Raadsleden van Bruinisse kozen vertegenwoordigers besturen en kommissies Jeugdsoos Brogum Zierikzee presenteert „Toontje Lager Kesteloo's loodgietersbedrijf annex winkel bestaat 75 jaar Eerste optreden nieuwe raad Verhoor in Vlissingen Greenpeace-leden Prinses Gracia breekt dijbeen Kwart van huursubsidies klopt niet Wegenbouwers in de vernieling In het kader van het tienjarig- jubileum In Nieuwerkerk Lünim STREEKNÏEUWS Kommissies Brouwershaven ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 14 september 1982 Nr. 23182 3 BRUINISSE - Het eerste besluit dat de pas geïnstal leerde elf-koppige gemeenteraad van Bruinisse genomen heeft, was het aanvragen van subsidie bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor de renovatie van woningen in de Kerkstraat nr. 15-21 en de Noordstraat nr. 2-14 die de woningbouwvereniging „Be ter Wonen" wil uitvoeren. Raadslid A. J. Bal (PvdA) merkte op dat hem ter ore was gekomen dat drie van de vier bewoners in de Kerkstraat wiens woning al voor re novatie in aanmerking komen hier tegen waren. Raadsvoorzitter T. C. Hekman zag dit niet somber in: ,,Er vindt nog ver der overleg plaats, deze woningen moeten op een redelijk peil gebracht worden". M. Houkamp, het nieuwe PvdA raadslid, hoopte op een goed toezicht van bouw- en woningtoezicht omdat bij eerdere renovatie-objekten ge- konstateerd was dat de bewoners op hogere onkosten uitkwamen o.a. door veranderde hang- en sluitwerk van b.v. ramen waardoor luxaflex e.d. niet meer paste. Geen vooroverleg Agendapunt twee was de verkie- VLISSINGEN - De drie beman ningsleden van het aktieschip „Siri- us" van de milieu-organisatie Green peace, die zich sinds vorige week aan boord bevonden van het vrachtschip ..Rijnborg", worden sinds van dins dag in het Vlissingse politiebureau verhoord door de rijkspolitie te wa ter uit Leeuwarden. De drie mannen, een Amerikaan, een Spanjaard en een Duitser, wer den rond een uur dinsdag met een rijkspolitieboot uit Vlissingen van boord gehaald toen de „Rijnborg" voor anker lag in het ankergebied vor Vlissingen. Dat heeft een woord voerder van de rijkspolitie te water te Leeuwarden dinsdagmorgen mee gedeeld. Twee leden van de recherche van de rijkspolitie te water in Vlissingen hebben de kapitein en de bemanning van de „Rijnborg" gehoord over de gebeurtenissen tijdens het dumpen van de vaten radio-aktief afval in de atlantische aceaan en de akties van de leden van Greenpeace tijdens de dumping. MONACO - Prinses Gracia van Mo naco heeft maandagochtend bij een verkeersongeluk een dijbeen gebro ken, terwijl haar jongste dochter, Stephanie, een lichte hersenschud ding opliep. De 52-jarige echtgenote van prins Rainier III zal ongeveer tien dagen in het ziekenhuis van Monaco moeten blijven. Haar 17-jarige dochter mocht na onderzoek direkt naar huis. Volgens de woordvoerster van het prinsdom raakte de auto waarin de twee prinsessen zaten, tussen La Tur- bie en Cap d'Ail, op enkele kilome ters van Monte Carlo, van de weg doordat de remmen weigerden. De woordvoerster deelde later mee dat prinses Gracia aan het stuur zat, toen het ongeluk gebeurde. De prinses die in 1956 met prins Rainier trouwde, was voor haar hu welijk als Grace Kelly een bekende Amerikaanse filmster. Zij speelde onder meer in „High Society" en ..Rear Window". zing van vertegenwoordigers in kom missies, besturen van gemeenschap pelijke regelingen e.d. Hoewel het stemmen formeel moet, bewees het vaak m.a.s. kiezen van de kandidaat, dat het vooroverleg goed gefungeerd had. Alleen een plaatsvervanger in de kommissie bedrijfsleven leverde een nek-aan-nek-race op tussen de heer W. F. M. Vonk en de