Dr. Jos van Kemenade benoemd tot kabinets-informateur AGENDA Fransen tussen botsing in Libanon Israël waarschuwt Sy: rie Ontmoeting Shultz-Gromyko Nederland met landbouwinzending in Teheran Speciaal schip voor vervoer van kernafval Schietpartij in Parijs 46 doden door neerstorten legerhelicopter Slechts twee overlevenden Zwitsers busongeluk Prins Claus uit ziekenhuis LAATSTE NIEUWS Kabinets informatie WW-uit kering bij vervroegde pensionering beperkt Marihuanaveldjes gerooid Bejaarde vrouw zwaar gewond Jongen verliest arm (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 wwwvwwwmwwww DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft vrijdag het P.v.d.A.-tweede kamerlid en oud-onderwijsminister dr.. Jos van Kemenade benoemd tot informateur. Hij moet een onderzoek instellen naar de mogelijkheden om een kabinet te vormen dat op een zo breed mogelijke steun in de Kamer kan rekenen. Dit heeft het kabinet der konin gin meegedeeld. De letterlijke tekst van het kom- muniqué van het kabinet der konin gin luidt als volgt: „Het kabinet der koningin deelt mee: Hare Majesteit de Koningin heeft hedenmiddag ten paleize Lange Voorhout dr. J. A. van Kemenade ontvangen en hem verzocht een on derzoek in te stellen naar de moge lijkheden tot het vormen van een ka- BEIROET - Troepen van het Liba nese lager zijn zondag slaags geraakt met een linkse militie toen zij krach tens het veiligheidsplan van de Liba nese regering tussenbeide wilden ko men bij een konflikt tussen linkse groeperingen. Dit is in ingelichte kringen in Beiroet vernomen. Een Frans konvooi van de interna tionale troepenmacht kwam tussen de gevechten terecht en een Franse vrachtwagen met 2 ton ammunitie werd getroffen door een granaat. Naar schatting twintig a dertig Fran se soldaten wisten ongedeerd de vrachtwagen met munitie te verlaten en vluchtten in de residentie van de Franse ambassadeur. Tien minuten later ontplofte de vrachtwagen met een knal die in de gehele stad werd gehoord. Franse officieren zeiden dat de vrachtwagen op weg was naar de haven van Beiroet, waarvandaan Franse troepen dinsdag Libanon zul len verlaten. In totaal werden zes voertuigen van het Franse kontin- gent door granaten getroffen en ze brandden uit. Dit is van ooggetuigen vernomen. Over slachtoffers is niet bekend. JERUZALEM - Israël heeft Syrië zondag opnieuw verantwoordelijk gesteld voor herhaaldelijke schen dingen van het bestand in Libanon. Een Israëlische regeringsfunktiona- ris maakte toespelingen op groot scheepse vergeldingsbombardemen ten door de Israëlische luchtmacht. „Israël zal geen uitputtingsoorlog tegen zijn troepen in Libanon dul den", verklaarde een woordvoerder na de wekelijkse kabinetszitting in Jeruzalem. Drie Israëlische soldaten zijn vrij dag ongekomen toen hun voertuig bij Amik in Ooost-Libanon door ba- zookavuur werd getroffen. Een vier de inzittende werd gewond. Dit heeft een Israëlische legerwoordvoerder zondag meegedeeld. Voor de derde maal in enkele da gen vernietigden Israëlische vliegtui gen zondag in Oost-Libanon een Syri sche lanceerinstallatie van Sam-9 ra ketten van Russische makelij. De re geringswoordvoerder zei dat Israël via Amerikaanse kanalen waarschu wingen aan Syrië heeft gericht, die echter geen resultaat opleverden. WASHINGTON - De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Ge orge Shultz, zal op 28 september in new York zijn Russische kollega An drei Gromyko ontmoeten, zo heeft het State Department vrijdag be kendgemaakt. De twee ministers zul len „vraagstukken van gemeen schappelijk belang bespreken. Shultz en Gromyko ontmoeten el kaar in het kader van de jaarlijkse vergadering van de Algemene Verga dering van de Verenigde Naties. Een jaar geleden sprak Gromyko met de toenmalige Amerikaanse minister Alexander Haig. Boek Koos Koster gepresenteerd AMSTERDAM - In het politiek en kultureel centrum De Populier in Amsterdam is vrijdagmiddag het boek ..Bisschoppen, militairen en bu- reaukratenvan Koos Koster gepre senteerd. Het boek bundelt twee ma- nuskripten van Koster, de journalist die op 17 maart van dit jaar samen met zijn kollega's Hans ter Laag, Joop Willemsen en Jan Kuiper tij dens het uitoefenen uan zijn beroep in El Salvador werd doodgeschoten. Het boek is een uitgaven van de NOVIB, de Nederlandse organisatie voor internationale ontwikke- linmgsssamenwerking. De opbrengst zal worden besteed aan hulp in El Salvador. Het boek. een beschrijving van de situatie in Latijns-Amerika. is - naar de wil van Koos Koster - op- fedragen aan cameramensen, ge- uids technici en tv-regisseurs. binet dat zich verzekerd weet van een brede steun dan wel een zo breed mogelijke steun in de volksvertegen woordiging." Terughoudend P.v.d.A. en C.D.A. waren zeer te rughoudend in hun reakties op de be noeming van Van Kemenade. De P.v.d.A. heeft vertrouwen in Van Ke menade, omdat het hier een partijge noot betreft. De wens van Den Uyl om over te gaan tot het benoemen van twee informateurs is echter niet gehonoreerd. Het C.D.A. stelt vast dat de benoeming conform zijn ad vies is. Eventuele voorstellen van de informateur zal men konstruktief te gemoet treden. D'66 fraktievoorzitter Brinkhorst voelt weinig voor de suggestie van V.V.D.-fraktievoor zitter Nijpels om voor het begin van de werkzaamheden van de informa teur een gesprek tussen de sociale partners en C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en D'66 te organiseren. Het initiatief past volgens Brinkhorst niet in de ook door Nijpels gewenste snelheid bij de kabinetsformatie. Wel lijkt het Brinkhorst een logische zaak als werkgevers en werknemers hun wen sen aan de informateur duidelijk kunnen maken. Fraktie P.v.d.A. P.v.d.A.-voorzitter Max van den Berg vindt het een goede zaak dat in formateur Van Kemenade de moge lijkheid van een coalitie van P.v.d.A. en V.V.D. gaat bekijken. „Als je el kaar voor de verkiezingen niet hebt uitgesloten en allebei niet voelt voor een ditaat van het C.D.A. moet je zo'n samenwerking serieus onderzoe ken", zei Van den Berg zaterdag voor de VARA-radio. Hij zei teleurgesteld te zijn dat het juist de V.V.D. is, die de P.v.d.A. buiten de formatie wil houden. V.V.D. V.V.D.-voorzitter Kamminga rea geerde „verheugd en verbaasd" op Van den Berg's toenaderingspoging. Hij noemde die de grote opening naar een dialoog tussen liberalen en socialisten in de komende jaren, maar van weinig waarde voor de lo pende kabinetsformatie. DEN HAAG - Nederland zal op de internationale handelstentoonstel ling, die van 20 september tot 1 okto ber wordt gehouden in Teheran, ver tegenwoordigd zijn met een kollek- tieve inzending waaraan veertien be drijven uit de agrarische en agro- industriële sektor deelnemen. Het is de eerste keer sinds de Iraan- se revolutie dat de tentoonstelling weer wordt gehouden. Dit heeft het ministerie van landbouw zaterdag laten weten. Na de Iraanse revolutie is de waarde van de Nederlandse agrarische export naar Iran aanzien lijk toegenomen. In 1981 bedroeg de ze 618 miljoen. Dit is het viervoudige van de agrarische export in 1978. Naar Iran worden behalve mengvoe der voornamelijk basis-levensmidde len, zoals pluimvee-vlees en eieren, zuivelprodukten, eetbare oliën en vetten en suiker uitgevoerd. De export van luxe voedingsmid delen en sierteeltprodukten is terug gelopen. Volgens het ministerie zijn er nu de toestand zich in Iran enigs zins gestabiliseerd heeft weer afzet mogelijkheden voor ons land ont staan voor agrarische bedrijfsuit- rusting, zoals fokvee, zaaizaad en pootgoed. LE HAVRE - In de Westfran.se stad Le Havre is vrijdag het eerste schip dat speciaal voor het vervoer van kernafval is gckonstrueerd, van sta