De Lichtboei en Beatrixschool kregen tafeltennistafel cadeau Tafeltenniskompetitie gaat komende weekeinde van start Catherine Butler promoveert met Gipsy Queen naar Z-klasse Basketballvereniging Mevo 80 met zes teams de kompetitie in TTV Scaldina met vijf teams van de partij 5 Rekreatief tafeltennistoernooi TTV Scaldina nu afgerond ZIERIKZEE - Op 28 juli organiseerde de Zierikzeese tafeltennisvereniging Scaldina het eerste rekreatieve ta feltennistoernooi, waaraan werd deelgenomen door 310 spelers en speelsters. In de teamwedstrijd ging de zege naar de ploeg van Aquadelta uit Bruinisse. Spontaan stelde de winnende ploeg haar prijs, een tafeltennistafel, beschikbaar voor een „goed doel". Na onderling overleg tussen de organisatie en Aquadelta werd hierbij gekozen voor de Beatrixschool in Zierikzee, waardoor deze school voor moeilijk lerende kinderen in de „herhaling" toch alsnog een tafeltennistafel rijker werd. Gerard Verheul, voorzitter van de rekreatiekommissie van de Nederlandse Tafeltennis Bond. overhandigt met een ferme handdruk de tafeltennistafel aan klubhuisleider Rudy Prager. De Lichtboei is een fraaie sportieve aan winst rijker. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In eerste instantie had de Beatrixschool haar beurt „sportief" voorbij laten gaan. Scaldina stelde namelijk uit de opbrengsten van een tijdens het tour- nooi gehouden loterij eveneens een tafeltennistafel beschikbaar voor een cha ritatieve instelling, waarbij de Beatrixschool in aanmerking kwam. Deze schoof haar kandidatuur evenwel door aan De Lichtboei, het jongeren- opvangcenbtrum van het Leger des Heils, „omdat er daar nog meer behoefte aan een tafeltennistafel was dan in de Beatrixschool". Dinsdagmiddag kre gen zowel De Lichtboei als de Beatrixschool de geschonken tafels officieel overhandigd. „Ik weet niet meer wie ik nou ei genlijk moet bedanken voor deze schitterende aanwinst", stelde Rudy Prager, klubhuisleider van De Licht boei, aan het eind van de officiële overhandiging. „Ik heb inmiddels begrepen, dat dat de NTTB, tafelten nisvereniging Scaldina, Sporthuis Zierikzee, de Beatrixschool of de toe risten, die deelnamen aan het tafel- tennis-evenement in Brouwersha ven, kunnen zijn. Maar wie het ook geweest is: we zijn er ontstellend blij mee, want zelf hadden we zoiets nooit aan kunnen schaffen. Klubs, die niet zelf een flink stuk financiële inbreng in hun kostenbestrijding aandragen, vallen ook buiten de sub- sidiepot". Vrije tijd Gerard Verheul, voorzitter van de rekreatiekommissie van de Neder landse Tafeltennis Bond. verrichtte de overhandiging van de tafel, net zo als hij dat op 28 juli ook symbolisch had gedaan met een miniatuur-uit voering. De tafeltennisbond streeft er sinds enkele jaren naar om te helpen bij het invullen van vrije tijd van de jeugd. Het werk van De Lichtboei is gewoon bewonderenswaardig, waar door ik het een eer vind om deze schitterende tafel hier over te mogen dragen, maar... ik moet wel het mi niatuur-tafeltje weer inruilen, hoe jammer jullie dat ook vinden. Tenslotte hebben jullie nu een veel fraaiere tafel, waarvan ik overtuigd ben, dat jullie er met z'n allen bijzon der veel plezier aan zullen beleven, want tafeltennissen is een fijne be zigheid", zei Verheul. Om de tafel op zijn goede funktio- nering te beproeven, lootte Scaldina- bestuurslid Sjaak Vermeulen samen met Lichtboei-koördinatrice Tea Verkerke onder de „overblijvers" een tegenstander voor Gerard Olij hoek van Sporthuis