Het leven van de middenstanders in Nieuwerkerk Kursussen en lezingen over alternatieve geneeswijzen ONZE PUZZELRUBRIEK 1 In de twintiger jaren Vajaarsprogramma in Zierikzee 'ENTRUM N GENEZING Tentoonstelling te Middelburg NIE U WER K ER K In de twintiger jaren beston den er in Nieuwerkerk rond de dertig a veertig winkeltjes. De meeste handelden in de levensmid- ilelenbranche. Vaak betrof het „vrouwen handeltjes", de man werkte op het land. Om er wat geld bij te verdienen werd een deel van de toch al kleine woning ingericht als winkel. Ook begonnen gezinnen met een winkel als de man het zware werk op het land niet meer aankon. IVat was er allemaal te koop?: levensmiddelen,- petroleum, vis, garen en band, sajet-soorten, kaartjes, elastiek, klompen, drogisterij-artikelen en kleine textielwaren. Het woord „koopkracht" kenden de mensen toentertijd nog niet, hoewel de winkeliers graag meer kooplust hadden gezien. Het loon was gering en de gezinnen waren groot. Naast de levensmiddelen sektor waren ook veel mensen werkzaam in i\'IEUWERKERK - De Zuidring in 1918. De vrouw achter de kruiwagen is juist een melkbus met water bij de dorpspomp wezen halen. Voordat de dorpspomp er kwam, bestond er een welput, maar die werd zo vaak verontreinigd, dat het water eruit niet meer kon worden gebruikt. (Uit: Nieuwerkerk in oude ansichten) meespeelde, was het „leuren" rond de deur. Zo kenden we „venters" overal vandaan, met allereerst dagelijkse boodschappen, textiel, schoe nen. borstelwerk, vis en wat al niet. Zo kenden we ze. Ze kwamen soms per hondekar, met hittewagen, met een transportfiets en er waren er ook nog wel lopend. Verder was er ook in de bouwwereld nogal konkurrentie, want ieder probeerde, hoe dan ook, werk te hebben. Zo zijn er in die dagen wel huisjes gebouwd, waarop praktisch niets werd verdiend, het was werk. Gezellig Het was toch een gezellige tijd. De mensen waren blij met weinig - één kleine meevaller „beurde" het gemoed van 't hele gezin op - in die da gen! J. ROTTE NIEUWERKERK - Deze molen ligt aan het einde van de tegenwoordige Schoolstraat en behoort tot het type grondzeiler. De molen werd in 1844 op een stuk grond van J. Berman gebouwd. Na zijn overlijden kwam de molen in bezit van zijn zoon G. Berman. In oktober 1857 werd W. Dijk man eigenaar. De molen kwam achtereenvolgens in bezit van L. Dijkman-Bouman (zijn weduwe), Marinus Dijkman (1900), J. Dijkman (1918) en L. J. Dijkman (1932). (Uit: Nieuwerkerk in oude ansichten) NIEUWERKERK - Links op de foto staat het café De Meebaal. Daar naast is de winkel van bakker-kruidenier Marinus Kornelis Berman. Verderop woonden schoenmaker A. J. Spruijtenburg. (Uit: Nieuwerkerk in oude ansichten) andere beroepen. Handwerkslieden waren er volop, zoals: schilders, timmerlieden, schoenmakers, metselaars, enz. en niet te vergeten de molenaars. In Nieuwerkerk woonden twee molenaars. Werk was er voor hen, want in die tijd was praktisch iedereen „zelfverzorger", d.w.z. de eigen tarwe werd gemalen door de molenaar en daar bakte de bakker brood van. Zo ook het voeder voor de kippen en voor het varken. Immers iedereen had één of meer varkens en kippen. Maar wat zorgelijk was: Ook uit andere - omliggende - plaatsen kwamen de molenaars, dat bete kende dus konkurrentie. Vroeger waren er vijf bakkers in Nieuwerkerk, dat aantal is geleide lijk aan verminderd. In deze tijd vraagt men zich af: hoe kwamen de mensen aan hun boterham? Immers in iedere sector was een „te veel". Eisen