w c ZESTIG OORLOGSVETERANEN UIT AMERIKA BEZOCHTEN ZIERIKZEE EN OOSTERSCHELDEWERKEN il"! Zeeuwse dijkgraven tegen vertraging dijkverzwaringen Instelling G.S. over rapport Bedrijfsleven Schouwen-Duiveland niet positief en aktief genoeg PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Getooid met oude legercaps Valse briefjes van 25 in omloop Kanker-pionier Donald Pace overleden Honderden mensen verdronken in India IKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave 8.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zlerikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per Jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 13 september 1982 139ste jaargang Nr. 23181 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Topaanvoer mosselen -■f Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. :|T ZIERIKZEE - In het kader van de tweehonderd jaar di plomatieke betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten brengen zestig oorlogsveteranen met begeleiders een twee weken durend bezoek aan Neder land. Vrijdagochtend werd het gezelschap ontvangen op het stadhuis te Zierikzee en 's middags bezochten de Amerikanen het werkeiland Neeltje Jans. De Stichting Nederland-Verenigde Staten zorgde voor de organisatie van de reis en betaalt alle onkosten met gelden uit fondsen en het be drijfsleven. Voor de bezoekers is het dus een gratis vakantie. LEMMER - Een felle brand heeft zondagmiddag café ,,De laatste stui ver" in Lemmer in de as gelegd. De schade bedraagt bijna een half mil joen gulden. Omliggende huizen lie pen rook- en waterschade op. HILVERSUM - De V.V.D. acht zich niet gebonden aan het besluit van het demissionaire kabinet de salarissen van ambtenaren en trendvolgers en de uitkeringen te bevriezen en zal in een nieuwe regering koste wat kost proberen een loonmaatregel te voor komen. DEN HAAG - In het hele land zijn momenteel valse briefjes van 25 gul den in omloop. De heer D. Schuur man, hoofd van de afdeling falsifika- ten van de Centrale Recherche Infor matiedienst (CRI) schat dat het aan tal op zo'n 40.000, maar het kunnen er wel een miljoen worden, zei hij zater dag tegenover het ANP. Van de valse biljetten, die sinds half augustus circuleren, zijn er nu circa duizend boven water. De valse 25 gulden-briefjes die op dit moment in omloop zijn, zijn alle maal van hetzelfde makelij: met een zeer slecht watermerk, niet voelbare blindenstippen en een fletse achter kant. Schuurman vermoedt dat ze van één valsemunterij afkomstig zijn. Ze werden het eerst in het zuid en van het land gesignaleerd, van daar dat de CRI vooral daar aan het zoeken is. De Amerikanen wonen verspreid over heel de Verenigde Staten. Zij zijn allen gewond geraakt in de Tweede Wereldoorlog, toen zij in de periode september 1944-mei 1945 in Nederland verbleven. Voorwaarde voor het bezoek aan Nederland was, dat de ex-soldaten niet tussentijds Nederland mochten hebben bezocht. Zierikzee In de Vierschaar van het stadhuis ontving burgemeester Th. H. de Meester vrijdagochtend het gezel schap van in totaal honderdtwintig mensen. In hun eigen taal vertelde hij de Amerikanen het een eer te vin den de veteranen te mogen ontvan gen in Zierikzee. Achtendertig jaar geleden was u ook hier in Nederland, maar vast niet onder zulke goede om standigheden als nu", aldus de bur gemeester. Hij haalde herinneringen aan de laatste oorlogsdagen en de be vrijding op. Zijn speech stond voornamelijk in het teken van het verleden, want hij lichtte het gezelschap ook in over de stad Zierikzee. De heer De Meester zei dat Zierikzee een van de oudste steden van Nederland is en vertelde het een en ander over de geschiedenis van de stad. Hij sprak over de nog bestaande zeventiende- en achttiende eeuwse huizen, die getuigen van een welva rende tijd. De Amerikanen raakten onder de indruk toen De Meester en kele jaartallen van het stadhuis noemde, waarin de verschillende af delingen werden gebouwd. De mannelijke Amerikanen had den bijna allemaal een ,,cap" op het hoofd, afkomstig van de legerafde ling, waarbij ze in de oorlog hadden gediend. Minister-president Bestuurslid Joost Glaser van de ZIERIKZEE - Nog even een blik op de nog bijna komplete school aan de Nieuwe Boorgerstraat. die binnenkort met de grond gelijk zal zijn gemaakt, inmiddels is begonnen met de sloopwerkzaamheden. De woningbouwvereniging ..Beter Wonenen de Zierikzeese bibliotheek onderhandelen