HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Consument enthousiast over braderie en straatmuziek Overheid moet niet bezuinigen op rekreatie Opening Aktie-Info NVMK ANWB: Vlissinger tweede standwerker van Nederland Kommer Kleyn overleden Elektriciteitskosten grootverbruikers Prijzen in augustus met 0,1 procent gestegen „Zeeuwse" film bij NCRV-televisie AVRO-voorzitter vreest verschraling 6 DEN HAAG - De consument vindt het plezierig als in een winkelcentrum bepaalde aktiviteiten worden geor ganiseerd. Vooral braderieën zijn daarbij in trek, zo blijkt uit een steekproef onder 200 consumenten die werd uitgevoerd in opdracht van de Maatschappij Ver koopbevordering Midden- en Kleinbedrijf (MVMK). ZIERIKZEE - Zierikzee heeft het dus goed gezien op de Toeristendag en met braderieën en muziek-op-straat. Hier nog even een herinnering aan die hoog zomertijd. Mr. Boembas trok veel aandacht met zijn ouderwetse orgeltje met aangebouwd drumstel. (Foto: Bob Noomen) Meer dan een derde deel van de consumenten is bereid het eigen win kelcentrum de rug toe te keren als er in een ander koopcentrum aktivitei ten worden georganiseerd, ook al ligt dat verder weg. Buiten de grote ste den geldt dat voor meer dan de helft KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - De voorzitter van het Europees parlement. Piet Dankert, meent dat de Europese Gemeenschap geleidelijk de verantwoordelijkheid voor haar eigen veiligheid zal moe ten gaan dragen. Het is zijns inziens hoog tijd dat Europa, in over eenstemming met zijn ekonomische status, een politieke en militaire identiteit gaat ontwikkelen. DEN HAAG - De anti-apartheids beweging Nederland meent dat de Nederlandse regering de bepalingen die ten doel hebben het sinds 1977 bestaande wapenembargo tegen Zuid-Afrika na te leven, verder moet aanscherpen en uitbreiden. BOXTEL - Sietz Leeflang van de Kleine Aarde te Boxtel krijgt zater dag 18 september in die plaats een prijs uitgereikt voor zijn verdiensten op het gebied van mens- en milieu vriendelijke aktiviteiten. De prijs van 5000 gulden wordt hem toege kend door het Dr. C. L. van Steeden- fonds. De uitreiking vindt plaats in paviljoen Molenwijk te Boxtel. DEN HAAG - De Nederlandse am bassade in Suriname gaai. onderzoe ken of het waar is dat drie miljoen gulden Nederlands ontwikkelings geld voor dat land is verdwenen. Be richten over de verdwijning van het geld zijn onlangs in de Surinaamse pers verschenen. Dit heeft een woordvoerder van de voorlichtings dienst ontwikkelingssamenwerking bevestigd. In het blad ..Rekreatievoorzienin- gen" heeft de ANWB de voor de re- kreatie belangrijkste begro tingsposten doorgelicht Nekslag Gesignaleerd wordt, dat met name het „Relatienotabeleid" (het inscha kelen van boeren voor het behoud van natuur- en rekreatiegebieden) wellicht de nekslag zal krijgen als daarop tientallen miljoenen zal wor den bezuinigd. van de consumenten. Bij 67 procent van de ondervraagden,iside braderie favoriet, terwijl een ruime meerder heid ook enthousiast is over muziek op straat. Uit het onderzoek blijkt overigens dat slechts een op de tien winkelcentra geen enkele van dit soort sktiviteiten ontplooit. Akti-Info Deze gegevens kwamen maandag naar voren bij de opening van de Aktie-Info van de MVMK, een voor lichtingscentrum waar ondernemers uit hei midden- en kleinbedrijf di- rekt informatie kunnen krijgen over promotionele akties. Staatssekreta- ris Van Zeil van ekonomische zaken verrichtte in Dronten de opening van de aktie. Volgens Van Zeil zou het wel eens zo kunnen zijn dat de consument over tien jaar alleen nog voor bijzondere boodschappen naar de winkel gaat. Er is reden de automatisering, om