Israël versterkt zijn greep op West-Beiroet HoekGaf Ook Brezjnev komt met vredesplan Midden-Oosten Arafat tevreden over Arabisch vredesplan AGENDA Het Midden-Oosten: Paus roept op tot erkenning Israël en Palestij nen Gemayel begraven Doodvonnis Ghotbzadeh voltrokken Ernstige zorg om uitblijven sanering Maas Kabinetsinformatie Van Kemenade gaat maandag praten over kernwapens Afscheid van kamerleden Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BEIROET - Israël heeft na de moord op de gekozen, maar nog niet geïnstalleerde president van Libanon, Be- chir Gemayel, zijn greep op Libanon versterkt en is woensdag opgerukt in het overwegend Mohammedaanse westelijke stadsdeel van Beiroet. In het havengebied kwam het tot vuurgevechten met links-Libanese militie leden terwijl Israëlische kanonneerboten voor de kust beschietingen uitvoerden. De Israëliërs waren in de ochtend met tanks en gepantserde personeels- voertuigen in vier collonnes West- Beiroet binnengetrokken, waarna zij de Palestijnse vluchtelingenkampen van Sabra en Chatila omsingelden. V ATIK A AN STAD - Paus Johannes Paulus II heeft woensdag na een ont moeting met PLO-leider Jasser Ara fat de Palestijnen en Israël opgeroe pen tot wederzijdse erkenning van hun recht op veiligheid en een eigen land in het Midden-Oosten. ,,De paus en de katholieke kerk hebben sym pathie en respekt voor beide volke ren", zo zei hij ten overstaan van 20.000 mensen op het Sint Pie tersplein. Johannes Paulus II verzocht alle betrokken partijen een uitbarsting van geweld te voorkomen na de moord op de nieuwe Libanese presi dent Gemayel. Hij betreurde die, maar volgens hem moet er in het Midden-Oosten nu nog aktiever naar eenheid gestreefd worden. Hij zei er van overtuigd te zijn dat vrede zon der rechtvaardigheid onmogelijk is. Privé-audiëntie Voor de generale audiëntie op het plein had de paus Arafat in privé- audiëntie in het Vatikaan ontvan gen. Ze spraken ongeveer twintig mi nuten. Deze eerste ontmoeting van de paus met de Palestijnse leider wekte woede van Joodse en Israëlische kant. Israël verklaarde woensdag „geschokt" te zijn en noemde de PLO een stelletje moordenaars. Bovendien beschuldigde het Italië ervan het terrorisme in het Midden- Oosten en in de rest van de wereld aan te moedigen door de ontvangst van Arafat door president Pertini. BEIROET/WASHINGTON - De nog niet beëdigde Libanese president Beshir Gemayel. die dinsdag bij een bomaanslag om het leven kwam, is woensdag in zijn geboortedorp Bik- faya begraven. De doodkist van de 34-jarige christelijke leider, die was bedekt met de Libanese vlag, werd langs een erewacht van hoge officie ren naar het graf gedragen. Daarvoor was een rouwdienst gehouden in de kerk van Bikfaya. In de stoet volgden onder meer de weduwe en het kind van de overlede ne. diens vader Pierre Gemayel, de vertrekkende president van Liba non, Elias Sarkis, premier Chafik Wazzan en een aantal diplomaten en leiders van verscheidene partijen en organisaties. Enige honderden falan- gistische strijders en vertegenwoor digers van het regeringsleger vuur den saluutschoten af. De Libanese te levisie. de regeringsradio en het sta tion van de falangisten zonden een direct verslag uit van de begrafenis. De winkels en kantoren in het christelijke Oost-Beiroet waren dicht. Ook in het merendeels Islami tische westelijk deel van de hoofd stad bleven zaken gesloten. 