thans over een plan. om op die plaats een nieuwe bibliotheek met daarboven woningen voor kleine huishoudens te realiseren. Het zal ech ter nog wel enkele maanden duren, eer daarover een definitieve beslissing wordt genomen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Stichting Nederland-Verenigde Sta ten vertelt enkele hoogtepunten van de veertiendaagse reis. Het gezel schap bracht een bezoek aan het Amerikaanse oorlogskerkhof Mar graten bij Maastricht. Donderdag 2 september werden de gasten ontvan gen door de minister-presdident, mr. A. A. M. van Agt, de minister van de fensie, H. A. F. M. O. van Mierlo en de minister van C.R.M., H. A. de Boer. Ook bekeken de Amerikanen de haven van Rotterdam. Vrijdagmiddag zag het gezelschap de film op Neeltje Jans over de Oosterscheldedam en het maakte een rondleiding over het werkeiland. De gasten werd ontvangen door de refe rendaris van Rijkswaterstaat, de heer B. W. de Waal-Malefijt. STOCKTON (CALIFORNIË) - Do nald Pace, een pionier op het gebied van kankeronderzoek, is vrijdag op 73-jarige leeftijd in Californië overle den. Pace was een van de eerste medici die het oorzakelijk verband bestu deerde tussen tabak en kanker. Hier over schreef hij ettelijke boeken. Gedurende 25 jaar was hij direk- teur van het door hem opgerichte in- stituur voor celonderzoek aan de uni versiteit van Nebraska. Daarna werd hij benoemd tot direkteur van het pharmacologisch instituut van de Pacific-universiteit in Californië. NEW DELHI - Overstromingen als gevolg van moessonregens hebben aan 317 mensen het leven gekost in de Indiase staten Uttar Pradesh en Orissa. Dit blijkt uit een door het In diase persbureau (PTI) gepubliceerde balans. Ondanks het opvoeren van de red dingsoperaties stierven de afgelopen 24 uur in Uttar Pradesh 11 mensen. In Orissa, waar 42 personen worden vermist, zijn honderden dorpen al tien dagen geblokkeerd, tientallen gehuchten staan onder water. De de pressie, die tot de overvloedige re gens had geleid, is vrijdag wegge trokken. In Bihar gaan meer dan 200 solda ten aan boord van 22 motorboten door met reddingsoperaties in de dis- trikten Saran en Bhojpur. Enkele oorlogs-veteranen voor het stadhuis te Zierikzee. Op de foto zijn de ,,caps" duidelijk zichtbaar. De ,,cap" toont het leger-onderdeel, waarbij de ex-soldaten vroeger hebben gediend. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) GOES - De minister van verkeer en waterstaat zet met zijn plannen om de dijkverzwaringswerken te vertragen, de veiligheid op de tocht. De bescher ming van ons land tegen de zee mag niet ondergeschikt gemaakt worden aan het slechte financiële en ekonomisch getij in ons land. Dit zei dijkgraaf G. de Jager van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland maandagmorgen tijdens de algemene vergadering van het waterschap in Goes. Dijkgraaf De Jager vatte daarmee de kritiek samen die de overige dijk graven en waterschapsmensen in Zeeland hebben met betrekking tot de nieuwe bezuinigingsplannen van de minister van verkeer en wa terstaat. WASHINGTON - De Verenigde Staten geven de voorkeur aan het ei gen vredesplan voor het Midden oosten boven het donderdag in Fes overeengekomen plan van de Arabi sche Liga. Dat heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Ge orge Shultz, in een eerste reactie ge zegd voor de commissie van Buiten landse zaken van de senaat. Kamer van Koophandel: ZIERIKZEE - De Kamer van Koophandel Midden- en Noord-Zeeland heeft zich met een brief gewend tot de Staten van Zeeland, waarin zij haar verbazing uit spreekt over het feit dat Gedeputeerde Staten voorstelt het rapport „Het bedrijfsleven op Schouwen-Duive land" op de Statenvergadering van 17 september voor kennisgeving aan te nemen. De Kamer van Koophandel vraagt de Staten om bij G.S. aan te dringen op een meer positieve en aktieve instelling tegenover de aanbevelin gen die door het Midden- en Noordzeeuwse bedrijfsleven in genoemd rapport zijn verwoord. In dc bijgevoegde verklaring wordt er aan herinnerd dat de Kamer van Koophandel te Middelburg het rapport „Het Bedrijfsleven op Schouwen-Duiveland" begin juni heeft gepubliceerd. Aanbevelingen Hierin zijn een groot aantal aanbe velingen gedaan aan de provinciale en lokale overheden ter versterking van de sociaal-ekonomische struk- tuur van deze regio. Met name kan het provinciaal bestuur een belangrijke bijdrage le veren aan de oplossing van