Omzet visserij in 1981 afgenomen KNBRD ondanks 65ste verjaardag nog lang niet aan pensioen toe 4 Reddingsbrigade „Zierikzee-Duiveland" zoekt leden STREEKNIEUWS Beëdiging Janmaat in Brandpunt lUÜLur Gehandicapten blokkeerden Congresgebouw Onderzoek PvdA-VVD kabinet Verkeer stagneert door dichte mist Grondontsmetting nodig bij bestrijding bietencystenaaltje op: ZIER1KZEE - De Reddingsbrigade „Zierikzee-Duive land", een van de ruim 150 bij de „Koninklijke Neder landse Bond tot het Redden van Drenkelingen" aan gesloten brigades, deelt dit jaar in de feestvreugde in verband met het dertiende lustrum van deze KNBRD. Vandaag - donderdag 16 september - is het op de dag af 65 jaar geleden dat in Amsterdam op initiatief van vijf toen bestaande brigades de KNBRD werd opgericht. De vijf betreffende brigades waren die van 's-Hertogenbosch, Amsterdam, Haarlem, 's-Gravenhage en Breda. Op 18 mei 1950 aanvaardde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard het beschermheerschap. Het predikaat Koninklijk" werd op 30 september 1952 door Hare Ma jesteit Koningin Juliana verleend. Een gestage groei bracht het totaal van de aangesloten autonome vereni gingen op het huidige aantal van 157 brigades met 34.490 leden. In 1981 na men 33.760 leden/kursisten deel aan een eksamen KNBRD. De brigades houden zich bezig met alle facetten om de verdrinkingsdood te bestrij den. Beoefend wordt het individueel dan wel in groepsverband uit het wa ter halen van drenkelingen, gewon denverzorging, bevrijdings- c.q. ver- voersgrepen en konditietraining zijn hiervoor essentieel. Varend redden In verband met de grote uitbrei ding van de waterrekreatie is zwem mend redden geen voldoende waar borg voor de gebruikers. Daarom is in de grote waterrekreatiegebieden het varend redden van groot belang. BRUINISSE Film in „Jeugdhaven Bru" Zaterdagavond wordt in het Her vormd Verenigingsgebouw aan de Deestraat, als resultaat van een initi atief van Youth for Christ en Jeugd haven Bru, voor jongeren de film Kruis in de Asfaltjungle" gedraaid. Het is het verhaal van Nicky Cruz, hoofd van een jeugbende in de be ruchte wijk Harlem van New York. David Wilkerson gaat daar werken als evangelist en Nicky met zijn ben de haat alles wat met het evangelie te maken heeft, totdat datzelfde evan gelie zijn hart raakt. We maken in de ze film kennis met een wereld, waarin drugsverslaving, misdaad en terreur de boventoon voeren, maar ook in zo'n omgeving kan het Woord van God verandering te weeg bren gen. Het is een filmavond speciaal voor jongeren. De toegang is vrij. Voor tijd: zie agenda. P.I.T.-kollekte De afgelopen week gehouden P.I.T.- kollekte in Bruinisse heeft 855,— opgebracht. Dit bedrag komt ten goe de aan het Protestants Interkerke lijk Thuisfront wat de soldaten in de kazernes een nuttige vrijetijdsbeste ding wil geven met o.a. kerk-zang- diensten en ontspanningsavonden. De gevers en kollektrices worden voor het fraaie bedrag wat bijeen ge haald is, hartelijk dank gezegd. H.V.G. „Helpt Elkander" Dinsdagavond kwam de Hervorm de Vrouwengroep .Helpt Elkander" bijeen. Na welkom en gebed door de presidente, mevrouw Teekens- Krijgsman. werd ter opening Gezang 231 1 gezongen. Mevrouw Kesteloo-Schraver hield de inleiding en las daartoe Openba ringen 3 20-22. Het thema was: ,,Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop". Hier op werd gezongen Gezang 231 2 en 3. Na de pauze moest er gestemd wor den voor een nieuw bestuurslid, om dat mevrouw Kik-Boudeling aftre dend was en zich niet herkiesbaar stelde. Mevrouw