UrHC- Ruim vijftig oude auto's rijden zondag op Schouwen VERMINDERING RIJKSBIJDRAGE MAAKT VERDELING SUBSIDIES WELZIJN DANIG MOEILIJK PAAUWE PAAUWE B.V. JlietnliM DE ZIERIKZEESCHE COURANT Bijeenkomst old-timers" Auto's waar de tijd geen vat op heeft \Mt Wh PÊ ei tr SJÏÏHOIAIE 8(3üJ^ v ZGEI.ANO ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek .Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 16 september 1982 139ste jaargang Nr. 23183 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Jubileum o.l.s. t Kofschip Advieskommissie Brouwershaven 'TO -s NOORDGOUWE - De openbare vergadering van de ad vieskommissie voor het welzijnbeleid in de gemeente Brouwershaven stond woensdagavond in het teken van bezuinigingen. Voorzitter mevrouw S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter wees de aanwezigen nadrukkelijk op het feit dat de rijksbijdrage voor sociaal cultureel werk in '83 aanmerkelijk minder zal zijn dan voorgaan de jaren en dat heeft natuurlijk ook zijn invloed op het vertrekken van subsidies. De gemeente Brouwershaven komt zodoende voor grote problemen te staan, want er moet worden gekort, maar waar? De rijksbijdrage voor sociaal-cul tureel werk zal 7 minder bedra gen. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer 1800,—. Bij de vaststelling van het concept- welzijnsprogramma voor 1983, waarin de toe te kennen subsidies voor verenigingen, klubs etc. staan vermeld, kwam vanuit de kommissie duidelijk naar voren dat er stichtin gen, verenigingen bestaan die abso luut niet met minder kunnen doen. Stichting Jeugd Als voorbeeld werd de Stichting Jeugd genoemd, die als zeer „nuttig" werd omschreven. Deze Stichting vraagt een bijdrage van 3,61 per in woner dat is 9 meer dan de aan vraag '82, een verhoging die wordt veroorzaakt door personeelskosten. Zou hierop worden bezuinigd, dan blijft er weinig meer van de Stich ting Jeugd over, omdat er slechts één vaste kracht in-dienst is. Het andere personeelslid is een zogenaamde tap- kracht (tijdelijk arbeidsplaats?. De voorzitter lichtte toe dat een vermindering van subsidiëring voor de plaatselijke vrijwilligersorgani satie een verhoging van de contribu tie kan inhouden. Als voorbeeld weden muziekver enigingen genoemd. De heer P. J. van Donge merkte hierbij op dat het voor velen toch al een hoog bedrag is, die jaarlijkse contributie (tot f 90,— per jaar). Wordt dit bedrag hoger, dan bestaat de kans dat een aantal leden dit bedrag niet meer kan opbrengen. Bij de bespreking van een aantal nieuwe subsidieverzoeken, konden de kommissieleden reeds een advies uitbrengen, waarui duidelijk bleek dat op de kleintjes wordt gelet. Natuurmuseum Dreischor Het natuurmuseum Grevelingen van de heer H. Bax zal wat de kom missie betreft geen subsidie ontvan- Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 gen, terwijl Duiveland 500,—) en Bruinisse 100,—) hiervoor wel geld voor over hadden. Burgemeester C. Slabbekoorn die op de publieke tribune zat, was van mening dat natuurmuseum niet als officieel museum kan worden er kend, omdat de heer Bax nooit toestemming heeft gevraagd of ver kregen om zijn huis als zodanig in te richten. „Dan zou iedere partikulier die thuis mooie dingen heeft staan, een entree geld kunnen vragen aan degenen die het willen bekijken. Zouden we het museum een subsidie verlenen, dan volgen ook mensen die hun huis als galerie inrichten etc. De kommissieleden waren het er unaniem over eens dat dit initiatief van de heer Bax van grote (edukatie- ve) waarde is, maar ten slotte werd toch geadviseerd de schaarse subsi diegelden te besteden aan instellin gen, i.p.v. aan een partikulier. -Het kommissie-advies luidt even eens negatief voor de subsidieverzoe ken van de Stichting Zeeuws Biolo gisch Musuem te Middelburg en het Senioren orkest te Kapelle. Over de vraag wel of geen subsidie toekennen aan de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, liepen de menin gen uiteen. De heer P. v. d. Meide vertelde sceptisch