heer G. E. Houtekamer welke na herstemming door Vonk werd gewonnen. De verte genwoordiger in deze kommissie werd M. Meeuwsen. Kommissies In de Advieskommissie sportzaken werden gekozen H. Schot, W. Vonk DEN HAAG - „De grond-, water-en wegenbouw zit zwaar in de vernie ling als gevolg van de bezuinigingen van de overheid. Naar verwachting zullen aan het eind van het jaar ruim 18.000 van de ongeveer 55.000 werk nemers in deze sektor werkloos zijn. Hiermee zijn wij het meest onevenre dig zwaar gestrafte slachtoffer van het onevenwichtige wegenbouwbe- leid van de overheid". Dit zei voorzitter J. J. de Moei van de Nederlandse Vereniging van We genbouwers (N.V.W.B.) maandag tij dens de algemene vergadering van deze organisatie in Den Haag. Hij zei begrip te hebben voor de noodzaak te bezuinigen, maar vond het onjuist dat de grond-, water- en wegenbouw extra moet inleveren. en M. Houtekamp. In de advieskom missie nazien der jaarrekeningen der gemeente en de advieskommissie on derzoek jaarlijkse begrotingen: alle raadsleden, geen wethouder zijnde. Voorlopige Raad van bestuur voor de Grevelingen: T. C. Hekman. Advies kommissie bezwaarschriften Alg. Bijstandswet: M. Meeuwsen en L. J. van den Bos, Advieskommissie open bare werken: L. J. van den Bos, M. Meeuwsen. St. Rode Kruis Zieken huis Schouwen-Duiveland: T. C. Hekman. Alg.Bestuur gem.regeling „De Bestuurschool Zeeland": B. de Groot. Alg.bestuur gem.regeling Werkvoorzieningssschap „De Zuid hoek": M. Meeuwsen, M. Houkamp. Verkeerskommissie: H. Schot. Aan deelhoudersvergadering n.v. Water leidingmij. „Zeeland": H. Schot. Alg.Bestuur gem.regeling „Beatrix- school": H. Schot. Alg.Bestuur Regi onaal Dienstverleningscentrum klein bedrijf: G. E. Houtekamer. Alg.bestuur stichting Protestantse bejaardenzorg „Duiveland": L. J. van den Bos. Alg.bestuur gem. rege ling St. Zeeuwse Muziekschool: H. Schot. Raad van Bestuur Reinigings dienst Schouwen-Duiveland: T. C. Hekman. L. J. van den Bos. Alg.Bestuur gem.regeling Schoolart- sendienst op Schouwen-Duiveland, Tholen, St. Philipsland en Oostelijk Zuid-Beveland: H. Schot. Aandeel houdersvergadering N.V. P.Z.E.M.: H. Schot. Alg. Bestuur Stichting Streek V.V.V. Schouwen-Duiveland: H. Schot. Kommissie bedrijfsleven: M. Meeuwsen. Alg.Bestuur Woonwa genschap Midden- en Noord Zeeland: T. C. Hekman. Kommissie voor de bezwaar- en Beroepschriften: M. Meeuwsen, L. J. van den Bos, A. J. Bal. Alg.Bestuur Stichting Sportcen trum Schouwen-Duiveland: W. F. M. Vonk. Bestuur ST. Dorphuis Bruinis se: T. C. Hekman. Gem.regeling Hulporganisatie Ambulancevervoer Midden- en Noord Zeeland: T. C. Hekman. Alg.Bestuur gem.regeling R.P.C.Z.: H. Schot. Bestuur Stichting Rekreatiecentrum Aquadelta: H. Schot, C. J. van Liere. Advieskom missie Welzijnsbeleid: W. F. M. Vonk. Op voordracht van B. W. werden hierin ook gekozen: Mevr. H. M. Verton- v.d. Velde, C. Heule, W. van Kooten. Alg.Bestuur Reg. Brandweerkring Noord- en Midden Zeeland: L. J. van den Bos. OOSTERLAND - Een vrachtwagen met aanhanger van int. transportbedrijf Van Houte bv uit Waarde is maandaga vond omstreeks acht uur op de Maatje Harings Jobsweg gekanteld en verloor pal voor de deur van de afnemer 35 ton aardappelen. De vrachtwagen reed te dicht langs de slootkant, waardoor de achterwielen wegzakten en de wagen kan telde. De aardappelen waren bestemd voor Meijer bv aan de Maatje Harings Jobsweg. De heer G. van Houte deelde te lefonisch mee dat de vracht aardappelen niet meer waard is. Over de totale schade kon hij geen mededelingen ver strekken. De vrachtwagen met aanhanger werd overeind getakeld door Van Mourik uit Goes. Op de foto de aardappe len, die