Culturele Vereniging Ouwerkerk wil uitvoering in ere herstellen Export regionale land en tuinbouw toegenomen Landschapschilder geeft kursus in Mondragon Toneelstuk Bedden" en muziek van „Trio 1" Moskou steunt het Arabisch vredesplan STREEKNIEUWS Jeugddienst Hervormde kerk met Youth for Christ 4 trude Koning, oud 22 jaar (beiden Nieuwerkerk); 13. Thonus Dooge, oud 21 jaar, en Mprgaret Ann Bolle, oud 22 jaar (beiden Oosterland); 13. Willem Matthijsse, oud 24 jaar, en Ja- nette Jacobine Vermeulen, oud 20 jaar (beiden Nieuwerkerk). Overleden 3. Paulus Johannes Wijnen, oud 60 jaar, e.v. Elizabeth Johanna Vijver berg (Ouwerkerk) overleden te Goes; 5. Jan Schoester, oud 63 jaar, e.v. Margaretha Dortwegt (Ouwerkerk) overleden te Goes; 9. Janna de Graaf, oud 81 jaar, wed. v. Willem Sloot- maaker (Nieuwerkerk). Kursussen ZVU en Plattelandsvrouwen De aandacht van de damesleden van de afdeling ..Duiveland" van de Bond van Plattelandsvrouwen wordt gevraagd voor de kursussen, die in samenwerking met de ZVU worden georganiseerd. 1. Nederlandse (moderne) talen. Kennismakingsavond op donderdag 16 september a.s. om 20.00 uur. Aan vang van deze kursus donderdag 30 september 1982 om 20.00 uur. Deze cursus duurt 8 avonden om de 14 da gen, van 20.00 tot 21.30 uur. Plaats R.S.G. Prof. Zeeman, Hatfieldpark 2, Zierikzee. 2. Textiele werkvormen. Aanvang van deze cursus: maandag 27 septem ber 1982 om 19.30 uur. De leergang duurt 10 avonden van 19.30 tot 21.30 uur. Plaats: Prinses Julianaschool, Jannewekken te Zierikzee. 3. Anders eten. In samenwerking met de H.P.V. Aanvang cursus op woensdag 22 september a.s. om 19.30 uur. Duur van de cursus 6 avonden van 19.30 tot 22.00 uur, in de Chr. Scholengemeenschap L.H.N.O. de Huijbertstraat 35, Zierikzee. 4. Schilderen en behangen. Aan vang van deze cursus: dinsdag 5 okto- ZIERIKZEE - In 1981 is de export in de bedrijfstak land- en tuinbouw in Midden- en Noord-Zeeland reëel gestegen. De ontwikkeling van de geldomzet is, evenals voorgaande ja ren, wederom achtergebleven bij de landelijke ontwikkeling. Voor 1982 verwacht slechts 8 Vr van de ondernemers in de land- en tuin bouw het inflatiepercentage goed te maken. Daarnaast denkt de helft in- vesteringsaktiviteiten te ontplooien; van hen voorziet 5 V een teruggang van de investeringssom. Deze konklusies kunnen worden getrokken uit de enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling, welke in het najaar van 1981 is gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden- en Noord-Zeeland onder het bedrijfsleven in haar regio. Gelijkblijvend Verder is uit de enquête gebleken dat 50 Vr van de ondernemers in 1981 ber 1982 om 19.30 uur. Duur van de cursus 6 avonden, van 19.30 tot 21.30 uur. In de Prinses Julianaschool, Jannewekken te Zierikzee. OUWERKERK Bloembollenlezing De vereniging Groei en bloei te Ou werkerk houdt maandag 27 septem ber in Mondragon een lezing. De heer Van Waveren vertelt het een en ander over de bloembollen. Voor tijd: zie agenda. een nominaal gelijkblijvend netto- bedrijfsresultaat heeft gerealiseerd. Een voldoende rendement is be haald door 50 Wat betreft investeringen moet he laas gekonstateert worden dat de in vesteringssom in de bedrijfstak met 35% is gedaald. De investeringen zijn gerealiseerd door ruim de helft van de bedrijven. BRUINISSE Mosselzeiltocht Voor de 18e achtereenvolgende keer is Bruinisse het einddoel ge weest van de jaarlijkse zeilwedstrij den die de zeilvereniging „Dor drecht e.o." afgelopen week-end heeft gehouden. Omdat dit