Drie ongelukken per dag door slecht bevestigde surfplanken Zierikzeese bejaarden op bezoek in Moergestel Casco's voor Maaskant in Polen te water gelaten Voorstel tot overeenkomst met watersportvereniging Benoeming kommissieleden in Zierikzee TNO Delft: „Er moet snel iets aan vervoer gebeuren" STREEKNIEUWS STREEKNIEUWS ZIERJKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 1» september 1982 Nr. 23181) 3 ZIERIKZEE/DELFT - Ondanks technische verbeterin gen blijft het vervoer van surfplanken op auto's en voor al op karretjes achter de fiets gevaarlijk. Daarom zal de overheid een norm moeten stellen voor dragers van lang werpige planken. Het aantal ongelukken, dat met het vervoer van surfplanken gebeurt, is niet bekend, maar redelijk gemotiveerde schattingen wijzen uit, dat het er minimaal duizend per jaar moeten zijn. Dat zijn er drie per dag. Het Instituut voor Wegtransport middelen van TNO in Delft heeft een uitgebreid onderzoek verricht en is daardoor tot deze onthutsende cijfers gekomen. ,,Er moet echt wat gaan ge beuren aan een veiliger manier van vervoeren van surfplanken", liet de heer Bastiaanse weten. „Uit tal van proeven is gebleken, dat van de der tig surfplankdragers op auto's er ve le niet aan de eisen van veiligheid voldoen. Een slechte bevestiging van de zeilplanken op de drager is in de meeste gevallen de oorzaak van on gelukken. De gebruiker besteedt dik wijls onvoldoende aandacht aan het vastmaken van de planken aan de drager". Testprogramma Het testprogramma dat door een TNO-team onder leiding van Basti aanse werd uitgevoerd omvatte al lerlei rij- en remproeven. ZIERIKZEE Bezoek ms „Prins Willem Alexander" Op dinsdag 14 september komt het hospitaalschip ms „Prins Willem Alexander naar Zierikzee. Aan boord zijn bewoners van het verpleeghuis „De Weezenlanden" uit Zwolle. Aan het Rode Kruis avondpro gramma wordt medewerking ver leend door het echtpaar Hage-Speel- man in Schouwse klederdracht (aan bieding corsages), het Dameskoor uit Brouwershaven onder leiding van de heer P. Pannekoek, het Rode Kruis van Zierikzee (aanbieding presentje) en de band „De Nova's" uit Bruinis- se bestaande uit: Wim Kik. Bruinisse (accordeon). Ad van Loenhout, Zie rikzee (elektr. gitaar, zang), Ralph Lorjé, Nieuwerkerk (drums, slag werk). Aanrijding Op Rijksweg 18 ter hoogte van Ka- pelle vond donderdagochtend een aanrijding plaats. De Finse automo bilist uit Saynatsalo wilde een auto inhalen terwijl F. V. uit Oisterwijk reeds hem aan het inhalen was. De wagens schampten langs elkaar en liepen zodoende lichte materiële schade. Gebleken is, dat surfplanken en dra gers zelfs bij zogenaamde parkeer- botsingen met snelheden van vijf of acht kilometer per uur van de auto afvlogen. „Het is vreselijk belang rijk, dat regelmatig gekontroleerd of de dragers nog goed vastzitten", merkte Bastiaanse op. „Voorts moet men sjorbanden van goede kwaliteit gebruiken en geen losse touwen, zo als velen doen". Er mogen niet meer dan twee surf planken op een auto gelegd worden. Op meer zijn auto's niet berekend. Een ander advies is dei,; surfplank met de punt van voren1 haat beneden te leggen. Dit is nodig om te voorkomen dat de auto tijdens het rijden wordt opgetild en daardoor onbestuurbaar wordt. Belading Ons land kent geen wettelijke maatregelen of voorschriften voor het vervoer van surfplanken. De onderzoeker van TNO acht het merkwaardig dat alles binnen de au to aan strenge regels is gebonden, maar wat er aan de buitenkant zit niet, terwijl alle belading buiten de auto gevaarlijk is. Dit geldt niet al leen voor surfplanken, maar voor al le bagage. „Er zullen daarom normen moeten worden gesteld aan dragers voor surfplanken", vindt Bastiaanse, die momenteel bezig is met het opstellen van een konsept daarvoor. „De te stellen eisen betreffen niet alleen de degelijkheid en betrouwbaarheid van een drager, maar vooral de be vestiging, aan de auto en de banden, Prettig uitstapje C.P.B. Afgelopen dinsdag begon het sei zoen voor de C.P.B.