20 doden Behalve Gemayel kwamen bij de bomaanslag op het bureau van de fa- langistische partij ongeveer 20 perso nen om het leven, onder wie drie lei dende funktionarissen. Dit zijn Jean Nader, lid van het opperbevel van de Verenigde Christelijke Militai. Fou- ad Abi Najem, lid van het politieke bureau van de partij en Chaker Aoun, vice-voorzitter van de Veilig heidsraad van de partij. Flitsen uit het buitenland JERUZALEM. De Israëlische strijdkrachten hebben bij hun op mars in het westelijk stadsdeel van Beiroet twee man verloren. Een woordvoerder van het Israëlische le ger. die dit bekendmaakte, zei dat voorts 42 militairen gewond raakten. SAARBRÜCKEN De politie heeft een tweede arrestatie verricht in de afpersingszaak bij de Westduitse spoorwegen. Het betreft een 35- jarige chef van een financie ringsmaatschappij in Neunkirchen. Zijn medeplichtige werd in de kraag gevat toen hi{ de bult wilde ophalen. Vervolgens trokken zij het havenge bied binnen dat de Franse deelne mers aan de internationale troepen macht na het vertrek van de PLO maandag hadden verlaten. Orde waarborgen Premier Menachem Begin zei dat het alleen de bedoeling is de orde te waarborgen in de onzekere dagen na de moord op Gemayel, die dinsdaga vond het slachtoffer werd van een bomexplosie op zijn hoofdkwartier in de Libanese hoofdstad. Oppositieleider Shimom Peres eiste echter het onmiddellijk vertrek van de militairen teneinde daar niet verder verstrikt te raken. Washington riep Israël op niets te doen wat de spanning in Libanon zou kunnen verhogen. Het betreurde ,,de schokkende moord" op Gemayel, maar onderstreepte dat niet het be langrijke doel, herstel van het gezag van de centrale Libanese regering, uit het oog mag worden verloren. Problemen ingewikkelder De Israëlische premier heeft de Amerikaanse afgezant, Morris Dra per, een toelichting gegeven op de Is raëlische aktie. Draper zei dat het af schuwelijke nieuws van de moord op Gemayel het probleem voor de Ame rikanen ingewikkelder heeft ge maakt. „Maar wij gaan .astbesloten verder om via onderhandelingen de terugtrekking van de Syrische en Is raëlische troepen uit het land te be reiken". De woordvoerder van premier Be gin zei dat noch de nieuwe militaire aktie noch de dood van Gemayel een belemmering mag zijn voor het be ginnen van onderhandelingen over de terugtrekking van buitenlandse troepen uit het land. „Beide partijen (de Verenigde Sta ten en Israël) vinden dat er een sta biele regering in Beiroet gevestigd moet worden en dat men het eens moet worden over een tijdschema van vertrek". Maar de Israëlische minister van buitenlandse zaken, Yitzhak Sha mir, deelde Draper mee dat Israël „zal moeten doen wat in zijn macht ligt om ongewenst ontwikkelingen, voortvloeiend uit de situatie, te voor komen". LONDEN - Sadeq Ghotbzadeh, de voormalige minister van buitenland se zaken van de Islamitische repu bliek Iran, is woensdagavond te-, rechtgesteld. Het Iraanse persbureau heeft meegedeeld, dat een vuurpelo ton het doodvonnis heeft voltrokken. De 46-jarige Ghotbzadeh was op 8 april gearresteerd op de verdenking dat hij plannen had beraamd om de Islamitische republiek omver te wer pen en ayatollah Ruhollah Chomeini, de gids van de Iraanse revolutie, te doden. Voor de televisie verklaarde de oud-minister dat hij de macht van de geestelijkheid had willen terug dringen. Een medestander van Ghotbzadeh was ayatollah Kazem Shariatmada- ri. De geeste ikheid ontnam deze ge matigde rivaa van Chomeini de titel van ayatollah nadat zijn betrokken heid bij het komplot was uitgeko- MOSKOU - De Russische president Leonid Brezjnjev heeft ook een vre desplan gepresenteerd voor het Midden-Oosten. In het uit zes punten bestaand voorstel staat onder meer dat Israël zijn bezette gebieden aan de Arabieren moet teruggeven en dat er een onafhankelijke Palestijnse staat moet worden gevestigd. Brezjnjev ontvouwde het plan in een toespraak tijdens een diner in het Kremlin ter ere van de premier van Zuid-Jemen, Ali Nasser Moeham- mad, die een bezoek brengt aan de Sowjet-Unie. Het officiële persbu reau TASS verspreidde de inhoud van de rede. De zes punten van het plan zijn: Israël moet de westelijke Jor- daanoever, de