DEURLOO VOOR KAMERBREED: Mode-Iaa SHOE Sr TA ?K> Topaanvoer mosselen tegen redelijke prijzen RUIME 3-0 WINST VAN MEVO OP CSG Jan C. Hog«n' i 01116-1563 ERIC DE NOORMAN t Vil R - Weinig mosselzaad in Zeeland Veel garnalen Nieuw bedrijf voor verwerking kabelj auw Winnaars nationale ploegwedstrijden INGEZONDEN STEKKEN SUCCESJE Sj NA VIE Reeds vanaf f ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 13 september 1982 Nr. 23181 Visserij BRU1NISSE/ZIERIKZEE - De mosselkwekers zorgden in de eerste volle week van september voor een topaanvoer van mosselen aan de veiling in Yer- seke en het opmerkelijke was, dat slechts enkele vaartuigen in het Mossel- fonds terecht kwamen, (dus in de vrije handel geen koper konden vinden). Daarvoor waren zeker twee oorza ken aan te wijzen. Ten eerste het feit, dat de eerste mosselen naar Parijs werden gezonden. Het sein „Parijs begint" is voor de mosselhandelaren altijd van betekenis, want deze we reldstad is een forse afnemer van be tekenis, waarbij altijd bij de inkoop rekening moet worden gehouden. Nu gebiedt de eerlijkheid dat de export naar Parijs de eerste tien da gen niet van die aard is geweest dat dit werkelijk zoden aan de dijk zette. Maar het is nu eenmaal zo, dat als Pa rijs begint het echte mosselseizoen is aangebroken. Minder grote aanvoer Een tweede aanleiding is, de om standigheid dat volgende week een veel minder grote aanvoer te ver wachten is. BRUINISSE/ZIERIKZEE - Als de berichten, die van ambtelijke zijde daarover worden verstrekt juist zijn, dan zal de mosselzaadvisserij die de ze week in Zeeland wordt vrijgege ven weinig resultaten opleveren. Door een der ambtenaren wordt medegedeeld, dat alleen in het Vol kerak een hoeveelheid halfwas mos selen voorkomt, waarop kan worden gevist, maar dat anders nergens in de Oosterschelde sprake is van aanwezi ge mosselzaad. Ook de vissers uit Stellendam, die bekend zijn op alles wat zich onder water afspeelt voor de kust van Goe- ree en Voorne-Putten, zouden nega tieve berichten hebben verstrekt over de aanwezigheid van mossel zaad in de Noordzee. Natuurlijk zullen de mosselzaad- visses geen genoegen nemen met deze negatieve opgaven; maar zelf een on-' derzoek instellen. ZIER1KZEE - Er worden de laatste weken grote hoeveelheden garnalen gevangen en aan de markt gebracht. Jammer voor de vissers kelderde de prijs belangrijk, van de ene op de an dere week met 1,50 per kilo of meer. En in Colijnsplaat, de belang rijkste aanvoerhaven van de Zuid- vloot werden zelfs bijna 9000 kilo doorgedraaid. De prijs die gemaakt wordt liggen tussen 2,— en 3,—, dit wisselt per aanvoerhaven, maar het is in elk ge val te weinig om met winst te kun nen vissen. Ook aan de geringe platvisvang sten van de laatste weken schijnt een einde te zijn gekomen. De aanvoeren per schip zijn de laatste weken beslist redelijk tot goed. In Urk ging deze week een nieuw bedrijf van start, waarin 5 miljoen gulden is geïnvesteerd. Het bedrijf mikt op de verwerking van 3500 ton kabeljauw per jaar, die verwerkt worden tot een half fabrikant kabel jauwfilet (zgn. visvingers). Het bedrijf zal niet op de Neder landse markt penetreren, maar voor lopig alleen exporteren naar Duits land, Italië en Scandinavië. EINDHOVEN - De nationale ploeg wedstrijden die vrijdag en zaterdag in Eindhoven werden gehouden, zijn in de kategorie heen- en weergaande ploegen gewonnen door K. van Woer den uit Biddinghuizen. De eerste plaats in de kategorie rondgaande ploegen werd behaald door B. Bei- jens uit Vessem. Zij komen in aanmerking voor uit zending naar het wereldkampioen schap ploegen, dat volgend jaar in Zimbabwe wordt gehouden. In de ka tegorie heen- en weergaande ploegen drie- en meerscharig ging N van Ber- geyk uit Lelystad met de eer strij ken. PARIJS - De leider van de Pa lestijnse berijdingsorganisatie PLO. Jasser Arafat, heeft dit weekeinde