Roldeuren met ponton en mobiele kraan in Roompotsluis geplaatst MOLEN DE HOOP VOORZIEN VAN PRACHTIGE BAARD MET BLADGOUD Slechts twee advieskommissies vergaderen voortaan openbaar DE ZIERIKZEESCHE COURANT Oosterscheldewerken JliitnitN Éénjarige proef in Brouwershaven Voor de andere „blijft beslotenheid gewenst99 IKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar I 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 14 september 1982 139ste jaargang Nr. 23182 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Loodgietersbedrijf Nieuwerkerk 75 jaar Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Goede stijl moet niet opvallen: c evenals heldere lucht. Hohenemser C •m •****- WERKEILAND NEELTJE JANS - Voorzichtig komt het drijvend ponton met een van de 200 ton wegende roldeuren aan de kraan de Roompotsluis ingevaren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) WERKEILAND „NEELTJE JANS" - Op het werkei- land „Neeltje Jans" in de monding van de Oosterschelde zijn maandag de roldeuren van de Roompotsluis aange bracht. De Roompotsluis zal in de toekomst de enige di- rekte scheepvaartverbinding tussen de Noordzee en de Oosterschelde zijn. De stalen deuren met elk een gewicht van 200 ton worden ingehangen met behulp van een mo biele kraan van een drijvend ponton. Bij de Mercon in Gorinchem zijn de deuren gemaakt voor de aanneem- som van 2,8 miljoen. Deze overeen komst omvat tevens de levering van een derde deur die als reservedeur in januari zal worden aangevoerd. De reservedeur zal worden opgeslagen op het terrein bij de Jacobahaven op Noord-Beveland. Door het aanwezig zijn van een reservedeur zal het risi- ko van langdurige stremmingen van de sluis worden verkleind. Het wegverkeer zal de sluis passe ren over de roldeuren heen. Door de beperkte breedte van 4.30 meter zal per deur slechts één richting tegelijk kunnen passeren. Op één mei 1983 moet de sluis in ge bruik worden genomen. De afmetin gen van de sluis zijn 100 x 16 meter. De drempeldiepte is 5.70 N.A.P. De hoogte van de bovenkant van de deuren wordt gelijk aan de hoogte van de bovenbalk van de storm vloedkering n.l. 5.80 N.A.P. Door het toepassen van roldeuren zal de doorvaarthoogte onbeperkt zijn. Op deze foto wordt de grootte van de roldeur voor de Roompotsluis nog eens benadrukt. Door het toepassen van deze roldeuren zal de doorvaarthoogte voor de scheepvaart onbeperkt zijn. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BROUWERSHAVEN - In de afgelopen zittingsperiode van de raad Brouwershaven is er geregeld aangedrongen om de kommissievergaderingen openbaar te houden. Dat is er niet van gekomen. Maandagavond reageerden de raadsleden weliswaar positief op het voorstel van het kollege van b. en w. om - bij wijze van proef - gedurende één jaar de vergadering van de advieskommissie voor volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening en de be- heerskommissie dorpshuizen in het openbaar te laten plaatsvinden. Voor de andere ingestelde advieskommissies voor onderwijs, rekreatie en openbare werken, „acht het kollege de beslotenheid vooralsnog gewenst". De raad stond verder geheel in het teken van benoemingen van leden uit de raad voor de diverse kommissies. Kommissies Verder werden personen aangewe zen die de raad vertegenwoordigen in besturen van diverse gemeenschap pelijke regelingen en stichtingen. De ze lijst werd als volgt samengesteld: Beatrixschool te Zierikzee S. C. J. B. Loschacoff-de Kanter, plv. C. Slabbekoorn; Bestuursschool Zee land C. M. Padmos, gemeentesekre- taris, plv. T. H. A. Egberts, loco- sekretaris; gemeenschappelijke rege ling inzake de subsidiëring van de Stichting Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland S. C. J. Loschacoff- de Kanter, plv. M. E. Hellendoorn; regeling Hulporganisatie Ambulan cevervoer Midden- en Noord-Zeeland J. K. Goemans, plv. C. Slabbekoorn; Uit Brabant De „nieuwe" baard is waarschijn lijk afkomstig van een molen uit Brabant, maar dat konden de molen makers niet met zekerheid zeggen. Ook is niet bekend wat de letters op deze plank betekenen. Bij weinig wind maakten de molenaars er vroe ger een gebruik van de baard van de molen te verfraaien. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 14-9. Het K.N.M.I. deelt mede: De Europese weerkaart wordt gekenmerkt door een hogedrukge- bied waarvan het zwaartepunt boven oost-Europa ligt. De komende dagen blijft dit hogedrukgebied zijn stem pel op ons weer drukken. Dit betekent droog, rustig en voor al in de middag zonnig weer. De och tenden zullen, evenals de nachten, in het teken staan van mist die in deze situatie gemakkelijk ontstaat. Wat later in het jaar zou de mist zich overdag kunnen handhaven. Nu echter heeft de zon nog voldoende kracht om de mist te kunnen verdrij ven. De baart met gouden beschilderingen, bestemd voor molen De Hoop. Volgens de heren van St. Victor heeft de ontwerper van deze haard het als molenaar niet druk gehad, want deze plank Is een goed voor beeld van een prachtig stuk geduld- werk. Molenmakers van molenmakerij St Victor tonen het pronkstukje, de baard, die inmiddels al onder de molenkap zit bevestigd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Verwachting tot woensdagavond: Rustig nazomerweer In de nacht en ochtend plaatselijk mist en minimumtemperatuur om streeks 10 graden; overdag droog en zonnig en middagtemperatuur onge veer 23 graden; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 17 sept.: Donderdag: Zonnig Kans op neerslag: 109c Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: zuid 3 Vrijdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 24 gr. Windkracht: zuid 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 10% Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 23 gr. Windkracht: zuid 3 ZON- EN MAANSTANDEN 15 sept. Zon op 7.13, onder 19.55 Maan op 4.02, onder 19.35 16 sept. Zon op 7.15, onder 19.53 Maan op 5.24, onder 20.00 Nieuwe Maan: 17 sept. (14.09) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 15 sept. 2.07 14.20 8.01 20.32 16 sept. 3.23 14.59 8.53 21.17 Springtij: 19 september ZIERIKZEE - Met gepaste trots lieten de restaurateurs van molenmakerij St. Victor uit Zuidlande, die al enkele maanden bezig zijn met het opknappen van de Zierikzee- se molen De Hoop, het pronkstukje van de molen zien: de baard. Vrijdagmiddag lag deze baard, die ken in de zon, maar inmiddels is de onder andere werd beschilderd met prachtig versierde plank nog hoger- bladgoud, op de omloop nog te blin- op, op de plaats van bestemming be vestigd, namelijk vlak onder de kap achter de wieken. Een van de molenmakers verteld dat zo'n baard dezelfde funktie heeft als een spatlap. De kap aan de kant van de wieken staat (logisch) altijd op de wind en de regen. Om te voor komen dat de regen naar binnen sij pelt, wordt onder de dap een houten plank bevestigd die in molenaars- kringen de baard wordt genoemd. De originele baard van molen De Hoop is echter door brand verwoest. f A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1