tegenover deze vorm van „onderwijs" te staan. Als voorbeeld noemde hij de VOS- kursus, die'hij niet als objectief wil de beschouwen. De heer v. d. Weken was het helemaal met hem eens. „Als iemand graag een kursus wil volgen, dan moet hij of zij het ook zelf beta len". De kommissieleden van partikulie- re zijde (vertegenwoordigers van ver enigingen, klubs etc.) dachten er an ders over. Zij waren van mening dat subsidie moet worden verstrekt zo dat de kursusgelden laag kunnen worden gehouden. „Dan worden meer mensen in de gelegenheid gesteld een kursus te volgen en dat is juist in deze tijd met een enorm aan tal werklozen van groot belang", al dus mevrouw P. Nelisse-Jumelet. Zo doende zal een verdeeld advies aan burgemeester en wethouers worden voorgelegd. Stichting Ziekenomroep Radio „Nomen Nescio" kwam er nog het beste af. De leden stelden zich vlot achter het verzoek om een bijdrage van slechts vijf cent per inwoner. Voorbereid zijn op minder Het komt er op neer dat de peu terspeelzalen, bejaardensozen, muziekverenigingen en sportklubs er langzamerhand, zoals de heer M. C. J. Mol ook zei, op voorbereid moe BURGH - In Burgh herleefden de uit de geschiedenis van Haamstede zo bekende Heer of Ridder Witte van Haemste- de", en zijn gemalin. Zij brachten een bezoek aan,,de Koebelwaar leerlingen van de LOM-school uit Goes verblijven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ten worden dat ze het in de toekomst met minder moeten doen. Hoe de verdeling van de subsidie gelden er precies uit gaat zien, is nog niet bekend". In overleg met de di verse instellingen zal worden bezien waar en hoe er bezuinigd gaat wor den", aldus mevrouw Loschacoff. Instellingen of groeperingen die werkzaam zijn op het gebied van welzijn, moeten overigens volgend jaar hun subsidieverzoek niet vóór 15 juni indienen, maar vóór 1 april. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten HAAMSTEDE - Liefhebbers van mooie auto's met een vleugje nostalgie moeten zondag beslist even opletten: een stoet van ruim vijftig „old-timers" beweegt zich zon dag vanaf „De Blauwe Keet" in Oosterland richting Neeltje Jans. Niet zomaar oude auto's, maar allemaal merk-vast: Mercedes-Benz type 170. Ook niet toevallig hier, maar op uitnodiging van de „Mercedes Benz 170 Club Nederland", een club van liefhebbers van dit type, een club die enkele malen per jaar iets organiseert voor haar leden. De heer 1YI. van Aperen, zelf in het gelukkige bezit van twee prachtige oud gedienden, is lid van de club en organisator van de rit over Schouwen-Duive- land. In zijn woonhuis in Haamstede vertelt hij gloedvol over het hoe en waarom van deze rit van adelijke oude auto's. „De M.B.-170 Club" is toevallig ontstaan door dat in 1970 in Rotter dam vijf enthousiaste 170-bezitters samenkwamen. Hoe gaat dat, je hebt een gezamenlijke hobby, je praat er over, je denkt erover en het idee om een club te gaan vormen ontstaat spontaan. Nu, na twaalf jaar telt de club ruim zevenhonderd auto's en iets minder leden omdat sommigen meer auto's hebben." „Koetsen" Vanaf het begin werd besloten om alleen leden met type 170 toe te laten. Deze „koetsen" werden gebouwd van 1934 tot 1953. Maar al snel was er ook belangstelling van andere lief hebbers met een M.B. van latere ty pes, de 180, 190 tot en met 200. De zo genaamde bolle-modellen, die tot 1963 werden gefabriceerd. Tegen de zin van sommigen die de club écht 170 wilden houden, werden bok deze wagens toegelaten en daarbij ook nog de losse chasis, waaronder bij voorbeeld de „300-Adenauer" ge- Vanavond buitengewone raadsvergadering wegens overlijden oud-burgemeester DUIVEL AND - De gemeenteraad van Duiveland komt vanavond om acht uur in spoedeisende buitenge wone openbare vergadering bijeen wegens het overlijden van oud-bur gemeester A. A. van Eeten. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. De ongelukkigste mens is hij, die zich daarvoor houdt. Henry Home Uit diverse windstreken komen ze, verenigd in de ..Mercedes Benz l /u Club Nederland" Zondag te zien op Schguwen- Duiveland. noemd naar de Duitse staatsman die in zo'n wagen zich verplaatste. „Het doel van de vereniging is de auto's bij elkaar te brengen", zegt Van Asperen. „Vooral de onderde- lenvoorziening is een groot probleem bij de oudgedienden. Nu hebben we een goed voorzien centraal magazijn. We kopen restpartijen onderdelen op en soms laten we ze opnieuw maken. Schokbrekers bijvoorbeeld, daar was niet meer aan te komen. Naast het sleutelwerk is de gezelligheid ook een belangrijk onderdeel van de club. Want na het restaureren en het poetsen komt het rijden. Een beleve nis op zich". De vereniging heeft daartoe een evenementenkommissie in het leven geroepen, die tot taak heeft drie of vier keer per jaar iets te onderne men. De leden worden geaktiveerd om ook hun steentje bij te dragen. Hierdoor kwam Van Aperen op het idee om de old-timers naar Schou- wen-Duiveland te halen. Werkzaam op het werkeiland „Neeltje Jans" bij Rijkswaterstaat dienst Sluizen en Stuwen en direkt betrokken bij de bouw en plaatsing van de pijlers, vond Van Aperen dat het een goed idee zou zijn de club naar hier te ha len, gesterkt door de grote be langstelling voor de waterstaatkun dige werken. Belangstelling- „Wij hebben op dit eiland veel te bieden. Kijk maar eens naar het in formatiecentrum op het werkeiland. Voeg daarbij de mooie omgeving van Haamstede-Renesse en het evene ment móet slagen, zeker als het weer ook nog een beetje meewerkt". En die belangstelling is er: ruim vijftig leden schreven al in om de rit mee te maken. De rit start bij „De Blauwe Keet" in Oosterland, waar de auto's tussen 10.30 en 11.30 uur worden ver zameld. In gesloten formatie vertrekt men richting Ouwerkcrk en vervolgens naar Zierikzee waar halt wordt ge houden op het Havenplein. Het zat een prachtig gezicht zijn: de oude au to's in het historisch stadje. Via Schuddcbeurs wordt koers ge zet naar Serooskerke en Neeltje Jans waar Van Aperen het gezelschap offi cieel zal verwelkomen in de voorlich tingszaal van Rijkswaterstaat. Na een inleidend praatje over het werk eiland wordt de film „Kerend Tij" bekeken, gevolgd door een bezoek aan het informatiecentrum. Omstreeks 16.00 uur verlaten de ouwetjes het werkeiland en gaat men via Haamstede naar Renesse. Eind punt is „De Zeeuwse Stromen" waar het diner wordt gebruikt. Op het par keerterrein zullen alle deelnemers in slagorde worden opgesteld. Vervolg pag. Verwachting tot vrijdagavond: Weinig verandering In de avond, nacht en ochtend op veel plaatsen mist; 's middags zonnig maar nevelig; minimumtemperatuur rond 11 graden; middagtemperatuur van 21 graden op de Waddeneilanden tot 27 graden in Brabant en Limburg; zwakke naar zuidoodt draaiende wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 20 sept- Zaterdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: zuid 3 Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 13 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: var. 2 ZON- EN MAANSTANDEN 17 sept. Zon op 7.17, onder 19.51 Maan op 6.45, onder 20.21 Nieuwe Maan: 17 sept. (14.09) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 17 sept. 4.14 15.37 9.30 21.57 Springtij: 19 september HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 16-9. Het K.N.M.I. deelt mede: De Europese weerkaart laat nog steeds grote verschillen zien. In Schotland en in midden- en noord- Scandinavië depressieweer mei bui en en temperaturen van hooguit 18 graden, in de rest van Europa onbe wolkt en rustig weer mei middag- temperaturen die op veel plaatsen de 25 graden ruim overschrijden. In deze situatie komt morgen en overmorgen nog weinig verandering. Daarna trekt het hogedrukgebied dat de oorzaak is van hei warme na- zomerweer zich terug in oost-Europa waardoor op de westrand van het contingent westenwinden koelere en vochtigere lucht kunnen gaan aan voeren. Daarbij is een lokale bui niet uitgesloten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1