verklaard dat het resultaat van de Arabische topkonferentie in Fes po sitief genoemd kan worden, maar dat <Je overwinning in de Jihad (heilige oorlog) van essentieel belang blijft. Arafat zei dit na een bezoek aan Al gerije, een van de radicale Arabische landen. De mosselkwekers krijgen de gele genheid om 13 en 14 september naar mosselzaad in Zeeland te vissen en velen zullen dan misschien deze week niet meer naar het Wad ver trekken, om nog een vracht mosselen te halen. De prijzen waren vrijwel gelijk aan die van vorige week. WARSCHAU - De ondergrondse leiding van de geschorste vrije vak centrale solidariteit heeft het ver loop van de betogingen van vorige week in Polen een „morele zege" ge noemd die de vastberadenheid van het Poolse volk bewijst om de men senrechten te herstellen. BRIGHTON, ENGELAND - De Britse vakbeweging heeft vrijdag haar jaarvergadering in Brighton af gerond met een betuiging van steun aan een staking van een dag van werknemers in de gezondsheidssec- tor en een veroordeling van de ecomi- sche politiek van de regering en haar ,anti-vakbondswetgeving" LONDEN - De beperkingen voor de scheepvaart rond de Falkland- eilanden zijn opgeheven voor alle vaartuigen met uitzondering van Ar gentijnse. Rekreatievolleybalkompetitie ZIERIKZEE - Op de tweede speela vond van de rekreatie-volleybalkom- petitie heeft Mevo 1 een klinkende 3- 0 zege behaald op het team van de Christelijke Scholen Gemeenschap in poule A. In dezelfde poule verraste BB Wansink het team van het Zweed se Rode Kruis Ziekenhuis met 2-1 en klopte Mevo 2 Big S met dezelfde cij fers. WIK 1 tenslotte bleef Haven park met 3-0 de baas. In de jeugdpoule was Mevo te sterk voor Kwiek 4 (3-0) en wees WIK 1 Cluzona 3 overtuigend terug (0-3). Het duel tussen Kwiek 3 en Kwiek 5 werd een 2-1 zege voor het hoogste jeugdteam van de Bruinisser vereni ging- De volledige uitslagenlijst: Poule A: Mevo-CSG 3-0; BB Wansink-ZRK Triomf voor paarden-viertal Schouwse Ruiters KRUININGEN - Tijdens een kon- koers van de Landelijke Ruiterver- eniging Reimerswaal in Kruiningen hebben de paarden-viertallen van de Schouwen-Duivelandse vereni gingen Schouwse Ruiters en Weste lijk Schouwen voortreffelijk ge presteerd. In de klasse L ging de overwinning naar het viertal van de Schouwse Ruiters, dat voor de gele genheid onder de leiding stond van Jan de Wilde, normaliter instrukteur van de zustervereniging Westelijk Schouwen. De Wilde nam de leiding van het viertal in Kruiningen over, omdat de instrukteur van de Schouwse Rui ters, Jan Bevelander was verhin derd. Een staaltje van sportieve sa menwerking. Om het sukses van De Wilde nog wat meer glans te geven eindigde het viertal van hemzelf in de M-klasse op een uitstekende twee de positie. De kwartetten haalden voor een erg nauwkeurig werkende jury respektievelijk 116 en 114 pun ten. In de M2-dressuur zette Jan van de Bijl met Scoobidoo van Westelijk Schouwen een bijzonder fraaie prestatie neer. Hij eindigde dank zij zijn 124 punten op een schitterende tweede plaats. In de L2-dressuur werd Dieneke Klompe met Riletta van dezelfde vereniging zonder prijs naar huis gestuurd, ondanks haar fraaie puntentotaal van 127 punten. Kees Struyk kreeg voor zijn proef 121 punten. Voor zowel deze Schouw se Ruiters als amazone Klompe van Westelijk Schouwen lag er een winst punt aan het eind van hun proeven. Westelijk Schouwen-amazone Margo Verveer met Rasputin in de Mi- klasse en Schouwse Ruiter Laurice Boonman met Vident in de L2-klasse inkasseerden beiden 118 punten. In het L-springen kwam Cees Stou ten met Tornado goed voor de dag. Weliswaar viel hij net buiten de prij zen, maar zijn goede optreden lever de hem wel twee winstpunten op, waardoor de M-klasse bij het sprin gen steeds dichterbij komt. Veel pu bliek was er naar Kruiningen geko men om de aanwezige Hackney's te bewonderen. Dit paardenras, dat