HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN „Laatste dagen krant zijn nog niet geteld" Houding overheid maakt windenergie te duur ELEKTRO LIEVENSE Oltheten op congres: Werkloosheid stijgt fors door Automatisering schept arbeidsplaatsen" Horecaprijzen mogen ruim zes procent omhoog Wat biedt de BEELDBUIS Aktievoerders dumpschip in „onvrijwillige hongerstaking" Onbekende film Chaplin gevonden 6 AMSTERDAM De laatste dagen van de krant zijn niet geteld. Er zijn nog grote mogelijkheden voor ontwikkelingen voor de pers. Dit heeft direkteur Th. H. Oltheten van de Staatsdrukkerij en Staatsuitgeverij, donderdag be toogd tijdens het twee dagen durende twaalfde Europese kongres van de In ternationale Newspaper Promotion Association in Amsterdam. Aan het kon gres nemen ruim 200 afgevaardigden van dagbladen uit heel Europa, Amerika en Canada deel. Oltheten ging in op de problemen waarmede de westerse pers momen teel wordt gekonfronteerd. Niet de afnemende behoefte aan redaktione- le informatie, maar de dalende in komsten uit advertenties gaan een strukturele bedreiging vormen voor het voortbestaan van de krant. Want, zo zei hij, hoewel de uitgevers trach ten deel te nemen in de nieuwe elek tronische media om hun aandeel in de informatiestroom niet te verlie zen, betekent dat niet het einde van (de krant. De krant moet zich als kommunikatiemiddel wel aanpassen aan een nieuwe generatie lezers. Door zich op specifieke groepen te richten, met voor ieder de gewenste informatie, doet de krant recht aan de individualiteit van de lezer. Direkteur Oltheten vond het voor ts noodzakelijk de geboorte van een nieuwe krant te bevorderen en de ontwikkeling van de persvrijheid te stimuleren via professionalisme in de journalistiek en de bedrijfsvoe ring van de krant. ZIERIKZEE Niet-geïndustrialiseerd Grote ontwikkelingsmogelijkhe den voor de pers zag Oltheten in de niet-geïndustrialiseerde landen. Van belang is daarbij dat de pers over het land is gespreid, in plaats van de te vaak aangetroffen koncentratie van kranten in de nationale hoofdsteden, die dan bovendien dikwijls alleen de zienswijze van de regering uitdra gen. DEN HAAG - De werkloosheid is in augustus met 13.200 gestegen tot 564.300 personen, een stijging die groter is dan op grond van seizoens invloeden mocht worden verwacht, aldus het ministerie van sociale za ken. Bij de mannen bedroeg de stij ging 7600, bij de vrouwen 5600. Na korrektie voor seizoensinvloe den steeg de werkloosheid met 10.800 tot 554.300. Bij de mannen was de toeneming 8500 en bij de vrouwen 2300. De bij de arbeidsbureaus gere gistreerde openstaande vraag bleef in augustus ten opzichte van de maand ervoor gelijk 11.600. Voor sei zoensinvloeden gekorrigeerd steeg de vraag licht met 400. AMSTERDAM - Automatisering veroorzaakt geen werkloosheid, maar schept juist banen. Prognoses van onder meer de Raad van de Ar beidsmarkt dat er in 1990 tenminste 95.000 arbeidsplaatsen verloren zou den gaan door de automatisering, zijn onvolledig, omdat de raad geen enkele poging doet om de keerzijde te tonen. Door automatisering is al nieuwe werkgelegenheid ontstaan en deze ontwikkeling zet zich ook in de toekomst voort, aldus drs. M. A. H. van den Akker, voorzitter van de tentoonstellingskommissie Efficien cy Beurs, donderdag in Amsterdam. Volgens Van den Akker zijn er in Nederland ruim 100.000 arbeids plaatsen in de automatisering. .Wel ke bedrijfstak heeft de iaatste vijf tien a twintig jaar een dergelijk aan tal nieuwe arbeidsplaatsen opgele verd", aldus Van den Akker. De weg naar nieuwe werkgelegenheid is die van de innovatie, dus de toepassing van nieuwe technologieën en hulp middelen. DEN HAAG. Ingrid N., de vroegere vriendin van Koos H., de 32-jarige Haagse portier die vorig jaar door de rechtbank in Den Haag wegens moord op drie meisjes tot levenslan ge gevangenisstraf werd veroor deeld, zal toch moeten getuigen on danks het feit dat twee artsen haar daartoe niet In staat achten. Bromfietser geschept Op de Julianastraat werd heden ochtend, vrijdag, een bromfietser dooreen auto aangereden, waarna de bromfietster J. K. uit Oosterland met zware verwondingen naar het Rode Kruis Ziekenhuis moest wor den overgebracht. Automobiliste I. M. A.