-afdeling Schou- wen-Duiveland. Zoals elk jaar begon ook dit nieuwe vergaderjaar met een uitstapje. De reis werd gemaakt met auto's. Het gezelschap vertrok van de par keerplaats bij de Val via de Zeeland- brug naar Meliskerke, waar de schel- penschuur „Tridacna" werd bezocht. Een geweldige hoeveelheid schelpen en koralen waren er ten toon gesteld, uit binnen- en buitenland. De pro- dukten hiervan gemaakt, zoals schil derijtjes. dierfiguren, sieradendoos- jes en sieraden, waren alle te koop. De dames hadden ruim de gelegen heid hun kooplust te bevredigen, en- ANBO MOERGESTEL - Ruim honderddertig leden van de ANBO uit Zierikzee gin gen op bezoek hij de Brabantse katholieke bejaardenbond uit Moergestel. De beheerder van het gemeenschapshuis en de voorzitter van de ANBO Zierik zee. de heer AP. J. v. d. Eijndc. hadden het programma opgesteld. Uitgenodigd waren onder andere de Dansmarietjes van de karnavals- vereniging de Perewaaiers uit Moer gestel. het majorettenpeloton Fati- ma uit Tilburg, de Volksdansgroep Moergestel en een bejaardenharmo nie uit Tilburg. De voorzitter van de katholieke be jaardenbond, de heer W. van Dijk, sprak zijn vreugde uit over het be zoek van de Zierikzeeenaars en hij waarmee de lading moet worden vastgehouden". Universeel Een groot probleem is de verschei denheid aan dragers, die in de toe komst nog groter zal worden. Er ver schijnen steeds meer auto's op de markt zonder daklijst, waaraan tot nu toe de dragers worden vastge maakt. Dit vergt weer andersoortige konstrukties. Het liefst zou Basti aanse zien, dat er een universeel toe pasbare drager voor alle bagage wordt ontworpen. „Het beste zou zijn dat de dragers onderdeel gaan vormen van de konstruktie van de auto. Op deze manier zullen er veel minder ongelukken gebeuren. Het komt thans dikwijls voor, dat drager en al van het dak van een auto af vliegt", legt hij uit. kelen warén zelfs1 al in de weer voor 5 decerhbérkadootjes. Hierna vervolgde men de reis naar Veere, waar koffie gedronken werd in de Campveersetoren met zijn ge weldig uitzicht. Met nieuwe krachten ging het te voet verder Veere in, waar een bezoek werd gebracht aan de „Schap.ekop". Alles bij elkaar was het een gezellige middag en vol daan keerden allen huiswaarts. Stichting Jeugd De Stichting Jeugd Schouwen-Dui veland vergadert dinsdag 21 septem ber in de Zeeuwsche Herberghe te hoopte dat het tot een uitwisseling zou leiden. Daarna volgden de optre dens van de verschillende gasten. Tot slot reikte de heer V. d. Eijnde aan alle vertegenwoordigers van de gezelschappen een vaantje van AN BO Zierikzee uit, die pas zijn ontwor pen. Teruggekeerd in Zierikzee geno ten de Zierikzeese bejaarden in het Huis van Nassau nog een diner. Zierikzee. Op de agenda staat onder meer de stand van zaken van het Wel zijnshuis Schouwen-Duiveland, de bestuurssamenstelling en cijferover- zichten van de werkzaamheden van de jeugdwerkleider in de seizoenen '80-'81 en '81 '82. Voor tijd: zie agen da. HAAMSTEDE Automaat gestolen De heer P. E. B. uit Haamstede deed bij de Rijkspolitie aangifte van diefstal van een snoepgoedautomaat. Het toestel werd later teruggevon den, maar honderd guldens uit de au tomaat verdwenen, RENESSE De Zeeuwse Stromen in