pel gelopen. Ongeveer 15 leden van de organisa tie voor milieubescherming Green peace die de tewaterlating gebruik ten om te pleiten voor stopzetting van het vervoer van radioaktief af val, werden in hechtenis genomen. De 1900 ton metende „Sigyn" die in opdracht van een Frans-zweedse maatschappij is gebouwd, is bestemd voor het transport van afval van de Zweedse kerncentrales naar de op werkingsfabriek in het Franse La Hague. Volgens de bouwers kan het 90 meter lange en 18 meter brede schip een „zware" aanvaring doorstaan. Tussen het vrachtruim en de rest van het schip is een afscher ming tegen radioaktiviteit aange bracht. Daarvoor zijn de verschillen in de programma's van P.v.d.A. en V.V.D. te groot en de kiezers van beide parti jen zouden er niets van begrijpen, al dus Kamminga. Volgens hem is het met name Van den Berg geweest die tot voor kort de toenadering tussen P.v.d.A. en V.V.D. dwarsboomde. D'66 Voorzitter Van Berkom van D'66 kondigde aan te zullen weigeren een kongres van zijn partij over eventue le samenwerking van de demokraten met C.D.A. en V.V.D. voor te zitten. „Zo'n kabinet had er kunnen komen als wij als grote politieke faktor die beide konservatieve partijen hadden kunnen sturen, maar dat zijn we niet meer. Ons past bescheidenheid", al dus Van Berkom. Kamminga noemde dat een overle vingsstrategie, Van den Berg zei dat het de P.v.d.A. zeer had geholpen als D'66 die duidelijkheid bij de val van het tweede kabinet-Van Agt had ver schaft. BERGEN OP ZOOM - De leden van de industriebond F.N.V. bij de plasticfabriek General Electrics in Bergen op Zoom, waar 650 mensen werken, hebben de bond terug gestuurd naar de onderhandelingsta fel voor de nieuwe C.A.O. Zij zijn niet van plan 3,5 procent van hun ploegentoeslag in te leveren voor de invoering van een vijfploegendienst gedurende acht maanden van het jaar. Dat systeem zou volgens het be drijf en de bonden op 1 maart 1984 kunnen worden ingevoerd. Engelse melkboer gaat wijn verkopen LONDEN - Binnenkort kun nen de inwoners van dorpen en steden in Zuid-Engeland bij de melkboer Franse wijn kopen. Het betreft een gezamenlijk experiment van een Britse zui- velfirma en een Franse organi satie ter bevordering van de verkoop van wijn. Als gevolg van drankwetten in Engeland zullen de wijn- lustige klanten hun wijn pas enkele dagen na de bestelling kunnen krijgen. De direkteur van het bureau ter stimulering van de verkoop van Franse wijn verwacht dat het projekt de verkoop van zijn artikel danig zal bevorde ren. ..De markt is aanzienlijk en als de proef slaagt, denken we erover de melkboeren in heel Engeland ertoe te bewe gen wijn te gaan verkopen". De Britten drinken gemid deld 14 flessen wijn per jaar. De Franse organisatie heeft er alle vertrouwen in dat de afzet in de komende drie jaar met 50 procent zal stijgen. PARIJS - Een man heeft vrijdag in het centrum van Parijs een persoon dodelijk getroffen en vier mensen verwond met een jachtgeweer. Daar na werd hij zelf door de politie neer geschoten. Hij is ernstig gewond in een ziekenhuis opgenomen, aldus de politie. De man was een winkel ingestapt om een jachtgeweer en hagelpatro- nen te bekijken. Hij rende plotseling met een geweer de winkel uit en schoot op een politieman en drie an dere mensen. MANNHEIM - Het neerstorten van een Amerikaanse legerhelikopter met parachutespringers zaterdag bij Mannheim heeft 46 mensen het leven gekost, zo heeft de Westduitse politie zondagavond bekendgemaakt. De springers, 39 in totaal, waren op een Amerikaanse officier na burgers, 23 uit Toulon in Frankrijk, negen van de springklub Swansea in Wales en zes springers uit Mannheim. On der hen bevonden^zich vier vrouwen. Behalve de burgers kwamen vijf Amerikaanse bemanningsleden om, van wie een eigenlijk geen dienst had, en twee cameralieden van de Amerikaanse