J. van Duivendijk- de Graaf kreeg een ruime meerder heid van stemmen en werd gevraagd voor de bestuursfunktie. Ze heeft twee weken bedenktijd gevraagd. Hierna werd de film ,,Een reisje naar 't Wad door de Bru 27" ver toond. Deze film, gemaakt door de familie v. d. Berge-Hoogerheide liet zien wat er allemaal gebeurt voordat de mossels op Yerseke gelost wor den. Een bijzonder aardige film die velen aansprak, omdat de meesten direkt betrokken zijn bij deze tak van de visserij. Na een mooi gedicht van mevrouw De Waal en het zingen van Gezang 201 1 werd de avond met dankgebed besloten. Ledenvergadering Chr. Scholen De Chr. Kleuterschool „d'Eerste stap" en de Chr lagere school ,,Op dreef" houden vrijdag 17 september de ledenvergadering in het schoolge bouw. Naast de huishoudelijke zaken, zo als de financiën, bestuurs- en ouder* kommissieverkiezingen doet de ou derkommissie ook verslag over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. Bij het punt bestuursmedede lingen kan als belangrijkste punt on- getwijfelt aangemerkt worden het invoeren van een medezeggenschaps raad. Voor tijd: zie agenda. VEERE Amsterdam Loekl Stardust Quartet In de Grote Kerk te Verre geeft het Amsterdam Loeki Stardust Quartet A - Varend redden houdt in de beveili ging en bewaking van kust- en bin- nenwaterstranden met behulp van daartoe in het bijzonder geëigende, speciaal ontworpen vaartuigen. Met nog altijd een honderdtal verdrin kingen per jaar kan worden ge- konstateerd, dat een dergelijke opleiding van redders en bewaking dringend nodig is en uitbreiding be hoeft. De Reddingsbrigade „Zierikzee- Duiveland" werd opgericht op 3 maart 1970 en bestaat derhalve ruim \Vh jaar. De brigade heeft zich een vaste plaats weten te veroveren in de gemeenten Zierikzee en Duiveland. De opleidingen zwemmend redden worden gegeven in de zwembaden Onderdak en Dolfijn in voornoemde plaatsen. Verder is de brigade ook ie der jaar op het strandje van Ouwer- kerk, waar door leden van de brigade vanaf Pinksteren tot aan het eind van het toeristenseizoen bewakingen worden uitgevoerd. Iedere jongen en ieder meisje dat kan zwemmen kan in principe lid worden van Reddings brigade „Zierikzee-Duiveland". Meestal wordt er wel gevraagd of men in het bezit is van het KNZB- diploma A of B, maar beslist noodza kelijk is dit niet. Mogelijkheden Veel jongens en meisjës weten niet wat zij moeten gaan dóén als zij een maal het zwemdiploma A of B heb ben behaald. Er zijn mogelijkheden genoeg om verder te gaan. Men kan naar een zwemvereniging of naar wa terpolo toe, maar het gros weet het over het algemeen niet meer. Ze willen evenwel wel doorgaan met zwemmen. De KNBRD biedt mo gelijkheden te over om diverse bre vetten te behalen. Hij of zij moet er natuurlijk wel wat voor doen, maar door regelmatig de trainingsavonden te bezoeken en te oefenen kan iede reen met sukses aan het einde van el ke opleidingsperiode eksamen doen. De brigade leidt op voor brevetten en diploma's van de KNBRD. Brevet 1 en 2 kunnen al op zevenjarige leef tijd worden behaald. Via de brevet ten 3 en 4 vanaf acht jaar en 5 en 6 vanaf tien jaar kan iedereen op vijf tienjarige leeftijd in aanmerking ko men voor diploma A en B. Hierna zijn er na gebleken geschiktheid nog meer mogelijkheden om verder te gaan. Na het behalen van het diplo ma A kan men bijvoorbeeld al verder gaan voor jeugdinstrukteur en na het 21ste jaar voor instrukteur. Na het eerste sukses ontvangt men een zak boekje waar alle behaalde brevetten en diploma's in worden aangete kend. EHBO-opleiding