maxi kwaliteit mint Jg* prijzen 565. 195 96 159 1198 149 124 1395 *0' »fgf *13' 139 129 I 1 II I I è\m I I I I 'i'#V I II# tTTT r OMO^fgp HUISHOUD JAM hollandse SPERCIE^L BONEN 179 export TOMATEN per kilo De 3e week van de top-t aktie breekt aan Profiteer ook deze week van de tien superaanbiedingen. Wij zijn en blijven goedkoop Naast de grandioze top-tien aktie weer extra goedkope aanbiedingen. Dat wordt weer een week vol voordeel hollandse JAMES oe'X°*% GRIEVE 98 honing per stuk MELOEN-l 49 hollandse BROCCOLI krenten BOLLEN 198 ONTBIJT KOEK [KARBONADE heel kilo haas/lende KARBONADE borrel BOUTJES hebro SATE 198 nasi/bami SCHIJVEN ananas TAART ALLINSON BROOD dagverse BLANKE VLA 16g coburger HAM 989 zwan SAKS. jjq varkens ROLLADE rauwkost SALADE cocos MAKRONEN cotes du RHONE 4Q5 dames VERBAND steradent' TABLETTEN rooster PINDA'S STREEKNIEUWS INGEZONDEN STUKKEN Ontmoetingspunt voor weduwen en weduwnaars Leven en welzijn van meer dan 1800 nierpatiënten staan op het spel ZIERIKZEESCHE NIEUWSpODE Donderdag 16 september 1982 Nr. 23183 11 blue band MARGARINE per p.ikie pick wick -THEEZAKJES GROEN per doosie heinekgn supra KOFFIE per pak friesche vlag HALVAMEL halve liter goudappeltje {APPELSIENTJE lerpak koffer ,.,7— calve -PINDAKAAS groie pol literfles SEVEN UP normaal ol light lassie TOVERRIJST dQO gram onze aanbiedingen gelden t/m volgende week woensdag tenzij anders vermeld prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden verse EIEREN nr.3 10 stuks per pot DO/VRIJ/ZA goedkoop 500 gram 249 extra BELEGEN KAAS 500 gram Fi stuks# halfvolle KOFFIEMELK literfles per stuk literblik DOPERWTEN zeer fijn sappige t RIB— heel kilo 1 998 OOK GEMARINEERD heel kilo 498 3 stokjes wW MORA 4QO 4 stuks I 90 stuntprijs gratis gesneden gevuld ONTBIJT SPEK 100 gram literpak W» 100 gram 1 50 gram I I w 100 gram^JJjJ WORTEL/SELDERIJ GOUDEN AAR ilQ pak 6 stuks 1 WIJN V/D WEEK per fIes^" per pak 4^7 per koker4 («Cl BROUWERSHAVEN Kollekte De kollekte ten bate van de kan kerbestrijding door het Koningin Wilhelminafonds heeft 1838,46 op gebracht. Gevers en kollektanten wordt dank gezegd. ZONNEMA1RE Reisje soos De soos voor ouderen te Zonnemai- re maakte een busreis naar de NOS- studio's te Hilversum. Dertig leden van de soos gingen met een bus van fa. Van Oeveren eerst naar Schoon hoven. Via Utrecht, Driebergen, Doorn en Leersum ging het naar Amersfoort. In Hilversum werden de studio's bekeken en aan de Loos- drechtse plassen gebruikten de leden de theepauze. In Harmeien gebruikte het gezelschap het diner. De chauf feur, de heer L. Hakbijl werd be dankt. NOORDGOUWE Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Voor de leden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Noordgouwe e.o. wordt donderdag 23 september ip het dorpshuis te Noord- gouwe een demonstratie-avond ge houden van Conimex. Voor de aan wezigen worden dia's vertoond en er wordt een gerecht klaargemaakt. De aanvang is acht uur. UOSTERLAND Ledenvergadering SV Duiveland Op vrijdagavond 17 september houdt Sportvereniging Duiveland haar jaarvergadering in de kantine van het sportpark in Oosterland. Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur. BRUIN1SSE Lego-bouwwedstrijd Zaterdag is ook de acht-jarige Je roen van Gelder uitgeschakeld in de tussenronde van de Lego-jubileum wedstrijd. Behoorde hij in de regio Bruinisse nog tot de prijsbouwers, zaterdag in Duinrell in Wassenaar viel hij met z'n bouwwerk de vlieg- boot „Nooit Lek" niet in de prijzen. Vorige week kon Patrick Zwiers in Slagharen ook niet doorstoten naar de top van Legobouwend Nederland. Kees Hoogerwerf gaat als onbetwist regiowinnaar, komend najaar op Schiphol een gooi doen naar het Ne derlands kampioenschap wat een prijs oplevert naar het 25-jarige Le- goland in Denemarken. NCVB-vergadering Donderdag 16 september a.s. hoopt de Nederlandse Christen Vrouwen bond. afdeling Bruinisse, weer in vergadering bijeen te komen in het Ned. Hervormd Verenigingsgebouw. De spreekster mevrouw P. Teekens- Krijgsman, heeft als onderwerp „Geef ons heden ons dagelijks brood". Voor tijd: zie agenda. Geluidsinstallatie verdwenen In de sta-caravan van A. P. uit Rosmalen, neergezet op camping On ze Hoeve te Bruinisse, is een geluid sinstallatie ontvreemd. Tussen 5 en 11 september zijn een cassettedeck, en tuner versterker, een aantal cas settebandjes en een gereedschapskist met een inhoud ter waarde van 1000,- gestolen. Gemeente-huwelijk In een sfeervol en feestelijk ver sierd gemeentehuis zijn vrijdagmid dag Marja van Poporeing en Gerrit Maaskant Azn. door burgemeester T. C. Hekman in de echt verbonden. Marja die in haar beroep op het ge meentehuis dagelijks bij de registra tie van de levensloop van alle inwo ners van Bru is betrokken, was nu zelf het „lijdend voorwerp" in de be volkingsadministratie. Toen Gerrit Maaskant, werkzaam bij z'n vader in het bedrijf, en Marja van Popering via de ereboog het gemeentehuis ver lieten, werden ze verwelkomd door honderden belangstellenden. Een ge zellig feest in een stampvolle Blauwe Keet beëindigde deze fijne dag voor de jonggehuwden. Muzikaal afscheid van de zomer Een schitterende (nazomeravond, vlotte marsmuziek, drie toortsendra gers en vele tientallen kinderen met brandende lampionnen waren de in grediënten die zaterdagavond te proeven waren langs de Bruse dre ven. De marsmannen van „Nu met Hope" en Oefening en Uitspanning" en de majorettes vormden de voor hoede waarachter de kinderen met hun geheimzinnige lichtjes en opge togen gezichtjes volgden door duister Bru. Het was het geslaagde muzikale afscheid van de korpsen dit seizoen wat voor veel mensen reden was zich langs de stoet op te stellen. Een geslaagde happening. Schrijfavond Amnesty in Bruinisse Op woensdagavond 22 september is er in de leeszaal van de bibliotheek in Bruinisse weer gelegenheid om brieven te schrijven in het kader van de maandelijkse aktie „Schrijven voor gevangenen". Er zijn voor drie gevangenen in de juiste taal gestelde voorbeeldbrie ven. Voor partoor Anaya in Peru, leider van een boerengemeenschap, be schuldigd van terrorisme; voor Hen- drikas Jashkunas in de Sowjet-Unie, 1 een 55-jarige man uit Litouwen die veroordeeld is tot 15 jaar gevange nisstraf wegens het verspreiden van onofficiële en ongecensureerde ge schriften. Het derde geval betreft Juan-Marie Aubame een ambtenaar uit Gabon die al een jaar zonder pro ces wordt vastgehouden. Voor de eerste twee mensen kan ook, in het Nederlands, geschreven worden naar de ambassade in Den Haag. Gelegenheid tot schrijven is er tussen 7 en 9 uur. MIDDELBURG FIOM-Zeeland FIOM-Zeeland (instelling voor hulpverlening bij zwagerschap en al leenstaand ouderschap) organiseert