gedeeltelijk in de sloot rolden en het bedrijf van Meijer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) 99 ZIERIKZEE - Voordat de Zierikzeese jeugdsoos Brogum zaterdag 18 sep tember officieel haar tweede lustrum-viering gaat houden via een hele dag live-muziek van een groot aantal Zeeuwse popgroepen, staat er donderdaga vond 16 september vanaf 20.00 uur een optreden op het programma van de Ne derlandstalige formatie „Toontje Lager". Deze groep kreeg de afgelopen maanden vooral bekendheid met de single „Net als in de film" en mag zich verheugen in een grote populariteit. In de veelheid van Nederlandstalige groepen is „Toontje Lager" een van de betere formatie's tot het festival". „hoogtepunt van het „Toontje Lager" ontstond in febru ari 1978. Drie maanden na de oprich ting stond de formatie voor het eerst op het pudium, met eigen repertoire in de Nederlandse taal. De groep sloeg aan. Het aantal optredens nam snel toe en een eerste hoogtepunt was het fungeren als voorprogramma-act bij Raymond van het Groenewoud in Paradiso in Amsterdam. Dit was heel wat voor een groep uit de pro- NIEUWERKERK - Het loodgietersbedrijf annex winkel in luxe en huishoudelijke artikelen van Keste- loo in Nieuwerkerk bestaat vijfenzeventig jaar. In het kader van het jubileum wordt deze week onder de in woners van Nieuwerkerk huis-aan-huis een plant be zorgd. In de week van dinsdag 21 tot en met dinsdag 28 september kunnen de klanten profiteren van enke le aanbiedingen en zijn er in de winkel waardebon nen te krijgen. Grootvader Willem Kesteloo nam in 1907 de smederij over van de heer H. Kik. Het bedrijf was toen „Landbouw- en kachelsmederij" ge naamd. Ook werd klein gereedschap voor de landbouw verkocht, zoals spaden, schoppen, schrepels, harken, enz. Toentertijd moest de oudste doch ter van de toenmalige smid hard meehelpen in de smederij, tegen woordig helpen de meisjes wel eens in de winkel. Waterleiding De zaak grootvader verbouwde zijn in 1916, naast de smederij kwam een kleine winkel. In het be gin van de jaren '30 kwam de water leiding op Schouwen-Duiveland, die voor het bedrijf een nieuwe tak van werk meebracht. In 1933 nain zijn zoon, J. A. Keste loo het bedrijf over. Hij behaalde in 1937 het diploma „Rijksgediplo meerd Hoefsmid". Dit bovenschrift is nog links naast de winkel te zien. De hoefsmederij vormde in die dagen een belangrijk onderdeel van het be drijf. Ook speelde de Iandbouw-wa- genbouw met de tegenover hen wo nende „wagenmaker" een voorname rol. Een stilstand van de werkzaamhe den trad op door: de oorlogsevakua- tie en later na de watersnoodramp in 1953. Daarna ontwikkelde zich een geheel andere situatie. Nieuwe smederij Er werd toen een nieuwe smederij gebouwd, waardoor de winkel met luxe - en huishoudelijke artikelen kon worden uitgebreid, terwijl bo ven de winkel een afdeling speelgoed werd toegevoegd. Een gedeelte van de voormalige smederij werd - en is nog steeds - werkplaats voor de lood gieters-afdeling, de enige overgeble ven tak van de voormalige smederij. Na de uittreding van J. A. Keste loo, werd het bedrijf voortgezet door de huidige eigenaar, Huib Kesteloo, samen met zijn broer Wim. Na enkele jaren ging de laatste over op de afde ling scheepsbouw, eerst in Nieuwer kerk en tegenwoordig in Brouwers haven. DEN HAAG - Ongeveer een kwart van de uitgekeerde huursubsidies aan onder andere partikulieren, wo ningcoöperaties en gemeenten blijkt niet te kloppen. Het gaat om te hoge dan wel te lage uitkeringen. Dit is maandag door een woord voerder van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke or dening bevestigd Uit een onderzoek van de Rijksac