deunloo b.u. Provinciale Staten vergaderen in nieuwe samenstelling installatiebedrijf Kerncentrale in België na lekkage stilgelegd Kabinets formatie Greenpeace mag geen dumpschepen betreden Koos H. mogelijk ontoerekenings vatbaar WEEKEINDE. ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde Lancering Ariane mislukt Gijzelingsaktie in Bern zonder bloedvergieten geëindigd Samenwerking vrijwilligers en beroepskrachten onderzocht EG-kommissie: Landbouwgeld gebruiken voor werkgelegenheid 2 MIDDELBURG - Volgende week vrijdag 17 september komen provinciale staten voor het eerst bijeen na de zo mervakantie. In feite is het de eerste „echte" vergade ring van de staten in de nieuwe politieke samenstelling na de verkiezingen in maart. Er is meteen een flinke agenda door te worstelen: 30 voorstellen van gedeputeer de staten; 4 schriftelijke mededelingen van gs en 36 inge komen stukken. De stapel papier die hierop betrekking heeft, heeft ongeveer de omvang van een dikke van Da- Ie Bij de mededelingen verstrekken gs de staten een overzicht van de pro jecten die zij hebben aangemeld in het kader van het „voorwaarden scheppend beleid", het gaat om de verdeling van 5,9 miljoen rijksgeld dat kan worden verdeeld over wer ken die de sociaal-economische posi tie van de provincie kunnen verbete ren. De volgende projecten komen in aanmerking: het geschikt maken voor kleinere bedrijven van het in- MAASTRICHT - De kerncentrale in het Belgische Tihange aan de Maas tussen Luik en Namen is vanochtend (vrijdag) stilgelegd voor reparatie- werkzaamheden nadat in juli een lek was ontstaan. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de elektrici teitsmaatschappij Intercom die de kerncentrale exploiteert. Het betreft een lek in de stroomge nerator. de hoeveelheid radioaktief koelwater die hierdoor in de stroom generator terecht gekomen is, ligt volgens de woordvoerder beneden de gevarengrens. Er is geen radioaktief materiaal vrijgekomen in het reaktorgebouw, de atmosfeer of in de Maas. Volgens de woordvoerder van Intercom zal de reparatie ongeveer een week in beslag nemen. dustriegebied Arnestein (Middel burg); aanleg verbindingsweg roton de Driewegen-Haarmanweg; door trekking Midden-Zeeland route ten westen van Goes; doortrekking Oranjeweg (Goes); verbetering in dustrieterrein St. Philipsland; aan passing industrieterrein Deltahoek (Breskens); sanering bedrijfs terreinen (Borsele); verbetering rio lering industrieterrein St. Maartens dijk; ontsluiting bedrijventerrein St. Philipsland en de aanpassing in frastructuur terrein Engelandweg (Havenschap Vlissingen. Milieukrant Het is de bedoeling dat de provin cie Zeeland en de kamers van koop handel in Zeeland een gezamenlijke milieuwegwijskrant gaan uitgeven. Deze krant geeft voorlichting aan het bedrijfsleven over inhoud, werking en betekenis van de wettelijke rege lingen op milieugebied. Vooral de provincie heeft op dit terrein een aantal belangrijke taken. Daarom vinden gs het verantwoord - ook re kening houdend met de provinciale milieunota - dat er 5000,— beschik baar wordt gesteld. Waterbeheer Gs stellen de staten voor drie jaar achtereen 75.000,— beschikbaar te stellen vooronderzoek naar de moge lijkheden van gebruik van zoet grondwater, eventueel aangevuld met zoet oppervlaktewater, ten be hoeve van de landbouw in Zeeland. In een tweede voorstel dat betrek king heeft op het waterbeheer vra gen gs 15.000,— beschikbaar te stel len voor de aanschaffing van speciale meetapparatuur voor de provinciale waterstaat. Het materieel is nodig voor metingen van b.v. polderafvoe- ren, openwaterpeilen en grondwa terstanden. grond te verklaren. Het gaat om een zgn. AROB-procedure. Aankopen Yerseke Moer Gs doen vijf voorstellen tot subsi diëring van de aankoop van terrei nen in de Yerseke Moer door de Stichting het Zeeuwse landschap. In totaal gaat het om 28 ha en een subsi diebedrag van ongeveer 350.000,—. De terreinen zijn .aankoopwaardig" (gelegen in het relatienota-reservaat), aldus gs. Gebouwen Provinciale staten beslissen over een uitgaaf van 320.000,— voor de inventaris en stoffering van de nieuwbouw van het provinciehuis, waaraan op het ogenblik wordt ge werkt. Verder wordt 27.000,— gevraagd voor grondige onderhoudswerk zaamheden aan de dienstwoning van de provinciale waterstaat in Tholen. 