-K. uit Zierikzee kwam van een oprit en wilde de Julianastraat oprij den. Zij zou daarbij de bromfietser niet hebben gezien. ZONNEMAIRE Opbrengst kollekte De inzameling ten behoeve van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding in Zonnemaire heeft 976,— opgebracht. Een woord van dank aan de kollektrices en de gulle gevers is op zijn plaats. DEN HAAG - De horecaprijzen mogen met ingang van maandag met 6,3 procent omhoog. Het toeristenme nu gaat per 1 januari omhoog van 15,- tot 16,25 gulden. Dat staat in de prij- zenbeschikking horecadiensten 1982, die overigens nog van een handteke ning moet worden voorzien door een aantal bewindslieden. Volgens sekretaris De Boer van het Bedrijfschap Horeca moet de prijzen- beschikking minstens een dag voor de inwerkingtreding in de Staatscou rant worden afgedrukt. ,,Zo niet, dan is er maandag geen prijzenbeschik- king". De prijsverhoging is gebaseerd op de kostenontwikkeling in de horeca gedurende de afgelopen twaalf maanden. Tevens is rekening gehou den met nog door te voeren aanpas singen voor 1980 en 1981. De logiesprijzen in hotel en pensi ons mogen met 6,3 procent omhoog, waarbij de prijs, inklusief toeristen belasting, afgerond moet worden op het naastbijgelegen veelvoud van 50 cent. Maaltijden, spijzen en dranken moeten afgerond worden op het naastbijgelegen veelvoud van vijf cent. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND BREUKELEN - De politie heeft een omvangrijke partij hasj onder schept. Nadat bij Utrecht een beste lauto met 600 kilo hasj van de weg was gehaald trof de politie later in een loods in Breukelen een vrachtau to aan, waarin 1.500 kilo hasj was verstopt. De groothandelswaarde van de hele partij wordt door de poli tie geschat op zo'n 2 miljoen. UTRECHT - De Diabetes Vereni ging Nederland stapt per 1 januari uit de Nederlandse Gehandicapten raad. Toenemende onduidelijkheid binnen de gehandicaptenwereld is de reden voor dit besluit. DELFT - Het centrum voor Energiebesparing is van mening dat windener gie op het ogenblik nog steeds te duur is door de houding van de overheid. Het zou veel goedkoper kunnen, als de regering het gebruik van deze energiebron meer zou stimuleren en de elektriciteitsbedrijven meer windmolens zouden inzetten. Bij een hogere benutting van de windenergie wordt deze bron van zelf goedkoper. Uit berekeningen is gebleken dat enkele duizenden megawatt elek trisch vermogen windenergie ge bruikt kunnen worden Het is vol gens het centrum technisch mogelijk dit vermogen in de elektriciteits voorziening in te passen Niettemin stellen de overheid en de elektriciteitsbedrijven z.ich erg te rughoudend op, zo konstatoert het studiecentrum Er is relatief weinig geld voor onderzoek en de lagere overheden staan niet bepaald te springen om windmolens op hun ge- bied te installeren. Er wordt op het ogenblik weinig gedaan om het ge bruik van windenergie te stimule ren. Kostendekkend Op het ogenblik kan windenergie zo heeft het centrum berekend, al kostendekkend zijn voor elektrici teitsbedrijven. Bij massaproduktie van windmolens kunnen de kosten flink dalen, de centrales zijn echter van plan goedkopere brandstoffen, zoals kolen, te gaan gebruiken. Het energiecentrum meent dat de kosten van stroom uit kolen en wind elkaar nauwelijks zullen ontlopen. Ook ai zouden de prijzen gelijk blijven, dan nog zijn er meer argu menten om wind te gebruiken dan kolen, zo meent het centrum. Het heeft een positief effekt