Golanhoogte, de Ga- zastrook en het bezette deel van Li banon teruggeven aan de Arabieren. De grenzen tussen Israël en zijn Ara bische buurlanden moeten onschend baar worden verklaard. Op de Jordaanoever en in de strook van Gaza moet een Palestijnse staat worden gevestigd. De Pa lestijnse vcluchtelingen moet de gele genheid worden geboden naar hun „huizen" terug te keren of moeten kompensatie krijgen voor hun ach tergelaten bezit. Heilige plaatsen Het oostelijk deel van Jeruza lem, dat in 1967 door Israël werd be- MOSKOU - In de eerste helft van dit jaar is de uitvoer van de Verenig de Staten naar de Sowjet-Unie in vergelijking met die van dezelfde pe riode van vorig jaar met 87 procent teogenomen tot 1,99 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van het handelsbureau van de Amerikaanse ambassade in Moskou. zet, moet weer onder Arabische kon- trole komen en een onafscheidbaar onderdeel uitmaken van een Pa lestijnse staat. Joden, Christenen en Islamieten moeten de heilige plaat sen in geheel Jeruzalem kunnen be zoeken. Alle landen in het Midden- Oosten hebben het recht op een veilig en onafhankelijk bestaan. „Het is onmogelijk de veiligheid van een aantal mensen te garanderen terwijl met de veiligheid van anderen wordt gespot", zo zei Brezjnjev. Vrede tussen Israël en de Arabi sche staten. „Alle partijen in het konflikt, inklusief Israël en de Pa lestijnse staat moeten eikaars soeve reiniteit, onafhankelijkheid en terri toriale integriteit respekteren en me ningsverschillen op vreedzame wijze oplossen". De Verenigde Naties moeten ga ranties geven een regeling in het ge bied. Positief Een duurzame regeling van het Midden-Oostenkonflikt kan alleen worden bereikt met de deelneming van alle betrokken partijen, waaron- den zich „zeker" de PLO „als enige vertegenwoordiger van het Pa lestijnse volk" moet bevinden, zo zei Brezjnjev. De Russische leider liet zich positief uit over de resultaten van de topkonferentie in het Marok kaanse Fes. ROME - Dc Palestijnse bevrij dingsbeweging (PLO) beschouwt het Arabische vredesplan dat is voortge komen uit de Arabische top in Fes, als de enige basis voor een rechtvaar dige oplossing van de problematiek in het Midden-Oosten. Dit heeft PLO-leider Vasser Arafat gezegd op de konferentic van de Interparle mentaire Unie, die in Rome wordt gehouden. In zijn 20 minuten durende rede tot parlementsleden uit bijna 100 landen beschuldigde Arafat Israël er van het Palestijnse volkt te willen vernieti gen. Hij deed een beroep op de parle mentsleden een internationale kom missie te vormen die een onderzoek moet instellen naar de oorlogsmisda den die Israël heeft begaan in Liba non. Verboden wapens Hij beschuldigde Israël er van bij de strijd in Libanon gebruik te heb ben gemaakt van verboden wapens. De Israëliërs kregen de onbeperkte politieke, militaire en diplomatieke steun van de Verenigde Staten, aldus de PLO-leider. Dc Israëlische delegatie verliet dc zaal toen Arafat het woord nam. Na zijn rede kreeg hij van tal van aanwe zigen een staande ovatie. De Ameri kaanse delegatie bleef, evenals veel andere westerse parlementsleden, zitten. Het betreden door Arafat van het parlementsgebouw waar de UPI bij een is, ging gepaard met problemen. De lijfwachten van Arafat wilden met hun wapens hun leider naar bin nen vergezellen. De Italiaanse veilig heidsbeambten wilden dit niet toestaan en het kwam tot een hand gemeen Na een kwartier gaven de lijfwachten hun verzet op en lever den hun pistolen in bij de politie. Eentje wist echter, gewapend, achter de linies van de agenten te komen en het gebouw binnen te dringen. Hij werd er door de politie weer uitgezet, aldus een ooggetuige. RIJSWIJK - De waterleidingbe drijven in het westen van het land en in Antwerpen inaken zich ernstige zorgen