countantsdienst over de periode juli 1979 - juli 1980, kwam vast te staan, dat van de ongeveer vierhonderddui zend ontvangers een kwart een fou tief bedrag krijgt uitgekeerd Aange zien zowel te veel als te weinig is uit gekeerd staat volgens de woordvoer der nog niet vast hoe groot het be drag is waar het om gaat. De „grote schuldige" is de inge wikkelde berekening die bij een aan vraag moet worden toegepast en die is gebaseerd op het belastbare inko men. Het ministerie beschikt over te weinig mankracht om alle aanvragen bij de belastingdienst na te trekken. Wel wordt, aldus de woordvoerder, de juistheid van de gegevens gekon- troleerd wanneer wordt vermoedt dat de aanvraag foutief is. NIEUWERKERK - Voor de smidse staat W. M. Kesteloo met zijn zoon J. A. kesteloo (l). Tot aan de tweede wereldoor log was het beslaan van paarden een belangrijk onderdeel van het werk. Eén stravalje hoefstalztnat op de foto afge beeld, een tweede bevond zich in de smidse achter de deuren met ramen in de vorm van een hoefijzer (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) vincie. „Toontje Lager" kreeg de ruimte bij de VARA-radio en in De Nieuwe Linie, trad op tijdens festi vals en kreeg landelijke bekendheid. Professioneel Sinds 1981 is „Toontje Lager" pro fessioneel bezig. De eerste elpee, in 1980 opgenomen met Martin Duiser als producer, gaf de groep de eerste aanzet daartoe. Na die elpee werd het geluid van „Toontje lager" herkenbaarder door het aantrekken van een nieuwe zan ger: Erik Mesie. Samen met Bert Hénnelink (toetsen), Gerard de Bra- conier (gitaar), f|uub van Melick (basgitaar) en drummer Joost Witte werd het repertoire regelmatig ver nieuwd, maar het bleef bestaan uit Nederlandstalige nummers. In de cember 1981 boekte „Toontje Lager" een opvallend sukses tijdens het Flater-festival in Delft. Het plezier dat „Toontje Lager" uitstraalde, het perfekte geluid en de overdonderen de reakties van het publiek waren aanleiding om de roep uit te roepen ZIERIKZEE Lego-finale De zesjarige Lisette Winterswijk uit Zierikzee mag zaterdag 16 okto ber naar de finale van de Lego-bouw- wedstrijd op Schiphol. Na een twee de plaats in de voorronde te Zierik zee behaald te hebben in de categorie „gewoon Lego", mocht Lisette vori ge week in de halve finale te Slagha ren verschijnen. Door haar werkstuk: een restaurant met speel tuin, mag zij over naar de finale. In totaal nemen daaraan honderdzestig deelnemers deel. Schoolraad De gemeenschappelijke schoolraad vergadert donderdag 23 september in het stadhuis te Zierikzee. Óp de agen da staat onder meer een verslag van het schoolradenoverleg op 21 juni, de stand van zaken m.b.t. (ver) bouw Malta en Raamstraat en de verkie zing van het dagelijks bestuur. Voor tijd: zie agenda. Kollekte Dc kollekte voor het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (P.I.T.) heeft 1933,48 opgebracht. De gevers en kollektanten wordt dank gezegd. Vlsultrusiing gestolen Uit een visbootje, gestald op een boerderij aan de Prov. weg tussen Burgh-Haamstede en Zierikzee, zijn tussen 30 augustus en dertien sep tember zes zeemolens en drie werp hengels gestolen. De eigenaar is A. B. uit den Bosch. Veertig jaar ANIB Ter gelegenheid van het veertigja rig bestaan van de ANOB, Bond van gehandicapten en arbgeidsonge- schikten, wordt in Utrecht een groots opgezette manifestatie gehouden, die woensdag 15 september begint. Vak bondsbestuurders van F.N.V., C.N.V. en V.N.O. houden inleidingen (woensdag). Donderdag wordt 's och tends een o.a. breden sociale diskus sie met tweede kamerlden van vrij wel alle politieke partijen gehouden. Donderdagmiddag Is er een opti