Maar een ding: de mens van toen had geen eisen. Men roeide met de riemen die men had, al waren ze vaak kort. Met het loon moest men rond zien te komen. Ongetwijfeld waren de zorgen veel om de (vele) monden aan 't eten te houden, in het gezin. Bij het stilstaan bij tijden, als deze, denk ik nu, wat kan er in enkele tientallen jaren veel veranderen. Verandering Bezie het nu op zo'n dorp als Nieuwerkerk: vele winkels zijn verdwe nen, het in 't klein zaken-doen is vrijwel voorbij. Het winkelbestand van nu is kleiner, maar steviger gegrond en gelukkig maar, de mens van vandaag heeft wat (meer) te besteden, dank zij de veranderde tij den en omstandigheden. Om nog even terug te komen op wat in de oude tijden ook zo intens ZIERIKZEE - IONA, het centrum voor alternatieve ge neeswijzen, heeft in het voorjaar enkele lezingen gehou- len, die zoveel belangstelling trokken dat de werkgroep iesloot om een volledig najaarsprogramma op te stellen. ,,VVe zijn gewoon overdonderd door de belangstelling. )ok de inwoners van Goeree-Overflakkee toonden grote nteresse in de alternatieve geneeswijzen. We hopen dan ■ok dat we IONA in de toekomst uit kunnen breiden, let zou leuk zijn als we Goeree-Overflakkee erbij kon den trekken", vertelt Joke Enserink, lid van de werk groep. In het pand Poststraat 25 te Zierik zee start maandag 13 september het i ajaarsprogramma, opgesteld en uit- 1 evoerd door louter vrijwilligers. Het programma biedt twee lezingen i n twee kursussen. „IONA wil aandacht schenken aan 1 et feit dat mensen zichzelf kunnen genezen van kleine kwalen en wil de i icnsen bewust maken van een ge- z inde levenswijze. Eigenlijk vormen t alternatieve geneeswijzen een aanvulling op artsen en pecialisten", vindt Peter Jansen, ook lid van de werkgroep. Hij vertelt cat bij alternatieve geneeswijzen geen middelen van chemische aard vorden gebruikt. Homeopathie ver- s'erkt het afweermechanisme en ont wikkelt (dus) de eigen geneeskracht. WORBEIM Deze twee gevolgen zijn juist zo be langrijk, denkt Peter. Lezingen Marsha Visser, vierde jaars studen te aan de Natuurgeneeswijze Acade mie Hippocrates te Bloemendaal, verzorgt voor maandag 13 en maan dag 27 september twee lezingen. De eerste gaat over natuurgeneeskunde en de tweede behandelt de homeopa thie. Marsha Visser legt uit wat na tuurgeneeskunde inhoudt en welke mogelijkheden het biedt. Bij de le zing homeopathie brengt zij onder andere het verschil tussen „gewone" en „klassieke" homeopathie aan de orde, naast de behandeling van ba sisprincipes en de belangrijkste uit gangspunten. Metamorfose Zaterdag 2 oktober is de introduk- tie van de kursus Metamorfose. De Franse Canadees Gaston St. Pierre, al jaren woonachtig in Londen, heeft in zijn woonplaats The Metamorphic Association opgericht. Ook in Neder land geeft hij sinds enkele jaren kur sussen in de metamorfose-massage en de achtergrondgedachte waarop deze massage is gebaseerd. Kruiden Rauna Janowski geeft maandag I november een lezing over kruiden. Heel globaal wordt een stukje ge schiedenis behandeld. Maandag 8. maandag 15 en maan dag 22 november wordt, de kursus kruiden als huismiddel en kruiden in de keuken gegeven. Tijdens de eerste praktijkavond komt kruiden in de keuken aan de orde, op de tweede avond wordt uitwendig gebruik be handeld en tijdens de derde en laatste avond wordt informatie ver strekt over recepten voor inwendig (geneeskrachtig) gebruik. Maandag 6 december wordt een dia-serie met Nederlandse tekst