Jeugdafdeling Natuur- en Vogelwacht bestaat 25 jaar LTC Zierikzee kan eindzege na twee dagen al niet meer ontgaan Greg Lemond demonstreert klasse in Toekomst-ronde 5 Burgemeester van Zierikzee reikt speciale prijs uit STREEKNIEUWS Sporthuis ZZ tekent protest aan tegen reglementaire nederlaag Krijn de Oude Klubrekord voor John Teuthof op 1500 meter steeple Johan van de Velde verspeelt leiding in Catalonië Slechts twee van twintig partijen gingen verloren - St. S ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 14 september 1982 Nr. 23182 Vijverberg poseerde met een van zijn zelfgemaakte fototoestellen. In 1909 telde Nederland slechts drie vogelfotogra fen, van wie hij er een was. Omstreeks 1925 had hij na vele uren fotograferen en wachten de meeste Schouw se broedvo- gels geknipt. (Foto: Zr. Pannekoek) ZIERIKZEE - De jeugdafdeling van de Natuur- en Vo gelwacht Schouwen-Duiveland bestaat vijfentwintig jaar. Om die reden heeft het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht besloten de Vijverberg-Lysenprijs toe te kennen aan de jubilerende jeugdafdeling. Het bestuur wil daarmee een eer bewijzen aan de inspanning van alle jeugdvogelwachters, nu en in het verleden, en vooral ook aan de leiders, die zich gedurende de afgelopen 25 jaar zoveel tijd en moeite hebben getroost. De prijs komt uit het Vijverberg- Lysenfonds, dat na het overlijden van Nico Lysen werd opgericht. Hij was ruim veertig jaar opzichter in de duinen. Na eerst in dienst van de Do meinen te zijn geweest, ging hij met het gebied over naar de Boswachterij Westenschouwen van Staatsbosbe heer. BROUWERSHAVEN Liedboekdagcantorij repeteert vroeger De repetitie van de liedboekdag cantorij van de eilandelijke lied- boekdag, die zondag in Brouwersha ven gehouden wordt, begint van avond (dinsdag) niet om 20.00 uur, maar 19.30 uur in de Grote kerk te Brouwershaven. ZONNEMAIRE Oud papier Woensdagavond komen de leden van de muziekvereniging „Nut en Uitspanning" weer langs om oud pa pier op te halen. Greeg zoveel moge lijk gebundeld gereed zetten. Bij voorbaat onze dank. NIEUWERKERK Thema-avond De Oecumenische Jongerengroep te Nieuwerkerk houdt woensdag 15 september een thema-avond in de zaal „Rehoboth" aan de Dorpsstraat. Een vertegenwoordiger van de Ver eniging ter bescherming van het on geboren kind spreekt over Abortus en zal ook dia's over dit onderwerp vertonen. Voor tijd: zie agenda. OOSTERLAND Koffekte De kollekte ten bate van het Wil- helminafonds werd niet door leerlin gen van de huishoudschool uitge voerd, maar door leden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Dat doet niets af aan de geweldige op brengst, namelijk 2349,25. Oranje-reis Op vrijdag 17 september organi seert de Oranjevereniging te Ooster- land overeenkomstig een van te vo ren genomen besluit op de laatst ge houden vergadering, een „Oranje- reis" waaraan, door jong en oud kan Ter herinnering aan de honderdste geboortedag van Vijverberg (in 1980) gaf het tijdschrift Sterna van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen- Duiveland en de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee een boekje uit, getiteld: ,,J. Vijverberg en de vogels van de zuidkust van Schouwen". De burgemeester van Zierikzee, de heer Th. H. de