aan te nemen dat veel van de le vensmiddelen die nu in de winkel worden gehaald zo tegen het begin van de negentiger jaren weer keurig netjes worden thuisbezorgd. De com puter gaat volgens deskundigen het DEN HAAG - Minister Van Dijk (ontwikkelingssamenwerking) heeft een half miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van twin tig voedselvluchten naar Tsjaad, welk land door grote droogte is ge troffen. Het voedsel is betaald door de Verenigde Naties. DEN BOSCH - De ex-gedeputeerde van het C.D.A. in Brabant ir. J. L. Th. S. uit Vught moet zich 30 septem ber weer voor de rechtbank in Den Bosch verantwoorden. Hem wordt het verduisteren van enkele tiendui zenden guldens bij de verbouwing van zijn woning verweten. De ANWB hoopt dan ook, dat het ministerie van erm niet opnieuw wordt gedwongen om reeds toegezeg de subsidie voor rekreatievoorzle- ningen te herroepen. Bij de lagere overheden is al een ..stuwmeer" van noodzakelijk nog aan te leggen voor zieningen voor openluchtrekreatie ontstaan. Verdere bezuinigingen zul len de geloofwaardigheid van het be leid van de rijksoverheid zeker on dermijnen, verwacht de ANWB kontakt tussen winkelier en consu ment deels op zich nemen. Boodschappen thuis via t.v. De consument bestelt via zijn t.v.- beeldscherm de boodschappen recht streeks bij zijn winkelier. Die be zorgt ze aan huis, iets wat kosten- technisch verantwoord wordt omdat hij zijn verkoopruimte kan inkrim pen, aldus het toekomstbeeld dat de staatsekretaris schetste. LEEUWARDEN - De bloemen- koopman J. Bloemendaal uit Andijk heeft vrijdag in Leeuwarden het Na tionaal Standwerkerskonkoers ge wonnen. Bloemendaal behaalde 144 punten. Tweede werd R. de Regt uit Vlissingen. Hij bracht groentescha ven aan de man. De jury beloonde hem met 134 punten. Het standwer kerskonkoers werd georganiseerd door de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel. DEN HAAG - De ministerraad heeft ingestemd met een wetsont werp van minister Gardeniers (volksgezondheid en milieuhygiëne) om wettelijke regels vast te stellen met betrekking tot de beroepsuitoe fening, de bevoegdheden, de registra tie en het tuchtrecht van opticiëns, inklusief opticiëns die deskundigen zijn op het terrein van de oogmeet- kunde en kontaktlenzen. UTRECHT - De sterfte als gevolg van hartziekten, die sinds de oorlog jarenlang vrijwel ononderbroken is gestegen, vertoont sinds 1972 weer een daling. Die daling is enige tijd versluierd door de veroudering van de bevolking, maar vanaf 1978 dalen ook de absolute cijfers. Dr. D. Hoogendoor van de Stichting Medi sche Registratie toont een en ander deze week aan in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. DEN HAAG - De liberale internati onale heeft tijdens het slot van drie daagse jaarlijkse bijeenkomst in de Ridderzaal in Den Haag, een resolu tie aangenomen waarin wordt ge- vragd om een onmiddellijke, kwanti- taieve en kwalitatieve bevriezing van alle typen kernwapens. Ook werden NAVO en Warschau-pact op geroepen te verklaren niet als eerste kernwapens te gebruiken. UTRECHT - Soldaten van de leger plaats Oirschot hebben vorige maand tijdens een veldoefening van hun superieuren gras en bladeren met zand moeten eten. Na afloop van de oefening werd de soldaten, kanon niers van de 41ste compagnie in Oir schot, bevolen hun wachtmeester en korporaal te bedanken ,,voor de goe de les". Dat schrijft de soldatenvak- bond V.V.D.M. in zijn blad „Twintig". EMMEN - Staatssekretaris Lam- bers-Haquebardt voor milieuzaken blijft tegen het dumpen van afvalzu- ren in de Noordzee door het Amster damse bedrijf Duphar. Zij is niet van plan het bedrijf een nieuwe vergun ning te verlenen. Zij