Tientallen doden bij vliegramp in Spanje Uiterlijk volgend jaar beslissing kernraketten U nicef - wenskaartenaktie begint 16 september AGENDA Op vliegveld van Malaga Meer dan 400 doden bij overstromingen in India Londen heft sankties tegen Argentinië op Japan wil financiële noodtoestand afkondigen NAVO-troepen landen op Deense kust Prins Claus oververmoeid Vakbonden niet enthousiast over uitnodiging Nijpels D'66 ministers voorlopig niet in de Kamer Instrukteur van grasetende rekruten uit funktie ontheven 2 MALAGA - Zeker 60 tot 70 mensen zijn maandag om het leven gekomen en 90 gewond toen een DC-10 van de Spaanse chartermaatschappij Spantax verongelukte tij dens de start op het vliegveld van Malaga en in brand vloog. Het toestel met 379 Spaanse en Amerikaanse toe risten en 13 bemanningsleden aan boord had New York als eindbestemming. Volgens de gezagvoerder Juan Pe rez die het ongeluk overleefde, be vond de DC-10 zich al 20 meter boven de grond toen het toestel ongewoon begon te trillen. Hij probeerde direkt het vliegtuig aan de grond te zetten waarbij de staart met een klap te rechtkwam op de landingsbaan. NIEUW DELHI - Di overstromin gen die de laatste weken het noorden van India teisteren hebben tot dus ver aan 423 mensen het leven gekost. Dit is officieel in Nieuw Delhi be kendgemaakt. De meeste slachtoffers zijn geteld in de staat Oettar Pradesj, namelijk 301. Doordat het al dagen onafgebro ken regent is de situatie in Oettar Pradesj en Orissa verder verslech terd. Verscheidene rivieren zijn bui ten hun oevers getreden. LONDEN - Groot-Brittannië heeft maandag om middernacht de finan ciële sankties die het tijdens de Falkland-oorlog tegen Argentinië in stelde opgeheven. De Argentijnse re gering trok tegelijkertijd zijn sank ties tegen Engeland in. Dit deelde het Britse ministerie van financiën-mee: - De handelssankties blijven nóg van kracht. Londen verwacht echter dat in de besprekingen" overeen" we derzijdse opheffing van deze maatre gelen „spoedig vooruitgang" zal worden geboekt. TOKIO - De Japanse premier Zen- ko Soezoeki is van plan donderdag een financiële noodtoestand af te kondigen en een pakket bezuini gingsmaatregelen bekend te maken. Dit hebben regeringsambtenaren het afgelopen weekeinde verklaard. Ministers van het Japanse kabinet zijn afgelopen vrijdag bijeen geweest om te praten over de financiering van een tekort aan inkpmsten van vijf zes biljoen yen (52 a 63 miljard gulden) in het op 1 april begonnen be grotingsjaar. Volgens ambtenaren van het ministerie van financiën zal het verschil tussen belastingin komsten en begrotingsuitgaven in het komende begrotingsjaar zelfs kunnen oplopen tot acht biljoen (84 miljard gulden) als de ekonomie niet tijdig aantrekt. Het afkondigen van een financiële noodtoestand is nog niet eerder ver toond in Japan. Volgens politieke waarnemers gaat het om een takti- sche manoeuvre van Soezoeki waar mee de premier wil bereiken dat hij later dit jaar herkozen wordt als voorzitter van de regerende liberaal- democratische partij. Soezoeki heeft van andere kandidaten veel kritiek gekregen op zijn zwakke ekonomi- sche en financiële beleid. KOFENHAGEN - Ongeveer 3500 Amerikaanse en 800 Nederlandse mariniers zijn maandag geland op de kust van het Deense schiereiland Jut land De landing is een onderdeel van de NAVO-oefeningen die de komen de twee weken in Denemarken wor den gehouden. Dit heeft het opperbe vel van het Deense leger in Kopenha gen meegedeeld. De mariniers doen mee aan oen oe fening die de naam „Northern Wed ding" heeft gekregen De oefening maakt deel uit van de traditionele najaarsmanoeuvres van de NAVO, die zich uitstrekken van het 2uiden van Turkije tot het noorden van Noorwegen. Eind 1972 ontplofte een Convairs van de maatschappij met 155 inzit tenden aan boord in de lucht boven Tenerife. Allen kwamen om het le ven. In maart 1973 kwam een Spantax-toestel op 9000 meter hoogte in botsing met een DC-9 van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia. Daarbij werden 69 mensen ge dood. WASHINGTON - President Reagan handhaaft de Sowjet-pijpleiding- sankties ook tegen Europese bedrij ven totdat de staat van beleg in Po len is opgeheven, zo heeft zijn topon derhandelaar voor handelsaangele genheden, William