op Bru tot een zeil-sport verbroedering met sterke banden heeft geleid, heeft 13 jaar geleden het V.V.V. van Bruinis se hierop ingehaakt, door elk jaar een zilveren mossel beschikbaar te stellen aan dèt lid van de vereniging, die zich dat jaar verdienstelijk heeft gemaakt. Dit jaar overhandigde bur gemeester T. C. Hekman de zilveren mossel aan één van de oudste leden van de vereniging, de heer J. Nop pen, een zeer aktief lid die o.a. al 25 jaar veel puzzeltochten organisseert. Voor de gemeente waren burge meester en wethouder H. Schot aan wezig, namens het V.V.V. sprak L. Ottens. Voor de 250 leden van de klub en de Bruse gastén werd in het Dorpshuis een mosselmaaltijd voor geschoteld, een culinair hoogstandje van eigen bodem. Schilderen in de winter ZIERIKZEE - Landschapschilder Ad Zuidcrent geeft de komende winter een kursus „schilderen met olieverf" in een als atelier ingerichte ruimte in restaurant Mondragon te Zierikzee. optocht geen brandende toortsen of fakkesl mee te voerep, in verband met brandgevaar. Voqr tijd: zie agen da. Oud papier De muziekvereniging „Crescendo" uit Dreishor haalt donderdag 16 en vrijdag 17 september oud papier op. Donderdag wordt het vanaf twee uur 's middags opgehaald en vrijdag van af zes uur 's avonds. Er wordt ver zocht het papier gebundeld gereed te zetten. DUIVELAND Loop der bevolking over augustus Geboren 3. Erika Maartje, d.v. H. W. J. Na vis, en van L. Muis (Ouwerkerk) ge boren te Goes; 4. Joziepa Jacoba, d.v. J. J. Verhoek, en van J. Bolle (Oosterland) geboren te Goes; 6. Pau lus Dingeman Sebastiaan, z.v. D. G. Ripmeester, en van N. J. Polderman (Oosterland) geboren te Rotterdam; 17. Stoffel Adriaan, z.v. D. Jasperse, en van M. W. Hoogerland (Ooster land); 21. Johan Cornells, z.v. P. J. D. Bogert, en van E. J. Folmer (Nieu werkerk); 23. Anna Elizabeth, d.v. C. C. Timmerman, en van J. K. van der Wulp (Nieuwerkerk) geboren te Goes; 24. Janna Cornelia, d.v. M. D. Goudzwaard, en van S. Goudzwaard (Oosterland); 30. Gert-Jan, z.v. J. M. Tierie, en van D. H. Hendriks (Nieu werkerk) geboren te Zierikzee; 31. Hendrik, z.v. G. R. J. van Heukelom, en van J. Geluk (Nieuwerkerk). Gehuwd 6. Daniël van de Velde, oud 20 jaar (Westerschouwen) en Jannetje Eliza beth Geuze, oud 17 jaar (Nieuwer kerk); 12. Hendrik Godert Schenk, oud 34 jaar, en Monique Martine Ger- Ad Zuiderent demonstreert de kneepjes van het vak. Verleden jaar organiseerde hij met sukses op caravanpark De Stern te Noordgouwe een kursus schilderen, en dit had tot gevolg dat de kursus ook gedurende de wintermaanden wordt voortgezet, maar dan in Zie rikzee. Restaurant Mondragon heeft voor dit doel een ruimte beschikbaar gesteld, waarin extra verlichting zal worden aangebracht zodat zowel 's avonds als overdag gewerkt kan worden. Het zal een open atelier wor den, waar volgens Ad Zuiderent geen „schoolse of akademische sfeer zal heersen". Amateurs Zowel mensen die nog nooit heb ben geschilderd als amateurschilders zijn er welkom. Men is vrij in onder werpkeuze en de deelnemers zullen individueel worden begeleid. Men kan vrijblijvend deelnemen aan een serie opdrachten, zodat men tevens in aanraking komt met diverse tech nieken. MOSKOU - De Sowjet-Unie heeft te kennen gegeven dat zij het door de Arabische top in Fes aanvaarde vre desplan voor het Midden-Oosten steunt. Het officiële persbureau Tass gaf een samenvatting van de belang rijkste punten daarvan en zei dat „deze wettige en rechtvaardige eisen de onveranderlijke steun van de Sowjet-Unie en de landen