op de beta lingsbalans, Nederland wordt onaf hankelijker van het buitenland in de energievoorziening en er komt meer werkgelegenheid door de bouw van windmolens. Bovendien zijn de mi lieurisico's veel minder. DEN HAAG - De geneeskansen bij de behandeling van kinderen met bloedkanker (leukemie) zijn in de af gelopen tien jaar enorm gestegen. Kinderen met acute lymfatische leu kemie, die bij kinderen het meest voorkomt, hebben een kans van 50 tot 60 procent hun ziekte te overle ven. Tien jaar gelden was die kans nog slechts 5 tot 10 procent geweest. Dat heeft het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor de Kankerbestrij ding bekend gemaakt. EINDHOVEN - Het is aantrekke lijk om brandstoffen zoals teer, gas en houtskool terug te winnen uit huishoudelijk afval. Met de hulp van een speciale verwerkingsmethode pyrolyse genaamd, is dat heel goed mogelijk. Dat blijkt uit een promo tieonderzoek van de 28-jarige Ir. Kees van Ginneken die op 10 septem ber aan de Technische Hogeschool Eindhoven hoopt te promoveren. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door een subsidie van 600.000 gulden van het ministerie van volksgezond heid en milieuhygiëne. AMSTERDAM - Aan Nico Scheepmaker van de Gemeenschap pelijke Pers Dienst (GDP) is de prijs voor de Dagbladjournalistiek 1982 toegekend voor zijn columserie ,,Tr ij fels". De prijs beschikbaar gesteld door de Vereniging de Neder landse Dagbladpers (NDP), de Orga nisatie van Dagbladuitgevers, was dit jaar bestemd voor de kategorie opniniërende en kommentariërende artikelen en beschouwingen, inklu sief recensies. AMSTERDAM - De Anne Frank Stichting gaat de voorzitter van de nieuwe Tweede Kamer vragen of hij wil ingrijpen bij eventuele racistisch taalgebruik door het Kamerlid van de Centrumpartij. De Kamervoorzit ter zou er ook op moeten toezien, dat dergelijke uitlatingen niet in de han delingen worden opgenomen. Dit staat in een verklaring die de Anne Frank Stichting donderdag heeft uit gegeven. HILVERSUM - De VARA-haan, die sinds 1977 het gezicht van deze om roep bepaalt, wordt geplukt. Op ad vies van een reklamebureau gaat de ze omroep de huisstijl vereenvoudi gen en daarin past technisch de hui dige haan niet meer. Er komt nu mis schien al per 1 januari een eenvoudi ger gestyleerde haan.' Het ontwerp daarvoor ligt al bij de afdeling gra fisch ontwerp van de NOS. DEN HAAG - De Haagse minia tuurstad Madurodam heeft donder dag de miljoenste bezoeker van dit seizoen ontvangen. Het ging om het bejaarde echtpaar C. van den Breuk uit Kortenhoef. Begin juni passeerde de dertig miljoenste bezoeker de poorten van Madurodam sinds de oprichting. ROTTERDAM - De konkurrentie- positie van Rotterdam ten opzichte van andere Westeuropese havens en Nederlandse steden is niet eenduidig goed of slecht. Rotterdam heeft na melijk een aantal-zwakke en een aan tal sterke, kanten als vesti gingsplaats voor industrie en bedrij ven. VLAARDINGEN - De industrie bond F.N.V. is niet van plan zonder meer genoegen te nemen met het ont slag van 130 werknemers bij de kunstmestfabriek Windmill in Vlaardingen. Volgens distrikts- bestuurder Piet Janssen is een soci aal plan op dit moment nog niet aan de orde en wil de bond eerst praten over de ekonomische situatie van het bedrijf. ZATERDAG 11 SEPTEMBER NED. I: Twee films van Charlie Cha plin worden in de middaguitzending op het scherm gebracht. De titels van deze rolprenten zijn: ,,The Circus" en ,,The Kid". In het BMX Stadion te Slagharen vindt de eindstrijd plaats van de Fietscross Trophy 1982. Lief hebbers van Amerikaanse humor ko men weer aan hun trekken met de af- levring van Alice". Achter de scher men van „Een brug te ver" is een Britse dokumentaire, die achter grondinformatie geeft over de film ,,Een brug te ver". Aan het woord zullen komen akteurs, filmmakers, maar ook militairen, die in 