ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag lil september 1982 Nr. 23180 5 DKEISCHfIH. juli. Dp molen Aeolusin Dreiscltor wordt al twintig jaar bewoond door dr. Nicolas Dragffy. Toen het echtpaar Dragffy de molen destijds betrok was hij acht jaar tevoren geheel gerestaureerd. De molen droeg toen de naam „De Koekoek". Mevrouw Draggfy ontdekte laterdat Aeolusoftewel „God der Winden" één van de oorspronkelijke namen teas. Zij heeft zich toen gehaast de molen te herdopenomdat „De Koekoekhaar toch al niet beviel. Deze grondzeiler in Dreinchor droeg destijds ook nog een andere naam: „Oostmolen". Die naam duidt op het feitdal aan de westkant van Drei- schor vroeger ook een molen heeft gestaan. Die werd echter reeds in I 732 gesloopt. De molen „Aeolus" werd in 1 739 gebouwd in opdracht van de Ambachtsheer Mr. Jan Daniël Ockerse. De gevelsteen boven de oostelijke toegangsdeur vermeldt: „Anno I 739 A: C"; verder is de steen geheel glad. Vermoedelijk stond daar destijds ook de tvapenafheelding van Dreiscltor of van de ambachtsheer, liet wapen werd waarschijnlijk verwijderd. Een „ze gening" van de Franse revolutiemeent auteur M. van Hoogstraten in het hoek „De Molens van Zeeland". Op de molen in Dreiscltor rustte vroeger een erfpacht van f 30.— per jaar; deze werd in 1942 voor f 300.— afgekocht. De „Aeolus" is een flinke, ronde, stenen bovenkruier zonder stelling, ongetailleerd en gelegen op een verhoging (zogenaamde molenvoerf) van ongeveer 2 meter. Hij werd ge bouwd uit gele baksteen en is thans geheel wil, bezit 'een houten kap met (la kleer. Een in 1896 aangebrachte binnenroede was oorspronkelijk bestemd voor de korenmolen in Burghdeze binnenroede werd echter in Dreiscltor gebruikt, maar deed voor die tijd ook dienst in de korenmolen te Noordgou- we, die in 1953 is verdwenen. De as werd in 1892 vernieuwd. De vlucht (d.i. de breedte lussen de wieken) bedraagt 22.80 m. De binnenroeden van de wieken zijn in hun oorspronkelijke vorm ongewijzigd gebleven: de buiten- roeden hebben het z.g. stroomlijnsysteem Van Hussel. De „Aeolus" liezit drie zolders. Deze korenmolen is tot 1962 in bedrijf geweest: er teerd graan gemalen voor veevoeder, maar ook voor menselijke konsuntplie. De „Aeo lus": een fraai monument in de polder van Dreiscltor. (Foto: Joh. D. C. Berrovoets) A h 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5