mistisch feestprogramma, gepresen teerd door Mies Bouwman. Minstens een keer in je leven moet je deze popattraktie over je heen la ten gaan, om te beseffen dat het le ven je meer te bieden heeft dan zo'n knullig zon-en-zee-weekeind. „Luister naar de kritisch - humoristische teksten en dans op de sprankelende tonen van de Neder landstalige band, die bekend staat om haar live-optredens. Je zult mer ken dat je de volgende dag weer zin hebt om te leven. Komen is beleven, wegblijven is Dallas, dus....", stelt „Toontje Lager"-promotor Rob de Jong. Donderdagavond 16 september vanaf 20.00 uur wordt het in Brogum „Erop of eronder" met „Toontje La ger". Leden kunnen voor drie gulden en niet leden voor zes gulden een avondje genieten „net als in een - goede - film". (Vervolg van pagina 1) Werkvoorzieningsschap „De Zuid hoek" te Zierikzee C. Slabbekoorn en S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter; Reinigingsdienst Schouwen-Duive land C. Slabbekoorn en R. J. van der Wekken; Stichting Rode Kruis Zie kenhuis te Zierikzee de burge meester q.q.; Stichting Streek V.V.V. Schouwen-Duiveland P. C. S. van Hattem, plv. S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter; Districtsschoolartsendienst voor Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland en Oostelijk Zuid-Beveland, de burgemeester q.q.; Regeling voor het verrichten of doen verrichten van metingen voor luchtverontreiniging boven het grondgebied van de provincie Zee land de burgemeester q.q.; Stichting Sportcentrum Schouwen-Duiveland te Zierikzee S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter, plv. P. C. S. van Hattem; Re gionaal Woonwagencentrum voor Midden- en Noord-Zeeland de burge meester q.q.; N.V. Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij de burgemeester q.q.; N.V. Watermaat schappij Zuid-West-Nederland (W.M.Z.) de burgemeester q.q.; Stich ting Zeeuwse Muziekschool (te be noemen uit het college van burge meester en wethouders art. 5, lid 1, sub b.gem.regeling) S. C. J. B. Loschakoff-de Kanter, plv. C. Slab bekoorn; Regionale Brandweerkring Noord- en Midden-Zeeland M. C. J. Mol, plv. C. J. de Munnik en de bur gemeester is ambtshalve lid (art. 6. lid 1, gem.regeling); Voorlopige Raad van Bestuur voor de Grevelingen C. Slabbekoorn. plv. Ph. J. van Ast; Vleeskeuringsdienst. Kring Zeeland, benoorden de Westerschelde plv. C. Slabbekoorn; Stichting Samenle vingsopbouw Schouwen-Duiveland voor alle deelnemende gemeenten op Schouwen-Duiveland. Aanbeveling zal worden gedaan wanneer overleg is gepleegd met de overige gemeente besturen over de voor te dragen per soon. De heren M. C. Ganzcman, J. K. Goemans, P. v. d Meidc cn A. de Vlieger werden benoemd tot leden van de kommissie voor de volkshuis* vesting en ruimtelijke ordening. De ■dvicskommissic voor onderwijs bestaat uit de heren M. C. Ganzeman, J. K. Goemans, M. E. Hellendoorn en P. v. d. Meide De heren P. C. S. van Hattem. C. J. de Munnik, P. v. d. Meide en R. J. v. d. Wekken werden benoemd tot le den van de advieskommissie van re- kreatie en de openbare werken De advieskommissie voor het wel zijnsbeleid werd als volgt samen gesteld: leden: M. E. Hellendoorn. M C. J. Mol, P. van der Meide, R. J van der Wekken, plaatsvervangende le den: C. J. de Munnik, J. K. Goemans, M. C. Ganzeman. De heren P. C. S van Hattem, M. E Hellendoorn en M C Ganzeman wer den benoemd tot leden van beheers- kommissie dorpshuizen en ten slotte werden de heren I. de Jonge en A. Hillcman benoemd tot respektieve- lijk lid en plaatsvervangend lid van de advieskommissie voor bet wel zijnsbeleid. A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3