schrijft dit in een brief aan de milieu-aktiegroep Milieu Rondomme in Zuidoost- Drenthe. DODEWAARD - „In de loop van volgend jaar zullen alle rijkspolitic- korpsen worden voorzien van een systeem waardoor de telefoonverbin dingen bij afwezigheid automatisch worden doorgekoppeld naar de dis- triktsbureaus die dag en nacht zijn bemand. Daarmee wordt de bereik baarheid voor de bevolking aanzien lijk vergroot". Dat deelde de direk- teur-generaal van de direktie politie van het ministerie van justitie J. H. Grosheide mee. LEIDEN - De weerstand bij de be volking tegen plaatsing van nieuwe kemraketten neemt toe. Volgens de laatst bekende onderzoeksgegevens is een meerderheid van het Neder landse volk tegen plaatsing. Tot deze konklusie komt mr. Ph. P. Everts, di- rekteur van het instituut voor inter nationale studies van de Rijksuni versiteit te Leiden, in een artikel voor het tijdschrift voor politicolo gen, Acta Politica. „Flitsen" uit het buitenland PARAMARIBO - Vliegtuigen van de Surinaamse luchtvaartmaat schappij (SLM) mogen desgewenst weer van het Antilliaanse luchtruim gebruik maken. De Antilliaanse mi nister van verkeer en vervoer, Julio C. Eisen, heeft dit aan de regering van Suriname meegedeeld. Hiermee zijn de autoriteiten in Willemstad te ruggekomen van hun besluit met in gang van 2 september het luchtruim voor onbepaalde tijd voor de SLM te sluiten, zo meldt het Surinaamse persbureau SNA. MANAGUA De Nicaraguaanse junta heeft de invrijheidstelling ge last van ongeveer 350 voormalige le den van de nationale garde, die een gevangenisstraf van drie jaar uitza ten Dit is in Managua vernomen van de voorzitter van de Nationale com missie ter bescherming en bevorde ring van de rechten van de mens BRUSSEL - De sekretaris-generaal van de NAVO, Joseph Luns, is opge lucht dat bij de tweede kamerverkei- zingen in Nederland partijen die te gen de plaatsing zijn van nieuwe kernraketten op Nederlandse bodem geen meerderheid hebben gehaald. ANKARA - Turkse rechtbanken hebben sinds de militaire staats greep van twee jaar geleden 25.983 personen veroordeeld op grond van bepalingen krachtens de staat van beleg. Dit is in Ankara meegedeeld. HILVERSUM - Op 89-jarige leef tijd is zondag in een ziekenhuis in zijn woonplaats Hilversum de oud acteur en oud-radioregisseur Kom mer Kleyn overleden. De in 1893 in Dordrecht geboren Kleyn behaalde in 1914 het diploma van de toneelschool en debuteerde een jaar later bij het gezelschap van Eduard Verkade. Kleyn, die daarna onder meer optrad bij gezelschappen als Van Eijsden en Tartaud, het nieuw Nederlands toneel, Louis de Vries en het Verenigd Toneel, werd in 1929 door radiopionier Willem Vogt overgehaald om bij de AVRO te komen werken. Dat deed hij tot aan zijn pensione ring in 1959. Bij de AVRO regisseer de Kleyn meer dan 2000 hoorspelen, onder meer de beroemde serie rond de detective Paul Vlaanderen. Na zijn afscheid van de AVRO werd Kleyn door de toenmalige Ne derlandse Radio Unie aangetrokken als leider van de hoorspelkern. Vijf jaar later legde hij ook dit werk neer, maar bleef aktief. Zo trad Kommer Kleyn, die voor zijn verdiensten werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, nog in 1973 op in door Carel Briels geregisseerde Gijs- brecht van Amstel. DEN HAAG - In het bedrijfsleven worden vooral de grootverbruikers gekonfronteerd met hoge elektrici teitskosten. Dit kan een bedreiging vormen voor de konkurrentiepositie. Ook al zouden door allerlei maatre gelen de elektriciteitskosten in die bedrijven waar ze een aanmerkelijk deel van de produktiekosten uitma ken, verminderen dan nog is het ge wenst overbruggingsfaciliteiten in het leven te roepen zodat ar