landelijke organisatie Motel De Zeeuwse Stromen heeft zich aangesloten bij Best Western Holland, een samenwerkingsver band van 23 zelfstandige hotelliers in Nederland. De van oorsprong Amerikaanse or ganisatie richtte zich een half jaar ge leden op Nederland. De belang rijkste samenwerkingsaktiviteiten liggen op het gebied van marketing en reserveringen. De gast heeft bin nen het Best Western systeem de keu ze uit hotels motels in de 3-, 4- en 5- sterren-kategorie. Motel De Zeeuwse Stromen is het enige op Schouwen-Duiveland, dat zich bij Best Western heeft aangeslo ten. Het zal voorlopig ook de enige in de provincie Zeeland zijn. SCHARENDIJKE Opbrengst kollekte De inzameling ten behoeve van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding in Scharendijke en EUemeet met omgeving heeft het mooie bedrag van 3.507,97 opge bracht. Een woord van dank aan de kollektrices is op zijn plaats. BRUINISSE Mosselkotter YE 70 voor J. Steketee Bij Machinefabriek D. E. Gorter te Hoogezand is het casco te water gela ten van de mosselkotter YE 70 bestemd voor de Joh. Steketee te Yerseke. Opdrachtgever voor de bouw was de machinefabriek Pad mos b.v. te Bruinisse-Stellendam, die het schip ook zal voorzien van 320 p.k. Mitsubishi dieselmotor en het verder bedrijfsklaar zal maken. De nieuwe kotter is 35 meter lang, 7 me ter breed en 2.9 m hol. Het casco werd in Hoogeveen te water gelaten met behulp van een drijvende bok. Youth for Christ Zondagmiddag 12 september zingt tijdens de jeugddienst in de Neder lands Hervormde Kerk van Bruinis se een Youth for Christ-koor, uit de buurt van Strijen, telt ongeveer 25 le den. Ze begeleiden zichzelf op de gi taar. De kerkdienst heeft als thema: „Wanneer ben je een kind van God?" De groep van Youth for Christ ver blijft dit weekeinde in de jeugdher berg „De Stoofpolder". Youth for Christ is in oorsprong een Ameri kaanse opwekkingsbeweging welke poogt in samenkomsten dè jeugd Christus als enige redding voor ogen te stellen. Dit gebeurt op een bijbels- orthodoxe grondslag. BRUINISSE - Verleden week wer den in Polen voor de firma Maas kants Machinefabrieken te Bruinisse - Stellendam een tweetal casco's te water gelaten van de nieuwe serie die daar voor Maaskant wordt ge bouwd. Deze nieuwe generatie - een mo dern ontwerp - heeft een gesloten achterschip, terwijl de verblijven bo vendeks liggen. Het casco van de Noordzeekotter Gilles senior krijgt het nummer H.D. 226 en is bestemd voor de firma G. van Belzen te Den Helder. Het nieuwe schip heeft de volgende afmetingen: lengte over al les 40 meter, breedte 8 meter, holte 4,70 meter.- BURGH-HAAMSTEDE - Anjo van der Maas uit de Zuidstraat in Burgh- Haamstede heeft thuis een in bloei staande cactus, de stapelia variegata. Dat is een zuid-A frik aanse aasbloem, die grote roestkleurige bloemen draagt. Af gelopen maandag stond de cactus voor het eerst in bloei. Anjo vertelt dat de bloem wel een onaangename geur verspreidt en insekten aantrekt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Raadsvergadering Zierikzee Dit schip zal worden afgebouwd, van een motor worden voorzien en bedrijfsklaar worden gemaakt aan de fabriek in Bruinisse. Spectaculair Spectaculair, maar eveneens met goed gevolg was de te water lating van de kotter „Hoop van Zegen", bestemd voor het visserijbedrijf Pie- tertje Elizabeth b.v. te Lemmer. Dit schip zal straks zee kiezen onder het nummer LE 64. De te water lating ge schiedde dwarsscheeps. Dit schip is 42 meter lang, 9 meter breed en 5,10 m hol. De verdere af bouw vindt plaats aan de fabriek in Stellendam. ZIERIKZEE - Het college van b en w