vooral bekend is geworden, omdat de paarden de voorbenen zo statig op heffen tijdens de gangen. In Kruinin gen waren de Hackney's te bewonde ren in een damesnummer, bij de tweespannen en tijdens het tandem nummer. Hennie Kuiper wint Hoevelaken HOEVELAKEN Hennie Kuiper heeft de profronde van Hoevelaken gewonnen. Hij ontsnapte drie kilo meter voor het einde uit een kop groep met de snelle sprinters Smit en Raas. Op de eindstreep had Kuiper vijf sekonden voorsprong. Het was zijn zevende overwinning van het seizoen. De uitslag van de profronde van Hoevelaken is: I. Hennie Kuiper (Os- sendrecht), 100 km in 2.22.23; 2. TTieo Smit (Badhoevedorp) op 5 sek.; 3. Gerrie van Gerwen (Olland) z.t.; 4. Jan Raas z.t.; 5. Henk Lubberding z.t.; 6. Johnny Broers z.t.; 7. Theo de Rooij z.t.; 8. Jan Jonkers op 15 sek.; 9. Jos lammertink z.t.; 10. Bert Ooster bosch z.t. Ziekenhuis 2-1; WIK-Havenpark 3-0; Mevo 2-Big S 2-1. Poule B: Zeelandia 1-WIK 2 3-0; PJZ 1-Cluzona 1 3-0. Poule C: Willibrordus-Van Oeve- ren 2 1-2; Brogum-Fiscus 1 1-2; SAZ- Fiscus 2 1-2. Poule Dl: Mevo D3-Brouw 3-0; ZRK Ziekenhuis 3-Mevo D2 3-0; DFS 1-Cluzona 2 3-0. Poule D2: WIK D2-PJZ 3 3-0; DFS 2- Mevo Dl 3-0. Poule J: Kwiek 5-Mevo 0-3; Cluzo na 3-WIK J1 0-3; Kwiek 3-Kwiek 5 2- 1. DEN HAAG - De V.V.D.-ministers in een volgende regering zullen kern raketten op Nederlands grondgebied accepteren als de onderhandelingen in Genève mislukken. Dit heeft de fraktieleider van de V.V.D. in de Tweede Kamer, Ed Nijpels, vrijdag in Den Haag gezegd tijdens de twee de dag van de vergadering van de li berale internationale in de Ridder- zaai. AMSTERDAM. Nog dit jaar zullen de daarvoor in aanmerking komende kranten kunnen rekenen op de lang verwachte compensatie-uitkerjngen voor 1981. Dit heeft minister H. A. de Boer (c.r.m.) bekendgemaakt op de jaarvergadering van de Vereniging de Nederlandse Dagbladpers in Amsterdam. DEN HAAG - Als de Westeuropese regeringen niet vasthouden aan hun beleid inzake plaatsing van kruisra ketten kan er een krisis binnen de NAVO ontstaan, zo heeft de schei dende direkteur van het Internatio nale Instituut voor Strategische Stu dies (I.I.S.S.), Christoph Bertram, zondag in een interview verklaard. Poppenmaken in Scharendijke De cursus poppenmaken, die 14 september a.s. in Scharendijke start, gaat, in tegenstelling tot wat in de editie van dinsdag jl. stond vermeld, niet uit van de Hervormde Vrouwen groep te Scharendijke, maar is bestemd voor iedereen. Deze cursus is een vervolg op de cursussen textiele werkvormen, zo als die hier nu al enkele seizoenen worden gehouden. Het misverstand is waarschijnlijk ontstaan doordat op één van die cursussen de wandkle den voor de Hervormde kerk zijn ge maakt. Hieraan hebben overigens le den van alle kerkgenootschappen zo wel als niet kerkelijke vrouwen mee gewerkt. De organisatie van de algemene cursus, die op 14 september start, be rust bij de dames Van Damme, tel. 01117-1300 en Cooman, tel. 2068. Le rares is mevrouw Immerzeel, tel. 01117-1745. S. Duk-Veenstra pres. Herv. Vrouwengroep Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje DENNIS J. FLIKWEERT A. G. FLIKWEERT- BARBOSA MACISTE SPARTACUS JANETTY GIZELA 11 september 1982 Lijsterbesstraat 10 4306 AP Nieuwerkerk Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" PAUL DE GRAAF BETSIE KLOET gaan trouwen op vrijdag 17 september om 14.45 uur in 't stadhuis van Zierikzee. Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.00 uur in het ,,'t Durpsuus", Deensestraat 11 te Ellemeet. Ons adres is: Regenboogstraat 11, 4301 BR Zierikzee HANS DE FEITER JEANET DE BLONDE delen mede, dat zij gaan trouwen op vrijdag 17 september 1982, om 15.00 uur in het gemeentehuis te Haamstede. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.30 uur in het Dorpshuis te Noordwelle. Lindelaan 35, 4325 ED Renesse Prunjewekken 6, 4327 AH Serooskerke Ons adres wordt: De Lelie 26, 4318 EV Brouwershaven Te koop: Winkler Prins-set. 6-dc-lig! (Dierenrijk); klein -.rgel. N;. 