Voor brevet 6 moet men een gedeel te theorie leren en voor de diploma's A en B nog meer, terwijl hier tevens een verplichte opleiding EHBO aan zaterdag 25 september een concert. Bertho Driever, Daniël Brüggen, Paul Leenhouts en Karei van Steen hoven (allen spelen de blokfluit) spe len onder meer: Canzon Francese van Girolamo Frescobaldi, Bonny Sweet Robin van Thomas Simpson em You are the sunshine of my live van Ste- vie Wonder/Paul Leenhouts. Aan vang 20.00 uur. ATHENE - In Agia Roumeli op het eiland Kreta is de eerste zonnecen- trale in Griekenland geopend door de Griekse minister van energie en na tuurlijke hulpbronnen, Evanghelos Kouloumbis. HILVERSUM - In de televisie-ak- tualiteitenrubriek „Brandpunt" van de KRO worden donderdag 16 sep tember (Nederland 2 - 22.10 uur) reak- ties uit Israël gegeven op het feit dat de paus PLO-leider Arafat in audiën tie heeft ontvangen. Brandpunt heeft voorts beelden van de beëdiging van het nieuwe kamerlid Janmaat van de Centrumpartij en reakties daarop van ondermeer politici en vertegen woordigers van welzijnsorganisaties voor buitenlanders. vast zit. Deze opleiding wordt ver zorgd door leden van het Rode Kruis Zierikzee. Door deze EHBO-opleiding is men in staat een uit het water gehaalde drenkeling meteen eerste hulp te ver lenen. Hiertoe behoort ook de nood zakelijke mond-op-mond-beade ming. Hier kunnen mensenlevens mee gered worden. Wanneer men na verloop een aantal brevetten en di ploma's heeft behaald, dan zal de bri gade het erg op prijs stellen als men echt mee wil helpen het strandje van Ouwerkerk te beveiligen. Hier kan dan het geleerde, indien nodig in de praktijk worden gebracht. Op zaterdag 11 september hebben tien kandidaten hun eksamen ge daan in de Oosterschelde voor Strandwacht A. Het eksamen werd afgenomen door de heer Rooij, voor zitter van de distriks eksamen kom missie van de KNBRD te Vlissingen. Alle tien de kandidaten legden hun eksamen met sukses af. Op de goede afloop van de eksamens van Yvonne Koster, Josette Neijenhuis, Martin van de Berg, Patrick Kouijzer, Jan- Jaap Wiggers, André Romijn, Hans Saman, André Boogerd, Jan-Willem de Oude en Robert Smaling en de af sluiting van de strandbewaking in Ouwerkerk werd de dag besloten met een barbecue-avond, kompleet met vuurwerk. Lid worden Hij of zij, die er misschein ook wat voor voelt om eens een kijkje te ko men nemen bij de Reddingsbrigade „Zierikzee-Duiveland" kan er mis schien eens een praatje over maken met zijn of haar ouders of zij het goed vinden dat je eventueel lid wordt van de brigade. Iedereen die de sfeer eens wil proeven mag gerust een keer een trainingsavond bijwonen en mee- z wemmen. ZIERIKZEE - De Prins Willem Alexander, het schip van zieken en verpleegden, meerde dinsdagavond weer in de Zierikzeese haven af, dit keer met veertig personen aan boord van het verpleegtehuis ,,De Weezelandenuit Zwolle. Na een hartelijk ontvangst door de kolonneleden van het Ned. Rode Kruis Zierikzee en leerlingen van de huishuidschool (inas), werd ue gasten op het hospitaal schip een fleurige attentie aangeboden door de heer en mevrouw Hage-Speelman die beiden in Schouwse kleder dracht waren gekleed. Onder leiding van de heer P. Pan- nekoek verzorgde het dameskoor uit Brouwershaven ver volgens een optreden in het schip. Er volgde meer mu ziek. De Nova's uit Bruinisse presenteerden vrolijke deuntjes en dat viel bij de aanwezigen zeer in de smaak. Er was voor de zieken en verpleegden ook nog gelegen heid een rondwandeling te maken door Zierikzee. Het werd kortom weer een geslaagd bezoek. Het hospitaal schip is woensdag vertrokken richting Gorinchem. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Als hij of zij het leuk vond, kan de eerste kennismaking gekontinueerd worden. Je laat je dan gewoon in schrijven als lid. De groep Nieuwer- kerk traint op maandagavond van half zeven tot half acht in de Dolfijn en Zierikzee heeft op vrijdagavond trainingsavond in zwembad Onder dak van zeven tot half negen. Het in schrijfgeld bedraagt 2,50 en de kon- tributie per maand is slechts vijf gul den. Natuurlijk zijn ook oudere le den van harte welkom bij Reddings brigade „Zierikzee-Duiveland". UTRECHT - Enkele honderden ge- handikaptem uit het hele land, waar van de meesten in rolstoelen, hebben vanochtend (donderdag) een blokka de gelegd rond het Jaarbeurskongre- scentrum in Utrecht. In de Jaarbeurs houdt de ANIB, de Nederlandse Boond voor Gehandikapten, sinds woensdag een kongres vanwege zijn 40-jarig bestaan. De gehandikapten protesteren met hun aktie tegen de plannen van mi nister Gardeniers, de eigen bijdrage van gehandikapten in speciale woon vormen te verhogen. De aktievoerder zijn van plan hun blokkade net zolang vol te houden tot minister Gardeniers en enkele Tweede Kamerleden die het ANIB- kongres bijwonen, akkoord gaan met een openbare diskussie over die be zuinigingsplannen. Die diskussie zou moeten plaatsvinden in de hal van de kongreszaal, waar de aktievoerders en de kongresbezoekers in kunnen. Opgeheven De aktievoerders hebben hun blok kade voor het kongrescentrum opge heven na besprekingen met de ANIB en de Utrechtse politie. De partijen hebben afgesproken dat het kongres ongestoord door kan gaan tot mi nister Gardeniers arriveert. VLIELAND - De herverkiezing voor de gemeenteraad van Vlieland zijn voor de partij die om die herver kiezing heeft gevraagd uitgelopen op een drama. De groepering, Belangen groep lijst 3, verspeelde beide zetels, nadat ze in juni nog verzekerd leek van in elk geval een zetel. Industriebond FNV: UTRECHT - Hoe klein de kans op een P.v.d.A.-V.V.D.-kabinet ook is, om de kiezers recht te doen zal die mogelijkheid toch onderzocht moe ten worden. De industriebond F.N.V. schrijft dit in zijn blad Zin. De bond konkludeert uit de verkie zingsuitslag dat de ideeën van de re gerende partijen C.D.A. en D'66, die samen 14 kamerzetels verloren, dui delijk zijn afgewezen. Een andere duidelijke tendens is dat de P.v.d.A. moet regeren, niet alleen als win naar, maar ook als grootste partij. En onder het motto dat de grote win naar recht heeft op regeringsverant woordelijkheid komt Zin tot de „on mogelijke stelling" dat P.v.d.A. en V.V.D. het maar eens zouden moeten proberen. UTRECHT - Vijfendertig dienst plichtige militairen van de 141 rayon-verbindingscompagnie in Har derwijk hebben in een open brief aan koningin Beatrix geprotesteerd te gen het „zinloos balen" langs de rou te van de Gouden Koets op Prinsjes dag, 21 september. DEN HAAG - Slechts een klein ge deelte van de glastuinders in ons land kijkt bij de voornereiding van beleidsbeslissingen enige jaren voor uit, terwijl men voor een verant woorde opbouw van de bedrijfsorga nisatie toch in staat en bereid moet zijn tot beslissen op (middel-)lang termijn. DEN HAAG-BREDA - Het verkeer kompt vanochtend (donderdag) in het gehele land met problemen door mist. Op tientallen plaatsen in West- Brabant zijn automobilisten in zeer dichte mist bij verkeersongelukken betrokken geraakt. Volgens politie woordvoerders regende het tele foontjes over aanrijdingen. Vooral