DORPSHUIS NOORDGOUWE BLIJKT UITSTEKEND TE VOLDOEN Stichting Zeeuwse Kerken op najaarsexcursie Chr. Scholengemeenschap op beroepenoriëntatie naar Walcheren Jubilaris A. Boogert kent het bedrijfsbureau als zijn broekzak STHEEKNIEUWS Ontslagen bij waterschappen onder wegbeheerders Britse schoonmaaktser vindt kapitaal ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maanda* 13 september 1982 Nr. 23181 3 De leerlingen van de lagere school maken ook veel gebruik van de gymzaal in het dorpshuis. Ze hoeven slechts enkele meters te lopen voor een uurtje gymnastiek. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Binnenkort gaat rekreatief tafeltennis van start NOORDGOUWE - Het nieuwe dorpshuis in Noordgou- we funktioneert goed. Op initiatief van de dorpsraad is er drie jaar geleden een aantal verenigingen opgericht, die sinds april gebruik maken van de uitstekende ruim te, die het dorpshuis biedt. Als naaste „buur" houdt de lagere school drie keer in de week gymnastieklessen voor de leerlingen in de gymzaal, de kinderen van de kleuterzaal hebben op dinsdag en vrijdag een uur gym nastiek. De zomervakantie is voorbij en ook de verenigingen zijn weer met hun diverse aktiviteiten gestart. Voorzitter van de dorpsraad, de heer G. Gerritsen vertelt dat de zeer goed lopende kaartklub, met leden uit Noordgouwe en Schuddebeurs, op de donderdagavond in het dorpshuis komt. -■ r ZIERIKZEE Aanrijding Bij de verkeerslichten bij kruispunt de Tol te Zierikzee zijn zondagavond om 18.45 uur twee auto's tegen elkaar gereden. Bestuur der B. F. W. uit Amsterdam stopte voor het rode licht. P. B. uit Dor drecht reed achter op de auto van W. De auto van W. liep aanzienlijke schade op en de wagen van B. werd weggesleept door takelbedrijf Jan de Jonge uit Zierikzee. Verkeersborden omver gereden Automobilist S. uit Burgh- Haamstede is vannacht om 04.40 uur door onbekende oorzaak met zijn wa gen over de vluchtheuvel van kruispunt de Tol gereden. S. reed vier verkeersborden omver en zijn auto raakte aan de voorzijde bescha digd. Kop«staart botsing Op de Rotonde ontstond vrijdag middag een kop-staart botsing tus sen twee auto's. L. A. A. E. uit Brui- nisse stond stil om voorrang te verle nen en werd daarbij vanachter aan gereden door J. P. V. uit Capelle a/d IJssel, waardoor aan beide voertui gen schade ontstond. Opbrengst koilekte De koilekte ten bate van de kan: kerbestrijding (Koningin Wilhelmi- nafonds) heeft het mooie resultaat opgeleverd van f 8320,44. Een woord van dank aan alle gulle gevers, en aan de dames van de Bond van Plat telandsvrouwen (afd. Schouwen) die deze koilekte verzorgden. De muziekvereniging Con Amore heeft de beschikbare ruimte dinsdag en donderdagavond in gebruik en donderdagmiddag wordt er gym nastiek voor ouderen gegeven. Ook de handenarbeid-lessen van de lagere school vinden in het dorpshuis plaats. In Noordgouwe is een loterij- klub in oprichting en komende win* ter gaat, ook in het dorpshuis, re- kfreatief tafeltennis van start. Zelfs de verkiezingen op 8 september wer den in het gebouw aan de Pauwstraat gehouden. „Gezien de hoeveelheid aktivitei ten in Noordgouwe, wordt er dus vrij veel gebruik gemaakt van het dorps huis," aldus de heer Gerretsen. Trimklub Elke dinsdagavond van acht tot ne gen uur huurt de trimklub met leden uit Noordgouwe en Schuddebeurs de gymzaal. Drie jaar geleden werd de klub met behulp van de dorpsraad opgericht en kende gedurende die ja ren gemiddeld vijfendertig leden. Tijdens de laatste bouwfase van het dorpshuis annex gymzaal mocht de trimklub van de gemeente Midden- schouwen al de gymzaal huren. Tevo ren kon de klub terecht in de hal van de oude lagere school, maar de nieu we akkommodatie is uiteraard veel geschikter. Sinds de verhuizing naar het nieu we gebouw zegden er steeds meer le den op en het gevolg is dat de klub nog maar vijftien leden telt. „Erg jammer, want onze leider Ad de Graaf doet het erg leuk en de sfeer is bijzonder goed," vindt Annie Dik- hoff uit Noordgouwe