17.00 uur: H. Roger,,, Unusti 17, Nieuwerkerk. Hubo Karweishop Rene-.t prijst goed hout goed go-d koop. Tel. 01116-1343. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuzen in sport-, trim- en racefietsen. iSveewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerxe. Te koop gevraagd: Home-trainer. Tol. 01112- 1973. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaak werkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Diversen: Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Voor de zeer vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij ons 60-jarig huwelijksfeest betuigen wij ook namens onze kinderen onze hartelijke dank. Fam. SIMMERS Corneliastichting, september 1982 Voor de goede verzorging tijdens mijn verblijf in het Zweed se Rode Kruis Ziekenhuis, betuig ik aan doctoren, verpleeg kundigen en allen die er verder aan meehielpen mijn harte lijke dank. Ook dank ik allen die mij door bezoek, post of andere attenties van hun belangstelling blijk gavep grg har telijk. V jc.iuyi J. K. BOOT-KLOET OVERBEEKE Burgh-Haarnstede, september 1982 Heden overleed nog onverwacht onze goede vriend, de heer J. J. H. BOUTERSE op de leeftijd van ruim 88 jaar. WIL en CONNIJ POOT JAN en HELEEN INEKE en LEO We zullen hem erg missen. Sirjansland, 10 september 1982 Heden overleed nog onverwacht onze goede vriend, de heer J. 3. H. BOUTERSE op de leeftijd van ruim 88 jaar. Wij zullen hem erg missen. Personeel van Fa. Poot Sirjansland, 10 september 1982 Heden overleed nog onverwacht, onze goede vriend, de heer J. J. H. BOUTERSE op de leeftijd van ruim 88 jaar. Zijn vriendschap zal altijd in onze herinnering blijven. Familie J. BLAAUW en kinderen en kleinkinderen Familie J. K. POOT en kinderen Familie J. STUIK Sirjansland, 10 september 1982 Voor uw blijk van deelneming ei' belan tijdens de ziekte en na het ovm lijden grootmoeder JANNA SLOOTMAAKER i betuigen wij u onze oprechte dank. Fam Nieuwerkerk, september 1982 G i- - Van r. TVi I Zieril.r Gev voor par-, in Zierii ZB laft 1 hoek K m. Buro voor Architectuur Renesse - Kortgene Voor al uw ontwerp c.q :eker,. taxaties, expertises, be:f .en» Billijk honorarium volgens arch. Uw bouwkundig inteimec:air. Corr.-adres P.B. 35 445 ZG W000O000C00C5O0000QCO000&. Suède en leer ZIERIKZEE Koopt bij onze adv. MAKEL V p. -;ors iBemlddeling bij. Aan- en vei koop 'Bouwkundige adviezen - Hypotheken 'Poststraat 53 Zierikzee Teleh>-> Buiten kantoorur- n: Tel. (01112) 1471 De huid va 17. Met een geweldige klap stoten de twee schepen op elkaar. Hoewel Erwln en zijn man nen zich erop voorbereid hadden, worden ze toch door de schok tegen het dek gegooid. Voordat Erwin overeind krabbelen kan, ziet hij een geweldige gestalte op zich toespringen, hij voelt een hevige slag tegen zijn slaap met de zijkant van een zwaard en voor enkele tel len is hij buiten bewustzijn. Wanneer hij weer bijkomt, voelt hij, dat zijn handen gebonden zijn, zijn mannen om hem heen verzameld, eveneens gebonden. De grote kaalhoofdige aanvoerder staat tegenover hem en neemt hem scherp op. „Dus dit is prins Erwin". hoort de jonge Noor hem mompelen. „En jij zou wel eens Krake Kaalkop kunnen zijn", snauwt Erwin terug. De ander grijnst als een wolf. die zijn tanden ontbloot „Ik had je me toch heel anders voorgesteld", vervolgt de aanvoerder onverstoorbaar, „eer lijk gezegd, val je me mee, driftkop!" „Beter driftkop, dan stomkop" snauwt Er win. „In de naam van Axe, die mijn pleegbroe der is. zul je me daler Joms.' „Heb ik beweer" dat de kaalkop en zie omv schreden nn hetrhteni- geven Weinige teilen lat» gen van de twee boten opr zijn mannen oi ns de. wendt de kaalkoppi* ven om even snel te ver' W 4c

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7