Zeeuwse titel B-pupillen jongens van Delta Sport f ERIC DE NOORMAN Bijbels psalmboeken SUCCESJES 8 Individuele overwinning voor Ralph Koper HULST - Voor de atletiekvereniging Delta Sport was er op zaterdag 11 sep tember sukses in Hulst. Daar wisten de pupillen B jongens de eerste plaats voor zich op te eisen met een totaal aantal punten van 9600. Ook de meisjes A pupillen hadden het goed gedaan. Zij eindigden met 11.805 punten op een pri ma tweede plaats. In de stand voor de Ir. Knaap tro fee werd een derde plaats behaald met 45.341 punten. Voor deze trofee worden de punten van de beste drie van iedere vereniging in iedere kate- gorie bij elkaar geteld over de vijf wedstrijden tellende pupillen kom petitie: dus de kwaliteitsprijs. In de stand om de Zierikzee-beker werd een prima tweede plaats met een puntentotaal van 65.221. Voor deze beker worden alle punten behaald in de vijf wedstrijden van alle deelne mers samengeteld, van iedere vereni ging, dus de kwantiteitsprijs. Lidewey Vleugel In de vijfde wedstrijd werd bij de meisjes pupillen A door vier Delta Sportertjes deelgenomen. Lidewey Vleugel behaalde deze middag de tweede plaats met een puntentotaal van 902. Wendy Hartog werd met 749 punten 12e en op 3 pun ten volgde Lsabelle Hamel op de 13e plaats. Marieke Zwart werd hier 23e met 535 punten. Tevens werd door hen deelgeno men aan de 1000 meter. lsabelle Ha mel werd hierbij vierde met een tijd van 3.55.4 min. Lidewey Vleugel kwam als 13e over de finish in 4.18.8 min. en Marieke Zwart als 17e in 4.29.1 min. Wendy Hartog kwam tenslotte als 18e binnen in 4.33.2 min. Een eerste plaats was er voor Patri cia Kort bij de meisjes C pupillen. Van de 17 delneemstertjes vergaarde zij de meeste punten, nl. 629 pnt. Bij het balwerpen was het een ge deelde derde plaats met een afstand van 13.50 meter. Op de 40 meter werd het een gedeelde eerste plaats in 7.6 sec. Op het verspringen was het tenslotte een eerste plaats met 3.04 meter. Jongens A-pupillen Jongens pupillen A 2e jaar. Hier negen Delta Sport jongens aan de start. Serge Verschuur was hier de beste Delta Sporter met een 11e plaats met 955 punten. Paul Kruik werd hier 15e met een puntentotaal van 874. Hij werd op de voet gevolgd door Thimo Harmsen, die 16e werd met 870 punten. Hierna volgden Erik Bolier en Michel van Oeveren op de 23e en 24e plaats met respektievelijk 776 en 765 punten. De volgende Delta Sporters kwa men op de 27e, 28e en 29e plaats, na melijk Erik de Vos (696 pnt.); Michel Tanis (680 pnt.) en Martijn Hansen (628 pnt.). Tenslotte-eindigde op eén 32e plaats Koen Bróoshcrofd met 482 Flitsen uit het buitenland SAN SALVADOR - De Salvadori- aanse onderminister van defensie, kolonel Francisco Adolfo Castillo, die in juni door linkse guerrillastrij ders was gevangen genomen, is vrij gelaten. Mensen die zeiden de guer- rilleros te vertegenwoordigen, deel den zaterdag persbureaus in San Sal vador telefonisch mee dat de kolonel aan het rode kruis is overgedragen. VENETIE - Sommige Italiaanse po litici zijn corrupt, maar de meeste van hen zijn fatsoenlijk. Dit heeft president Sandro Pertini in Venetie verklaard. Na de moord op de ter reurbestrijder generaal Carlo Dalla Chiesa in Palermo regende het be schuldigingen dat bepaalde politici banden hebben met de mafia, Die verantwoordelijk wordt gesteld voor de dood van de generaal. MADRID De Spaanse rege ringspartij, de „Unie van het demo cratisch centrum" (UCD), heeft haar voorzitter, Landelino Lavilla, kandi daat gesteld voor het premierschap bij de op 28 oktober te houden parle mentsverkiezingen. LONDEN - Het conflict tussen Groot-Britannie en de Verenigde Sta ten