Meester, reikt vrijdag 17 september in het stadhuis de Vij verberg-Lysenprijs uit aan de jeugd afdeling. Dat vermeldt de Dwergstern, de uitgave van de jeugd- vogelwacht in haar jongste nummer. Voor tijd: zie agenda. Lysen was een echt buitenmens, die helemaal opging in het natuurge beuren en die zijn liefde voor de na tuur overal waar hij maar kon uit droeg. Jac. P. Thijsse-prijs Hij ontving de hoogste onderschei ding op natuurgebied, de Jac. P. Thijsse-prijs (Nederlands plant- en dierkundige). Vlak voor zijn overlij den vroeg hij zijn familie op de rouw kaarten te vermelden geen bloemen of kransen naar zijn begrafenis te brengen, maar het daarvoor bestede geld op de rekening van de vogel wacht te storten. Dit bedrag werd sa men met geld uit de kas van de Vo gelwacht in het toen opgerichte Vij- verberg-Lysenfonds gestort. Het bestuur besloot uit dat fonds af en toe een prijs uit te reiken aan perso nen, instellingen of verenigingen, die zich verdienstelijk maken op het ge bied van de natuurbescherming op een wijze zoals Vijverberg en Lysen dat graag zouden hebben gezien. De jeugd Vogelwacht is de eerste instel ling, die deze prijs ontvangt. Vijverberg Johannes Vijverberg, de vogelfoto graaf van Schouwen, werd op 25 au gustus 1880 geboren bij de korenmo len te Oosterland. Behalve boeken heeft hij tussen 1903 en 1965 In ver schillende tijdschriften en andere pe riodieken een groot aantal artikelen gepubliceerd over vogels, maar ook over de geschiedenis van streek en dorp. deelgenomen worden. Zulks in tegen stelling tot voorgaande jaren, toen deze reizen in hoofdzaak bedoeld wa ren als bejaardentrips. Daarom is nu ook de naam veranderd in „Oranje- reis". De bus vertrekt aanstaande vrijdag om 7.30 uur van het Markt plein, en over de Grevelingendam gaat het in de richting Rotterdam naar het Westland. IN Honselerdijk komt een kofHestop, en bezoek aan de bekende bloemenveiling. Verder Hoek van Holland naar Wassenaar voor een broodmaaltijd, naar Amsterdam voor een bezoek aan de havens en daarna in de richting Oosterhout voor het diner. Het be oogt een prachtige tocht te worden. BRUINISSE Vergadering „Helpt Elkander** Vanavond, dinsdag 14 september hoopt de Hervormde Vrouwengroep „Helpt Elkander" in het Hervormd Verenigingsgebouw hijeen te komen in vergadering. Voor tijd; rie agenda Portefeuillesm b. en w. Tijdens een vorige week gehouden vergadering van Burgemeester en Wethouders van Bruinisse is de por tefeuilleverdeling voor de nieuwe zittingsperiode als volgt samen gesteld: burgemeester T. C. Hekman: openbare orde en rampenbestrijding (wettelijke bevoegdheden); 2. brand weer (wettelijke bevoegdheden); 3. visserijzaken; 4. rekreatie, voor zo ver het betreft de algemene be leidslijnen en alles wat betrekking heeft op het Wilma-gebied (gedeelde portefeuille met wethouder H. Schot); 5. ruimtelijke ordening. We thouder H. Schot: 1. onderwijs; 2. middenstandszaken; 3. de z.g. kleine rekreatie (vertegenwoordiging voor de ver. VVV e.a.); 4. sportzaken; 5. welzijnszaken. Wethouder M. J. v. d. Velde: 1. volkshuisvesting waaron der woonruimteverdeling; 2. openba re werken; 3. sociale zaken. Wethouder H. Schot werd benoemd tot vervanger van de burgemeester. Bij afwezigheid van wethouder