rond Breda werd het verkeer ernstig gestagneerd. Er zijn ook diverse ge wonden gevallen. De brandweer is op enkele plaat sen ingezet om beknelde slachtoffers te bevrijden. De Bredase politie heeft nog geen enkel overzicht over de ravage. Bij Breda zijn vanmorgen een vrachtauto en een personenauto uitgebrand in een kettingbotsing. Files Rond tien uur stonder er 15 files met een totale lengte van 105 kilome ter in het land. Volgens de politie in Driebergen werden er ongevallen ge meld bij ondermeer de Beneluxtun- nel, Reeuwijk, De Meern, het knoop punt Deil, Breda, tussen Oude Tonge en het Hellegatsplein en op de Volke- raksluis. Hoeveel voertuigen bij de ongevallen zijn betrokken is nog niet bekend, maar de verkeerseentrale in Driebergen spreekt van tientallen. Voor zover hekend is bij een onge val op de Volkeraksluis één dode ge vallen. Verder viel veel blikschade te konstateren. Veel ongevallen ont stonden door te snel rijden in de mist. Vooral op plaatsen waar de mist iets begon op te trekken gingen vele automobilisten sneller rijden en doken dan weer een mistbank binnen waarin een file stond en waardoor weer ongevallen plaatsvonden, aldus de politie. Nauwkeurig werk SCHOUWEN-DUIVELAND - Op Schouwen-Duiveland wordt er dit jaar veel grond ontsmet ter bestrijding van het bietencystenaaltje. Grondont smetting is rendabel bij ongeveer 700 eieren en larven in het grondmonster. Ing. H. Eerkens van het Consulentschap voor de akkerbouw en de rundvee houderij te Goes geeft enkele adviezen. Bij grondontsmetting moet worden gelet op: 1 structuur van de grond (het gas kan onvoldoende doordringen in kluiten groter dan ca. 8 cm, verdichte lagen en sporen), 2 vochtgehalte van de grond (waar water zit komt geen gas), 3 bodentemperatuur (boven de 10°C, in geen geval beneden de 7°C), 4 goede afdichting (lange stoppel- resten, stro, aardappelloof en kluiten bovenop kunnen een goede afdich ting belemmeren) en 5 ontsmettings diepte (18-20 cm). Tarwcstoppcl De kans op fouten bij een grond ontsmetting is volgens de heer Eer kens met name aanwezig in die ge vallen, waarin een tarwestoppel zon der voorbewerking wordt behandeld en waar nog nauwelijks sprake is van bedekking door een groenbe- mester. Bij het ontsmetten van een tarwestoppel dient te worden gelet 1 de stoppel is vaak te lang, 2 ruim met name proppen lang stro zorgvul dig op en 3 voorbewerken met een goede aangedreven egge tot een diep te van 7 10 cm geeft meestal een goede, fijne bovengrond, die goed is af te dichten. Uiterst belangrijk voor een goede afdichting is een vlakke ligging van het perceel. In Midden- en Noord-Zeeland ZIERIKZEE Uit de jaarlijkse enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland blijkt dat de geldomzet in de bedrijfstak visserij in het Kamergebied in 1981 is afgenomen. Landelijk is sprake van een nominaal gelijkblijvende omzet. Voor 1982 verwacht de helft van de midden- en noordzeeuwse onderne mers een nominaal gelijkblijvende omzet; slechts 12 r/r denkt het infla tiepercentage goed te maken. Verder kan uit de enquêteresulta ten worden afgeleid dat de export in 1981 enigszins is afgenomen. Teleurstellend Het netto bedrijfsresultaat heeft zich teleurstellend ontwikkeld. Met een absolute teruggang is drie van de vier bedrijven gekonfronteerd. De sondanks heeft 98 van de onderne mingen het achter ons liggende jaar afgesloten met een positief resultaat. Investeringsaktiviteitcn zijn ont plooid door eenderde van de onder nemingen. De investeringssom is echter reëel gestegen. De nadruk lag op vervangingsinvesteringen. Tenslotte is gckonkludcerd dat de werkgelegenheid in de visserij met 1,5 is toegenomen. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 14 september 1982. Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 51,00 - 51,75; zomer- gerst (brouwgerst), basis 16 57,00 - 58,00; voergerst, basis 16 tot 48,50; haver 46,80; erw ten (kleine groene) 77,50 - 83,50; Capucijners 77,50 - 85,50; Schok kers 77,50 - 86,50; bruine bonen, vrij van grond en halve bonen, 18 vocht, 150,00 - 157,50; karwij (boe renschoon) 245,00 - 250,00; karwij (prima doorsnee) 262,50 -ƒ 266,50; blauwmaanzaad 275,— - 320,—. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte leve ring, op auto geleverd 12,50 - 13,00 per 100 kg. Bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 13,50 - 14,00 per 100 kg. Voederaardappe len 9,00 - 10,00 per 100 kg. Notering Rotteramse Beurs dd. 13 september 1982: Bintje 35-50 mm 14,50 - 15,50 per 100 kg; Bintje 50 mm opwaarts 16,50 - 17,50 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,11 - 0,13 per kg. Zaai- uien, 35 mm opwaarts 0,12 - 0,135 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, uit de schuur, op auto geleverd, 0,40 - 0,48 per kg. Exklu sief b.t.w. Hooi en stro. Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi, eerste kwaliteit 275,— -ƒ 300,—; dijkhooi, eerste kwaliteit 210,— - 260,—; Luzernehooi 300,—; tarwestro 100,—; gerste stro 130,—; Roodzwenk 100, 130,—; Rietzwenk 100,130,—; Veldbeemd 170,—; Raaigrassen 135,— - 150,erwtenstro tot 150,—; schokkerstro tot 100,—; bruine bonenstro tot 130,—. Op au to geleverd, exklusief b.t.w. De Eierveilingen BARNEVELD. 14-9. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.926.800 stuks. Stemming: traag. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 9,25 - 9,10; 55-56 gram 10,50; 60-61 gram 10,30 -ƒ 10,25; 65- 66 gram 10,40 - 10,50. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 15-9. Aanvoer: totaal 7914, runderen 2509, graskalveren 377, vette kalveren 63, nuchtere kal veren 2344, schapen 1818; geiten 96. slachtvarkens 707, slacht runderen 1358. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2000 - 3100; guiste koeien 1500 - 2000; kalfvaarzen roodbont 2200 - 3000; zwartbont 2000 - 2500; klamvaarzen 1600 - 2000; guiste vaarzen 1500 - 1900; gras- kalveren 600 -ƒ 1250; nuchtere kal veren voor fok en mesterij roodbont 375 - 675; zwartbont 200 - 575; weideschapen 80 -ƒ 145; lammeren 75 - 135; vette schapen 145 - 210; vette lammeren 130 - 225. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren Ie 8,65 - 9,25, 2e 7.75 - 8,65; vaarzen le 8.00 - 8.90. 2e 7.35 - 8,00; koeien le 7,95 - 8,75. 2e 7.05 - 7.95. 3e 6,65 - 7,05; worstkoeien 5,70 7.00; dikbillen extra kwaliteit bo ven notering 9,50 - 13,45. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6.60 - 6.75. 2e 6,45 - 6.60. 3c 5.75 -ƒ 6,45; slachtzeugen le 3,20 - 3.35, 2c 3.05 - 3.20, 3e 2.50 3.05 Overzicht: melk- en kalfkoeien: aanvoer gelijk, handel lui, en prijzen gelijk; guiste koeien: aanvoer groter, handel traag, en prijzen lager, gras kalveren: aanvoer groter, handel traag, en prijzen lager; vette kalve ren: aanvoer groter, handel vlot, en prijzen hoger, nuchtere kalveren aanvoer gelijk, handel traag, en prij zen nauwelijks gehandhaafd; scha pen: aanvoer groter, handel normaal, en prijzen iets hoger, slachtvee: aan voer kleiner, handel traag, en prijzen lager, stieren hoger; en slachtzeugen: aanvoer kleiner, handel vlot. en prij zen hoger.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4