sociaal- ekonomische knelpunten op Schou wen-Duiveland die een bovenlo kaal" krakter hebben. Het bedrijfsleven heeft daartoe on dermeer de volgende wensen gefor muleerd: het ontplooien van acquis! - tie-aktiviteiten ter verbreding van de smalle industriële basis op het ei land; het stimuleren van de verblijfs- rekreatie, met name nabij de kleinefre) kernen; het aanpassen van Die komen neer op het vertragen van (de dijkversterkingswerkzaam heden in ons land, waardoor de dij ken niet, zoals beloofd in 1990, maar pas in 1995 op Deltahoogte zullen zijn gebracht. De waterschappen blijven op het standpunt staan dat het streef- jaar 1990 gehandhaafd moet blijven. Planningssysteem Dat moet volgens De Jager kunnen via een planningssysteem waarbij de planning van noodzakelijke werken en niet de beschikbare middelen vooropstaat. De waterschappen zul len deze zaak op 28 september ook aan de orde stellen in een gesprek met de vaste Tweede-Kamerkommis- sie van verkeer en waterstaat. de kosten van nutsvoorzieningen aan het nationale niveau; het toestaan van een bescheiden vestigingsover schot in plaats van te streven naar een vermindering hiervan; het aan brengen van voorzieningen langs het Grevelingcnmeer opdat een meer ge- koncentreerde ontwikkeling van het plankzcilen en de oeverrekreatie tot stand komt; het in voldoende reke ning houden met de diverse in het ge ding zijnde ekonomische belangen bij de keuze van een zoete/zoute Gre- velingen. Aangrijpings punten Uitgaande van de hoofdlijnen van het door College van Gedeputeerde Staten in de periode 1982-1986 te voe ren beleid zoals, „het streven naar behoud van de bestaande werkgele genheid", „het streven om gebruik te maken van de aanwezige mogelijk heden tot groei van de bedrijvigheid" biedt dit rapport vol gens de Kamer van Koophandel inte ressante aangrijpingspunten voor een konstruktieve rol van het pro vinciaal bestuur bij de verder ekono mische ontwikkeling van Schouwen- Duiveland. Verwachting tot dinsdagavond: Spinnewebbenweer In de nacht en ochtend weinig wind; hier en daar mist en minimumtempe ratuur van 15 tot 10 graden; overdag wolkenvelden, in de middag ook pe rioden met zon en middagtempera- tuur rond 22 graden; tot matig toene mende zuidelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 17 sept. Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Minimumtemp.: 11 gr. Middagtemp.: 21 gr. Windkracht: zuidwest 4 Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Minimumtemp.: 11 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: zuidwest 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Minimumtemp.: 12 gr. Middagtemp.: 22 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 14 sept. Zon op 7.12, onder 19.58 Maan op 2.43, onder 19.02 Nieuwe Maan: 17 sept. (14.09) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 14 sept. 0.35 13.20 6.52 19.26 Springtij: 19 september HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 13-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Het blijft de komende dagen rustig weer. Daarbij zullen zich in de nacht en ohtend mistvelden vormen die het weer enigszins een najaars- achtig karakter zullen geven. Over dag zal de mist oplossen en vooral in de middag worden flinke zonnige pe rioden verwacht. Daarbij zal de tem peratuur oplopen tot ongeveer 22 graden, zodat het weer dan een meer nazomers karakter zal hebben. Het weer in ons land blijft de ko mende dagen onder invloed staan van een krachtig gebied van hoge luchtdruk dat zich verplaatst van de Golf van Biscaje naar het Europese vasteland. Dinsdag wordt de kern dichtbij ons land verwacht. Samenhangend daar mee zal er weinig wind zijn. Het ziet er naar uit dat de kern langzaam naar oost-Europa trekt. Dit brengt met zich mee dat de wind bij ons ge leidelijk draait naar zuid tot zuid oost. NEW YORK - De Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken. Geor ge Schultz, heeft zondag in een toespraak gezegd dat de Verenigde Staten inzake president Reagan's vredesinitiatieven voor het Midden- Oosten een vastberaden standpunt innemen. Washington zal geen rege ling opleggen, maar „het initiatief van de president bevat krachtige Amerikaanse stelregels. Wij zullen daar niet van afwijken", zei hij. Laaf woninginrichter van uw huls een paleisje makenl Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318. b.g.o. 1469

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1