Schot treedt wethouder v. d. Velde als vervanger op. ZIERIKZEE - Door de zaalvoetbal- vereniging Sporthuis Zierikzee is protest aangetekend tegen de regle mentaire 5-0 nederlaag wegens het niet opkomen in de ontmoeting op 1.9.1982 tegen Stella Boys. Als verweer voert Sporthuis Zie rikzee aan, dat er duidelijk redenen van overmacht waren, die het spelen onmogelijk maakten. Van de 12 spe lers waarover men beschikt, waren er op de betreffende avond maar drie beschikbaar. De zaalvoetbalkommis- sic Schouwen-Duiveland werd hier van te voren ingelicht evenals de scheidsrechter en tegenstander Stel la Boys. Tevens werd toegezegd, dat de zaalhuur zou worden betaald bij het spelen van de wedstrijd op een ande re avond. Opgemerkt wordt, dat arti kel 49 van het amateurreglement geen opgave geeft van deze straf; de KNVB van deze strafoplegging niets bekend is; de vereniging niet in de strafoplegging is gekend en even- ming officieel in kennis is gesteld van de straf. Sporthuis Zierikzee is dan ook van mening dat de straf ongedaan moet worden gemaakt en dat men In de ge legenheid wordt gesteld de wedstrijd alsnog te spelen. Een en ander is aan hangig gemaakt hij de KNVB afde ling Zeeland. TOKIO - Door een typhoon, die zondag huishield in Midden- en Noord-Japan zijn volgens de politie zeker 23 mensen omgekomen. Negen personen worden vermist. Zeker 87 raakten gewond. In bepaalde gebie den viel binnen een uur tot 70 miii- meter regen. Bijna 70.000 huizen kwamen onder water te staan en 46 bruggen werden verwoets. DORRECHT - Hercules uit Dor drecht organiseerde op 11 september de Veronicaloop over een afstand van 10 Engelse mijl (16.090 meter). Winnaar werd Wil Riend van P. S. V. Eindhoven in een tijd van 52.38.8 min. Veteraan Krijn de Oude van de atletiekvereniging Delta Sport werd 77e in 65.09 min. John Teuthof verbeterde op zater dag 11 september zijn eigen klubre kord op de 1500 meter steeple jongens-B. Dit rekord werd door hem te Steenbergen gelopen, op een wedstrijd georganiseerd door Diome- don. Zijn oude klubrekord stamt van de Zeeuwse kampioenschap en op 18 au gustus en waar hij precies 5 min. liep. Nu werd het 4.49.5 min. MANRESA - De Spanjaard Ismael Lejarreta heeft maandag de vijfde etappe in de Ronde van Catalonië, een etappe over 196,54 kilometer tus sen Pont-de-Suert en Manresa, ge wonnen. De Spanjaard sloot een lan ge solo winnend af en reed na 5 uur, 13 minuten en 25 sekonden over de eindstreep. Als tweede eindigde de Zwitser Thalman, Sjaak Hanegraaf sprintte achter Thalman naar de der de plaats. Ook Johan Lammerts bevond zich in de achtervolgersgroep en finishte als zesde. De Italiaan Emilio Bombi- ni, zevende in dezelfde tijd als Thal man, nam de leiding in het algemeen klassement over van Johan van der Velde, die er niet in slaagde voorin te rijden. De uitslag is: 1. Ismael Lejarreta (Spa) 196,5 km in 5.13,25; 2. Julius Thalman (Zwi) op 10,37; 3. Sjaak Ha negraaf (Ned.) z.t.; 4. Ladron de Gue- And ré Goedegebure Op de voorlopige tweede plaats staat de ploeg van Tennisvereniging Duiveland. Twaalf keer zette de Nieuwerkerkse ploeg een partij in winst om, terwijl acht keer aan het kortste eind werd getrokken. Van de twaalf winstpunten kwa men er drie op het konto van André Goedegebure, de 13-jarige junioren- kampioen van de TV Duiveland. Het Nieuwerkerkse talent hoefde alleen een drie sets nederlaag toe tc staan aan Jürgen Ensing van de LTC Zie rikzee (6-2, 4-6, 6-2). Winnend kwam hij uit de strijd tegen Frank Mous van LTC Bru-Tèn (6-3, 7-6), tegen Ro nald Haze van TV WIK (6-1. 