om het achterwege blijven van de sanering van de omvangrijke lozingen in het Belgische stroomge bied van de Maas. Het wordt tijd dat de betrokken overheden in het be lang van miljoenen mensen, voor wie drinkwater uit deze wordt bereid, di- rekt maatregelen te nemen. In haar zojuist verschenen jaar verslag deelt de Rijnkommissie Wa terleidingbedrijven (Riwa) mee dat de kwaliteit van het Maaswater het afgelopen jaar op een aantal punten weliswaar is verbeterd, maar dat er ook sprake is van een ongunstige ont wikkeling. Naast een vermindering van vervuilde stoffen staat een vrij hoog gehalte van andere stoffen, die de kwaliteit van het rivierwater er nstig aantasten. Vijf ton fosfaat per dag Uit metingen is gebleken dat in 1981 gemiddeld vijf ton fosfaat per dag werd gelood. Dit is de helft van de lozingen in 1979 en 1980. Dit komt voornamelijk omdat het bedrijf So- ciete de Prayon in Engis minder fos faat is gaan lozen. De waterleiding bedrijven vrezen echter dat het fos faatgehalte van de Maas weer zal toe nemen, zodra het vroegere produk- tieniveau van het bedrijf wordt her vat. Advertentie STICHTING THEATER vertoont in de concertzaal zijn gruwelijke klauwen ^verscheuren (het mysterie van de Zwarte Kat) (het mysterie van de Zwarte Kat) iNMrMmhwi™ EDGAR ALLAN POEl PATRICK MAGEE MIMSY FARMER DAVID WARBECK AL OLIVER ÏSJ a.s. vrijdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur 16 jaar DEN HAAG - Informateur Van Kemenade zal maandag in afzonderlijke gesprekken met PvdA-fraktievoorzitter Den Uyl en CDA-fraktievoorzitter Lubbers het vredes- en veiligheidsbeleid bespreken. Centraal staat daarbij de problematiek van de kruisraketten. Woensdagmorgen had Van Kemenade een gesprek met D'66-fraktievoorzitter Brinkhorst over hetzelfde onderwerp, Brinkhorst verblijft maandag namelijk in het buitenland. Een afspraak met VVD- fraktievoorzitter Nijpels is nog niet gemaakt, omdat Van Kemenade het resultaat van het beraad van de VVD-fraktie vandaag (donderdag) over de verdere deelname aan de gesprekken in deze fase van de kabi netsinformatie wil afwachten. Dit heeft de woordvoerder van de infor mateur bekend gemaakt. Hoofdlijnen In het weekend zal Vna Kemenade een begin maken met het opstellen van enige hoofdlijnen voor het te voeren sociaal-ekonomisch beleid. Ter oriëntatie op de ekonomische problematiek heeft Van Kemenade vrijdag nog gesprekken met mr. G. A. Wagner, de Tilburgse hoogleraar in de ekonomie Schouten en het in formateursduo van vorig najaar, De Galan en Halberstadt, die er in slaag den het tweede kabinet-Van Agt weer op de been te helpen, nadat het nog voor het afleggen van de rege ringsverklaring bezweek aan interne meningsverschillen. DEN HAAG - „Geen enkele partij is definitief door de kiezers af gestraft". Aldus woensdagmiddag dr. D. Dolman, voorzitter van de Tweede Kamer, in een korte toe spraak bij het afscheid van 37 niet in de kamer terugkerende kamerleden. Een bijzonder afscheidswoord gold de vrijwillig teruggetreden kamerle den, mevrouw Meiny Epema (PvdA) en Marcus Bakker (CPN). Eerstgenoemde omschreef hij als „een sieraad van de in kracht groei ende vrouwenbeweging: niet mo dieus maar wel een model". De vroe gere CPN -f rakt ievoorzitter Marcus Bakker werd door de kamervoorzit ter als veelzijdig en kreatief om schreven: „hij blonk uit in wat een volksvertegenwoordiging tot een parlement maakt: de redenaars kunst". KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Dc vijf miljoen gul den die het ministerie van sociale za ken en werkgelegenheid dit jaar be schikbaar had voor hel starten van nieuwe projekten in het kader van de experimentele arbeidsprojekten voor jeugdige werklozen (EAJ) zijn volledig benut. Thans zijn 69 ar beidsprojekten in uitvoering met in totaal 760 deelnemers. Daarmee is in