van de gemeente Zierikzee stelt de raad maandag 20 september voor een overeenkomst met de watersportver eniging Zierikzee aan te gaan, tot verhuur van het gedeelte van de jachthaven voor een periode van tien jaar. In april van dit jaar werd een com missie van goede diensten ingesteld om de meningsverschillen tussen de gemeente en de watersportvereni ging op te lossen. Het advies aan de vereniging heeft ertoe geleid, dat op 1 juli het bestuur en het college een verklaring hebben ondertekend, be treffende de hoofdlijnen van een meerjarige overeenkomst tussen de gemeente en de watersportvereni ging. Inmiddels is over de inhoud van een meerjarig huurcontract over eenstemming bereikt. School Raamstraat In verband met de toekomstige huisvesting van een geïntegreerde kleuter- en lagere school in het ge bouw aan de Raamstraat, acht het college het gewenst dat het gebouw wordt aangepast aan de huidige ei sen van het onderwijs en geschikt wordt gemaakt voor kleuteronder wijs. Een commmissie moet de plan- - nen voorbereiden. Het college stelt voor te besluiten tot uitbreiding en aanpassing van het gebouw. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE - Tijdens de raadsvergadering in Zierikzee werden, in verband met de nieuwe zittingsperiode, vertegenwoordigers in commissies, besturen van gemeenschappelijke regelingen e.d. benoemd of aangewezen. BURGH-H AAMSTEDE - Tussen het grove vuil uit het riool van de zuiverings installatie van het Waterschap Schouwen-Duiveland had een klein plantje 2ich tot een fikse watermeloen ontwikkeld. Analist L. Vermeer vertelt dat on geveer een maand geleden de meloen voor het eerst werd ontdekt tussen de andere planten^ die op het afval groeien. Ondanks de niet al te reine leef omstandigheden van de ..afvalwatermeloen" heeft de heer Vermeer de vrucht van de week verorberd. ..Hij smaakte goed", verklapte hij. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Commissie financiën: J. J. Geleijn- se, D. van der Wekken, W. F. Spren- gelmeijer, L. S. P. van Velthoven; commissie sport: H. Asma, J. J. Ge- leijnse, C. Legemaate; commissie pu blieke werken: H. Asma, J. J. Ge- leijnse, W. F. Sprengelmeijer, L. S. P. van Velthoven; commissie onder wijs: J. J. Geleijnse, W. F. Sprengel meijer, L. S. P. van Velthoven; D. van der Wekken; commissie jeugd- en jongerenwerk: J. J. Geleijnse, C. Le gemaate, P.v.d.A.-raadslid; commis sie middenstand: L. Becu, K. T. de Jonge, C. Legemaate, D. van der Wekken; commissie landbouw, visse rij en jacht: L. Becu, K. T. de Jonge, C. Legemaate, D. van der Wekken; commissie ruimtelijke ordening c.a.: L. Becu, P.v.d.A.-raadslid, W. F. Sprengelmeijer, L. S. P. van Velt hoven. Commissie musea: Raadsleden: L. Becu, C. Legemaate, W. F. Sprengel meijer, H. Asma; niet-raadsleden: F. Beekman, J. C. van Beveren, J. Kra keel; mevr. L. Mol-Sipman, J. Schot BWzn.; P. R. M. van der Sneppen; L. J. Zondag, vacature W. Schraver. Commissie sociale zaken: L. Becu, K. T. de Jonge, C. Bij de Vaate, D. van der Wekken; commissie van toe zicht op de volkskredietbank: J. Groen, D. van der Wekken, C. Bij de Vaate; Aandeelhoudersvergadering N.V. Watermaatschappij Zuid-West- Nederland: J. J. Geleijnse; algemeen bestuur g.r. b.l.o.