en zelf enthou siast lid van de trimklub. Bijeenkomst Philatelica Maandag 20 september houdt de af deling Schouwen-Duiveland van Phi latelica de maandelijkse bijeen komst in het „Huis van Nassau". Na het huishoudelijke gedeelte wordt een veiling en een verloting gehou den en het voorlopige programma voor 1982/'83 besproken. (Voor tijd: zie agenda.) De vereniging vestigt de aandacht op de volgende evenemen ten: 25 september: Ruildag afd. Middel burg, in gebouw de Schakel, Bach- ZIERIKZEE - De stichting „Oude Zeeuwse Kerken" organiseert op de zaterdagen 18 en 25 september a.s. weer haar jaarlijkse najaarsexcursie t.b.v. de donateurs. De belangstelling voor deze dagrei zen is altijd zeer groot, maar ditmaal overtreft de aanmelding alle ver wachtingen. Tot nu toe hebben zich namelijk reeds ca- 150 deelnemers af komstig uit het gehele land,o.a Gro ningen en Friesland, gemeld Dit maakt het nodig om het aantal deel nemers in 2 groepen te splitsen; dit mede in verband met de maximum kapaciteit van de gastheren op de te bezoeken plaatsen Hoogtepunten van deze excursie vormen: l. De Norbertijnerabdij van Aver- bode. Deze abdij staat op een top van de heuvelrug, die de grens vormt van de zanderige Kempen en het vrucht bare Hageland. Ze werd gesticht om streeks 1134 en is sedert eeuwen een centrum van religie en kuituur. 2. De Sto. Romboutskathedraal te Mecheten. Een prachtig voorbeeld van- Brabantse hooggotiek. De 99 me ter hoge toren is een der mooiste van Europa en bezit een wereldberoemd klokkenspel. Tijdens de rondleiding hier zal ook aandacht worden ge schonken aan de familie Kelder mans, die ook bouwmeesters waren van diverse Zeeuwse kerken en ande re monumentale gebouwen. Uit dit programma valt op te ma ken, dat het weer een zeer Interessan te dag zal worden. Blijkens het groot aantal aanmel dingen is de konklusie tevens ge rechtvaardigd, dat de belangstelling voor de Zeeuwse Stichting steeds groeiende is. „We hebben al een schrijven rond gebracht, maar daar kwam slechts één reaktie op. Misschien zijn de mensen bang, dat ze iets moeten doen, dat ze niet kunnen, maar dat is helemaal niet nodig," vertelt Annie. Het uurtje trimmen bestaat uit hard lopen, grondoefeningen, een beetje konditie krijgen en tot slot altijd een balspel. Omdat de trimklub graag de komst van enkele leden tegemoet zou zien, kunnen geïnteresseerden zich opgeven bij: mevrouw Uijl, Brouwe rijstraat 17, Noordgouwe, tel.: 01112- 1619. tensteen 14. Geopend van 10.00 -17.00 uur, 's middags is er een veiling. 9 oktober: Dag van de Postzegel. Georganiseerd door onze afd. Goes in de Sporthal „de Stenge" te Hein- kenszand. Geopend van 9.30 - 17.30 uur. 6 november: Najaarsbeurs te Vlis- singen in de kantine van de Rijks scholengemeenschap „Schelde- mond". .22 januari: Ruilbeurs van de eigen afdeling inhet „Huigi van Nassau" te Zierikzee. Geopend van 10.00 - 16.00 BURGH-HAAMSTEDE Duinbrandjes In de late namiddag van zaterdag ontstonden praktisch op hetzelfde tijdstip twee duinbrandjes. De brandweer uit Haamstede rukte uit naar een duinbrandje achter de han gar van de Zweefvliegclub en onder weg kwam het tweede alarmbericht over een duinbrandje achter camping De Wielewaal aan de Hogeweg. Haamstede belastte zich achter het vliegveld met het blussen van de brandende duinbegroeiïng waaron der veel braamstruiken, terwijl het korps uit Renesse naar de duinen achter De Wielewaal vertrok. Beide vuurhaarden waren snel geblust. Achter het vliegveld ging 50 m® ver loren, en bij De Wielewaal een goede 20 mJ. Volgens een woordvoerder van de brandweer zou de oorzaak ge zocht moeten worden in onvoorzich tigheid met vuur van bramenpluk kers. De brand achter het vliegveld werd ontdekt door een zweefvlieger, terwijl toeristen het vuur aan de Ho geweg ontdekten. Koilekte De koilekte ten bate van het Ko ningin Wilhelminafonds voor de kan kerbestrijding in Burgh-Haamstede heeft 4844,35 opgebracht. De gevers en kollektanten wordt dank gezegd. RENESSE Jaarvergadering „Op Drift" Woensdagavond 15 september houdt de toneelvereniging „Op Drift" uit Renesse de jaarlijkse le denvergadering in de bovenzaal van het dorpshuis te Renesse. Naast opening door de voorzitter, de notulen en het verslag van de pen ningmeester en de kaskommissie, zal de begroting voor het seizoen 1982- 1983 worden besproken. Bij de bestuursverkiezing zijn mevrouw R. Gilijamse-Meljers en de heer D. S. Kooman aftredend en herkiesbaar. Verder 2al onder meer worden gesproken over de verbouwing van het dorpshuis en over het 25-jarig bestaan van de vereniging. Na het officiële gedeelte van de avond hoopt men nog een poosje ge zellig na te praten. Ook zullen door de heer P. v. d. Aart dia's worden vertoond. Opbrengst koilekte De koilekte voor het Koningin Wil helminafonds (kankerbestrijding) heeft te Renesse 2337.51 opge bracht. Dat Is 186,89 minder dan het vorige jaar. Voor het volgend jaar heeft men voor Renesse nog enkele kollektan ten nodig. Mensen dlc bereid zijn hiervoor te kollekteren kunnen zich aanmelden bij de heer E. Hop, Zee- dahliaweg 5 te Renesse, tel. 1987. ELKERZEE Aanrijding Doordat T. L. uit Den Haag, op de hoek Elkerzeeseweg - Baken geen voorrang zou hebben verleend een J. J. B. uit Goes ontstond een botsing. Beide voertuigen liepen daarbij scha de op. KERKWERVE Ledenvergadering tennisvereniging Donderdag 16 september houdt de Tafeltennis Vereniging Kerkwerve haar algemene ledenvergadering. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het gebouw van de N.H. kerk aan de Ring te Kerkwerve. Naast de huishoudelijke agenda punten staat de uitreiking van de percentagebeker door de wedstrijd secretaris op het programma. Aftredend en niet herkiesbaar is de voorzitter. OOSTERLAND Opbrengst koilekte Onder leiding van mevrouw J. Zeijler-de Vin werd in Oosterland ge- kollekteerd ten bate van het Konin gin Wilhelmina Fonds voor de Kan kerbestrijding, door leerlingen van de Huishoudschool te Zierikzee. Ook de beide bakkers hier ter plaatse droegen hun steentje bij door zakjes mee te nemen op hun route buiten het dorp, nl. de heren J. Bouwman en L. Knop. De opbrengst bedroeg dit jaar in totaal 2349,25 (vorig jaar 2571,50). Veel dank aan gevers, lei ding, kollektantjes en bakkers. Aktiviteiten Plattelandsvrouwen In het jaarprogramma 1982-1983 van de afdeling „Duiveland", van de Ned. bond van Plattelandsvrouwen komt onder meer voor een voorlich tingsavond over het onderwerp „Verzekeringen", waarover de heer Cevaal zal spreken in het dorpshuis „Oosterhof", op donderdag 23 sep tember. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE Overdracht visserijvaartuig Van het visserij vaartuig „Maria- Vli 26", gebouwd door Maaskant Ma chinefabrieken Bruinisse-Stellen- dam en Fa. L. de Nooyer en Zn. te Vlissingen, vindt zaterdag 18 septem ber de officiële overdracht en proef vaart plaats. De afvaart wordt om half elf 's ochtends gehouden vanuit de binnenhaven te Vlissingen. GOES Nieuwe medewerkers Oosterscheldeziekenhuizen Op woensdag 29 september wordt in het personeelsrestaurant van „St. Joanna" aan de Kloetingeseweg in Goes-Zuid een receptie gehouden, waarop met een aantal nieuwe mede werkers kan worden kennisge maakt. Belangstellenden van binnen en buiten de Stichting Oosterschelde Ziekenhuizen worden daartoe uitge nodigd. Er kan dan worden kennisge maakt met L. S. J. Grootenhuis (kaakchirurg), B. Hamerslag (radio loog), A. H. Liem (cardioloog), Ch. G. C. C. M. Vermeulen (hoofdeiviele dienst) en dr. J. v. d. Zwan (kaakchi rurg) en hun echtgenotes. De receptie begint om 16.30 uur. MIDDELBURG Provinciegrens Er is al lange tijd onzekerheid over de grenzen van gemeenten en provin cies in de Noordzeel. De provincie grenzen zijn niet wettelijk vastge legd en de gemeentegrenzen maar ge deeltelijk. Er is een speciale rijkscommissie die zich op dit probleem heeft gestort: de Interdepartementale coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden, kortweg Icona. Het voorstel is nu om de gren zen te