legerradio „AFN" in West-Duitsland. De springers waren op weg om een rekordpoging vrije val in formatie te ondernemen ter gelegenheid van de viering van het 375-jarig bestaan van de stad Mannheim. PFAFFIKON - Slechts twee van de 41 inzittenden van een toerbus uit het Westduitse Sindelfingen hebben het zware busongeluk van zondagmid dag laat in Pfaffikon in het kanton Zürich overleefd. Volgens de politie kwamen 39 per sonen om in de bus, die op een spoor wegovergang door een trein in tweeën werd gereten. De beide, ge wonde overlevenden zijn vrouwen. Zij waren maandagochtend nog in het ziekenhuis, maar verkeerden niet in levensgevaar. Gewond raakten verder de trein bestuurder en de bewaakster van de spoorwegovergang. In de trein raak ten verder zes passagiers licht ge wond, maar zij hebben het zieken huis inmiddels al weer verlaten. DEN HAAG Prins Claus is vrij dag uit het Radboutziekenhuis in Nijmegen ontslagen. Hij was daar vorige week donderdag opgenomen voor een algemeen onderzoek, maar werd wel in staat gesteld zijn ver jaardag, begin deze week, thuis te vieren. Of de prins opnieuw voor on derzoek naar het ziekenhuis moet te rugkeren, is nog niet bekend, aldus de rijksvoorlichtingsdienst DEN HAAG - Informateur Van Ke menade zal zich bij zijn onderzoek naar de mogelijkheid om een kabinet te vormen in eerste instantie richten op het sociaal-ekonomisch beleid. Van Kemenade streeft er naar om be gin volgende week een stuk gereed te hebben waarin de hoofdpunten van het sociaal-ekonomisch beleid zijn opgenomen en aan de hand waarvan verder gepraat kan worden met de fraktievoorzitters van PvdA, CDA, VVD en D'66. Van Kemenade zei dit vanochtend (maandag) op een pers- konferentie, waar hij zijn aanpak toelichtte. PARIJS - Onbekenden hebben zon dag tegen middernacht een bo maanslag gepleegd op een politiebu reau in het centrum van Parijs. Het bureau was op dat moment niet be zet. De bom was tegen de deur van het gebouw geplaatst. Bij de ontplof fing ontstond zware schade aan de gevel, ruiten in de omgeving sneuvel den en verscheidene geparkeerde au to's liepen schade op. DEN HAAG - De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wet sontwerp van minister De Graaf van sociale zaken om de werkloosheid suitkering bij vervroegde pensione ring te beperken. Het ligt in de be doeling dat mensen die voor hun 65ste jaar met pensioen gaan aan WW- of WWV-uitkering en pensioen iri totaal niet meer zullen ontvangen dan het kale inkomen waarop men op grond van werkloosheidswetten recht zou hebben gehad. ENSCHEDE - De politie van En schede heeft vrijdag twee marihua naveldjes gerooid. De hennepplan ten, die een hoogte hadden van drie tot vier meter, bevonden zich in tui nen achter huizen. In verband met de aanleg van deze veldjes zijn een 43- jarige en een 27-jarige Enschede'er aangehouden. Recent zijn ook mari- huanavelden gerooid in Twente en in Brabant. DINTELOORD - Door een gasont ploffing is een 70-jarige inwoonster van Dinteloord vrijdagavond zwaar gewond. Haar huis is zo zwaar be schadigd dat het waarschijnlijk moet worden afgebroken, de schade loopt in de tonnen, aldus de politie van Dinteloord zaterdag. Bij de aaleg van het centrale anten ne-systeem is de gasleiding waar schijnlijk gescheurd en stroomde het gas onder de woning. Enkele uren daarna ontplofte het. De bejaarde vrouw is met zware brandwonden opgenomen in een ziekenhuis. RUURLO - Een zesjarig jongetje uit het Gelderse Ruurlo heeft vrij dagavond een arm verloren en diver se beenbreuken opgelopen door een ongeval met een bouwlift in Ruurloo. Een vierjarig vriendje zette een bouwlift in werking, waaraan het knaapje zich vastklampte. Volgens de politie in Ruurlo verruimde de aannemer van het bouwwerk om de installatie af te- sluiten, waardoor de kinderen vrij spel hadden. In een Rotterdams ziekenhuis werd ver geefs geprobeerd om de arm weer aan te zetten. Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 - 20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 - 20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh C4fé „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen; 20.00'uur. .bja n«r. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Maandag 13 september Zierikzee Pannekoekhuis, Appelmarkt 6. Le denvergadering Schaakvereniging Zierikzee. Aanvang 19.30 uur. „Huis van Nassau". Bestuurs-frak- tievergadering V.V.D., afdeling Zie rikzee. 17.00 uur. Poststraat 25. Lezing natuurgenees kunde. 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Bijeenkomst Kern groep Tekenen van Hoop. 20.00 uur. Stadhuis. Raad Brouwershaven. 19.30 uur. Nieuwerkerk Ger. Kerk. Stichting Wereld-kinde ren. 20.00 uur. Dinsdag 14 september Zierikzee Wijkgebouw, Jannewekken. Meer bewegen voor ouderen. 15.15 en 16.15 uur. Marktzicht. Fraktievergadering Par tij van de Arbeid. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Scharcndijke Hervormd Verenigingsgebouw. Eer ste kursus poppenmaken. 9.30 uur. Woensdag 15 september Noordgouwe Gemeenschapsruimte. Vergadering ndvieskommissie welzijnsbeleid. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Voorlichtingsbij eenkomst volksdansen. 10.00 -11.00 uur. „Ons Dorpshuis". Bejaardensoos. 14.30 uur. Donderdag 16 september Zierikzee Brogum. Optreden Toontje Lager. 21.00 uur. Kerkwerve N.H. Kerk. Algemene ledenvergade ring t.t.v. KeTkwerve. 20.00 uur. Vrijdag 17 september Zonnemalre Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzelfstaanden 20.00 uur. Zaterdag 18 september Zierikzee Brogum. Viering 10-jarig bestaan met Any wave-festival. Van 13.00 uur af. Burgh Ring. Verkoop peren. 9.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Film: „The Blue Lagoon". 19.00 uur. Oosterland Dorpshuis. Film: „The Blue Lagoon". 21.00 uur. Zondag 19 september Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Liedboekmiddag. 14.00 uur. Maandag 20 september Zierikzee Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Int.ver. „Phila- telica", afd. Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Dinsdag 21 september Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Bestuurs vergadering Stichting Jeugd. 19.30 Woensdag 22 september Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Volksdansen. 10.00 - 11.00 uur. Donderdag 23 september Oosterland Dorpshuis „Oosterhof". Lezing voor Bond van Plattelandsvrouwen afd. Duiveland. 19.30 uur. Vrijdag 24 september Zierikzee Chr. Scholengemeenschap. Jaarver gadering Vereniging tot bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs. 19.30 uur. Maandag 27 september Zierikzee Poststraat 25. Lezing homeopathie. 20.00 uur. Zaterdag 2 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 14.00 uur. Maandag 4 oktober Zierikzee Poststraat 25. Introduktie metamor fose. 20.00 uur. Donderdag 7 oktober Zierikzee Poststraat 25. Lezing metamorfose. 19.30 uur. Haamstede Big S. Eilandelijk Jeugdsozenbe- raad. 19.30 uur. Maandag 11 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Maandag 18 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Maandag 25 oktober Zierikzee Poststraat 25. Kursus metamorfose. 20.00 uur. Maandag 1 november Zierikzee Poststraat 25. Lezing kruiden. 20.00 uur. Maandag 8 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Maandag 15 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Maandag 22 november Zierikzee Poststraat 25. Kursus kruiden. 20.00 uur. Maandag 6 december Zierikzee Poststraat 25. Dia-serie over Find- horn. 20.00 uur. Maandag 13 december Zierikzee Poststraat 25. Ontmoetingsavond IO- NA. 20.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396 (01112) 1774. (01110)6564

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2