1944 aan de invasie hebben deelgenomen. De avond wordt besloten met beelden van de Open Amerikaanse tennis kampioenschappen. NED. II: Studio Sport extra brengt beelden van de Europese atletiek- kampioenschappen in Athene. In ,,De familie Mayer" heeft de vader het danig kwaad met zijn werkloos heid. Hij reageert zijn slechte hu meur op zijn familie af. In ,,Pips" grote verwachtingenheeft de titel held zijn welvaart eigenlijk te dan ken aan de gevangene Magwitch, die hij in zijn jeugd ontmoet heeft. Ge rald Harvey een zakenman wordt verdacht van diverse misdaden, al dus is te aanschouwen in de afleve ring van Maggie Forbes". De uit de kerk gezette gnostici staan vanavond in het middelpunt in de aflevering van ,,De verliezers". ZATERDAG 11 SEPTEMBER NED. I: 15.30 Nieuws: 15.32 Charlie Chaplin: 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Fietscross Trophy 1982; 20.00 Alice; 20.25 Achter de schermen van ,,Een brug te ver"; 21.37 Journaal; 21.55 Sporpanorama; 22.50 Jaarvergade ring; 23.15 Journaal; 23.20 Tennis. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 16.55 Studio Sport; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 Rollebol; 19.05 De familie Mayer; 20.00 Journaal; 20.27 Pips grote verwachtingen; 21.25 Maggie Forbes; 22.15 Hier en nu; 22.55 Studio Sport; 23.20 De verliezers; 23.50 Jour naal; 23 55 Nieuws voor doven. ZONDAG 12 SEPTEMBER NED. I: Uit de Evenementenhal van het Turfschip Breda wordt de eu charistieviering uitgezonden, dit in het kader van de Nationale Zieken- AMSTERDAM - De verkoop van de Suske en Wiske-nabootsingen ,,De glunderende gluurder" en ,,De kei- zerkraker" moeten worden gestaakt. Dit heeft het gerechtshof in Amster dam donderdag bepaald in het hoger beroep van een kort geding dat de uitgeverij Scriptoria en de auteur van de echte Suske en Wiske-albums, Willy Vandersteen, hadden aan gespannen tegen de Amsterdamse boekhandel W. Verkuil. AMSTERDAM - De drie aktievoer ders van de milieu-organisatie Greenpeace, die zich woensdagmid dag hebben vastgeketend aan de los kranen van de „Rijnborg", bevonden zich donderdag nog steeds aan boord van het Nederlandse dumpschip. Voor de tweede achtereenvolgende dag ging de dumping van het radio- aktief afval uit Zwitserland en Bel gië niet door. Dit heeft Greenpeace in Amsterdam meegedeeld. Volgens de milieu-organisatie heeft de bemanning van het dump schip pogingen verijdeld om de vast geketende aktievoerders voedsel te geven. De drie gingen zonder eten en drinken de tweede dag van hun aktie in. ,,Nu de kapitein van de „Rijn- borg" pogingen om onze mensen van proviand te voorzien saboteert is hij verantwoordelijk voor de gevolgen van deze onvrijwillige hongersta king van de drie demonstranten", zo stelt Greenpeace. De kapitein van het dumpschip de Rijnborg heeft de drie aktievoerders later op de dag van de loskranen weggehaald en ingesloten. Volgens Greenpeace in Amsterdam zou dat zijn gebeurd in opdracht van de offi cier van justitie. LONDEN - In Engeland is een on bekende film van Charlie Chaplin ge vonden waarvan ook zijn familie niets wist. Kevin Brownlow, een re- dakteur van het kommerciële televi siestation „Thames TV", vond de rol prent „ergens in een kelder" bij voorbereidingen voor een serie over het leven van Chaplin die zijn maat schappij begin volgens jaar wil gaan uitzenden De familie van Chaplin had Kevin toestemming gegeven tientallen filmtrommels in te zien. Daarbij trof hij een 23 minuten durende film aan met de titel „How to make films". De vondst zal worden opgenomen in de serie van „Thames TV". Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 01114-1368 01119-1634 Zaterdag 11 september, 15.32 uur, Nederland I: Charlie Chaplin. Een scène uit de film ..The Kid", met Charlie Chaplin en Jackie Coogmi als The Kid. dag. .Tussen afkeer en angstis de titel van een diskussieprogramma dat zal handelen over de kernwapen wedloop. .Zeven dagen zul je in hut ten wonen" is de titel van een pro gramma over het Joodse Loofhutten feest gevolgd door een impressie van het Aalsmeerse bloemencorso. In,,Ja natuurlijk extra", waarin een zwam- menfamilie onder de loep genomen zal worden. In het Engels-Ierse tv spel .Melodie van het hart" krijgt een 12-jarige jongen na een ernstige ziekte een piano van zijn ouders. In het begin lijkt zijn muzikaliteit op een laag pitje te staan. Daar komt verandering in, zodra een muziekle rares hem dusdanig weet te boeien. Voordat beelden komen van de Open Amerikaanse tenniskampioen schappen, komt een dokumentaire op het scherm over de Christen Ar meniërs in Iran. NED. 11: „Kanotocht naar het ver leden" is een film over een expeditie naar de Aleoeteilanden bij Alaska. Ook brengt de NCRV nog de slotsa- menvatting van het koorzangpro gramma „U zij de glorie". De VPRO komt met een aflevering van BGTV en een aflevering van het saterische quizprogramma „You bet your life met Groucho Marx. Götterdamme- rung 2000" is de titel van een poppro gramma. Het diskussieprogramma „Tijdverschijnselen" zal vanavond handelen over het „zwarte geld" cir cuit. ZONDAG 12 SEPTEMBER NED. I: 11.00 Eucharistieviering; 17.00 Tussen afkeer en angst; 18.00 Zeven dagen zul je in hutten wonen; 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Rollebol; 19.10 Bloe mencorso; 19.55 Ja, natuurlijk extra; 20.45 Melodie van het hart; 22.10 Christen Armeniërs in Iran; 23.00 Journaal; 23.05 Tennis. NED. 11: 13.00 Nieuws voor doven; 15.00 Teleac; 15.30 Nieuws; 15.35 Ka notocht naar het verleden; 16.15 U zij de glorie; 17.45 Studio Sport; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Pa- noramiek; 20.40 H.V.; 20.45 BGTV; 21.15 You bet your life; 21.40 Götten- dammerung 2000; 22.25 Tijdver schijnselen; 23.20 Journaal; 23.25 Nieuws voor doven. MAANDAG 13 SEPTEMBER NED. I: In de laatste aflevering van Alfonsis de titelheld bezeten om overal knopen in te leggen. De vader van „De familie Mayer" heeft einde lijk werk gevonden als monteur in Saoedi Arabië. Dat houdt in dat hij zijn familie voor twee jaar vaarwel moet zeggen. Eddy Becker presen teert de quiz „Cum Laude". ..Onvol tooid verleden" is de titel van een tv spel dat handelt over een jonge vrouw die bij toeval terecht komt in het dorp van haar jeugd. Onder de bevolking zijn nog steeds sporen her kenbaar van gebeurtenissen in het verleden, waarin zij een kwalijke rol gespeeld zou hebben. „Je moet wel gek zijn" is een dokumentaire over leerling psychiatrisch ziekenver pleegster/verplegers. Dr Gilles Quispel en Henk Verkerk geven in de reeks „Verliezers hun visie op kerk vader Augustinus. NED. II: ..De natuur en de mens" de Spaanse natuurfilmreeks gaat dit keer over de specht. In ..Shelley" staat de bevalling centraal. Na de ak- tualiteitenrubriek „Achter het nieuws,, de tweede aflevering van „Bijna een Happy endwaarin Mau reen, dank zij de hulp van de Weight Watchers haar eigen gewichtsverwachtingen overtreft. Met haar vriendin Julie wil ze dat gaan vieren „De rechterlijke macht" staat in het middelpunt in het diskussieprogramma ..De Ach terkant van het gelijk". MAANDAG 13 SEPTEMBER NED. I: 10.00 en 14.00 Schooltelevi sie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.58 Nieuws; 19.00 Alfons; 19.10 De fami lie Mayer; 20.00 Cum Laude; 20.25 Onvoltooid verleden; 21.37 Journaal; 21.55 Je moet wel gek zijn: 22.30 De verliezers; 23.00 Journaal23.05 Nieuws voor doven. NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 De natuur en de mens; 19.25 Shelley; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Bijna een happy end; 22.15 De achterkant van het gelijk; 23.20 Recht is recht en krom is krom23.35 Journaal; 23.40 Nieuws voor doven. Ina draaide een vel papier in de schrijfmachine en leunde