Zierikzee. Het lot was Milo van de Werken uit Burgh-Haamstede gunstig gezind. De scholier klopte Olijhoek met 21-15. Dat juist Gerard Olijhoek werd aan gezocht voor de allereerste game op de nieuwe tafel stak in het feit, dat vroeg tot midden in de nacht druk be zet. De tafeltennissport mag zich ver heugen over veel liefhebbers". Van buiten „Natuurlijk waren we het er alle maal volledig mee eens, dat we in eerste instantie De Lichtboei lieten voorgaan", zei De Jong in zijn dank woord, „maar dat neemt niet weg, dat we nu bijzonder blij zijn, dat we alsnog in „de prijzen" zijn gevallen. Heel veel van onze leerlingen ko men van buiten Zierikzee en zijn dus de hele dag aanwezig. We hebben nu weer een prima mogelijkheid bij om hen tussen de lesuren bezig te hou den". Evenals eerder in De Lichtboei moest ook in de Beatrixschool een of ficiële wedstrijdgame de tafel inwij den. De Jong had als tegenstander voor Marijn Bakker een voormalig Scaldina-lid uitgekozen. Wilfred Proost klopte het hoofd evenemen ten van Aquadelta na een spannende strijd met 24-22. De Jong vertelde nog een aardig voorval, dat gebeurde toen hij met de leerlingen het draaiboek van de over handiging doornam. „Een van de leerlingen vroeh zichzelf af, of het niet vreselijk stom van Aquadelta was, om de tafel zo maar weg te ge ven. „Ik zou dat nooit gedaan heb ben" voegde hij er lakoniek aan toe. Dit is maatgevend voor de blijd schap, die bij ons leeft", argumen teerde De Jong. „We vonden daarom ook allemaal dat we wat terug moesten doen aan Aquadelta. We hebben besloten om straks, als we ons eerste schooltoernooi houden op onze nieuwe tafel, aan de hand van foto's en verslagen een boekje samen te stellen, dat we dan naar Aquadelta sturen. Jullie kunnen dan zien, hoe nuttig jullie gift is en wordt ge bruikt". KORFBAL AFDELING ZU ID WEST Zaterdag 18 september le klasse A: All Ready-Seolto 16.00; Swift Il-Olympia; Tjoba III- Zuidwesters; Luctor-Blauw Wit. 4e klasse B: Blauw Wit II-TOGO 111; Stormvogels 1I1-TOP 11; Olympia III-All Ready II. PUPILLEN PI: Swift Pl-TOGO PI; AU Ready PI-Animo PI 10.30. PV1: Swift Pill-All Ready Pil; Olympia PI-Tjoba PI. ADSPIRANTEN B2: All Ready B-Volharding B 10.30; Luctor BlI-Seolto B; Swift B1I- Tjoba B. Martin Bruel en Cor Smalheer bereiken halve finale Van de Meijstoernooi GOIRLE - Martijn Bruel en Cor Smalheer hebben beiden de halve fi nale bereikt van het A. van der Meijs-toernooi in Goirle. Dit lande lijke toernooi kende een zeer sterke bezetting. Martijn Bruel speelde in het dub belspel met Peter Roeland van TTV Effect uit Terneuzen in het toernooi voor pupillen-A. In de halve eindstrijd werden zij gestuit dooreen koppel van OTTC met Bart van Ha ren in de hoofdrol. Eerder was Bruel ook in het enkelspel al gestuit op de ze zeer sterke speler. Het Zeeuwse dubbel hoefde pas te kapituleren na 22-20 in de beslissende game. In de E-klasse van de heren kwam Cor Smalheer samen met de TTV Irene-speler Cor van Bracht eveneens in de halve eindstrijd. Ook zij sneu velden met de finale in zicht. In het enkelspel won Smalheer van Ton Moddemeijer van de TTV Gispen, maar hij verloor van ex-Scaldina spe ler Rob van Steen. De TTV Hotak- man won met 19-21, 16-21. ZIERIKZEE - In Zeeland gaat vrijdag 17 september het seizoen 1982-1983 van start in de basketballkompetitie. De Zierikzeese basketballvereniging Mevo '80 treedt daarin dit keer met maar liefst zes teams aan. Mevo '80 brengt twee herenteams, twee damesteams, een