beidsplaatsen die bij de huidige ex treem hoge tarieven op de tocht ko men te staan behouden kunnen blij ven. Dit staat in een ontwerp-SER-rap- port „Energiekosten van de Neder landse industrie". Dit rapport wordt 17 september besproken in de open bare SER-vergadering. DEN HAAG - De prijzen zijn van midden juli tot midden augustus gestegen met 0,1 procent. Duurder werden heren- en kinderkleding, schoeisel en medische verzorging in ziekenhuizen en inrichtingen. Verse groenten en vers fruit, eieren, dames- zomerkleding, benzine en aardappe len werden goedkoper. De prijsstijging komt overeen met de verwachting dat de inflatie dit jaar rond de zes procent zal uitko men, aldus het ministerie van ekono mische zaken. Sinds augustus vorig jaar stegen de prijzen met 5,9 pro cent. Het zogenaamde voortschrij dend twaalfmaandsgemiddelde, dat het inflatietempo aangeeft lag vorige maand op 6,8 procent tegen 6,7 pro cent in de maand ervoor. 8 De keurige vertegenwoordiger, die enkel lief voor haar was geweest, nooit zijn handen op verkeerde plaatsen had gelegd en wiens kussen haar iets de den, als ze samen in zijn grote wagen zaten. Geleidelijk aan constateerde ze bij zichzelf: ik denk, dat ik van hem houdt Is dat nu liefde met een grote L7 Het moet haast wel, want ik wordt er onrustig door. Het zit als het ware in m'n bloed en als ik een Mercedes hoor aankomen, kijk ik door het raam, want dan hoop ik, dat het Frans is, die mis schien komt tanken... Ja, ik houd van dat jong. Wat moet ik daar nu mee aan? Zijn vader deugt niet maar kans Frans daar wat aan doen? Het is ellendig, maar aan de andere kant heeft meneer ter Scheure zijn strafg uitgezeten. Je mag iemand niet meer dan één keer straffen voor zo'n misstap. Al was het nog zo gemeea Zo iemand moet toch weer een eerlijke kans hebbea En meneer ter Scheure heeft toch op nieuw een positie veroverd? Op een eerlyke manier? Hij doet nu toch ver der niemand kwaad? Zaterdagsmorgens, bleef ze tot de middag bij de pomp, in de hoop Frans weer te zien, maar hij kwam helemaal niet meer tanken. Wat tot gevolg had, dat Ina steeds meer naar hem hun kerde. Als ze 's avonds in bed haar ogen sloot, zag ze het lieve gezicht van Frans voor zich en voelde ze zijn armen om zich heen, zijn lippen op de hare... Ja, die warme zoenen van hem, die deden haar wat Dit moest toch wel liefde zijn! Op een najaarsmiddag ontmoette ze Wat biedt de BEELDBUIS WOENSDAG 15 SEPTEMBER NED. 1: De jeugd kan vanrttiddag kijken naar Mickey Mouse en Donald Duck. Dan een Amerikaanse doku- mentaire met de titel De prachtige walvis waarin o.a. aandacht wordt geschonken aan Greenpeace. Van ge west tot gewest, brengt beelden van Nederlandse emigranten in Ameri ka, het hart van Rotterdam toen en nu, het brandweerkorps van het pro vinciaal ziekenhuis te Santpoort. Het Zwitserse ensemble Camerata Lysy speelt Sonate nr. 3 van Rossini. Aanstelleritis is de titel van een kor te Nederlandse speelfilm en is geba seerd op een ware gebeurtenis. Tij dens de viering van een 40-jarig hu welijksfeest sterf een van de aanwe zigen. In subtiele beelden worden de aanwezigen geobserveerd in hun reakties. Dan volgt een een ballet versie van Le sacre du printemps. Studio sport brengt beelden van de wedstrijden van het Europa Cup voetbaltoernooi. NED. 2: Vanuit de Expohal te Hil versum vindt de uitzending plaats van de VOO Nederland Muziekland. Artiesten die te verwachten zijn: Lee Towers, José, BZN, The Chaplin Band, The Mo, Ciska Peters. De ru briek De Heilige koe over auto's en motoren gaat vooraf aan de laatste aflevering van de serie The Starma ker. Voor de behandeling van een klein ongelukje bij het paardrijden moet Danny naar