leggen op 1 km uit de gemid delde laag-laagwaterspringlijn. Een aantal provincies en gemeenten vindt dat de grenzen tot de territoria le wateren moeten reiken. (3 mijl uit de kust.) Gs kunnen zich echter ver enigen met het voorstel van de Icona, aangezien de gemeenten in de prak tijk grote moeilijkheden zullen heb ben feitelijke bevoegdheden uit te oefenen tot op 3 mijl uit de kust. Gs vragen provinciale staten hiermee in te stemmen. Het voorstel komt aan de orde op 17 september. Commissies basisonderwijs vergadert De afdeling basisonderwijs uit de provinciale onderwijsrad vergadert woensdag 15 september, drie uur 's middags. Besproken worden het Zeeuwse aandeel In de formatierege ling basisscholen, de roldoorbreking in het onderwijs en het advies over de samenhang tussen basis- en speci aal onderwijs (voorheen bijzonder onderwijs). De vergadering wordt gehouden in het provinciehuis, Sint Picterstraat 42, Middelburg. Iedereen is er wel kom, want de bijeenkomst is open baar. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT Bij Bruna (losse ver koop van tijdschriften, kranten, boe ken etc.) gaan ruim 140 volledige ar beidsplaatsen van de 930 verloren. Het staat nog niet vast in hoeverre de vermindering door middel van na tuurlijk verloop kan worden bereikt. De vermindering is een gevolg van een noodzakelijke aanpassing van de kostenstruktuur. ZIERIKZEE - De derde klassen van de Christelijke Scholengemeenschap uit Zierikzee maakten in het kader van beroepenvoorlichting afgelopen donderdag een excursie naar Walche ren om daar diverse „bedrijven" te bezoeken. Voorafgaand aan dat be zoek hadden de docenten in de lessen op school voorlichting gegeven over de te bezoeken „bedrijven". Leerlingen die belangstelling toon den voor de techniek, kregen bij het aluminiumbedrijf Pechiney Neder land volop informatie ove het fabri- kageproces van aluminium, waarbij nadrukkelijk werd gewezen op de milieubeschermende maatregelen die het bedrijf de afgelopen jaren heeft genomen. Voor leerlingen die zich interes seerden voor een meer verzorgend beroep, was een bezoek aan het be jaardencentrum Zorgvliet te Wolp- haartsdijk gepland. Door een hele middag mee te draaien in het pro gramma, kregen ze een goede indruk van wat dit werk inhoudt. Een bezoek aan het verzorgingste huis Der Boede te Koudekerke kon helaas niet doorgaan, maar dit zal plaatsvinden op 28 september a.s. Een negental leerlingen bezocht de drukkerij van de P.Z.C. te Vlissin gen. M.E.A.O. Vooral de laatste jaren is de be langstelling van onze Mavo leerlingen en l.b.o.-leerlingen met in hun vakkenpakket de vakken ver kooppraktijk, handelskennis en ma- chineschrijven, sterk toegenomen. Vandaar dat een deel van de derde klassers de Meao te Middelburg be zocht. Allen werden in de gelegenheid gesteld de tentoonstelling „100 jaar Zeeuwse Waterstaat" te Veere te be zoeken. Tot slot was er een etentje in het restaurant Oranjeplaat te Arnemui- den. Een geslaagde excursie: een „werk"-bezoek om de leerlingen te helpen te komen tot een verantwoor de beroepskeuze. Dijkgraaf G. de Jager GOES - Er zullen de komende jaren veel ontslagen vallen onder de wegbe heerders van de waterschappen. Dit komt volgens dijkgraaf G. de Jager van het Waterschap Noord- en Zuidbeveland omdat het beheer van tertiaire we gen in 1985 overgaat naar de provincie en die van kwartaire, die nu door de waterschappen worden onderhouden, in handen van gemeenten worden gege ven. worden voor de investeringen die in dit verband zijn gedaan. Veel water schappen hebben daartoe leningen moeten afsluiten, waarvoor nog ja renlange aflossingstermijnen vol daan moeten worden. Volgens De Jager zal de minister ook hiervoor met geld over de brug moeten komen. Bijvoorbeeld door met direkte ingang een grotere finan ciële bijdrage te verlenen, aldus dijk graaf De Jager maandagmorgen in Goes. Dit herstrukturerings- of sane ringsplan moet vergezeld gaan van een sociaal plan dat in overleg met de wegbeheerders en de bonden