135.000,— is nodig voor de aan koop van een opslagterrein met ma gazijn nabij Draaibrug. Het gaat om akkommodatie voor het onderbren gen van materieel voor wegenonder- houd, gladheidsbestrijding etc. Maatschappelijke dienst v erlening Gs vragen de staten een bedrag van ruim 98.000,— beschikbaar te stel len als „knelpunten" voor de maat schappelijke dienstverlening in 1982. Het is de bedoeling dat uit deze pot bijdragen zullen worden gegeven aan: Stichting jeugd en gezin, Telefo nische hulpdienst Zeeland, Fiom- Zeeland, de centrale voor pleeggezin nen voor Zuid-Holland ZEeland, de Stichting gehandicapten adviesbu reau en de Stichting dienst sociaal- pedagogische zorg Zeeland Op de agenda prijken verder diver se wijzigingen en aanpassingen van de provinciale begrotingen 1981 en 1982 een nadere bepaling van het sub sidie aan het provinciaal opbouwor- gaan stichting Zeeland, voorstellen tot het wijzigen van enkele provinci ale verordeningen, een subsidie aan een landelijke onderzoek aangepaste landbouw en een overzicht van pro vinciale aan- en verkopen ruilingen etc. over het eerste half jaar 1982. HANOI Vietnam telde in 1979 52.741.000 inwoners. Dit is het resul taat van een volkstelling die toen werd gehouden waarvan de uitslag donderdag in hanoi werd bekendge maakt in het partijblad Nhan Dan. Volgens Nanh Dan groeit de Vietna mese bevolking met ongeveer één miljoen inwoners per jaar en zal de Vietnamese overheid in het jaar 2000 75 miljoen mensen moeten voeden. PEKING - China heeft donderdag een kunstmaan gelanceerd die we tenschappelijke proeven moet ne men, zo heeft het persbureau Nieuw China meegedeeld. De kunstmaan is „precies in zijn baan gekomen en werkt perfekt. Alle instrumenten funktioneren normaal", aldus het persbureau. Het gaf geen nadere bij zonderheden. PARIJS - De organisatie voor on derwijs, wetenschap en kuituur van de Verenigde Naties, de Unesco in parijs, vreest dat het aantal analfa beten tot het jaar 2000 van 824 mil joen nu zal groeien tot 900 miljoen, wanneer niet meer wordt gedaan aan de bevordering van het lezen en schrijven. DEN HAAG - Koningin Beatrix ontving donderdagavond in het ka der van de kabinetsformatie achter eenvolgens drs. J. M. den Uyl (PvdA), drs. R. F. M. Lubbers (CDA), drs. E. H. T. M. Nijpels (VVD) en drs. L. J. Brinkhorst (d'66). Donderdagmiddag heeft de konin gin op Paleis Lange Voorhout in het kader van de kabinetsformatie ach tereenvolgens ontvangen dr. Th. L. M. Thurlings, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, dr. D. Dolman, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal en Mr. W. Scholten, vice-president van de Raad van State. Adviezen Fraktieleider Den Uyl adviseerde de koningin twee informateurs uit de kring van de PvdA te benoemen, CDA-fraktieleider Lubbers adviseer de een „informateur met wie de PvdA als grootste partij zich in het bijzonder verwant voelt". Ook D'66 wil een informateur uit kringen van de PvdA maar VVD-fraktieleider Nijpels adviseerde een informateur van Christendemocratische huize te benoemen, met de bevoegdheid ook formerend op te treden, om tijd te besparen. De koningin ontving vanochtend op Paleis Lange Voorhout in Den Haag in het kader van de kabinets formatie achtereenvolgens: Van der Spek (PSP), Van Rossum (SGP), me vrouw Brouwer (CPN), mevrouw Beckers (PPR), Leerling (RPF), Jan maat (CP), Schutte (GPV) en me vrouw Ubels-Veen (EVP), aldus de Rijksvoorlichtingsdienst AMSTERDAM - Leden van de milieu-organisatie Greenpeace mo gen geen dumpschepen, gecharterd door de Britse kommissie voor kere- nergie betreden of zich hieraan vast ketenen met het doel het dumpen te beletten of bemoeilijken. Dit vooral vanwege het gevaar voor geweld dat door escallatie van de situatie tussen de bemanning van de schepen en