Brock, zondag in een interview met de Amerikaanse omroepmaatschappij „NBC" ver klaard. BEIROET - In Tripoli in het noor den van Libanon is zaterdag een au tobom ontploft. Drie personen wer den gedood en een aantal gewond, al- dis de Libanese radio. TEL AVIV - Israël wil een vredes verdrag met Libanon ondertekenen ter beëindiging van de staat van oor log tussen beide landen en ter vergro ting van zijn veiligheid, verklaarde zaterdag lsraëls minister van buiten landse zaken, Yitzhak Shamir. De DC-10 boorde zich door een muur, raakte een vrachtauto en en kele personenauto's op de autosnel weg Malag-Cadiz alvorens honderd meter verder tot stilstand te komen. Hoewel zich geen explosie voordeed vloog de staart van het vliegtuig met tienduizenden liters kerosine in de tanks direkt in brand. De meeste dodelijke slachtoffers verbrandden levend in het achterste gedeelte van het toestel waarvan de deuren door de klap waren geblok keerd. Het duurde meer dan vier uur voordat de brandweer het vuur on der kontrole had. Het overgrote deel van de passagiers en bemanningsle den wist ongedeerd het toestel te ver laten. De juiste aantal slachtoffers was lange tijd moeilijk vast te stel len, omdat de overlevenden naar ver schillende hotels zijn overgebracht. De gewonden werden naar diverse ziekenhuizen vervoerd. Zeker 45 zwaargewonden worden behandeld in het grootste ziekenhuis van Mala ga. Verschillende van hen zouden in levensgevaar verkeren. Identifikatie De stoffelijke resten van de slacht offers zijn overgebracht naar een geïmproviseerd lijkenhuis in een hangar van het vliegveld. Volgens functionarissen zal identifikatie in veel gevallen erg moeilijk zijn. De DC-10 van Spantax kwam uit Madrid en had een tussenlanding gemaakt in Malaga alvorens naar New York ver der te gaan. Er bevonden zich zeker 200 Amerikanen aan boord. De Spaanse premier Calvo Sotelo en de Amerikaanse ambassadeur in Madrid kwamen zich ter plaatse op de hoogte stellen van het ongeluk en bezochten een aantal gewonden. In de afgelopen tien jaar zijn bij vlie grampen in Spanje meer dan 1000 mensen omgekomen. Het ongeluk in Malaga is het derde binnen tien jaar waarbij Transax betrokken is. DEN HAAG - Prins Claus vertoont duidelijk verschijnselen van over vermoeidheid en zal het gedurende enige tijd wat rustiger aan moeten doen. Na het algemeen geneeskundig onderzoek dat de prins afgelopen week in het Radboudziekenhuis in Nijmegen heeft ondergaan, is hem dit aangeraden, aldus de Rijksvoor lichtingsdienst. Het onderzoek heeft overigens geen afwijkingen aan het licht gebracht. Prins Claus werd 2 september voor een algemeen onderzoek in het zie kenhuis opgenomen, omdat hij zich al enige tijd niet goed voelde. Vrij dag verliet hij het ziekenhuis weer. Wel heeft de prins zijn verjaardag, maandag 6 september, in huiselijke kring gevierd. Kabinetsinformatie: UTRECHT - De FNV en het CNV hebben maandag niet erg enthousiast gereageerd op de uitnodiging van fraktieleider Nijpels van de VVD voor een gesprek tussen de leiders van de drie grote partijen en verte genwoordigers van werkgevers en werknemers. De FNV zet grote vraagtekens bij zo'n diskussie en ze voelt niets voor een ronde-tafelgesprek nog voordat de kabinetsinformateur goed en wel met zijn werk is begonnen. Het CNV zegt ja, mits zo'n gesprek nog rele vant is. Beide vakcentrales verwij zen in dit verband naar de uitnodi ging die zij van informateur Van Ke- menade hebben gekregen voor een geprek - na elkaar - woensdag. Praktische bezwaren In haar antwoord aan Nijpels zegt de FNV dat ze grote betekenis hecht aan gesprekken met politieke partij en over de te volgen koers bij het oplossen van grote sociaal-ekonomi- sche problemen. Ze heeft echter praktische bezwaren tegen het voor stel van Nijpels. Een ronde-tafelge sprek zoals hij wil vergt een gedegen inhoudelijke en organisatorische voorbereiding Als die ontbreekt, bestaat het risiko van een Babyloni sche spraakverwarring, die het oplossen van de problemen niet dich terbij brengt. De FNV vraagt Nijpels dan ook, in dit opzicht konkrete voorstellen te doen. zo mogelijk sa men met de fraktievoorziiters van CDA en PvdA Van Agt: DEN HAAG - „Zeer spoedig, uiterlijk volgend jaar" moet Nederland beslis sen of het de