nu tweede straat links en aan het eind bij de cafetaria stoppen. Dus wij stoppen bij de cafetaria. Uitstappea comman deerde de politieman met de meeste strepen. En meegaan naar binnen. De heren bestelden het een en ander te eten en te drinken en dat duurde zo een half uurtje. Ze namen elk nog een pakje sigaretten en wezen tenslotte op mijn man: die meneer betaalt alles, zeiden ze. Wat mijn man in arremoede deed. En waama hij de heren, volgegeten en gedronken terugreed naar hun politie wagen. En ze uitstapten met de mede deling hierover wordt niet gesproken of geschreven, goed begrepen? We kennen nu uw wagen Dus wees ge waarschuwd! Goed, om maar weer terug te keren tot Willem: als hij dan op een keer voor de bijl gaat en ontslagen wordt en gevangenisstraf krijgt, moet Bep niet op verontwaardigde toon ach en wee roepen, er met haar kinderen van door gaan en een eis tot scheiding indienen, want zijzelf was net zo schul dig als mijn zwager. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9