totaal 35 miljoen gulden op jaarbasis gemoeid. EINDHOVEN - Het Eindhovense bedrijf Vialle, dat apparatuur maakt voor autogasinstallaties, verkeert in ernstige financiële moelijkheden. Wanneer er geen nieuwe geldschicrs gevonden kunnen worden, zal het be drijf moeten sluiten. Bij Vialle wer ken 250 mensen. Dat heeft de direk- tic meegedeeld aan de bonden. AMSTERDAM - ln de grond rond de chemische fabriek Duphar in Amsterdam ligt zeker 600 ton van de giftige stof Hexachloorcyclohexaan (HCH) opgeslagen. Deze stof een soort inseeticyde kan zeer giftig zijn voor mensen Dit heeft de provincie Noord-Holland donderdag bekendge maakt. Vandaag heeft Van Kemenade nog een aantal gesprekken met vertegen woordigers van de sociale partners, onder wie VNO-voorzitter Van Veen, de president van de Nederlandsche Bank, Duisenberg, en SER- voorzitter De Pous. HILVERSUM - Direkteur Bert Do renbos van de Evangelische Omroep heeft geen goed woord over voor het ministeriële omroepbeleid bij de pre sentatie van het winterprogramma van zijn omroep zei hij onder meer, dat de laatste twee ministers van erm Van der Louw en De Boer - weinig verstand bleken te hebben van de omroepproblemen. iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwc Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oostcrland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwc Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. osterland „Oosterhof". Bejaardcnsoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere vrljdeg Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, itdviesburö van de A.N.l.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Donderdag 16 september Zierikzee Brogum. Optreden Toontje Lager. 21.00 uur. R.S.G. Kursus moderne literatuur, kennismakingsavond. 20.00 uur. Kerkwerve N.H. Kerk. Algemene ledenvergade ring t.t.v. Kerkwerve. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. N.H.-verenigingsgebouw. N.C.V.B. vergadering. 19.45 uur. Vrijdag 17 september Zierikzee Stadhuis. Uitreiking Vijverberg-Ly- senprijs. 16.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Oosterland Kantine sportpark. Jaarvergadering SV Duiveland. 19.30 uur. Bruinisse Kleuterschool. Ledenvergadering Chr. Scholen. 20.00 uur. Zaterdag 18 september Zierikzee Brogum. Viering 10-jarig bestaan met Anywave-festival. Van 13.00 uur af. Zoete Gracht. Viswedstrijd speeltuin Malta. 15.00 uur. Burgh Ring. Verkoop peren. 9.30 uur. Zonnemaire Op het schoolplein I. M. v. d. Bijl straat. Slotkoncert „Nut en Uitspan ning". Aanvang: 19.00 uur. Vanaf het schoolplein I. M. v. d. Bijl straat. Lampionoptocht. Vertrek: 20.15 uur. Dreischor Concert „Crescendo". Aanvang: 19.30 uur. Lampionoptocht. Aanvang: 20.45 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Film: „The Blue Lagoon". 19.00 uur. Oosterland Dorpshuis. Film: „The Blue Lagoon". 21.00 uur. Sirjansland Weg door Dijkwater. Verzamelen plantenwerkgroep. 9.30 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Film avond voor jongeren. 20.00 uur. Zondag 19 september Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Liedboekmiddag. 14.00 uur. Maandag 20 september Zierikzee Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Int.ver. „Phila- telica", afd. Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Verenigingsraad. 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamslcde) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vrijdag 17 september, film „The Blue Lagoon". 20.00 uur. Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: zaterdag geopend (20.00 - 01,00 uur). Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur. zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktle (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110)6564

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2