van overheidspersoneel wordt opgesteld. Bovendien moet daar een overgangs regeling komen waardoor de water schappen financieel in staat worden gesteld om, tot de nieuwe regeling in 1985 van kracht wordt, de wegen te blijven beheren. Volgens dijkgraaf De Jager mag men van de water schappen natuurlijk niet verwachten dat ze blijven investeren in zaken die ze toch uit handen moeten geven. Investeringen Dijkgraaf De Jager vindt, dat er ook een oplossing gevonden moet AMSTERDAM - Oud-minister van sociale zaken dr. W.. Alb,eda, lid van de Eerste Kaffer emthans verbondien' aan de universiteit, van Limburg in Maastricht, is benoemd tot kommis- saris van de A.B.N. De kommissie van aandeelhouders en de centrale ondernemingsraad van de bank zijn hiermee akkoord gegaan. HILVERSUM - De programma's van de Nederlandse onderwijs televi sie hebben in het schooljaar 1981/'82 een hoge gemiddelde waardering ge kregen, namelijk tussen 7 en 8. Er waren zelfs programma's die hoger dan 9 scoorden. LONDEN - Een schoonmaakster heeft op de Londense luchthaven Heathrow in een afvalemmer Alge rijnse bankbiljetten gevonden ter waarde van ongeveer anderhalf mil joen gulden. De vrouw vond de 750 biljetten in de nacht van vrijdag op zaterdag in een papieren zak. De politie onder zoekt de zaak. Als de schoon maakster het geld mag houden moet ze er mee naar Algerije reizen omdat Britse banken het betaalmiddel niet inwisselen. Bij Zeelandia ZIERIKZEE - In restaurant Mondragon werd vrijdaga vond het 40-jarig jubileum gevierd van de heer A. Boogert bij Zeelandia. Dinsdag al had de jubilaris in het direktiekantoor van Zeelandia de eremedaille in zilver ontvangen, behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Direktcur, de heer M. Doeleman, die vrijdag als eerste het woord voer de, verheugde zich met de jubilaris over de koninklijke onderscheiding en ook over de grote belangstelling die zijn kollcga's voor deze receptie toonden. Hij memoreerde hoe de heer Boogerts als 16-jarige ULO-verlater bij Zeelandia in dienst trad en bij juf frouw Boogert en de heer Hooge zijn eerste bedrijfservaring opdeed in de boekhouding. Slechts kort daarna - oorlogstijd - vond zijn vertrek van Schouwen-Duiveland plaats, op last van de bezetters. De heer Boogert koos voor Weesp. waar meer kollega's verbleven. „Men was opti mistisch over de afloop en men ver moedde dat de oorlog spoedig afgelo pen zou zijn. Het liep echter anders. De terugkeer naar Zierikzee was een absoluut dieptepunt, maar men ging er moedig tegenaan". Toen bleek, volgens de heer Doeleman, dat dc heer Boogert zijn tijd goed had besteed met zelfstudie. Computers De jubilaris maakte binnen Zeelan dia de ontwikkeling mee van het handmatig boekhouden naar een ponskAartonsysteem tot de moderne huidige computers. „Het bedrijfsbureau kent hij als zijn broekzak, kostprijsberekenin gen, kostenbewaking e.d. dat zijn de zaken die de beer Boogert behartigt. Externe accountants beweren dan ook dat te hem nog nooit op een fout hebben b etrapt". aldus de heer Doe leman, die ten slotte de Jubilaris dankte voor zijn inzet. Hij wenste hem nog een goede tijd toe bij Zeelandia, waarna hij hem het gebruikelijke geschenk overhandig de: de gouden manchetknopen en een enveloppe met inhoud. y Namens het personeel sprak de heer H. Blom die een aantal gebeur tenissen aanhaalde uit de carrière van de jubilaris en hem vervolgens een kado overhandigde. Geen klachten Omdat de heer Rasmussen van Emulsion Holland met vakantie was. sprak de heer M. Doeleman namens hem. In de driehoeksverhouding Zee landia, Emulsion Holland en Emulsi on Denemarken zit dc heer Boogert als boekhouder steeds op een andere stoel. „Dat gaat hem kennelijk goed af. want er zijn van geen van de drie partners klachten geweest over de af rekeningen". Ook namens Emulsion Holland kreeg hij een kado aangebo den. Ten slotte dankte de heer Boogert de aanwezigen voor de toespraken en de fijne kado's.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3