-school: lid J. Groen, plaatsvervangend lid C. Bij de Vaate; algemeen bestuur g.r. schoolartsendienst Schouwen-Duive land, Tholen, Sint-Philipsland en Oostelijk Zuid-Beveland: lid J. Groen, plaatsvervangend lid Th. H. de Meester; algemeen bestuur Stich ting Sportcentrum Schouwen-Duive land: H. Asma, C. Legemaate. L. S. P. van Velthoven, D. van der Wek ken; algemeen bestuur g.r. Zeeuwse dag- avondscholengemeenschap: le den J. J. Geleijnse, L. S. P. van Velt hoven, plaatsvervangende leden H. Asma, C. Bij de Vaate; algemeen bestuur g.r. werkvoorzieningsschap de Zuidhoek: leden C. Bij de Vaate, D. van der Wekken, plaatsvervan gende leden: C. Legemaate, H. Asma; algemene vergadering van aandeel houders N.V. P.Z.E.M.: lid Th. H. de Meester, plaatsvervangend lid K. T. de Jonge; bestuur stichting algemene bejaardenhuisvesting en -verzorging Zierikzee: L. Becu, J. Groen. P. de Rijke. C. Bij de Vaate. W. F. Spren gelmeijer; Raad van bestuur g.r. Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis: Th. H. de Meester, D. van der Wekken. Raad van bestuur g.r. Reinigings dienst Schouwen-Duiveland: Leden P. de Rijke, J. J. Geleijnse, plaats vervangende leden L. S. P. van Velt hoven. L. Becu; algemeen bestuur g.r. woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland: lid Th. H. de Meester, plaatsvervangend lid D. v. d. Wekken; algemeen bestuur g.r amublancevcrvoer: lid Th. H. de Meester, plaatsvervangend lid D. van der Wekken. Algemeen bestuur overlegorgaan Stichting R.P.C.Z.: lid J Groen, plaatsvervangend lid Th. H. de Meester; commissie voor georgani seerd overleg in ambtenarenzaken, leden J. J. Geleijnse, K T. de Jonge. C. Legemaate. P.v.d.A., plaatsver vangende leden L. Becu, W. F. Spren gelmeijer, L. S. P. van Velthoven, D. van der Wekken; Sportraad: H. Asma, C. Legemaate, J. J. Geleijnse; algemeen bestuur stichting Zeeuwse muziekschool: lid Th. H. de Meester, plaatsvervangend lid A. G. Izeboud; algemeen bestuur Centrum voor au tomatisering Zuid-West-Nederland: lid A. G. Izeboud, plaatsvervangend lid: Th. H. de Meester; algemeen bestuur g.r. inzake de bestuursschool Zeeland: lid A. G. Izeboud, plaatsver vangend lid Th. H. de Meester; alge meen bestuur g.r. regionale brand weerkring Noord- en Midden Zeeland: lid C. Bij de Vaate, plaats vervangend lid L. S. P. van Velt hoven; adviescommissie voor het welzijnsbeleid in de gemeente Zie rikzee: Raadsleden, leden J. J. Ge leijnse, K. T. de Jonge, C. Bij de Vaate, P.v.d.A., plaatsvervangende leden L. Becu, W. F. Sprengelmeijer, C. Legemaate, H. Asma; commissie voor de bezwaarschriften ingevolge de Wet A.r.o.b.: leden J. J. Geleijnse, W. F. Sprengelmeijer, L. S P. van Velthoven; D. van der Wekken. KERKWERVE Bejaardensoos Kerkwerve Dinsdag 14 september start de be jaardensoos uit Kerkwerve met het nieuwe seizoen. De bejaardensoos wordt zoals gewoonlijk gehouden in het Verenigingsgebouw aan de Bea- trixstraat en begint om 14.30 uur. Alle bejaarden zijn van harte wel kom. BRUINISSE Koncert muziekkorpsen Met enkele vrolijke marsen in de fraai opgeschilderde muziektent ne men de muziekkorpsen „Nu met Ho pe" en „Oefening en Uitspanning" zaterdagavond muzikaal afscheid van het zomerseizoen en het plaatse lijke publiek. De korpsen, die tijdens de Taptoe Bru zo'n uitstekende in druk achterlieten, worden ook nu weer gedirigeerd door de heer A. Ra- dcwalt. Na dit koncert start de tradi tionele lampionnenoptocht. Vooraf gegaan door de muziek gaat de op tocht met de brandende lampions door de donkere dreven van Bru. Dit schouwspel van blinkende muziekin strumenten, flonkerende lampjes en opgetogen kindergezichten is altijd weer boeiend en amusant om te zien. Voor tijd: zie agenda. Uitslag ballonnenwedstrijd De uitslag van de op 24 juli gehou den ballonwedstrijd is als volgt le Edwin Roorda uit Bergambacht. 2e Paul Knop en 3e z'n broer .lohan Knop. De organisatie, de Stichting Festiviteiten Bruinisse. had voor de winnaars VW-bonnen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3