het ziekenhuis. Daar ontmoet hij een 16-jarig meisje dat actrice wil worden en natuurlijk zoekt Danny net zo'n actrice. WOENSDAG 13 SEPTEMBER NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 15.30 Mickey and Donald16.15 De prachti ge walvis; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke partijen; 20.00 Camerata Lysy speelt Rossini; 20.15 Het korte spel; 20.50 Igor Stra vinsky; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Studio Sport; 23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor do ven. NED. 2: Nieuws voor doven; 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Kouwe kunstjes; 19.25 Kenmerk; 20.00 Jour naal; 20.27 Socutera; 20.32 Nederland muziekland; 21.40 De heilige koe; 22.10 The starmaker; 22.55 Teleac; 23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor do ven. DONDERDAG 16 SEPTEMBER NED. 1: De plaats Ster Eén is nog steeds een goed bewaard geheim. Dit is te zien in de aflevering van de sf- serie De 7 van Blake. De onderste steen is de titel van een dokumentai- re over de nu 75-jarige vroegere bok ser Bep van Klaveren. Dan het kunstprogramma De verbeelding waarin een kijkje wordt genomen bij de toneelgroep Het Centrum en er wordt aandacht besteed aan de Ne derlandse filmdagen. De NOS brengt deze avond de derde versie deze week van Le Sacre du printemps. Ditmaal wordt de kompositie uitgevoerd op een viertal piano's. NED. 2: De oorlog is in volle gang in De Sullivans. Paul neemt het in de aflevering van Centennial op voor de zakenman/oplichter Wendell. Garret wil het in de politieke arena opne men tegen de sluwe vos. In de doku- mentaire Ik spreek altijd vrijuit staat prof. Edward Schillebeeckx in het middelpunt, daar hij binnenkort de Erasmusprijs 1982 krijgt uitge reikt. Het journaal besluit het pro gramma. DONDERDAG 16 SEPTEMBER NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.43 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 De 7 van Blake; 20.00 De on- DEN HAAG. In 1983 zal de rijksbij drage aan gemeenten en provincies ten behoeve van het openbare biblio theekwerk met ongeveer 15 miljoen gulden worden verminderd. hem in de stad, terwijl ze een paar boodschappen deed. Hij keek haar lachend aan en stak zijn hand uit Auto matisch legde ze de hare er in. Inwen dig was ze dolblij hem weer te zien en toen hij het meisje uitnodigde met hem thee te drinken, stemde ze toe. Er volgde die middag een lang ge sprek, wat resulteerde in hernieuwde uitjes. Voorlopig heel stiekum en bui ten de stad Dan zette hij zijn wagen op een stil plekje aan de kant van de weg, nam het meisje in zijn armen en kuste haar, weliswaar beheerst, maar in stinctmatig peurde ze het verlangen bij hem naar meer. Soms liepen ze hand in hand langs de bosrand en genoten van de herfstkleuren, welke zich in deze dagen in allerlei tinten vertoonden. Of ze stoeiden samen om tenslotte ergens uitgeput in eikaars armen te vallen. Dan voelden ze wederzijds hun wild kloppende harten. Bij zo'n gelgenheid legde hij wel eens zijn hand op haar borst Tot haar eigen verwondering vond ze het zelfs prettig Later, als ze weer in huis was en de betovering al lang was verbroken, dacht ze: wat ben ik toch voor een wonderlijk schepsel? En de volgende morgen, in de nuchtere werkelijkheid van haar besloten kan toortje kon ze er nog geen afdoend antwoord op geven. Toen ze de hand van Bob op haar lichaam had gevoeld, was ze wild van verontwaardiging ge worden en hem uitgemaakt voor alles wAt niet bepaald lieflijk klonk. Maar als Frans het deed, verwekte dit bij haar een gewaarwording welke ze niet kon Woensdag 15 september. 