even met haar armen op het bureaublad. „Frans ter Scheure. U kent hem wel. Zijn wagen is hier in onderhoud". „Die vertegenwoordigen" „Ja. Hij reist voor een machinefa briek. Hij heeft het me wel eens uitge legd, maar veel begrijp ik er niet van. Het zijn allemaal precisie-instrumen- ten". Joop Walsoorden haalde verachtelijk zijn wenkbraouwen op. „Vertegen woordiger kun je niets beters uit zoeken?" „Nou, wat geeft dat? Frans verdient goed. Kijk maar eens naar de wagen die hij rijdt. Een Mercedes. Hij heeft pas de nieuwste gekocht". „Kunst om als vertegenwoordiger in zo'n wagen te rijden. De baas betaalt toch het meeste". „Hoe weet u dat nou?" „Ach, dat is toch altijd zo? Enfin, ik zal wel eens naar hem informeren". „Waarom is dat nodig?" Ze keek haar vader verstoord aan. „Vraag ik dat?" „Ik wil weten, met wie mijn kinderen omgaan". „U weet het nu toch? Frans ter Scheur. Hij komt hier al een jaar of drie als klant". Walsoorden gaf verder geen ant woord, maar twee weken later vertelde hij zijn dochter onder vier ogen: „Ik zou er maar een eind aan maken, want het nest, waaruit hij komt, deugt niet Zijn vader is een wijvendief en heeft al eens gezeten. Hij heeft indertijd op het wo ningbureau gewerkt Nota bene nog als hoofdambtenaar van de gemeente. Als er voor hem wat te halen was, zorgde hij voor een huis. Herinner je je dat niet meer? Het was indertijd een groot schandaal; het heeft nog in de kranten gestaaa Ach nee, jij was toen nog te klein. Het is al een jaar of vijftien geleden, denk ik. Hij nam op grote schaal steekpenningen aan. Hij heeft er maar een paar maanden voor gehad". Het had Ina even een schok gegeven, toen haar vader deze feite op ernstige toon, maar verder doodnuchter vertel de. Zoiets is een gemene streek. In- gemeea Zc had er vaak van gehoord, dat jonge mensen jaren moeten wach ten met trouwen, omdat ze geen huis kunnen krijgen. En dan zit er op het gemeentehuis een hoge ambtenaar, die wel in staat is voor een huis te zorgen, als de vrouw, die zich misschien in uiterste wanhoop tot de hoogste ambte naar wendt om uitkomst, wellicht op bedekte toon te horen krijgt, dat me neer'' er wat aan kan doen, mitsEr zullen wel vrouwen ziin geweest, die dit minderwaardig offer hebben ge bracht, om toch eindelijk een huis te kunnen krijgen. En zoiets zou haar schoonvader worden, als ze het met Frans eens werd. Erg aanlokkelijk leek het niet Walsoorden merkte, dat hy terrein won. „Er waren gevallen, waarin hij drie- tot vijfduizend gulden aanvaard de, in ruil voor een woning Daardoor Door GRE DE BOER moesten andere jonge paartjes die geen geld hadden, langer wachten. Weetje hoe ze dat noemde? Corruptie. Natuurlijk liep het een keer stuk. Ter Scheure werd geschorst als ambténaar en toen het voorkwam kreeg hij twee of drie maanden, dat weet ik niet zo pre cies meer. Na zijn ontslag uit de gevan genis was hij vanzelf oneervol ontsla gen bij de gemeente. Op de een of cinderr manier is hij aai. geld gekomen - van die steekpenningen zal hij best een spaarpotje gemaakt hebben en heeft een sigarenzaak gekocht Enfin, jij kent die winkel immers? En weet je nu tevens, wie Willem ter Scheure is". Ja, ze kende de man nu wel en her innerde zich de enkele malen, dat ze in zijn Winkel was om een rokertje te kopen voor thuis en later voor zichzelf. Niet dat ze hem nu zo bijzonder sympa thiek vond. Maar de winkel lag óp een paar honderd meter afstand van de garage en voor een paar pakjes sigaret ten ga je dan niet naar het centrum van de stad. Dus maakte Ina, nadat ze er een nacht over geslapen had, het uit Tot verbazing van Frans, maar tot voldoe ning van Ina's vader. .Jij met je leuke toet en je uitstekend figuurtje, jij kunt zeker wel wat beters krijgen, of niet soms? Er zijn genoeg knappe, behoor lijke mannen in de wereld. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6