6-3) en te gen Jan van de Weele van TV Brou wershaven (6-1, 6-2). ST. PIERRE DENTREMONT - De Amerikaan Greg Lemond heeft zijn stij gende vorm in de Ronde van de Toekomst gebruikt om op een schitterende manier de leiding te nemen in het algemeen klassement. De jonge Amerikaan, bij Renault in dienst, demonstreerde een grote vorm in het hooggebergte tus sen Rivière en St. Pierre d'Entremont. Met name de Columbianen kregen in deze etappe met een fenomenale krachtsexplosie van Lemond een flink pak op de broek. Aanvankelijk ging Lopez in de aanval, maar zijn ploeggenoten konden niet verhinderen, dat de vice-wereldkampioen alles en iedereen over vleugelde. Aan de finish telde Lemond een voorsprong van 5.25 minuten op de Fransman Martin. Binnen een week heeft de 21-jarige Amerikaan Greg Lemond tweemaal laten zien, waarom hij waarschijn lijk een van de grootsten uit de tach tiger wielerjaren zal worden. Vorige zondag eindigde hij als tweede in het wereldkampioenschap voor profs in Goodwood achter de onweerstaan baar sprintende Saronni, precies een week later toont hij zich heer en vara (Spa) z.t.; 5. Eduardo Chozas (Spa) z.t.; 6. Johan Lammerts (Ned.) z.t.; 7. Emilio Bombini (Ita) z.t.; 8. Gilbert Glaus (Zwi) op 12,14; 9. Luigi Ferreri (Ita) z.t.; 10. Rodrigeuz Iguan- zo (Spa) z.t. Het algemeen klassement na de vijfde etappe is: 1. Bombini (Ita) 25.09.31; 2. Van der Velde (Ned.) 25.10.07; 3. Demierre (Zwi) z.t.; 4. Chozas (Spa) 25.10.27; 5. Fernandez (Spa) 25.10.43; 14. Veldschoiten (Ned.) 25.14.33; 16. Rooks (Ned.) 25.17.26; 19. Hanegraaf (Ned.) 25.21.51; 42. Lam merts (Ned.) 25.40.34. meester in de Ronde van de Toe komst voor profs en amateurs. Eerst was hij oppermachtig in een tijdrit over 21 kilometer en direkt daarop demonstreerde hij ook in het hoogge bergte een „topper" te zijn. De uitslag van de vijfde etappe: 1. Greg Lemon (V.S.) 13o km in 4.00,39; 2. Raymond Martin (Fra.) op 5,25 min.; 3. Robert Millar (G.Br.) z.t.; 4. Cristobal Perez (Col.) op 5,26; 5. Al fredo Gouveia (Por.) op 7,22; 6. Jacin to Paulinho (Por.) op 7,23; 7. Luis Vargues (Por.) z.t.; 8. Rafael Acevedo (Col.) op 7,34; 9. Luis Hereirra (Col.) z.t.; 10. Eric Caritoux (Fra.) op 7,42; 11. Ad van Peer (Ned.) op 8,37; 15. Jo Maas (Ned.) op 9,20. De stand in het algemeen klasse ment is: 1. Lemond (V.S.) 12.24,47; 2.Millar (G.Br.) op 7,05; 3. Martin (Fra.) op 8,08; 4. Acevedo (Col.) op 9,26; 5. Perez (Col.) op 10,10; 6. Lopez (Col.) op 10,58; 7. Boden (O.Dl.) op 11,42; 8. Varguez (Por.) op 12,05; 9. Oergroemov (Sov.) op 12,16; 10. Her- reira (Col.) op 12,18; 19. Maas (Ned.) op 14,45. Prijsuitreiking De wedstrijden om de Zierikzee 25- Bokaal 1982 worden aanstaande za terdag 18 september afgerond. In Kerkwerve worden gespeeld de wedstrijden Bru-Tèn-Westerschou- wen, Zierikzee-WIK en WIK-Bru- Tèn. In Den Osse staan de wedstrijden Scelveringhe-Duiveland, Duiveland- Westerschouwen en Zierikzee-Bru- Tèn op het progTamma en in