de aktievoerders bestaat. Voor een algemeen verbod Green peace om een dumpschip te betreden bestaat onvoldoende grond. Ook het varen met kleine bootjes onder de dumpplatforms kan Greenpeace niet verboden worden omdat dit in hoofd zaak risico's voor alleen de aktie- voerder met zich meebrengt. Dit heeft de vice-president van de rechtbank in Amsterdam mr. B. J. Asscher donderdag beslist in het kort geding dat door de Britse kommissie voor kernenergie, The United King dom Automic Energy Authority te gen Greenpeace was aangespannen. De AEA wilde daarmee voorkomen dat Greenpeace-leden in de toekomst het dumpen van Engels radio-aktief afval zou verhinderen zoals dit jaar bij het schip Gem gebeurde. DEN HAAG - Als Koos H. dc hem ten laste gelegde drie moorden heeft gepleegd dan is hij waarschijnlijk ontoerekeningsvatbaar en een on voorwaardelijke terbeschikkingstel ling van dc regering is dan op zijn plaats. Dit stelde psychiater dr. G. G. F. Pareau Dumont, donderdag op de tweede dag van het proces Koos H. in hoger beroep. Volgens de chef van de psychiatri sche observatiekliniek Pieter Baan- centrum te Utrecht, waar Koos H. dit voorjaar ongeveer zes weken ter ob servatie verbleef, is de Haagse por tier als hij de moorden heeft ge pleegd een uiterst gevaarlijk per soon Het feit dat hij de moorden blijft ontkennen, verkleint de kan sen op een succesvolle behandeling. „Daarom zou er slechts sprake kun nen zijn van een passieve verpleging, aldus de psychiater. De tweede dag van het proces be gon moeizaam Het openbaar mi nisterie was aanvankelijk vergeten de verdachte vanuit de Bijlmerbajes in Amsterdam naar Den Haag te ver voeren als gevolg waarvan de zitting pas om kwart voor elf kon worden hervat. Het proces wordt maandag voort gezet Zaterdag 11 en zondag 12 september Dokter A. YV. van Geer, Zierikzee tel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Westhoek/Brouwershaven Haamstede Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115)1861. Burgh Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861. Renesse Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280. Brouwershaven Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119)1280. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Buytendijk. Tandarts J. J. Bakker, Oude Haven 4, Zierikzee, Tel. (01110) 3016, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. v. d. Velde, Oosterland, Lange Achterweg 10, tel. (01114) 2050 neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zr. W. C. Steutel, Bughsewëg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zo dag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Vrijdag 10 september Zierikzee Mondragon. Jubileumviering A. Bo- gaert (Zeelandia). 19.30 uur. Sportpark Bannink. Trimloop Sport - huis Zierikzee 3, 6 of 9 km. Start 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. De spiegel die barstte. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond, Bond van Opzichzelfstaan- den. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Zaterdag 11 september Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. The Ge nius. 20.00 uur. Dreischor Mobiele tent. Koncert „Oosterlands Fanfare". 19.30 uur. Bruinisse Muziektent. Sluitingsconcert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspan ning", 19.30 uur. Muziektent. Lampionnenoptocht. 20.30 uur. Kapelle-Biezelinge „De Vroone". Zeeuwse kontaktdng Ned. Genealogische Vereniging. 9.30 - 17.00 uur. Zondag 12 september Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. The Ge nius. 20.00 uur. Maandag 13 september Zierikzee Pannekoekhuis. Appelmarkt 6. Le denvergadering Schaakvereniging Zierikzee. Aanvang 19.30 uur. „Huis van Nassau". Bestuurs-frak- tievergadering V.V.D., afdeling Zie rikzee. 17.00 uur. Poststraat 25. Lezing natuurgenees kunde. 20.00 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Brouwershaven Tonnenmagazijn. Bijeenkomst Kern groep Tekenen van Hoop. 20.00 uur. Stadhuis. Raad Brouwershaven. 