van de so cialistische gemeenschap hebben". Kennelijk verwijzend naar het vre desinitiatief van de Amerikaanse president, Ronald Reagan, zei Tass: „hebben plannen voor een werkelij ke regeling in het Midden-Oosten iets gemeen met Amerikaanse plannen? Absoluut niets". (Het Arabische plan voorziet onder meer in vestiging van een onafhanke lijke Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad en het waarborgen van de vrede tussen alle staten van het gebied door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties). Belangstellenden kunnen voor in formatie bellen: Tineke Zuiderent, tel 010-825351 of Leen Tiebout, tel.: 01110 - 5624. SEROOSKERKE Bejaardensoos De bejaardensoos in Serooskerke houdt woensdag 22 september in het dorpshuis de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. Iedereenvan •zestig jaar en ouder is van harte wel kom. De aanvang is half drie 's mid dags. HAAMSTEDE Kursus etsen Colleen Gramham geeft weer etslessen in haar atelier aan de To ren weg te Haamstede. De eerste van de tien lessen begint 17 september. De kursus duurt tot 26 november. Be langstellenden kunnen haar bellen: 01115-1397. RENESSE Feestavond uitgesteld Om organisatorische redenen zal de feestavond die de Stichting Inte rieur Dorpshuis Renesse op 18 sep tember gepland had ter afsluiting van de lange reeks aktiviteiten en waarop tevens de trekking zou plaatsvinden van de grote verloting, een paar weken worden uitgesteld. DREISCHOR Concert en lampion-optocht De muziekvereniging „Crescendo" uit Dreischor geeft zaterdag 18 sep tember een concert vanaf de muziek tent aan de Ring. Onder leiding van dirigent A. L. van Wallenburg wordt een aantal nummers gespeeld. Na af loop hiervan, zal omstreeks kwart voor negen een lampion-optocht wor den gehouden. Het vertrek is vanaf de Ring. Hierbij aanwezig is ook de drumband van „Crescendo", onder leiding van tambour-maltre A. Tette- ro. De muziekvereniging verzoekt aan de deelnemers van de lampion- Bruinisse BRUINISSE - Zondagmiddag werd in de Hervormde Kerk van Bruinisse een erg fijne jeugddienst gehouden met als voorganger ds. W. F. Teekens. Aan het orgel de heer C. P. van Eek. Het begon vóór de dienst al met theedrinken In de tuin van de pastorie, waar tevens de mogelijkheid bestond om kennis te maken met het zangkoor van de Youth for Christgroep. Tijdens de jeugddienst lazen leden van de jongensklub C.J.V „Daniël" de Geloofsbelijdenis van Athanasius en de Schriftlezing uit Lucas 15 11- 32 en I Johannes 2:,8-3: 10. waarin verhaald wordt over de gelijkenis van de verlorenzoon die na vele dwa lingen, weer liefdevol opgenomen wordt door z'n vader. Ook haalden de jongens de kollekte op in de kerk welke bestemd was voor het jeugd werk. Prachtige liederen zoals psalm I „Heer, machtig God ik loof U", „Ik bouw op U" en ,,'k Stel mijn vertrou wen" werden gezongen door de Youth for Christ zanggroep, waarbij ze zichzelf begeleidden op de gitaar Broodmaaltijd De tekst van de prediking was Ro meinen 8:14: Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn kin deren Gods. Het slotlied van deze jongerendienst was uit Gezang 300a: 1. 