Brou wershaven wordt het restant van Bru-Tèn-Brouwershaven verspeeld Het toernooi wordt zaterdagavond besloten met een barbecue-avond in de loodsen van het winterbergings- bedrijf van de Gebr. Van Ast in Brou wershaven. Tijdens de barbecue - om streeks 20.00 uur - wordt de prijsuit reiking van het toernooi verricht. In de tussenstand neemt titelverde diger TC Westerschouwen een derde plaats in met elf gewonnen en negen verloren partijen. Brouwershaven won tot nu acht partijen, maar de or ganiserende ploeg is al bijna uit gespeeld. Negentien keer moest de winst aan een tegenstander worden gegund. Op de slotdag staan voor Brouwershaven alleen nog de drie dubbelspelen tegen de LTC Bru-Tèn op het programma. In de voorlopige stand sluiten de LTC Bru-Tèn en TV Scelveringhe uit Renesse de rij met ieder zeven gewonnen partijen, maar de ploeg uit Bruinisse verloor pas vijf keer, terwijl de Renesser ploeg al achttien keer aan het kortste eind trok. De uitslagen \an de eerste twee wedstrijddagen op een rijtje: Bru- Tèn-Scelveringhe 4-1; Brouwers- haven-WIK 1-4; Westerschouwen-Zie rikzee 1-4; Duiveland-Bru-Tèn 3-2; Scelveringhe-Brouwershaven 2-3; WIK-Westerschouwen 1-4; Zierikzee- Duiveland 4-1; Scelveringhe-WIK 2-3; WIK-Duiveland 1-4; Westerschou- wen-Sceiveringhe 3-2; Brouwersha- ven-Zierikzee 0-5; Brouwershaven- De 13-jarige Andrt Goedegebure toonde tijdens de efrste twee dagen in het toernooi om de Zierikzee 25-Bokaal aan een van de grootste talenten van Schouwen-Duiveland te zijn. De Nieuwerkerkse speler bezorgde zijn ploeg van TV Duiveland diverse winstpartijen. (Foto: Zicrikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Na twee van de drie wedstrijddagen om de Zierikzee 25- Bokaal staat het al bijna vast, dat de LTC Zierikzee met de eindzege zal gaan strijken in de lustrum-uitgave van dit grootse eilandelijke tennisgebeuren. Slechts twee keer van de in totaal twintig partijen trok een Zierikzees dubbel aan het kortste eind. Het Westerschouws damesdubbel Jeanette Buyk en José Walter klopte Rina en Jolanda Kraayeveld en het gemengd dubbel Frank van der Vliet en Brigitte Helsloot van de TV Duiveland was sterker dan Maaike Speelman en Joop de Vlieger. Alle overige partijen leverden winst op. In het Enkelspel wonnen zowel Jürgen Ensing als Roxane Speelman alle partijen en ook het herendubbel Lex van Geer/Feiko Postma bleef ongeslagen. LTC Zierikzee won zowel tegen de organiserende vereniging TV Brou wershaven als tegen de debuterende vereniging TV Scelveringhe met de maximale 5-0 cijfers, terwijl titelver dediger TC Westerschouwen en de TV Duiveland met 4-1 hun meerdere moesten erkennen in de Zierikzeese formatie. Op de slotdag kunnen de ploegen van de LTC Bru-Tèn en die van de TV WIK theoretisch nog roet in het eten gooien, maar dat lijkt al lerminst aannemelijk. Daarvoor is het optreden van het Zierikzeese achttal te sterk. Westerschouwen 2-3; Zierikzee-Scel- veringhe 5-0; Duiveland-Brouwers- haven 4-1; Bru-Tèn-Brouwershaven 1-1 (voorlopig). De totaalstand na twee dagen: 1. LTC Zierikzee 18-2; 2. TV Duiveland 12-8; 3. TC Wester schouwen 11-9. TV WIK 9-11; 5. TV Brouwershaven 8-19; 6. LTC Bru-Tèn 7-5; 7. TV Scelveringhe 7-18.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5