19.30 uur. Nieuwerkerk Ger. Kerk. Stichting Wereld-kinde ren. 20.00 uur. Dinsdag 14 september Zierikzee Wijkgebouw, Jannewekken. Meer bewegen voorouderen. 15.15 en 16.15 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Scharendijke Hervormd Verenigingsgebouw. Eer ste kursus poppenmaken. 9.30 uur. Woensdag 15 september Noordgouwe Gemeenschapsruimte. Vergadering advieskommissie welzijnsbeleid. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Voorlichtingsbij eenkomst volksdansen. 10.00 - 11.00 uur. „Ons Dorpshuis". Bejaardensoos. 14.30 uur. Donderdag 16 september Zierikzee Brogum. Optreden Toontje Lager. 21.00 uur. Kerkwerve N.H. Kerk. Algemene ledenvergade ring t.t.v. Kerkwerve. 20.00 uur. Vrijdag 17 september Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Zaterdag 18 september Zierikzee Brogum. Viering 10-jarig bestaan met Any wave-festival. Van 13.00 uur af. Burgh Ring. Verkoop peren. 9.30 uur. Zondag 19 september Brouwershaven St. Nicolaaskerk. Liedboekmiddag. 14.00 uur. Maandag 20 september Zierikzee Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 21 september Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Bestuursvergadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. Woensdag 22 september Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Volksdansen. 10.00 - 11.00 uur. Vrijdag 24 september Zierikzee Chr. Scholengemeenschap. Jaarver gadering Vereniging tot bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs. 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 23.00 uur. zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten Brogum (Zierikzee) Openingstijden: zaterdag geopend (20.00 - 01 00 uur). Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24 00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14 30-17.30 uur (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 KOUROU - De lancering van de „Ariane" is vanochtend (vrijdag) mislukt. Ongeveer 12 minuten nadat de Europese raket aan zijn eerste kommerciële vlucht was begonnen, ging er iets mis. Daardoor stortte de raket in zee, met zijn twee satellieten „Marecs-B" (bestemd voor maritie me telekommunikatie) en „Sirio-2" (voor meteorologie). De „Ariane" was om 04.12 uur onze tijd vertrokken van de lanceerbasis Kourou in Frans Guyana. Het mankement deed zich voor in de derde trap van de Ariane. Ruim 10 minuten na de start bleek dat de ra ket, die geheel volgens de plannen om 04.12 onze tijd was gelanceerd, een te lage druk had in de derde trap. Als gevolg daarvan viel de motor on geveer 30 sekonden te vroeg uit, zo luidde de eerste analyse op het volgstation in Kourou. Ruim een half uur na de lancering gaf Frederic d'Allest, de direkteur van het Franse nationale instituut voor de ruimtevaart de mislukking toe. BERN - De gijzelingsaktie in de Poolse ambassade in Bern is donderdagochtend zonder bloedver gieten geëindigd. Een speciaal kom- rnando van de Zwitserse politie bestormde onverwacht het gebouw en bevrijdde de vijf overgebleven gij zelaars uit handen van de vier gewa pende mannen, die maandagochtend dc amhbasade hadden bezet. De bezetters die met behulp van traangasgranaten buiten gevecht werden gesteld, stonden onder lei ding van een Poolse balling aan wie de Nederlandse justitie ruim twee jaar een drie geldig vreemdelingen paspoort heeft verstrekt. Deze man, de 42-jarige Florian Kruszyk. sinds 1979 getrouwd met een Nederlandse vrouw, was eerder bij een gijzelingsaktie in Wenen be trokken. Aan de gijzelingsaktie in Bern kwam een einde, toen een in een mand met voedsel die op de stoep was gezet, verstopte traangas- en rookbom op afstand tot explosie werd gebracht. Gebruik makend van de ontstane verwarring bestormden 35 leden van een speciaal politiekom- mando de ambassade Zij trapten de deur in en twee minuten later kwa men de vier in camouflagepakken gestoken overvallers ai met de han den omhoog naar bulten. Zij werden op de grond gegooid en geboeid. Verkeer en vervoer Gs stellen voor anderhalf miljoen uit.te trekken vopr verbetering van de weg Micjdelburg-Sint-Laurens., De jaarstukken over 1981 van drie be langrijke provinciale