3 en 4: „Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand". Na de dienst volgde een bespreking van de preek in de pastorale tuin ge volgd door een gezamenlijke brood maaltijd en een gezellig bijeenzijn met zang en samenzang door Youth for Christ Er zit natuurlijk wel wat risiko aan om met een wat cynisch stuk te komen, als je jarenlang blijspelen hebt gebracht, maar ja dat risiko nemen we graag", aldus de regisseur. Hij koos voor het stuk „Bedden" van Dimitri Frenkel Frank: drie eenak ters, die geheel los van elkaar gespeeld worden. De drie scènes spe len zich af in de slaapkamers van een flatgebouw, gelegen tegenover een chique restaurant „De Mandarin". Eén gebeurtenis komt in elk der stukken terug. Het publiek krijgt te zien hoe die gebeurtenis wordt ver werkt in de drie verschillende slaap kamers. Dimitri Frenkel Frank staat borg voor pittige teksten, subtiele humor en onmiskenbaar cynisme. De To neelgroep Ouwerkerk hoopt het beste te maken van dit stuk, dat ooit ook door professionele mensen de auteur zelf samen met Liesbeth List - werd gespeeld. OUWERKERK - De Culturele Vereniging in Ouwer kerk gaat een traditie in ere herstellen: vrijdagavond 1 oktober wordt in het dorpshuis weer een uitvoering ge geven, een evenement, dat de Culturele Vereniging ja renlang niet meer op het programma had staan. Dat wil overigens niet zeggen, dat er geen aktiviteiten werden ontplooid, in tegendeel: de Culturele Vereniging in Ou werkerk timmert heel wat aan de weg. De dames H. M.~eoól'(voörzitter)en A. M. Hesp (sekretaris) vertellen met enthousiasme over het verleden, de doelstelling, het funktioneren en de plannen van die Culturele Vereni ging in deze Duivelandse kleine kern. De officiële oprichting vond plaats op 5 oktober 1955 in het toenmalige café van de dames Slager. De vereni ging richtte zich op de organisatie van een filmmiddag, een toneela vond en een lezing. De doelstelling was niet vastomlijnd omschreven en lag niet vast in statuten. Dat gebeur de pas in 1976 onder voorzitterschap van ds. E. P. Kuin. Heel duidelijk werd toen het doel in de notariëel op gestelde statuten vastgelegd: „De vereniging heeft tot doel culturele aktiviteiten in Ouwerkerk te verzor gen en de leefbaarheid in de kern Ou werkerk en omgeving te vergroten". Jeugdwerkgroep Van die tijd af funktioneert onder vigeur van de Culturele Vereniging ook een jeugdwerkgroep, die zich - uiteraard - bezighoudt met aktivitei ten voor de jongeren. Ouwerkerk kreeg enkele jaren geleden,-zoals be kend, een fikse injektie tegen ver grijzing met een aanmerkelijk portie woningbouw. Langzaamaan raakten ook nieuwe bewoners betrokken bij het autochtone verenigingsleven. Zo "Verging het ook*de Culturele Vereni ging Hét ovérgrote dëél 'van het "bestuur wordt thans gevormd door nieuwe bewoners. „Toch is het van groot belang echte Ouwerkerkers in het bestuur te heb ben", meent voorzitter Ans Cool. „Als nieuwkomers mis je de histori sche kennis en het gevoel voor de dorpstraditie, daarom is het van be lang van die autochtone bevolking signalen op te vangen". De in 1976 geformuleerde doelstel ling dient als leidraad voorde aktivi teiten, die de vereniging ontplooit. Hoofdmoot vormen de kursussen. Afhankelijk van de belangstelling worden tijdens het winterseizoen een naaikursus, kruidenkursus, een kur sus weven e.d. georganiseerd. Ande re evenementen zijn: viswedstrijden, fietspuzzeltochten en een exkursie door het Inlagengebied. Verder worden ook speciale thema avonden georganiseerd. Zoals enkele jaren geleden een - zeer goed bezochte - Zeeuwse Avond en een informatie bijeenkomst over de Oosterschelde- werken met als follow up een specia le exkursie naar het werkeiland Neeltje Jans. Filmavonden In het recente verleden werden ook regelmatig filmavonden op touw ge- Het bestuur unn de Culturele Vereniging Ouwerkerk vergadert. (Foto: Zierikzeesohe Nieuwsbode) Het bestuur van de