20.15 uur, Nederland 1: Het korte spel. Karin Haage vertolkt de rol van Ma. derste steen; 20.40 De verbeelding; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag van daag; 22.10 Igor Stravinsky; 23.00 Journaal. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Cijfers en letters; 19.25 De sullivans; 20.00 Jour naal; 20.27 Centennial; 22.10 Brand punt; 22.45 Ik spreek altijd vrijuit; 23.45 Journaal. HILVERSUM - De N.C.R.V.-televi- sie zal in het komende seizoen veel ei gen werk uitzenden. Dit keer ook op het gebied van drama. Voor het eerst sinds jaren heeft de N.C.R.V. weer - vanaf 30 december - gedurende elf weken een eigen serie, een familie feuilleton gebaseerd op het boek „Armoede" van Ina Boudier-Bak- ker. Andere Nederlandse produkties zijn „De moeder van David S." met Anne Wil-Blankers, Jules Hamel, Nell Koppen, John Leddy en Dore Smit, een televisiefilm over de vriendschap tussen een oude Neder landse man (Paul Steenbergen) en een Marokkaans jongetje (Moham med Kacem Qualti). „Zeeuwse" film Naar een scenario van Kees Holier- hoek, een televisiefilm over de drei gende tragedie van de watersnood ramp in 1953. Deze film is op lokatie opgenomen en wordt geheel gespeeld en in dia- lekt gesproken door Zeeuwse ama teurs. LEEUWARDEN - De AVRO maakt zich zorgen over de toekomst van de Nederlandse dramaprodukties op de televisie. Op de zaterdag in Leeuwar den gehouden algemene ledenverga dering zei voorzitter Wallis de Vries dat door de moeilijke financiële situ atie, een te grote organisatorische versnippering bij de omroep en een onduidelijk en onevenwichtig om roepbeleid, gekoppeld aan angst voor vernieuwing, het bijna niet meer mogelijk is met eigen Neder landse dramaprodukties op het scherm te komen. Door de nood gedwongen heeft de AVRO dan ook behalve met de Vlaamse BRT samenwerking moeten zoeken met Veronica om de tiendeli ge serie „Willem van Oranje", die al jaren in de pen was, te kunnen reali seren. Volgens Wallis de Vries moet echter gevreesd worden dat in de toe komst verschraling en verarming in het programma-aanbod zullen gaan optreden. Door GRÉ DE BOER definiëren. Of je zou het een soort verlamming kunnen noemen. Maar wel een aangenaam soort verlamming. Binnen enkele weken wist Ina Wals oorden het zeker ik ben dol verliefd op de knappe Frans ter Scheure. En of zijn vader al in de bak heeft gezeten, zal me een zorg zija Als Frans en ik het helemaal eens worden, trouw ik met Frans en niet met z'n vader. In deze tijd kwam ze meer bizonder heden te weten over Frans' familie. Dat ze indertijd een mooi huis hadden be woond aan der and van de stad, geheel in overeenstemming met de standing wan Ter Scheure's funktie als hoofd- ambtenaar. Dat Frans nog twee zusjes 'had en dat mevrouw Ter Scheure na de déconfiture van ambtenaar Ter Scheu re met haar kinderen het huis had verlaten en een eis tot echtscheiding had ingediend, welke eis binnen enko- le maanden was toegewen. Ex-vtouw Ter Scheure woonde nu al jaren in Zeeland, waar ze hertrouwd was met een loods en van hem ook twee kinde ren had. Dat Frans in het geheel niet met de tweede man van zijn moeder overweg kon en uiteindelijk met goed vinden van de voogdijraad Zeeland had verlaten en zijn intrek had genomen bij ztfn vader. Op verzoek van een tante van Frans, alwaar ze samen met hem op een avond op visite was geweest, kwam ze een middag theedrinken en babbelen. Wordt vrrvnlfid) DEN HAAG - De rijksoverheid moet zijn natuur- en rekrcatiebeleid uitvoe ren. Verdere bezuinigingen hebben desastreuze gevolgen voor het behoud van natuur- en rekreatiegebied. Aldus een door de ANWB uitgegeven verklaring, waarin wordt vooruitgeblikt op de komende miljoenennota. fj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6