SAMAN B.V. 'Gas in '83 weer omhoog' AUTOBEDRIJF BRAAL SHOW Antiek occasions GELD 20% KORTING H. VAN DUKE HESE Te koop: REMEEUS XMilMX B. NEIJENHUIS OCCASIONS A.N.W.B. GEKEURD chauffeurs-opleiding GOEDKOPE AUTOVERZEKERING; MOTORVERZEKERING 40% voordeel voor onze abonnees Mededelingen Gemeente Zierikzee Uw drukker voor mooi en doelmatig werk is L&O Regelmatig adverteren de bron van uw verkoop Het Niewe Moollenhuys Houtkachels, z.g. alles branders GESLOTEN JBapelltls* NOTENSHOP- CHOCOLATERIE Gemengde noten voor f 3,95 SUCCESJES BLOEMBOLLEN Bloemen en Tuincentrum van de BMW-dealer AUTOBEDRIJF gemeubileerde woning MORIAAN VIERGEVER 9 Inl. 01115-2782 AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Schuithaven 12 - 4301 HC Zierikzee Telefoon 01110-5081 b.g.g. 3742 Renault 4 GTL groen Renault 4 GTL blauw Renault 4 GTL beige Renault 4 GTL groen Renault 4 GTL wit Renault 5 TL blauwmet. Renault 5 TL zilvermet. Renault 5 GTL blauw Renault 5 L 5 deurs I.beigemet. Renault 5 GTL geel Renault 5 TS beige Renault 5 GTL wit Renault 5 GTL 5 deurs rood Renault 14 TL rood Renault 14 TL beige Renault 14 TL gasinst. perlemet. Renault 14 TL blauwmet. Renault 18 GTL blauwmet. Renault 18 blauw Renault 18 TL beige Peugeot 104 GL gasinst. rood Talbot Solare 1,6 belgemet. Fiat 127 groen Honda Civic rood DAF 66 groen Medio September begint de kursus Theoriekursus begint op vrijdag 17 september. Grevelingenstraat 1-3 - 4301 XZ Zierlkzee Telefoon (01110) 2529 *7Tha'M. W.A. met gratis groene kaart Boven 23 jaar Beneden 23 jaar 600 kg f189,- f 263,- 800 kg f 263,- f 367,- 1000kg f337,- f 470,- enz. Premiebetaling per kwartaal halfjaar en jaar. op elk moment met uw doorlopend krediet Aflossing: 2%, 2Vzof 3% per maand Snel geregeld met kontant geld. Door speciale VOLMACHTEN geen informatie bij wergevers, buren of leveranciers. 2.000,- t 3.000,— f 5.000 f 8.000,— t 10.000,- 24 x 102,23 36x111,30 48 x 150,46 60 x 199,48 72x218,17 15.000,- t 20.000,- t 25.000,- f 30.000,— f 40.000 72 x 320,92 72 x 423,67 72 x 526,42 120x461,34 120x610,92 OP UW WA BROMFIETSVERZEKERING Vraag vrijblijvend inlichtingen Ook 's avonds en zaterdags te bereiken onder Tel. (01110) 2605 Mulockstraat 22 - Zierlkzee Bestemmingsplan „Malta" Openbare bekendmaking Op maandag 13 september a.s. om 19.30 uur zal in de trouwzaal van het stadhuis voor de bewoners van de wijk MALTA een informatie-avond worden gehouden, waarbij ons colle ge het ontwerp-bestemmingsplan Malta" (gelegen binnen de driehoek stadsgracht, Rijksweg 18 en de Scheepstimmerdijk Zille Stapels- .hofweg) zal toelichten en op eventue le reacties uit het publiek zal ingaan. Dit ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf maandag 6 september a.s. op werkdagen van 09.00 uur - 12.00 uur voor de wijkbewoners op de afdeling algemene zaken en het bureau voor lichting van de gemeentesecretarie ter inzage. Afhankelijk van de resultaten van deze informatie-avond zal worden bezien of het ontwerp aanpassing be hoeft, waarna de officiële ter-visie legging ingevolge de Wet op de Ruim telijke Ordening van het ontwerp- bestemminsplan zal plaatsvinden. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, De burgemeester, TH. H. DE MEESTER De secretaris, A. G. IZEBOUD Zierikzee, 1 september 1982 Bestemmingsplan „Buitengebied" Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat zij voor nemens zijn met toepassing van arti kel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het nu nog voor het gebied van het nieuwe sportpark (gebied tussen Lange Blokweg en Ou- deweg) van kracht zijnde bestem mingsplan „Buitengebied" ten be hoeve van de uitvoering van de eerste fase van het sportpark. Deze uitvoering omvat grondwerk, egali satiewerkzaamheden, maken van verhardingen voor voetpaden/par keerterreinen met toegangswegen, aanbrengen van beplantingen, etc. Alvorens vrijstelling te kunnen ver lenen van de voorschriften van het van kracht zijnde bestemmingsplan „Buitengebied", dienen gedeputeer de staten van Zeeland een verklaring af te geven dat zij tegen het verlenen van vrijstelling geen bezwaren heb ben. Alvorens deze verklaring aan te vragen, dienen wij op grond van de door het college gegeven richtlijnen de eigenaren/gebruikers van de aangrenzende of naburige percelen in de gelegenheidftfestellenyamhet plan-' voor de aanleg van d$eerste fase van het sportpark kennis' te nemen en daartegen bezwaren in te dienen. In verband met het voorgaande ligt het plan voor de aanleg van de eerste fase van het sportpark met bijbeho rende tekeningen met ingang van 10 september a^s. gedurende veertien dagen voor een ieder ter gemeentese cretarie van 9.00-12.00 uur, afdeling algemene zaken ter inzage. Geduren de de hierboven genoemde termijn kan een ieder zijn (gemotiveerde) be zwaren tegen het onderhavige plan aan het college van burgemeester en wethouders, Meelstraat 8 te Zierik zee, schriftelijk kenbaar maken. Burgemeester en wethouders voor noemd, De burgemeester, TH. H. DE MEESTER De secretaris, A. G. IZEBOUD Zierikzee, 9 september 1982 Bouwaan vraag Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat door het bestuur van de woningbouwvereni ging „Beter Wonen", de Cranestraat 2 te Zierikzee, een bouwaanvraag is ingediend voor het bouwen van 34 woningen aan o.a. de Ravestraat 4 en 18, Wevershoek 33-35 en 43, Regen- boogstrat 12-16, St. Domusstraat 98- 104 en Lange Groendal-westzijde (oorspronkelijk nr.30), kadastraal bekend gemeente Zierikzee sectie L nrs. 983 (ged.), 126 (ged.), 905 (ged.), 90 en 959 (ged.) en sectie B nrs. 2864 (ged.) en 2275. Deze bouwaanvraag is in strijd met het voor de St. Domusstraat en Lan ge Groendal van kracht zijnde bestemmingsplan „Havenkwartier" en het voor de Wevershoek, Regen boogstraat en Ravestraat van kracht zijnde bestemmingsplan „Stede- bouwkundige Regeling Kom Zierik zee 1961", doch is in overeenstem ming met de in voorbereiding zijnde gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan „Havenkwartier" en het ontwerp-bestemmingsplan „Binnenstad-Zuidwest". Wij zijn bereid aan dit bouwplan me dewerking te verlenen met toepas sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet. De bouw vergunning kan echter eerst worden verleend nadat gedeputeerde staten van Zeeland een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven; deze ver klaring kan pas worden aangevraagd nadat wij de aangrenzende of naburi ge eigenaren in de gelegenheid heb ben gesteld van het bouwplan kennis te nemen én daartegen bezwaren in te dienen. In verband met het voorgaande lig gen de op de bouwaanvraag betrek king hebbende bescheiden met in gang van 13 september a.s. geduren de veertien dagen voor een ieder ter gemeentesecretarie van 9.00 uur tot 12.00 uur, afdeling algemene zaken ter inzage. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder zijn (gemotiveerde) bezwaren tegen het pjp.dejrhavigè bouwplan aan het colle ge'van burgemeester en wethouders, Meelstraat 8 te Zierikzee, schriftelijk kenbaar maken. Burgemeester en wethouders voor noemd, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 10 september 1982 Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poststraat 53 Zierikzee Telefoon (01110) 6655 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 1472 - Tel. (01115) 2258 Zojuist verschenen Schouwen-Duiveland beeldverslag van een jaar 1981 Dokumentatie - voorlichting - verkoop Waar de klant nog koning is en die vooraan staat in energie-besparing. Julianastraat 40 - Telefoon 2647 Zierikzee Jannewekken 11 - Zierikzee - Telefoon (01110) 6551 MAKELAAR P. KORSTENBROEK Oe belangrijkste gebeurtenissen op Schouwen-Dulveland m het jaar 1981 in beeld gebracht Een uitgave van drukkeri| Lakenman Ochtman Aantal pagina's 72 Uniek voor later' De eerste uitgave van een m de toekomst terugkerende reeks Voordeelprljs voor abonnees op de Zierlkzeesche Nieuwsbode f 7.50' Voor nief-abonnees bedraagt de prijs t 12.50* (afgehaald aan ons kantoor Jannewekken 11) Indien u dit unieke fotoboek per post wenst thuis te laten bezorgen, kan dit door overschrijving van t 11.75 voor abonnees/f 10.75 voor met-abonnees (met 4.25 verzendkosten) a op postrekening Q50521 n v drukkerij lakèriman 4 Ochtman bv. Zierlkzee b op bankrekening 66.64 10 518 met vermelding ..Schouwen Duiveland 1981 Olielampen. te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 REDEN: U nu te laten informeren, c.q. over te gaan op een energie-zuinig gastoestel en/of regel- apparatuur. 16 - 17 - 18 september a.s. in pand Poststraat 4 Resp. 10-12 en 13-21 uur; 13-17.30 uur; 10-17.00 uur van de nieuwste gashaarden - CV ketels warmwatertoestellen economaten Voor scholen - clubgebouwen - kerken - kantoren, vragen wij uw aandacht voor weersafhankelijke regeling en optimalise ring, 35% besparing is geen uitzondering. Indien u nu abonnee wordt op de Zierlkzeesche Nieuws bode kunt u ook profiteren van de voordeeiprljs voor abonnees door het Invullen van onderstaande bon Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen. van maandag 13 tlm maandag 27 september DINSDAG 28 SEPTEMBER weer open TWEEWIELERS Zierikzee - Weststraat 5-7 WEEKEND-REKLAME: 250 gram APPELMARKT-ZIERIKZEE Diversen: Voor gitaarles kunt u terecht bij Dik de Koning in Zierik zee, tel. 01113-1413. Koop u rijk. Show 16-17-18 sept, in pand Poststraat no. 4 van de nieuwste gashaarden, houtkachels, CV-ketels en re- gelapparatuur. Dokumenta tie en voorlichting. Saman BV, Julianastr. 40, Zierikzee. V.a. maandag is de fruit- schuur wegens de pluk tot 's middags 15.00 uur gesloten. Zaterdags de gehele dag open. M. A. van Leersum, Zonnemaire. Met wie kan ik 's maandags morgens tegen vergoeding meerijden naar Amsterdam. Gertrud Vogel, Zierikzee, tel. 01110-3960. Voor ontwerp, aanleg en on derhoud van uw tuin: E. Jan- se, erkend hovenier, Zeven- getijstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-3897. Wij zoeken nog spulletjes voor onze rommelmarkt. Heeft u nog iets liggen op zol der of in de schuur? Bel a.u.b. 01110-4940. En wij komen het graag bij u ophalen. te kust en te keur voor ka mer en tuin Hogezoom 20 Haamstede Tel. 01115-1383 Dinsdag a.s. 14 september wegens Fleurbeurs de gehele dag gesloten STEUNZOLEN ELASTIEKEN KOUSEN STEUNKOUSEN STEUN PANTIES BMW 520/6/gas sept. 1978 BMW 316 1980 BMW 316 1980 BMW 316 1978 Ouwerkerk - 01114-1473 Let op: super en gewone benzine 3 cent goedkoper BRAAL maakt autorijden werkelijk goedkoper booooooooooooooooooooooooooooooooooooo Voo^lb°V I Jenneweüken 11 ot apaturen per po»t it ange frank eerde en velop aan de abonnementen administratie Zlerikteesche nieuwsbode antwoordnummer f, 4700 VB Zierikzee I I I I I ZIFRIKZEESCHE NIEUWSBODE tot juli 1983 Ons eigen goedkope sigaren/shag/sigaretten Hoek Kraanplein - Z'zee Te huur in Westenschouwen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9