nieuwe atoomraketten niet, of eventueel wel op zijn grondgebied zal plaatsen. Uitgangspunt is, dat de Westerse onderhandelingspositie in Ge neve niet mag worden aangetast. Dat heeft premier van Agtlals minister van Buitenlandse zaken in Den Haag verklaard bij de opening van de nieuwe leer gang buitenlandse betrekkingen. De premier verklaarde dat Neder land „Uiterlijk volgend jaar" voor de „onontkoombare" vraag wordt gesteld of „wij al dan niet dienen voort te gaan met aktiviteiten, zon der welke de plaatsing van kruisra ketten in Nederland in feite niet mo gelijk is". De vraag, aldus de pre mier, is duidelijk: „een beslissing om niet voort te gaan met de voorberei dingen is een definitieve beslissing om niet te plaatsen. De andere mogelijkheid is een posi tieve beslissing, die niet betekend dat wij zeggen: zet die raketten hier maar neer, maar die inhoudt dat wij doorgaan met het treffen van voor zieningen voor eventuele plaatsing in 1986". Motivering De motivering voor deze benade ring, zo voegde van Agt hier aan toe, is ervoor te zorgen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de Westelijke on derhandelingspositie in Geneve, nu de Sowjet-Unie en de Vereningde Staten sinds november vorig jaar on derhandelen over vermindering van de kernwapens voor middelange af stand. President Reagan heeft bij het be gin van de onderhandelingen ver klaard, dat het Westen bereid is af te zien van de opstelling van 572 nieuwe kernraketten in West-Europa als de Sowjet-Unie haar SS20-, SS4- en SS5- raketten ontmantelt. „Wij willen", aldus premier van Agt, „Maximale kansen geven aan de verwezenlijking van het meest ge wenste resultaat: de nul-oplossing: geen nieuwe kernraketten in Neder land, geen nieuwe kernraketten in West-Europa en ook geen nieuwe kernraketten in de Sowjet-Unie. Voor drinkwaterprojekten ZIERIKZEE - De opbrengst van de wenskaartenaktie van Unicef, die don derdag zal worden gestart door prinses Margriet, zal vooral worden besteed aan projekten ter verbetering van de watervoorziening in ontwikkelingslan- den. Gebrek aan drinkwater veroorzaakt volgens Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, voor tachtig procent de ziekten bij kinderen in veel ontwikkelingslanden Per jaar sterven zo'n zeventien mil joen kinderen door gebrekkige lee fomstandigheden, aldus Unicef. Volgens Unicef wordt de noodzaak om zich te richten op waterprojekten extra onderstreept, omdat de uitvoe ring van de plannen in het kader van de waterdecade van de Verenigde Naties in gevaar is gekomen wegens het gebrek aan financiën door de ver slechterde ekonomie. Die plannen zouden er in moeten resulteren, dat in 1990 iedereen binnen 400 meter van zijn woning de beschikking zou moeten hebben over veilig drinkwa ter. Voor die plannen is per dag 25 miljoen dollar vereist. „Dat lijkt veel, maar per dag wordt ongeveer tien keeer zoveel uitgegeven aan si garetten en aan wapens wordt zelfs 1.400 miljoen dollar per dag uitgege ven", aldus Unicef. Winter Het spel van kinderen in de winter tijd is voor veel kunstenaars inspire rend gebleken. In de nieuwe kollek- tie Unicef-Kerstkaarten wordt dit duidelijk getoond. Schilders uit veel Europese landen en uit Noord-Ame- rika hebben fraaie schilderijen ge maakt, die de verwondering over de blijde bezigheid van kinderen in de sneeuw of op het ijs tot uiting bren gen. De kunstenaars en de musea heb ben de werken aan Unicef ter be schikking gesteld opdat opnieuw voor veel landen een unieke kollek- tie Kerstkaarten kon worden samen gesteld. Daarmee hoopt Unicef een grote opbrengst te verkrijgen ter fi nanciering van projekten t.b.v. kin deren. De hele kollektie Unicef-Kerst- kaarten en cadeau-artikelen bevat dit jaar een veelheid aan series. Er zijn bijna 100 ontwerpen van kunste naars uit alle werelddelen. De opbrengst uit de verkoopaktie unn de Unicef-kerstkaarten en geschenkar tikelen zal u^orden besteed aan projekten ter verbetering van de watervoor zieningen in ontwikkelingslanden. LAATSTE NIEUWS DEN HAAG - De D'66 minister Ter louw (economische zaken) en Nypels (volkshuisvesting), bij de vorige week woensdag gehouden verkiezin gen (opnieuw) tot lid van de Tweede Kamer gekozen, zullen voorlopig hun kamerzetels niet bezetten. Hun benoeming wordt in beraad gehou den, zo is meegedeeld. Hun kamerplaatsen zullen nu wor den ingenomen door de bij de verkie zingen niet herkozen democraten me vrouw Louise Groenman en Gerrit Mik, respektievelijk zevende en achtste op de kandidatenlijst van D'66. De beslissing van de ministers Ter louw en Nypels om hun benoeming vooralsnog niet te aanvaarden, bete kent niet dat zij de politiek definitief zullen verlaten, aldus een woord voerder van D'66. „Het einde van hun politieke leven is in genen dele een feit", zo werd opgemerkt. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 - 20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 - 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. UTRECHT - Ern hulpinstrukteur van dc 41 Schoolkompagnic van dc legerplaats Oirschot, die eind vorige maand dienstplichtigen onder meer dwong gras te eten, is uit zijn funktie ontheven. Volgens brigade-generaal Hcr- wcijer is de korporaal, die eigenlijk chauffeur is. maar die als hulp-in- strukteur aan de schoolkompagnie was toegevoegd, hangende het onder zoek naar de wantoestanden in zijn oude funktie teruggeplaatst. Tegen de andere - vaste - instrukteur van de kompagnie zijn nog geen maatrege len genomen Het „huishoudelijk onderzoek" dat naar aanleiding van de zaak is begonnen, is inmiddels overgenomen door de marechaussee, wegens moge lijke strafrechtelijke gevolgen voor de instrukteurs. Normaal wordt een huishoudelijk onderzoek door de ei gen officieren van de betrokken een heid verricht. Dinsdag 14 september Zierikzee Wijkgebouw, Jannewekken. Meer bewegen voor ouderen. 15.15 en 16.15 uur. Marktzicht. Fraktievergadering Par tij van de Arbeid. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Scharendijke Hervormd Verenigingsgebouw. Eer ste kursus poppenmaken. 9.30 uur. Brouwershaven Grote Kerk. Repetitie Liedboekdag- cantorij. 19.30 uur. N.H.-verenigingsgebouw. Vergade ring „Helpt Elkander". 19.30 uur. Woensdag 15 september Noordgouwe Gemeenschapsruimte. Vergadering advieskommissie welzijnsbeleid. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Bejaardensociëteit. 14.00 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Voorlichtingsbij eenkomst volksdansen. 10.00 - 11.00 uur. „Ons Dorpshuis". Bejaardensoos. 14.30 uur. „Rehoboth". Thema-avond Oecume nische Jongerengroep. 19.30 uur. Donderdag 16 september Zierikzee Brogum. Optreden Toontje Lager. 21.00 uur. Kerkwerve N.H. Kerk. Algemene ledenvergade ring t.t.v. Kerkwerve. 20.00 uur. N.H.-verenigingsgebouw. N.C.V.B. vergadering. 19.45 uur. Vrijdag 17 september Zierikzee Stadhuis. Uitreiking Vijverberg-Ly- senprijs. 16.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Oosterland Kantine sportpark. Jaarvergadering SV Duiveland. 19.30 uur. Zaterdag 18 september Zierikzee Brogum. Viering 10-jarig bestaan met Any wave-festival. Van 13.00 uur af. Burgh Ring. Verkoop peren. 9.30 uur. Zonnemaire Op het schoolplein I. M. v. d. Bijl straat. Slotkoncert „Nut en Uitspan ning". Aanvang: 19.00 uur. Vanaf het schoolplein I. M..v. d. Bijl straat. Lampionoptocht. Vertrek: 20.15 uur. Dreischor Concert „Crescendo". Aanvang: 19.30 uur. Lampionoptocht. Aanvang: 20.45 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Film: „The Blue Lagoon". 19.00 uur. Dorpshuis. Film: „The Blue Lagoon". 21.00 uur. Zondag 19 september Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Liedboekmiddag. 14.00 uur. Maandag 20 september Zierikzee Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Int.ver. „Phila- telica", afd. Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Dinsdag 21 september Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Bestuursver gadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. Woensdag 22 september Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Volksdansen. 10.00- 11.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Donderdag 23 september Zierikzee Stadhuis. Vergadering gemeenschap pelijke schoolraad. 20.00 uur. Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Lezing voor Bond van Plattelandsvrouwen afd. Duiveland. 19.30 uur. (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE [hÜ HU IS AANSLUITING EN Redakiie (niet voor bezorging), na 17 30 uur. (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2