over leveranties ten behoeve van de Siberische aardgasleiding is ver scherpt doordat de Britse regering nog twee bedrijven heeft gelast het embargo op de levering van Ameri kaanse technologie te doorbreken. Het gaat om de ondernemingen Wal ter Kidde en Andrew Corporation. Eerder had John Brown in Glasgow al opdracht gekregen zich aan de con tracten voor de leiding te houden. PRETORIA - De Zuidafrikaanse wapenindustrie heeft een nieuw stuk geschut ontwikkeld, dat naar de Zuidafrikaanse minister van defen sie. generaal Magnus zei, het effec tiefste wapen in zijn soort is. PEKING - China heeft zondag ont kend dat het met twee maten meet bij de behandeling van de Verenigde Staten en Nederland, waar het gaat om wapenleveranties aan Taiwan. BOLOGNA - Een Italiaanse ma gistraat heeft arrestatiebevelen uit gevaardigd tegen vijf neo-fascisten, onder wie een Fransman en een West duitser. in verband met de bo maanslag op het station van Bologna waarbij op 2 augustus 1980 85 doden en bijna 200 gewonden vielen. BONN - De Duitse bondsrepubliek zal althans in de begroting voor 1983 geen extra-gelden uittrekken voor de snelle kweekreactor in Kalkar. Naar een woordvoerder van het ministerie van wetenschappelijk onderzoek be kendmaakte, hebben bondskanselier Helmut Schmidt en zijn ministers van wetenschappelijk onderzoek An dreas von Buelow daartoe besloten. pnt. Een aantal van deze A jongens liep nog de 1000 meter. Serge Ver schuur was de snelste Delta Sporter met een tijd van 3.43.9 min. op de zes de plaats. Thino Harmsen werd met een tijd van 4.01.1 min. 11e. Op een gedeelde 16e plaats eindigde Erik Bo lier en Erik de Vos in een tijd van 4.14.3 min. Martijn Hanse en Michel Tanis deden het ook samen en kwa men samen op de 21e plaats binnen in 4.40.2 min. Werner Lodewijk Bij de jongens A-pupillen le jaars was er sukses voor Werner Lodewijk. Hij wist deze middag een tweede plaats te behalen met een puntento taal van 1045. Serge Schot kwam in deze groep tot een 15e plaats met 785 punten. Ook deze twee Delta Sporters liepen de 1000 meter. Serge Schot werd 19e in een tijd van 4.24.4 min. en Werner Lodewijk 12e in een tijd van 4.02.8 min. Tot slot de jongens B-pupillen. Hier was er sukses voor Ralph Ko per. Hij wist deze middag de eerste plaats voor zich op te eisen met een puntentotaal van 1029. Ook Rogier Izebout deed het goed met zijn derde plaats en 928 punten Hajo Molen graaf kwam tot een puntentotaal van 763 en een 15e plaats. Op de 19e plaats kwam Arno Wanders met 585 punten. Ook deze vier jongens liepen de 1000 meter. Ralph Koper kwam binnen als derde in een tijd van 3.43.6 min. Op de zevende plaats volgde Ro gier Izebout in 3.54.4 min. Hajo Mo lengraaf werd hier 14e in 4.20.0 min. en Arno Wanders 16e in 4.25.6 min. Zeeuwse titel Een Zeeuws kampioenschap dus voor de jongens B-pupillen en een even prachtige tweede plaats bij de meisjes A-pupillen was dus de oogst, waarbij ook hoog werd geëindigd in de totaal stand voor de Ir. Knaap tro fee en Zierikzee wisselprijs. Voor de jongens A-pupillen le jaars was er verder een vijfde plaats en voor de jongens A-pupillen 2e jaars tenslotte de zesde plaats. Delta Sport kan terecht terug zien op een geslaagd pupillenseizoen. KERKNIEUWS Jlervormde/Gereformeerde Jeugddienst NIEUWERKERK - In de Ger. kerk wordt zondag 19 september een Her vormde/Gereformeerde jeugddienst gehouden. Voorganger is de heer A. v. d. Schee, leraar godsdienst uit Spijkenisse. De dienst is mede voor bereid door de Oecumenische Jonge rengroep. Zondag verleent het jeugd koor uit Heinkenszand medewerking aan de dienst, die in het teken staat van de start van al het jeugd- en ker- kewerk. De aanvang is tien uur. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 13-9. Aanvoer totaal 1595, waarvan: slachtrunderen 1073, schapen en lammeren 522. Prijzen per kg: Stieren le 8,65 - 9,35, 2e 8,10 - 8,60; vaarzen le 7,70 - 8,90, 2e 6,90 - 7,65; koeien le 7,70 - 8,85, 2e 7,15 - 7,60, 3e 7,45 - 7,10; worstkoeien 5,70 - 6,90; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 220; lammeren 200 - f 240. Overzicht: slachtrunderen: aan voer normaal, handel matig, en prij zen, stieren stabiel; schapen en lam meren: aanvoer normaal, handel re delijk, en prijzen stabiel. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 13-9. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 316 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4100; werk paarden 2200 - 3450; oude paarden 1950 - 2650; 3-jarige paarden 1650 - 2700; 2-jarige paarden 1350 - 2450; veulens 475 - 1275; hitten 700 - 1550; pony's 200 - 1100. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 6,25 - 7,75; jonge slachtpaarden 6,20 - 7,75. De handel in slachtpaarden was rustig en in pony's kalm. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 13-9. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 14,50 - 15,50; Bintje 50 mm opwaarts 16,50 -ƒ 17,50; Bintje 35-55 mm 15,00 - 16,00; Eigenheimer 35 mm op waarts in zakken 26,00 - 28,00. Zandaardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm f 12,00 - 14,00; Bintje 50 mm opwaarts 15,00 -ƒ 16,25. Export, blankschillige rassen van de kleigrond voor overzee: Bintje 40 mm opwaarts in zakken 18,00; Bintje 45 mm opwaarts in zakken 19,25 20.00. Voeraardappelen tot 8,00 - 9,00. Stemming: flauw. SCHEEPVAART Nedlloyd Rockanje, 11-9 van Mersin naar Kalilimenes Nedlloyd Tasman, 12-9 van Dubai naar Bahrein Onoba, 17-9 T H. Lyme Bay verwacht HAN VAN IJSSELDIJK INA VAN DEN BERGE gaan trouwen op vrijdag 17 september 1982 's middags om 15.00 uur in het gemeentehuis van Duiveland te Nieuwer- kerk. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 uur tot 20.30 uur in het Verenigingsgebouw te Kerkwerve. Kerkwerve, Vroonstraat 4 Oosterland, Burg. v. d. Havestraat 59 Ons adres wordt: 4321 AN Kerkwerve, Vloedstraat 16. „Zij is verlost. God heeft haar wel gedaan". „Mijn genade is u genoeg". Na een geduldig gedragen lijden, uitziende naar het Hemels-Vaderhuis, heeft God tot Zich geroepen onze lie ve moeder, groot- en overgrootmoeder MARINA NEELS Geboren 3-11-1904 - Overleden 12-9-1982 Weduwe van JOHANNES ROUW Haar levenshouding is voor ons een voorbeeld en een op dracht tot navolging. Zij ruste in vrede. Ouwerkerk: Zelzaete: Hoek: Zaamslag: Terneuzen: Hulst: m.s. „Enterprise": Beegden: Hannover (D.): Oostakker (B.): Kurmond (Austr.): Temeuzen: M. J. ROUW D. V. ROUW-MOUTHAAN W. J. ROUW S. ROUW-DE JONGE J. J. ROUW E. ROUW-HUISMAN J. M. KNAPE-ROUW J. KNAPE M. G. VOGEL-ROUW W. BOUDREZ P. J. MUDDE-ROUW D. MUDDE W. A. HETTEMA-ROUW H. A. HETTEMA J. E. BYTOMSKI-ROUW P. BYTOMSKI J. M. ROUW M. ROUW-SCHEELE G. A. ROUW L. ROUW-VAN BINSBERGEN A. M. SCHUURHUIS-ROUW F. G. SCHUURHUIS Klein- en'Achterkleinkinderen 12 september 1982 Korr.-adres: A. M. Schuurhuis-Rouw, Berkelstraat 19, 4535 CH Terneuzen. De begrafenis, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaats hebben op donderdag 16 september, om 14.15 uur op de Zuiderbegraafplaats te Terneuzen, na voorafgaande rouwdienst in de Opstandingskerk, Bellamystraat, aan vang 13.30 uur. Moeder is opgebaard in het mortuarium van „Ter Schor re". Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdagavond van 19.00 tot 19.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de Opstandingskerk. Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieven de ze advertentie als zodanig te beschouwen. Voor ons nog onverwacht, maar op Gods tijd heeft de Heere van onze zijde weggenomen, mijn geliefde vrouw onze zorgzame moeder en oma CATHALINA SCHRAVER-BOLIJN op de leeftijd van 82 jaar. P. SCHRAVER A. M. VAN DE KLOOSTER-SCHRAVER J. M. VAN DE KLOOSTER ANITA en JAN 4311 EG Bruinisse, 12 september 1982 Noordstraat 6 De begrafenis zal plaatshebben D.V. donderdag 16 sep tember a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Bruinisse. Voorafgegaan door een rouwdienst in het Ned. Hervormd Verenigingsgebouw, Deestraat 5. Aanvang 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voor noemd gebouw. Heden overleed nog onverwacht onze geliefde schoon zuster en tante CATHALINA SCHRAVER-BOLIJN echtgenote van P. SCHRAVER op de leeftijd van 82 jaar. W. SCHRAVER L. SCHRAVER-PLATSCHORRE M. SCHRAVER-v. d. BERGE K. SCHOENMAKER-SCHRAVER C. J. SCHOENMAKER Nichten en neven Bruinisse, 12 september 1982 Heden overleed in de „Corneliastichting" na een langdu rige ziekte en een geduldig gedragen lijden, voor zien van 't Sacrament der Stervenden, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en liefdevolle oma JOHANNA M. A. VAN VELTHOVEN geboren VERKAART op de leeftijd van 70 jaar. Zierikzee: C. W. VAN VELTHOVEN ANNE-MARIE VAN VELTHOVEN RENILDE en VALESCA GODEFRIDUS Wemeldinge: CISCA WESTSTRATE-VAN VELTHOVEN JAN WESTSTRATE ANDRÉ en FRANS 4301 ET Zierikzee, 13 september 1982 Lammermarkt 32 Geen bezoek aan huis Geen bloemen We bidden voor de overledene op woensdagavond 15 sep tember te 19.00 uur in de kapel van de Corneliastichting. De gezongen uitvaartmis, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 16 september, te 15.00 uur in de H.H. St. Willibrorduskerk te Zierikzee. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de refter van de Corneliastichting. Na een langdurig ziekbed is van ons heengegaan onze lie ve schoonzus en tante JOHANNA MARIA ANTONIA VERKAART echtgenote van C. W. VAN VELTHOVEN op de leeftijd van 70 jaar. Zierikzee: P. B. VAN VELTHOVEN J. P. VAN VELTHOVEN-ROMBOUTS H. E. GUDDE-VAN VELTHOVEN Rijswijk: A. E. VAN KAKERKEN-VAN VELTHOVEN Zierikzee: I. C. VAN VELTHOVEN-CLAESSENS Neven en nichten Zierikzee, 13 september 1982 Heden is plotseling overleden te Prinsenhage onze zuster en schoonzuster ANNA PIETERNELLA HAGE echtgenote van de heer P. SEEGERS eerder weduwe van de heer M. KREMER op de leeftijd van 69 jaar. Brouwershaven: A. BAKKER-HAGE C. BAKKER Serooskerke: I. DE VRIES-HAGE M. DE VRIES Nieuwerkerk: D. HAGE K. HAGE-v. d. WEKKE Haamstede: C. M. KLOET-HAGE L. J. KLOET 13 september 1982 Voor de vele blijken van belangstelling bij mijn afscheid als PTT-er, alsmede voor de vele bloemen en andere geschenken wil ik iedereen mede namens mijn vrouw en kinderen harte lijk dank zeggen. J. M. DE BIL Bruinisse, september 1982 |X»QOOQQOOQOOOQOBOOOOOQOQOC| DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN Jannewekken 11 - 4301 HH Zierikzee - Tel. 01110-6551 drukt de Zierikzeesche Nieuwsbode maar óók uw privé of zakelijk drukwerk Jooooooooooooooooooooooöooc' en Vele uitvoeringen MOONMIRAA'M M-MMUÜ1U* TtLOTttt a Te koop: Florett. Tel. 01119-1808, na 17.00 uur, b.g.g. 01119-1972. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere varkensfrican deau 17,48; 300 gram mager hachévlees met zakje krui den 4,95; woensdag: 1 kg ge hakt 8,80. Zwart essen wandmeubel bankstel, 1, 2, 3-zits, t.e.a.b., moet weg. Tel. 01115-2443 tus sen 17.00 en 18.00 uur. Nieuwe stereo autoradio cassetterecorder van 289,- nu voor 150,-. Inbouw mo gelijk. Tel. 01114-2825. Electronische knop-accorde- on, merk Varvisa, met ver sterker 1350,-. Tel. 01113- 1209. Hoge Kerkstraat 10, Nieu werkerk. Grote bedrijfs ruimte, eventueel te verbou wen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2. Prijs 55.