meisjes- juniorenploeg en een meisjes-adspirantenploeg aan de start. Het eerste herenteam speelt het ko mende seizoen in de derde klas van het distrikt Zeeland/Brabant na de promotie in het vorige seizoen. On getwijfeld zal de ploeg het hierin ze ker niet gemakkelijk krijgen, maar de formatie zal keihard knokken om zich te handhaven. De jongens- juniorenploeg van het vorig jaar moest dit seizoen worden opgeheven, omdat een aantal spelers de senioren leeftijd bereikte. Het voor de deur staande siezoen zal door deze ploeg in Rekreatievolleybal ZIERIKZEE - Vrijdag 17 september staan de volgende wedstrijden op het programma in de rekreatie- volleybalkompetitie: 18.45 uur: DFS 3-WIK j2 (J); Cluzo- na 3-Kwiek 4 (J); WIK Dl-PJZ 3 <D2); Kwiek 3-Mevo j (J). 19.35 uur: Mevo 1-BB Wansink (A); Onderdak-Opel Team <B); ZRK Ziekenhuis 3-Brouw (Dl); Rabobank- VCS (E). 20.25 uur: WIK 2-Cluzona 1 (B); ZWN-ZRK Ziekenhuis 2 (C); ZRK Zie kenhuis 4-Kwiek 2 (D2); PJZ 2-de Putters 2 (E). 21.15 uur: de Putters 1-van Oeveren Reizen (A); Kwiek 1-CPJ (B); DFS 1- Mevo D2 (Dl); Brogum-SAZ (C). 22.05 uur: WIK 1-Big S (A); Mevo 4- WIK 3 (C); WIK D2-Mevo Dl (D2); DTS-PTT (E). de vierde klas van de seniorenkom petitie worden gespeeld als tweede herenteam. Trainingen Het eerste damesteam speelt in de nieuwe kompetitie in de tweede klas en het reserveteam treedt aan in de derde klas van het distrikt Zeeland/ Brabant. De juniores en adspiranten meis- jesploegen gaan kompetitie spelen in de regio Zeeland van de Nederlandse Basketball Bond. Basketballvereni- ging Mevo '80 is inmiddels van trai ningsruimte veranderd. Er wordt nu op dinsdagavond getraind in de gym zalen van de Rijks Scholen Gemeen schap in Poortambacht. De trai ningstijden zijn van 19.00 tot 22.00 uur. Sporthuis Zierikzee zich voor het re kreatieve tafeltennis-evenement ga rant had gesteld voor de te vergeven tafel. „Als het eens een flop was ge worden, dat kon naatuurlijk altijd, dan hadden wij toch onze belofte gestand moeten doen. Wij, als kleine vereniging, hadden deze dure tafel nooit uit eigen middelen kunnen be kostigen, vandaar de sympathieke geste van Sporthuis Zierikzee", leg de toernooi-organisator Sjaak Ver meulen uit. Beatrixschool Na de overhandiging in De Licht boei toog het hele gezelschap naar de Beatrixschool aan de Grachtweg in Zierikzee. Daar waren inmiddels ook de heer Hoogenraad, adjunkt-direk- teur van Aquadelta Bruinisse en Ma- rijn Bakkers, hoofd evenementen van hetzelfde rekreatiecentrum gear riveerd. Zij immers waren de schenkers van de door het team van Aquadelta ge wonnen tafeltennistafel aan de Bea trixschool. „Toen een woordvoerder van de Beatrixschool ons gedurende de zomervakantie meedeelde, dat zij de loterij-tafel dolgraag wilden, maar desondanks prijs stelden op doorschuiving naar De Lichtboei, omdat er daar nóg meer behoefte was, hebben we voorzichtig laten doorschemeren, dat er nog een moge lijkheid overbleef, dat de school als nog een tafel zou kunnen krijgen, mits de winnende ploeg van het toer nooi haar prijs opnieuw beschikbaar zou stellen", vertelde Sjaak Vermeu len in zijn openingswoord. „We konden dit natuurlijk niet in de openbaarheid brengen", vervolg de hij, „want het was mogelijk, dat een ploeg zou winnen, die de tafel wel zou willen houden, wat natuur lijk hun volste recht was. Gelukkig voor ons en de Beatrixschool gebeur de dit niet". De heer Hoogenraad van Aquadelta overhandigde de tafel aan de heer De Jong, hoofd van de Bea