Culturele Vere niging besloot voor de uitvoering de datum van 1 oktober te prikken. Vroeg in het seizoen om de andere verenigingen - S.V Ouwerkerk en muziekvereniging Nieuw Leven -niet in de wielen te rijden. Die hebben uiteraard ook elke winter een eigen uitvoering. Fr is veel te doen daar in Ouwerkerk zet. Inmiddels is gebleken dat de fre quentie van eenmaal per maand niet meer haalbaar is. „Met f 300,— lukt het al bijna niet meer een film te ver tonen en als je dan gemiddeld 30 be zoekers krijgt, is het duidelijk dat deze aktiviteit wat beperkt moet worden, want je kunt de entree ook niet te hoog opschroeven", aldus de uitleg van de dames Cool en Hesp. In de toekomst zullen het derhalve drie films per seizoen worden. de Ring op Ouwerkerk, die er na de sloop van het oude schoolgebouw wat kaal en ontredderd bijligt. In de vorm van een wedstrijd werd ge tracht te peilen welke gedachten de bewoners hadden over de aankleding van die Dorpsring. De response bleek verheugend. De beste inzending werd geëerd met een dinertje en ver der werden alle suggesties onder de ogen van het gemeentebestuur ge bracht. ï','t Onderonsje" Een suksesje, dat enkele maanden geleden werd geboekt, is de tot standkoming van jeugdsoos ,,'t On deronsje" in Ouwerkerk. Een groep jongeren op het dorp gaf te kennen behoefte te hebben aan een onderko men om één of twee keer per week bi jeen te zijn om te praten, platen te draaien en te dansen. Het bestuur van de Culturele Vereniging zette haar schouders onder dit verlangen en ns intensief overleg met de Stich ting Ontwikkeling Ouwerkerk en het gemeentebestuur werd ruimte ge vonden voor de jeugd in de verbouw de kleedakkommodatie in het dorps huis. De bestuursleden moeten echter bekennen, dat dit laatste nog lang niet het gewenste resultaat heeft op geleverd. Financieel blijken de mogelijkhe den niet groot en verder speelt ook de vraag of de muziektent nou gerestau reerd moet worden of door een ande re voorziening moet worden vervan gen, een zeer grote rol. De lokale bestuurders blijken er nog niet hele maal uit te zijn. „Maar de Ring houdt onze aandacht", aldus mevrouw Cool. Signaal Een bescheiden ruimte waar niet meer dan 25 jongeren terecht kunnen op vrijdag- en zaterdagavond als er geen andere aktiviteiten in het dorpshuis plaatsvinden. ,,'t Onderonsje" betaalt f 125,— huur per jaar en ontving dit bedrag als startsubsidie van de gemeente voor het eerste jaar. De Culturele Vereniging houdt de supervisie over de jeugdsoos. Inrichting Ring Een ander punt, dat binnen deze vereniging inmiddels veel aandacht heeft gekregen, is de inrichting van Terug naar die uitvoering op vrij dag 1 oktober: „Dat is nou één van die signalen uit de bevolking", legt Ann Hesp uit waarom de Culturele Vereniging daartoe heeft besloten. De avond zal gevuld worden met een toneelopvoering en bal na. dat laatste verzorgd door het „Trio 1". Het bestuur nodigde de Toneel groep Ouwerkerk uit zich eens te wa gen aan een toneelstuk, dat enigszins afwijkt van het gebruikelijke blijspelrepertoire. Een genre, dat overigens altijd goed gewaardeerd wordt, maar de Culturele Vereniging wilde graag het gokje wagen eens iets heel anders te laten presenteren. Regisseur Rinus Pankow bleek en thousiast. „Enerzijds valt het niet mee in het overvloedige aanbod van blijspelen en kluchten voor amateur- klubs steeds weer een echt goed stuk te vinden. Anderzijds hoef je toch ook niet altijd hetzelfde soort toneel te brengen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4