instellingen op het gebied van verkeer en vervoer staan op de agenda: de provinciale stoombootdiensten; de NV provincia le Zeeuwse brugmaatschappij (Zee- landbrug') en de NV Westerschelde - oververbinding. Uit de financiële re sultaten van de bootdiensten blijkt dat de totale kosten ruim 50,mil joen waren. Hiervan betaalt het rijk ruim 35 miljoen en komt iets meer dan 14 miljoen terug uit de kaart verkoop. De tolopbrengst van de Zeeland- brug bedroeg 7,7 miljoen. Ten op zichten van 1980 betekende dat een teruggang (voor het eerst in de ge schiedenis van de brug) van bijna drie ton. Dialectenonderzoek De Zeeuwsche vereeniging voor di alectenonderzoek - krijgt - zo hebben de staten in 1979 besloten - een jaar lijkse subsidie van 2500,—. De ver eniging heeft nu verzocht de bijdrage voor 1982 op 45.000,— te brengen. Gs stellen de staten voor dit te doen. Zij vinden dat de vereniging bijzon der nuttige en zinvolle werkzaamhe den verricht. Ook de Zeeuwse cultu rele raad adviseerde tot verhoging van het subsidie. Jeugdwerk Als het aan gs ligt krijgt de Federa tie christelijk jeugdwerk Zeeland een eenmalige bijdrage uit het fonds sociaal-cultureel werk 1982 van 10.000,—. Dit geld is bestemd voor de kosten van verbouwing en inrich ting van het gebouw van de instel ling in Goes. De staten wordt geadviseerd een bezwaarschrift van de Stichting jeugd en gezin tegen de toegekende provinciale bijdrage voor 1982, onge- De statenvergadering is voor ieder een toegankelijk en begint om 10.00 uur. Plaats: Abdijplein 11 te Middel burg. MADRID - Gaat de Argentijnse fis- kale opsporingsdienst vier jaar na datum op onderzoek naar de finan ciële achtergronden van het WK voet bal in 1978, in Madrid bestaat nauwe lijks twee maanden na afloop van het wereldkampioenschap al onrust over het financieel beheer van het organi- satiekomité. Het toonaangevende dagblad El Pais onthult donderdag dat het ministerie van finaNCIËN IN Madrid bij kontrole van de WK- uitgaven gestuit is op „aanvechtba re" uitgaven van rond de 60 miljoen peseta's, ruim anderhalf miljoen gul den. DEN HAAG - Beroepskrachten in het sociaal-kultureel werk missen vaak de kennis en vaardigheden om de snelle groei van het vrijwilligers werk te kunnen ondersteunen. De opleidingen, sociale akademies, schermen zich nog te veel af voor vrijwilligerswerk, dat ze ook wel be schouwen als een modeverschijnsel. Dit blijkt uit het onderzoek van de Landelijke Stichting Werkwinkel (LSW) naar samenwerking en oplei ding. De resultaten zijn donderdag gepubliceerd. Konkreet wordt daar bij aanbevolen de opleidingen stage mogelijkheden te bieden bij vrijwil ligersorganisaties. Bij andere instel lingen moeten ervaren vrijwilligers als stage-begeleidcr kunnen optre den, aldus de onderzoekers. BRUSSEL - Dc Europese Commis sie is van plan een half miljard dollar van het geld dat voor de landbouw In de Europese Gemeenschap bestemd Is te gebruiken voor bevordering van de werkgelegenheid en hulpverle ning aan arme landen. Het voor de EG-begroting verant woordelijke lid van de Europese Commissie. Christopher Tugendhat. heeft dit donderdag in Brussel mee gedeeld. De landbouwuitgaven van de EG zullen dit Jaar volgens Tugendhat ze ker anderhalf miljard dollar lager uitkomen dan was verwacht. Naar zijn mening moet een deel van dat be drag voor bestrijding van de wer kloosheid in de tien landen worden besteed en moet de hulpverlening aan arme landen worden uitgebreid, zeker aan landen die door natuur rampen zijn getroffen. Gunstige wereldmarkt De meevaller van de kosten van de landbouw in de EG. die ruim zestig procent van de totale kosten van de gemeenschap uitmaken, zijn volgens Tugendhat te danken aan een voor de EG gunstige gang van zaken op de wereldmarkt voor landbouwproduk- ten en aan de hoge koers van de dol lar Wat er mei de rest van het over blijvende bedrag moet gebeuren moet nog worden uitgemaakt, zei hij. De plannen van de Europese Com missie moeten worden goedgekeurd door de ministerraad.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2