trixschool. „Er zal ongetwijfeld enorm veel gebruik van gemaakt worden", stelde hij, „want bij ons staan er op het centrum ook drie en die zijn dagelijks van 's morgens ZIERIKZEE - Het komende weekeinde gaat het tafeltennisseizoen 1982-1983 van start. Omdat ieder seizoen in de tafeltenniskompetitie uit twee volkomen afzonderlijke delen bestaat, is het eerst de beurt aan de herfstkompetitie om afgewerkt te worden. De Zierikzeese tafeltennisvereniging Scaldina komt dit seizoen met vijf teams uit in de Zeeuwse kompetitie: vier seniorenteams en een juniorenploeg. In de breedte lijken de vijf teams aanmerkelijk verzwakt door het vertrek van Cor Smalheer naar TTV Westerzicht in Vlissingen en Martijn Bruel naar Middelburg-Zuid en het om persoonlijke redenen stoppen van Roeland van der Wekken. Ook Joke Verspeek en Rita van den Oude ko men niet meer op de spelerslijst voor. Terug in het eerste team is wel Hans Volkeri, waardoor het zeker lijkt, dat in ieder geval dit team, met verder Mi chel Holm en Ad de Graaf niet aan kracht heeft ingeboet. Aquadeltn-ndjunkt-direkteur de heer Hoogenraad kijkt toe hoe de heer De Jong, hoofd van de Beatrixschool. de tafeltennistafel in gereedheid brengt voor de eerste officiële game. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Desondanks zal het naar de derde klas gepromoveerde team het niet ge makkelijk krijgen. Aan het eind van de vorige herfst-kompetitie degra deerde het team naar de vierde klas, maar in de voorjaarskompetitie werd het verloren gegane terrein weer goedgemaakt, zonder éen enke le nederlaag nog wel. Dit impliceert dat het driemanschap te groot is voor servet en te klein voor tafellaken. Nu met Hans Volkeri voor Cor Smalheer en daarbij vechtjas Ad de Graaf en de technisch voortreffelijke speler Mi chel Holm moet er toch een kontinue- ring van het derde klasserschap in kunnen zitten. Behalve Scaldina ko men Middelburg-Zuid 8, 't Zand 6, Kerkwerve 2, Big Smash 3 en Goese Polder 2 uit in de 3e klasse D. De Zie rikzeese ploeg begint de kompetitie op donderdag 23 september tegen Goese Polder 2 in Zierikzee. Promotie Het tweede Scaldina-team komt het komende seizoen uit in de 4e klas se D. Good-old Bram Vroegop is teamleider en de nog steeds groeien de Jan Kik zijn de vertrouwde ge zichten in dit tweede team. Rob van Pinxteren komt vanuit de jeugd het team versterken en als vierde is Scal dina B-kampioen Hieu Due Huynh toegevoegd. Due Huynh komt voor het eerst in kompetitieverband uit. Zonder al te gekke voorvallen kan deze ploeg in de bovenste regionen meedraaien en mogelijk zelfs doorstoten naar de derde klas. Tegenstanders van het Scaldina-team zijn Kapellc 3, Middelburg-Zuid 12, Batavo 1 en Yersekc 1. In tegenstelling tot in de derde klas degradeert hier alleen de laatste eindigende ploeg. In de derde klas gaan de nummers laatst en voor laatst een klas terug. De tweede Scaldina-plocg begint de kompetitie op dinsdag 21 september bij Batavo Het geheel uit nieuwkomers bestaande derde team kan in de 5e klasse D „sfeer proeven", indien de zenuwen in bedwang worden gehou den moet er voor teamleider Anton Saman en voor Réne Boot en Gcrrie Schanssema toch zeker een plaats in de middenmoot inzitten. Scaldina 3 moet het opnemen tegen Yersekc 2, Middelburg-Zuid 17. Kapelie 5, St. Laurens 6 en Batavo 3 en er wordt op UTRECHT De Landelijke Hui sartsen Vereniging (LHV) en de Par ti kul iere Ziektekostenverzekeraars kunnen het niet eens worden over het huisartsentarief