over Findhorn gehouden en maandag 13 december wordt het najaarsprogram ma afgesloten met een ontmoetingsa vond. Alle lezingen, kursussen en bij eenkomsten vinden plaats in het pand Poststraat 25. Informatie bij: Joke Enserink, tel. (11110-5433 en Vre- neli Komter, tel,: 01112-1588. MIDDELBURG - Op zaterdag 18 september a.s. wordt er in het Zeeuwse Kunstenaarscentrum om 16.00 uur een tentoonstelling geo pend van etsen van Guillaume le Roy, die hij maakte bij de Zangen van Maldoror geschreven door comte de Lautréamont. Om velerlei redenen mag dit een bijzondere tentoonstelling genoemd worden. In de eerste plaats behoort Guillaume le Roy internationaal ge zien tot de beste grafici die wij in de ze tijd kennen. Hij exposeert weinig, de laatste tijd in feite alleen nog een maal per jaar in Piet Clements Printshop te Amsterdam. Hij heeft weinig van een publiciteitsman in zich, meer van een teruggetrokken werker en denker. Guillaume le Roy werd in 1938 te Blaricum geboren. Hij is vooral graficus, met name de houtsnede en de ets. Hij was een van de eersten die hout, board en ander materialen funktie in het grafische werk wist te geven. Hij heeft voor keur voor de serie in de grafiek waar voor hij zich dan doorgaans laat in spireren door de literatuur. Bijzonder aan deze tentoonstelling mag ook genoemd worden het feit dat ze wordt geopend door de beken de dichter Jan Eykelboom, die enke le jaren geleden op latere leeftijd de buteerde met de bundel: Wat blijft komt nooit terug, waamit hij enkele gedichten zal voorlezen. De tentoonstelling is geopend van 18 September t/m 7 oktober 1982. Z.K.C. is geopend van 10-17.30 dins dag en donderdag; van 13.30-17.30, 19.00-21.00 woensdag en vrijdag; van 10.00-16.00 uur zaterdags. „Flitsen" uit het buitenland BONN - Tien Oostduitse politieke gevangenen die eerder dit jaar door de bondsrepubliek zijn vrijgekocht, hebben verklaard, dat zij in de DDR bloot hebben gestaan aan bedreigin gen en pogingen tot omkoping tij dens verhoren die wel 24 uur konden duren. MADRID - De Spaanse rege ringspartij UCD gaat met het oog op de verkiezingen van 28 oktober sa menwerken met een kleine liberale groepering. Eerder wees zij samen werking met de rechtse volksallian tie af. KOPENHAGEN - Wegens de grote staatsschuld en de regeringskrisis in Denemarken is de Deense kroon op de wisselmarkt sterk onder druk ko men te staan. De centrale bank. heeft sedert begin september grote bedra gen moeten besteden aan ondersteu ning van de koers. GLASGOW - Donderdagmiddag is het Russische vrachtschip Stakhano- vets Yermolenko uit Glasgow naar Leneningrad vertrokken met aan boord zes turbines voor de gasleiding van Siberië naar West-Europa. De turbines vallen onder het verbod van president Reagan op de levering van het Amerikaanse technologie ver vaardigde apparatuur voor de olie- en gasindustrie aan de Sowjet-Unie. Heel wat inzendingen kwamen weer binnen deze week en ook dit keer werden twee winnaars uit de stapel geloot, die zo spoedig mogelijk de boekenbon 10,— krijgen toe gestuurd. De eerste prijs gaat naar: M. C. van Vcsscm Korte Ring 23 Bruinissc en de tweede naar: Fimmeriet Tuinder EUcmarc 296 3085 JL Rotterdam De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. steekspel; 8. c.a.o.; 9. kas; 10. don; 12. ribes; 13. re pel; 15. later; 16. bef; 18. leges; 20. adel; 21. Latijn; 23. rust; 24. barones; 26. la; 28. Pau; 29. gal; 31. en; 32. An dorra; 33. bejaard; 34. Ne; 35. lei; 37. rem; 38. fa; 