drie thema-bijeenkomsten voor al leenstaande ouders. De bijeen komsten zijn maandag 4 oktober, maandag l en maandag 15 november in het gebouw van Jeugd Gezin te Middelburg. De aanvang is acht uur 's avonds. Nieuwe brochure Onderwijsraad De provinciale onderwijsraad (P.O.R.) heeft onder de titel „Onder wijs in Zeeland" een brochure uitge bracht met als doel de culturele min derheden een overzicht te bieden van de mogelijkheden tot het volgen van onderwijs. Ze is (voorlopig) verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch, de werkgroep onderwijs anderstaligen van de P.O.R. stelde haar samen. Naast algemene infor matie over organisatie en struktuur van het Nederlandse onderwijs geeft de brochure voor elk type onderwijs (kleuter-, lager-, voortgezet en 16-18 jarigen) een overzicht van de Zeeuw se situatie. Bijzondere aandacht krij gen specifieke voorzieningen voor buitenlandse leerlingen. Bij de ver spreiding zijn de scholen en de orga nisaties voor culturele minderheden ingeschakeld. De brochure kan worden aange vraagd bij het Provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31301 en (voor buiten landers) Stichting Welzijn Buiten landse Werknemers, Palingstraat 25, 4381 AE Vlissingen, telefoon 01184- 12261. Ruilbeurs De Commissie Ruildag organiseert voor zaterdag 25 september in de Schakel te Middelburg een grote ruil beurs voor postzegels en munten. De beurs gaat uit van I V. Philatelies, afd. Middelburg, P.V. Delta-West en de Numismatische Kring Zeeland. De aanvang is 10.00 uur en de beurs is open tot 17.00 uur. Sinds september 1981 komt er een groep van weduwen en weduwnaars iedere dinsdagavond hij elkaar. Deze groep is ontstaan doordat enkele we duwen in samenspraak met mede werksters van FIOM-Zeeland tot de overweging kwamen dat het goed kan zijn om samen met lotgenoten over je eigen situatie te praten en een vast ontmoetingspunt te hehhen. Als Je diegene die Je het meest dierbaar Is hebt verloren, is je levenszin aan het wankelen gebracht en het valt niet mee om alleen verder te gaan. Het afgelopen jaar - de groep gaat ook' s zomers door - is gebleken dat het samen in een groep zijn ten steun punt is. Soms komt er spontaan een gesprek op gang over eenzaamheid of over het feit dat er niemand is om kleine dingen van iedere dag mee te bepraten. Ook is het verschillende malen gebeurd dat mensen elkaar vonden in de groep of dat er heel spontaan afspraken konden worden gemaakt over een dagje samen uit, samen winkelen of op feestdagen een steunpunt zijn voor elkaar. Van iedere groepsbijeenkomst wordt een verslag gemaakt door een van do groepsleden en dit wordt we kelijks toegestuurd aan de deelne mers. De groep is namelijk een open groep zodat er telkens nieuwe leden kunnen komen, en men ook niet ver plicht is om elke week te komen. Het verslag heeft op deze manier tevens de funktie van een soort kontakt- brief, degenen die om een of andere reden niet naar de grocpsavond kun nen komen, krijgen toch informatie over het wel en wee van zo'n avond Wij hebben als leden van de groep de ervaring dat de groep in een dui delijke behoefte voorziet. Wij vor men geen zware groep in de zin dat onderwerpen die met rouwverwer king te maken hebben echt diep be handeld worden. Wij proberen opeen eenvoudige manier elkaar tot steun te zijn en daardoor heerst er