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Hoge Kerkstraat 12, Nieu werkerk. Groot woonhuis met zonnige tuin, grote woonkeuken met openhaard, achterkamer, 6 slaapkamers. Totale opp. 271 m2. Prijs 95.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Hubo Karweishop Renesse voor al uw elektrische of ben zine kettingzagen. Tel. 01116- 1343. Ook slijpen. Lijsterbesstraat 23, Nieuwer kerk. Groot bedrijfspand met bovenwoning. Totale opp. 200 m2. Prijs 110.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Regenpakken, Nippon Safe ty, het beste en veiligste lichtgewicht pak in blauw, oranje, groen en geel. Door ANWB en Consumentenbond als het beste lichtgewichtpak beoordeeld. Jan de Jonge, Zierikzee, St. Jacobstr. 17-19. Te koop gevraagd: Gebruikte weidepalen. Tel. 01117-1319. Dia klankbeeld „Er is hoop". Tel. 01117-1319. Diversen: Wij zoeken nog spulletjes voor onze rommelmarkt. Heeft u nog iets liggen op zol der of in de schuur? Bel a.u.b. 01110-4940. En wij komen het graag bij u ophalen. Koop u rijk. Show 16-17-18 sept, in pand Poststraat no. 4 van de nieuwste gashaarden, houtkachels. CV-ketels en re- gelapparatuur. Dokumenta- tie en voorlichting. Saman BV, Julianastr. 40, Zierikzee. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen en ook van uw kachels, zowel olie als gas-c.v.-ketels kunt u terecht bij de firma L. Berrevoets en Zn. Tel. (01110) 3211 of 5193. Wij maken ook uw dakgoten schoon. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110)2153. Schilderstukken, litho's, et sen, reprodukties e.d. Kunsth. en lijstenmaker J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23. Zierikzee. Tel. 3407. Ge opend: di. do. vr, van 13.00- 17.00 uur en do-avond. Tabaksartikelen en snoep goed haal je op de Balie in „De Palaverhut". De huid van de beer 18. Op korte afstand van elkaar koersen de twee schepen op roeikracht oostwaarts. Ge vangen op hun eigen schip staan F.rwin en zijn troep Vikings somber bijeen en slaan hun overweldigers met koude wode gade. Ten prooi aan de wildste gedachten staart de jonge Noor over het water. Er is genoeg in deze situatie, dat hem te denken geeft. Niet alleen pijnigt hij zijn hersens vruchteloos met de vraag, hoe te ontsnappen, ook de manier, waarop de overval plaatsvond, houdt hem be zig. Het lijkt er verdacht veel op, dat het een zorgvuldig beraamde opzet geweest is, want nu ze hem en zijn mannen te pakken hebben,- bcikommeren de aanvallers zich nergens meer om en zijn kennelijk op weg naar huis. Een piratenbende gaat heel anders te werk, dat weet Erwin uit eigen ervaring. Overigens is hij ervan overtuigd, dat dit Joms zijn, onder hun gevreesde aanvoerder Krake Kaalkop, al geeft deze het niet toe. En dat is ook al een merkwaardigheid, want de Noren hebben nooit ook maar enige overlast ondervonden van de Joms, zelfs niet. toen Noorwegen te zwak was om zich te kunnen verdedigen En nu vergrijpen de Joms zich ineens aan nie mand anders dan de zoon van de Noorman, ter wijl het Noorse leger sterker is dan ooit te vo ren. En op het achterdek zit de kaalhoofdige Jomshoofdman, eveneens in gepeins. Aan dachtig bestudeerd hij de Noorse prins en hij moet zich zelf in stilte bekennen, dat deze hem sympathieker voorkomt dan zijn „bondge noot" Olaf, de Berenjager, en langzaam rijpt een plan in zijn sluwe brein, dan alle andere plannen wel eens lelijk in de war kan schop pen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8