voor 1982. Daarom hebben ze het Centraal Orgaan Tarie ven Gezondheidszorg (COTG) ge vraagd, per 1 juli 1982 een voorlopig tarief vast te stellen van 23 gulden per consult. Een consult kost nu 22.25 gulden. donderdag 23 september begonnen met een thuiswedstrijd tegen Batavo 3. Zoals alle teams speelt ook Scaldi na 3 haar thuiswedstrijden in de gymnastiekzaal in de Raamstraat. Ervaring Het vierde seniorenteam heeft na één jaar kompetitie voldoende erva ring opgedaan om, tenzij er zich on der de tegenstanders „kampioen schapsjagers" bevinden, hoog te ein digen. Koos van Neck zal waarschijnlijk weer voor het leeuwendeel voor de punten moeten zorgen en Harry Ko per (teamleider) en Han Ketting zul len ook hun steentje bijdragen. De butant Duoc Nguyen kan mogelijk de revelatie van de 5e klas worden. Scaldina 4 krijgt in de 5e klasse A te maken met Kapelie 6, Amemuiden 5, Midelburg-Zuid 18, TTVO 3 en Yerse kc 3. Het ^yi^|^ gaat op dinsdag 21 september van - start met een uit wedstrijd tegen Middelburg-Zuid 18. In tegenstelling tot het vorige sei zoen beschikt Scaldina over slechts een juniorenploeg in het seizoen 1982- 1983. Cor van der Wekken is teamlei der van de ploeg, waarin Martijn Bruel en Roeland van der Wekken node gemist zullen worden. Hans Sa- man, Camiel Faber en Michel van de Berg zullen evenwel ongetwijfeld al les in het werk gaan stellen om het tweetal te doen vergeten. Onder lei ding van begeleider Jan Kik moet het team prolongatie af kunnen dwingen van het derde klasserschap. Kerkwerve 1, Middelburg-Zuid 9, Westerzicht 3, 't Zand 5 en Wilno 5 worden de tegenstanders voor het team, dat zal moeten bewijzen ook overweg te kunnen met een neder laag, iets wat het vorig seizoen niet voorkwam. Zaterdag 18 september krijgt het Scaldina-jeugdteam be zoek van Westerzicht 3. De thuiskompetitievvedstrijden zijn wel op de oorspronkelijke tij den gehandhaafd. Iedere zaterdag avond spelen Mevo'80-teams in sporthal de wedstrijden. Deze speel tijden zijn mogelijk in samenwer king met volleybalvereniging Mevo '80. Aanstaande vrijdagavond bijt het tweede damesteam van Mevo '80 het kompetitiespits af. Om 21.00 uur speelt de ploeg in Kapelie tegen Del ta C. Zaterdagavond 18 september spelen in sporthal Onderdak vier teams hun eerste wedstrijd. Om 17.30 uur speelt het eerste da mesteam tegen Valkenisse III en ont moet de meisjes-juniorenploeg Sou burg. Een uur later (18.30 uur) is het de beurt aan de eerste en tweede her- enploeg. Heren I ontmoet Jumping Crabs III uit Beregn op Zoom en de reserveploeg speelt eveneens tegen een team van Souburg. BURGH-HAAMSTEDE - Ruitervercniging De Zilveren Trens hield op ma nege Lisiduna in Burgh-Haamstede een dressuurwcdslrijd, waarbij voor pro motie werd gestart door leden van klubs op Schouwcn-Duivcland en Gocree- Overflakkee. Het grootste sukses was weggelegd voor de 12-jarige Catherine Butler. In de L3-proef behaalde zij vanwege haar 126 punten het laatste nog resterende winstpunt voor promotie naar dc klasse M bij de paarden met dc 1,20 meter hoge pony Gipsy Queen. Bij dc pony's is deze kombinatic nu start- gerechtigd in dc klasse Z. Ongetwijfeld is dit een zeer fraaie prestatie, die nog groter had kunnen zijn, mits Gipsy Queen dc afgelopen zomer niet drachtig was geweest. Door het missen van een aantal wedstrijden slaagde dc kombi- natie er nu net niet in om ook door te dringen in dc klasse Z bij het springen. In dc L3-proef pakte Catherine Butler met Gipsy Queen cn 126 pun