40. termiet; 44. enig; 47. ramen; 48. snor; 50. rebel; 52. per; 53. stand; 54. gelig; 55. tiras; 56. rul; 57. tja; 59. rok; 60. kanteloep. HORIZONTAAL: 1. sabel; 2. toer; 3. e.k.; 4. kaketoe; 5. s.s.; 6. edel; 7. lo per; 8. citer; 11. negus; 12. rad; 14. les; 15. Laplander; 16. bar; 17. fijn; 19. standaard; 21. laurier; 22. negeren; 24. baret; 25. sajet; 27. Ane; 28. pol; 30. lam; 31. erf; 36. ommetje; 39. Ti ber; 41. rap; 42. Ier; 43. snaak; 45. neg; 46. geluk; 48. strop; 49. ons; 51. lila; 53. sire; 57. T T 58. al DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1 publieke wan delplaats; 8. roosvormig sieraad; 12. wachtwoord; 13. smekend verzoek; 14. overblijfsel bij verbranding, 16. omwenteling; 17. stad in Japan; 18. geluid van zeker dier; 19. smalle strook land tussen twee veenplassen; 21. boom; 22. rekening van geleverde goederen; 23. trechtervormig sleep net; 24. vuiststoot, 26. vogel; 27. fijn gezift meel; 29. bladplant; 30. pluk tabaksdraden die buiten de kop van een pijp hangen; 32. zangstuk voor één persoon; 34. nauwe opening; 36. soort onderwijs (afk.); 38. korte tijds duur; 39. en dergelijke (afk.); 41. sig naal, teken; 42. afgesneden stuk van een vis; 44. file; 45. doortochtgeld; 47., de onbekende (afk. Latijn); 49. in- sekt; 51. slaande beweging; 53. licht vaartuig; 56. boom; 58. grootste soort hert; 60. Zwitserse kanton; 61. lis aan een knoopsgat; 63. lang, dun en smal stuk hout; 64. vereniging, verbond; 66. volksnaam van de kauw; 67. mak, gedwee; 68. paardeslee; 69. maal tand; 70. bijplaneet van de aarde; 72. per adres (afk.); 73. grote afgeronde schop; 73. grote afgeronde schop; 74. oudste van een kategorie of groep van personen; 76. stad in Frankrijk; 77. deel van Europa. VERTIKAAL: 1. violetkleurig; 2. Amsterdams peil (afk.); 3. vochtig; 4. WASHINGTON - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met 301 tegen 117 stemmen, dat wil zeg gen met ruimschoots de vereiste meerderheid vanm twee derden, het veto van president Reagan verwor pen over de aanvulling van 14,1 mil jard dollar op de nationale begroting voor dit jaar. BONN - Oud-Bondskanselier Willy Brandt van West-Duitsland heeft de Westduitsers donderdag gewaar schuwd dat zij de fouten van de Israë lische regering niet de Joden moeten aanwrijven en het Israëlische beleg in West-Beiroet niet moeten aangrij pen om de verantwoordelijkheid voor de concentratiekampen van de nazi's uit te wissen. al de manschappen van een militaire eenheid; 5. luchtig gebakje; 6. ge hoororgaan; 7. oude lengteëenheid; 8. onderdeel van de gamelan; 9. loficht; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. veelkleurig mineraal; 13. vis; 15. bont bedrukt katoen; 17. ver blijfsplaats voor dieren; 18. plezier vaartuig; 20. zeevis; 22. deel van het gezicht; 23. kaasgebrek; 25. graan soort; 26. uiting van kou; 28. schuif- bak; 30. koningszoon; 31. soort schoeisel; 33. mannelijk beroep; 35. telwoord; 37. wijfjesschaap; 40. vreemde munt; 43. kleverige stof; 46. vergevorderd in tijd; 48. ploegsnede; 50. watergewas; 52. gelukkig nieuw jaar (afk-k 54. insekt; 55. vogelpro- dukt; 57. vlug van begrip; 59. vreem de taal; 61. korte spijker met grote, bolle kop; 62. vorm van belediging; 65. hoofdplaats van Ameland; 66. meubelstuk; 69. toiletartikel; 70. maand van het jaar; 71. klein besteend rijshoofd bij zeeweringen; 73. bouwkundig ingenieur (afk.); 74. op het ogenblik; 75. chemisch sym bool. t,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4