Ruim tienduizend gulden voor interieur dorpshuis Renesse opgehaald O Juf Anneke v. d. Linde nam - samen met haar baby - afscheid van kleuterschool ffih PÊ BILT DE ZIERIKZEESCHE COURANT Laatste zomerweekmarkt zit er op Moord op Turks ambtenaar in Bulgarije UW TAXATEUR MC Te Zonnemaire ïjjjpnuizenuwm r? 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING- Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek ..Agenda". Uitgave B.V. Orukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 10 september 1982 139ste jaargang Nr. 23180 WAARIN OPGENOMEN (1797 1889) In dit nummer: Nieuwerkerk in vroeger lijden RENESSE - Met medewerking van de verschillende Renesser verenigingen was de Stichting Interieur Renes se, die zich ten doel stelt de financiële middelen bijeen te brengen voor de inrichting van het te renoveren dorps huis te Renesse, gedurende de hele zomer steeds met een kraam present op de seizoen weekmarkt, die iedere woensdagochtend te Renesse wordt gehouden. Deze week was alweer de laatste weekmarkt van dit zomerseizoen en dat betekende voor de Stichting dat de balans van het „marktproject" kon wor den opgemaakt. Met aftrek van alle kosten bleek de totaal-opbrengst van alle markten 6929,10 te bedragen. een land bij Serooskerke met toestemming van de eigenaar de heer De Bruin, die de bloemen belange loos ter beschikking stelde. En, om iedereen er op te wijzen dat de markt en de zomer voorbij zijn en de winter eraan komt, met erwtensoep. Er werd hiermee een opbrengst gehaald van 535,85. Als dank voor de jaarmarkt bood het comité alle marktkooplui een bos gladiolen en een kop erwtensoep aan. Advertentie Dat bedrag van bijna 7000 gulden stemt het stichtingscomité tot tevre denheid. De hoogste opbrengst werd geboekt door de bejaardensociëteit, die met de verkoop van eigen hand en knutselwerk een omzet haalde van maar liefst 900,—. Een pluim op de hoed dus voor de ouderen in Re nesse. Marktkooplui Op initiatief van de marktkooplui, die spontaan aanboden ook iets voor ANKARA - Een ambtenaar van het Turkse consulaat in Burgaz, een Bul gaarse havenstad aan de Zwarte Zee, is donderdag door een onbekende doodgeschoten. Dit heeft het Turkse ministerie van buitenlandse zaken bekendgemaakt. De 45-jarige Bora Suelkan werd voor zijn woning vermoord. Hij was getrouwd en had twee kinderen. De Bulgaarse politie heeft een onder zoek geopend. Over de omstandigheden rond de aanslag zijn geen mededelingen ge daan. Advertentie het vernieuwde dorpshuis van Re nesse te willen doen, werd op 30 juli een jaarmarkt gehouden ten bate van de Stichting. Na deze geslaagde marktdag werd door de gezamenlijke marktkooplui een bedrag van maar liefst 3065,— afgedragen. Daarnaast wist het co mité zelf met de organisatie van di verse attracties op deze dag ook nog 755,00 bijeen te brengen, zodat de totaal opbrengst van de jaarmarkt 3820,90 bedroeg. Jaarmarkt en seizoenmarkt samen scoorde dus een opbrengst van 10.750,—. De laatste Woensdagochtend, op de laatste seizoenweekmarkt van dit jaar, werd de kraam van de Stichting door het comité zelf verzorgd. Zij waren present met gladiolen, die door de co mitéleden zelf waren gesneden op RESTAURANT De laatste seizoen weekmarkt betekende tevens de afsluiting van 't marktprojekt van de Stichting Interieur Dorps kuis. Met de verkoop van de bloemen en erwtensoep brachte ze het totaal op f 10.750,—. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode' AMSTERDAM - Personeelsleden van Krasnapolsky hebben donder dag besloten tot de oprichting van een vereniging van personeelsleden van het hotel .Continuïteit Krasna polsky", die aandelen in de amster- damse hotelgroep wil verwerven om bij te dragen aan de bescherming. UTRECHT - Als de minister van c.r.m. bereid is met nieuwe, betrouw baarder plannen over herstrukture- ring van het orkestenbestel te ko men, is de vakgroep symfonie van de kunstenbond F.N.V. bereid om ter overbrugging een offer brengen. De F.N.V. denkt aan en tijdelijke bezui niging op de arbeidsvoorwaarden (salarissen), aldus heeft woord voerster Loderer van de Kunsten bond donderdag meegedeeld. Aavciwntir van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MEEUS/DE KOEPEL. Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Restaurant Renesse ZONNEMAIRE - Juf Anneke v. d. Linde-van Nieuwen- huyzen, die zes jaar kleuterleidster is geweest op de kleuterschool te Zonnemaire, nam donderdag officieel afscheid van haar oud-leerlingen. Met kleurige erebogen haalden de kleuters juffrouw Anneke en haar baby Karst feestelijk binnen, waarna de kinderen in de school konden kennismaken met de baby, de reden van haar vertrek. Al eerder had zij aan het einde van het afgelopen schooljaar in informele kring afscheid van de school geno men, maar nu kwamen de kleuters aan bod die voor haar toneelstukjes en liedjes hadden ingestudeerd. Juf frouw Anneke v. d. Linde werd opge volgd door Ali van Dienst. Voor de kinderen sloot dit baby- bezoek helemaal aan bij een projekt over baby's, waarmee de kleuters zich de afgelopen weken hebben be ziggehouden. Een hoek van de klas werd als komplete babykamer inge richt, zodat de kinderen de verzor ging van de baby zelf konden naboot sen. Het werd helemaal interessant toen de afscheidnemende juffrouw donderdagmiddag de kleine Karst de borstvoeding gaf, een gebeuren waarnaar de kinderen met open mond stonden te kijken. Want zoiets had een aantal kleuters nog nooit ge zien. In bad Daarna mochten ze gezamenlijk, met behulp van Anneke, de baby in bad doen cn dat viel zowel bij de aan wezige ouders als bij de kinderen zeer goed in de smaak. Zowel oud-leerlingen als do kleu terklas waren bij dit feest aanwezig. Later op de middag verzorgde Anja v. d. Bijl uit Zonnemaire een poppen kastvoorstelling over het leven van Anneke v. d. Linde. Als herinnering aan de school bo den de kinderen haar een kado voor de baby aan en verder kreeg ze een wandkleed mee naar huis dat de kin deren zelf hadden gemaakt. ANTWERPEN De Belgische Rijkswacht heeft donderdag in Wuust wezel (Nederlands-Belgische grens) twee Nederlanders aangehou den. In do auto van de twee, de 41- jarige Jacobus van J\ uit Huephen en de 47-jarige Alois M uit Maastricht, werden valse briefjes van vijfdui zend Belgische francs ter waarde van in totaal veertig miljoen bfr (circa 224.000 gulden) aangetroffen. JOHANNESBURG - In Zuid- Afrika bestaat sinds donderdag een vakbond voor niet-blanken, die als CAO-partner wordt erkend. Volgens een woordvoerder van de Zuidafri- kaanse mijnbouwkamer is een over eenkomst daartoe gesloten met de door kleurlingen en Zuidafrikanen van Indiase afkomst gevormde bond „Federated Mining, Explosives and Chemical Workers Union". (DPA). PEKING - China heeft zich tevre den uitgelaten over Japans voorne men zijn omstreden nieuwe geschie denisboekjes eind dit jaar te herzien. „Een belangrijke stap vooruit" ver geleken met voorgaande toelichtin gen. ZON- EN MAANSTANDEN 11 sept. Zon op 7.07, onder 20.05 Maan op onder 16.26 12 sept. Zon op 7.09, onder 20.03 Maan op 0.29, onder 17.30 13 sept. Zon op 7.10, onder 20.00 Maan op 1.32, onder 18.21 Nieuwe Maan: 17 sept. (14.09) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 11 sept. 9.09 21.41 2.55 15.17 12 sept. 10.23 23.00 4.07 16.33 13 sept. 11.57 - 5.30 18.02 Springtij: 13 september Verwachting tot zaterdagavond: Overdag minder warm Wolkenvelden, maar vrijwel over al droog; minimumtemperatuur om streeks 13 graden; middagtempera- tuur ongeveer 20 graden; zwakke tot matige wind, draaiend naar westelij ke richtingen. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze fers moet ruimer genomen wordt naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekom t ligt. Verwachting t/m dinsdag 14 sept.: Zondag: Perioden met zon Kans op neerslag: 107r. Min.temp.: 10 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkracht: variabel 2 Maandag: Af en toe zon Kans op neerslag: 30G Min.temp.: 11 gr. Middagtemp.: 20 gr. Windkr.: zuidwest 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 20r; Min.temp.: 11 gr Middagtemp.: 20 gr Windkracht: west 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1