dikwijls oen ontspannen sfeer in de groep waar ontmoetingen en gezelligheid centraal staan. Het is heel gewoon eens fijn wanneer iemand anders de koffie voor je inschenkt en je 's avonds na vaak een hele lange dag alleen te zijn geweest - eens met an deren kunt babbelen. Ook elkaar helpen bij klusjes thuis of daadwerkelijke hulp bieden wan neer iemand ziek is of bijvoorbeeld zelf geen boodschappen kan doen, is het afgelopen jaar dikwijls gebeurd. Tot nu toe zijn we bij elkaar geko men in het gebouw van dc Fiom, aan de Loskade te Middelburg. Van okto ber af zullen we bij elkaar komen in het gebouw van de Stichting voor Jeugd en gezin aan de Londensckaai 37 te Middelburg. Dinsdagavond 5 oktober is er weer een kennismakingsavond georgani seerd voor nieuwe leden. Een ieder die weduwe of weduwnaar is en een kijkje wil komen nemen, is van harte welkom. Meer inlichtingen, cn b.v. een fol der. over de groep zijn te verkrijgen bij Fiom-Zeeland, Loskade 17, 4331 HW Middelburg, tel. 01180- 27311. Namens de groep van weduwen en weduwnaars, Lily van Amslel, Mar- tine Buitink. „Er wordt al zo vaak gckollektcerd cn cr zijn zo veel goede doelen", is een vaak door de kollektanten van de Nier Stichting Nederland gehoor de verziehting. Zullen ze dit ook ho ren. als ze straks hij u aankloppen? Dat zou even begrijpelijk als spijtig zijn. want zonder u kan de Nierstich ting haar werk niet doen. Onder het motto: „Geef! Om 'n an der. Doen'" start op 20 september weer de NAtionale Kollekte van de Nier Stichting Nederland. Laten we hopen dat u zich door deze bewogen oproep voelt aangesproken. Want de ze kollekte is de grote bron van in komsten voor de Nier Stichting die géén subsidie van het Rijk krijgt en dus afhankelijk is van uw gift als partikulier. En dat op de Nierstich ting in de komende jaren een steeds groter beroep zal worden gedaan be hoeft geen betoog. Wat de Nierstichting allemaal doet met uw persoonlijke bijdrage? Uitbreiding niertransplantatie- mogelijkheden door: donorwerving, subsidiering transplantatie-coördi natoren; financiering transplantatie faciliteiten. uitbreiding dialyse-mogelijkheden door: financiering opleidingscentra voor thuisdialyse; voorfinanciering thuisdialyse-apparatujur; financie ring opleidings- cn behandelingscen tra voor zelfdialyse (Diatels); subsi diëring opleidingskosten Continue Ambulante Poritoneale Dialyse (CAPD). Bevordering wetenschappelijk on derzoek op het terrein van: nier transplantatie; haemodialyse; pre ventie nierziekten; nieuwe behande lingsmethoden. Sociaal-maatschappelijke begelei ding van de chronische nierpatient en het gezin door: individuele finan ciële hulpverlening; organisatie va kanties met dialyse-faciliteiten; uit gifte dieetkookboek; aktivering soci ale aktiviteiten dialyse- en transplant atie-cent ra Voorlichting publiek door middel van: foldermateriaal, films en dia serie; bulletin DIA. stands op beur zen. braderieën etc.; informatie aan scholieren van middelbaar- en be roepsonderwijs. Al met al dus een nognl omvang rijk programma. Werk waarvoor de Nier Stichting Nederland zich volle dig inzet, maar dat uiteindelijk hele maal afhangt van de beslissing die uB tijdens de Nationale Kollekte zult nemen: „Geef! om 'n ander. Doen!" Mevr. G. E Muller-van Suijlekom Burgh-Haamstede

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11