ten de eerste plaats. C. de Roo werd met Okajo tweede met 109 punten. G. W. van Willigen pakte de derde plaats met Selvira met 99 punten. In de Ll-proef ging de eerste prijs naarC. de Roo met Okajo met 117 punten. Dit keer was de tweede plaats voor G. W. van Willigen met Selvira met 116 punten en M. Schik 'met Tafina werd derde met 106 punten. Eenzelfde aantal punten kreeg Monique Moeliker met Sariska. Zij inkasscerdc de vierde plaats. Jonge paarden In de B-dressuur startten Hannckc Vijfwinkel en Erica Butler beiden met een jong paard Hanneke Vijf winkel werd met Huanita Utopia eerste met 122 punten, hetgeen haar twee winstpunten opleverde. Een winstpunt was er nog voor Eri ca Butler met Ramona (113 punten) cn Nleolette van Leeuwen met Tiffa ny (111 punten). Karin Middelhoek kreeg met Sylvia 103 punten op haar startkoepon van jurylid de heer Prle- mus en de heer Oosthoek met Roland en mevrouw Monster met Orion in- kasseerden respektievelijk 102 en 00 punten. In de B3-proef waren kaarten wat anders geschud. Dit keer was dc eerste plaats voor de kombinatic Eri ca Butler/Ramonn met 119 punten voor Hanneke Vijfwinkel met Hua nita Utopia met 116 punten. Evenals voornoemde twee kombinatics mocht ook Nicolcttc van Leeuwen met Tiffany met 112 punten een winstpunt toevoegen aan haar to taal. Mevrouw Monster met Orlon, Karin Middelhoek met Sylvia cn de heer Oosthoek met Roland skoorden achtereenvolgens 107, 102 en 102 pun ten. Joan dc Roo Voorafgaand aan de officiële dres- suurwedstrijden reden ook een aan tal leden zonder NBVR-startkaarl een proef. Joan de Roo kwam met Moby erg goed voor de dag met 137 punten voor een B3-procf. And ré Lanning werd met Grease tweede met 123 punten, eveneens in de B3-kIas. In de R2-klas akoordrn Linda de Roo met Okajo en Eveline Hurkmans met Freya respektieve lijk 122 en 116 punten. Natasja Nan- nings kwam met Jantirn in dr BI tot 112 punten en Jacqueline Ketting mocht met Breeze 110 punten ontvan gen van de heer Prirmus. Ramona Wilkens met Julia cn Anita Veldhuis met Nicolai ontvingen respektieve lijk 107 en 106 punten. Tijdens een selektiewedstrijd voor de kampioeschappen van Rayon West van de Nederlandse Ponyklub, die in Barcndrecht werd verreden werd Gabrielle Butler met Gipsy Queen eerste met 127 punten in een veld van 2IM-kombinalies. Erica Butler werd met Roef derde met 125 punten en Catherine Butler kreeg met Taufan 119 punten op het start- koepon, hetgeen goed was voor een zesde klassering. In het L-springen kwamen van de 35 gestarte kombina tics zeven deelnemers foutloos rond. Gabrielle Butler inkasseerde na bar rage de tweede plaats met Gipsy Queen. Zij bleef wel foutloos, maar had een iets mindere tijd dan de win nende komtinatie. Weigeringen In hot M-springen kwamen veer tien kombinaties aan de start. Een flinke deel van de deelnemers werd voortijdig gediskwalifiseerd vanwe ge drie weigeringen op een Amster damse muur Erica Butler werd door Roef met een elegante boog in dc sloot gedepo neerd. maar Catherine Butler was met Gipsy Queen een van de twee foutloze komblnaties. Zij trok zich hierna vrijwillig terug voor de barra ge. vooral omdat de pony al voldoen de werk had verricht zo dicht na het ter wereld brengen van een veulen. De kombinatic werd zodoende auto matisch tweede, maar kreeg wel drie winstpunten in het M-sprlngen. Voor haar eerste plaats in de dressuur ont ving Gabrielle Butler een fraaie paardedeken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5